Mae gan UMCB amryw o glybiau a chymdeithasau sy'n rhoi'r cyfle i chi wneud ffrindiau newydd yn ystod eich cyfnod ym Mangor, a chymdeithasu a dilyn eich diddordebau drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma restr o'r clybiau a chymdeithasau yr ydym yn eu rhedeg ar hyn o bryd, ac mae'n siwr o dyfu wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi.

Aelwyd JMJ (cangen o fudiad yr Urdd)
Cyfle i berfformio gyda'r côr ac eraill mewn cyngherddau a chystadlaethau ac eisteddfodau.

C.P.D UMCB
Yn dilyn eu llwyddiant aruthrol y llynedd yn ennill y gwpan, mae ein clwb pêl-droed yn mynd o nerth i nerth.

Cymdeithas Llywelyn
P'un ai eich bod yn ddysgwr neu eich bod eisiau helpu dysgwyr eraill gyda'r iaith, dyma'r lle i chi gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a chael pob cefnogaeth a chroeso.

Cymdeithas Drama Gymraeg
Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw agwedd ar ddrama, boed hynny'n berfformio, cyfarwyddo neu mewn gwaith technegol, gwisgoedd neu ysgrifennu sgriptiau, dyma gyfle i chi ymarfer ac arddangos eich doniau.

Y Cymric
Dyma’r gangen sy'n gyfrifol am drefnu digwyddiadau cymdeithasol er mwyn i chi allu chwarae'n galed yn ogystal â gweithio'n galed.

Gwirfoddoli
Bydd digon o gyfle i chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned ym Mangor drwy ymuno yn y gweithgareddau gwirfoddoli a gynhelir gan UMCB a'i gymdeithasau.

Y Llef
Papur newydd Cymraeg yw'r Llef sy'n cael ei ysgrifennu a'i baratoi gan fyfyrwyr Cymraeg Bangor. Mae'n cynnwys y newyddion diweddaraf am yr Undeb, y Brifysgol a'r byd o'n cwmpas yn lleol ac yn ehangach, yn ogystal â chynghorion ar ffasiwn, adolygiadau, adran chwaraeon a gemau, ynghyd â'r Hadau, cylchgrawn Prifysgol Bangor i ddysgwyr. Os hoffech gyfrannu i'r papur, rydym bob amser yn chwilio am gyfranwyr newydd.

 

Rydym hefyd yn chwilio am fwy o syniadau am glybiau a chymdeithasau newydd er mwyn i chi allu cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Os oes gennych syniad am un, dewch i'm gweld i a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu chi i'w sefydlu a'i redeg. Trwy fod yn gymdeithas sy'n rhan o'r Undeb yn ogystal ag UMCB, bydd gennych yr hawl i ddefnyddio bysiau mini, cael eich yswirio o dan bolisi yswiriant yr Undeb a cheisio am grantiau gan yr Undeb i helpu i gyllido eich gweithgareddau.