Mae gan UMCB amryw o glybiau a chymdeithasau sy'n rhoi'r cyfle i chi wneud ffrindiau newydd yn ystod eich cyfnod ym Mangor, a chymdeithasu a dilyn eich diddordebau drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma restr o'r clybiau a chymdeithasau yr ydym yn eu rhedeg ar hyn o bryd, ac mae'n siwr o dyfu wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi.

Aelwyd JMJ (cangen o fudiad yr Urdd)
Yn dilyn ei llwyddiant llynedd yn yr Eisteddfod ym Mhen-y-bont-ar-ogwr meant yn parhau i berfformio yn lleol a chystadlu yn genedlaethol. Ymunwch ac eu tudalen ar Facebook i wybod amseroedd ymarfer a digwyddiadau.

C.P.D Y Cymric
Clwb Pêl-droed Y Cymric yw’r rhain ac maent yn ymarfer yn wythnosol, cysylltwch â Gwion Evans i gael ymuno.

Cymdeithas Llywelyn
P'un ai eich bod yn ddysgwr neu eich bod eisiau helpu dysgwyr eraill gyda'r iaith, dyma'r lle i chi gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a chael pob cefnogaeth a chroeso.

Alistair Mahoney o’r ail flwyddyn sydd yn gyfrifol am y gymdeithas eleni, cysylltwch ag o am fwy o wybodaeth.

Cymdeithas Drama Gymraeg
Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw agwedd ar ddrama, boed hynny'n berfformio, cyfarwyddo neu mewn gwaith technegol, gwisgoedd neu ysgrifennu sgriptiau, dyma gyfle i chi ymarfer ac arddangos eich doniau.

Y Cymric
Dyma’r gangen sy'n gyfrifol am drefnu digwyddiadau cymdeithasol er mwyn i chi allu chwarae'n galed yn ogystal â gweithio'n galed.

Y pedwar aelod eleni yw Elen Hughes, Gethin Morgan, Gwion Evans a Nia Haf Lewis. 

Gwirfoddoli

Un prosiect yw Ffrind Cymraeg sef cyfle i fentora dysgwyr Cymraeg a’u help i fagu hyder, os oes gennych ddiddordeb i gymryd rhan yn y prosiect hwn cysylltwch â mirain.llwyd@undebbangor.com neu dewch i ddweud helo yn yr Undeb ym Mhontio.
Bydd digon o gyfle i chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned ym Mangor drwy ymuno yn y gweithgareddau gwirfoddoli a gynhelir gan UMCB a'i gymdeithasau.

Y Llef
Papur newydd Cymraeg yw'r Llef sy'n cael ei ysgrifennu a'i baratoi gan fyfyrwyr Cymraeg Bangor. Mae'n cynnwys y newyddion diweddaraf am yr Undeb, y Brifysgol a'r byd o'n cwmpas yn lleol ac yn ehangach, yn ogystal â chynghorion ar ffasiwn, adolygiadau, adran chwaraeon a gemau, ynghyd â'r Hadau, cylchgrawn Prifysgol Bangor i ddysgwyr. Os hoffech gyfrannu i'r papur, rydym bob amser yn chwilio am gyfranwyr newydd.

Adran Dysgu Cymraeg

Pe baech yn hoffi’r cyfle i ddysgu Cymraeg gallwch wneud hynny yn gymdeithasol drwy ymuno â Chymdeithas Llywelyn neu hefyd cymryd rhan yn y prosiect Ffrind Cymraeg. Dewch i ddweud helo yn swyddfa UMCB yn yr Undeb i wybod mwy.

Rydym hefyd yn chwilio am fwy o syniadau am glybiau a chymdeithasau newydd er mwyn i chi allu cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Os oes gennych syniad am un, dewch i'm gweld i a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu chi i'w sefydlu a'i redeg. Trwy fod yn gymdeithas sy'n rhan o'r Undeb yn ogystal ag UMCB, bydd gennych yr hawl i ddefnyddio bysiau mini, cael eich yswirio o dan bolisi yswiriant yr Undeb a cheisio am grantiau gan yr Undeb i helpu i gyllido eich gweithgareddau.