Rheolau Cyffredinol

 

1. Polisi Iaith

1.1. Diben yr Eisteddfod yw hyrwyddo, dathlu a gwarchod y diwylliant Cymraeig a Chymraeg, Cymraeg fydd iaith yr Eisteddfod.

1.2. Mae'n rhaid i'r cyfansoddiadau a'r cystadlu fod yn Gymraeg ac eithrio cystadleuaeth y Dawnsio Disgo a’r Dawnsio Stepio. Yn achos y gwaith cartref, caniateir geiriau Saesneg o fewn darluniau ffotograffiaeth.

1.3 Mewn cystadlaethau hunan-ddewisol dylai’r mwyafrif helaeth o’r gosodiad fod yn Gymraeg, ond caniateir defnydd o iaith arall at ddiben y gosodiad. Ni chaniateir gorddefnydd o’r iaith honno. Bydd y beirniad priodol yn penderfynu ar hyn yn unol â rheolau’r Eisteddfod.

1.4 Y Gymraeg fydd unig iaith y llwyfan

 

2. Cystadlu

2.1 Bydd yr Eisteddfod yn agored i holl fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith a dysgwyr mewn colegau Prifysgol a cholegau Addysg Uwch yng Nghymru a thu hwnt.

2.2 Mewn cystadlaethau lle nodir amser penodol, rhaid cadw oddi fewn i’r amser a osodwyd. Nid yw’n dderbbyniol cynllunio’n fwriadol i berfformio dros yr amser penodedig. Ni fydd yr Eisteddfod yn diarddel cystadleuwyr sydd dros eu hamser, ond fe fydd beirniaid y gystadleuaeth honno’n ystyried y ffaith i’r cystadleuydd fynd dros ei amser yn ei ddyfarniad.

2.3 Oni bai i gystadleuydd ymateb yn ddioed pan elwir amdano ar y llwyfan, bydd yn colli’r hawl i gystadlu.

2.4 Dylid ymderchu i ddarparu copi ar gyfer y beirniad mewn cystadlaethau hunan-ddewisol lle bo hynny’n briodol.

2.5 Caniateir defnydd o gopïau yng nghystadlaethau llwyfan yr Eisteddfod gan leiafrif y cystadleuwyr a gymerant ran.

 

3. Gwobrwyo

3.1 Dyfernir pwyntiau yn holl gystadlaethau’r Eisteddfod yn unol â’r Strwythur Marcio.

3.2 Y Coleg â’r nifer uchaf o bwyntiau ar derfyn yr Eisteddfod fydd yn fuddugol.

3.3 Rhoddir gwobrau i’r buddugwyr (os bydd teilyngdod) yng nhystadlaethau’r Gadair, y Goron, Tlws y Cerddor, Medal y Dysgwr, y Fedal Ddrama a’r Fedal Gelf. Yn ogystal, rhoddir gwobrau i enillwyr y rhuban glas offerynnol, y rhuban glas lleisiol ac i arweinydd y côr SATB buddugol. Cyflwynir Tarian yr Eisteddfod i’r coleg buddugol.

3.4 Ni wobrwyir oni bydd teiliyngdod.

3.5 Bydd dyfarniad y beirniad yn derfynol ym mhob achos yng nghystadlaethau’r Eisteddfod.

3.6 Disgwylir y bydd beirniadaeth ysgrifenedig fer ar gyfer gwaith cartref haeddiannol yng nhyb y beirniad. Ni ellir addo y bydd beirniadaeth ysgrifenedig ar gyfer pob cystadleuaeth ar y llwyfan.

3.7 Ni cheir cydradd fuddugol yn y cystadlaethau llwyfan nac yn y cystadlaethau Gwaith Cartref. Caniateir, fodd bynnag, osod cydradd ail a/neu gydradd drydydd.

 

4. Dyddiadau Cau a Chanllawiau Cyflwyno

4.1 Dylid cyflwyno pob darn yn yr adran Gwaith Cartref erbyn 3y.h., 12fed Chwefror, 2017.

4.2 Disgwylir i’r gwaith cartref oll gael ei gyflwyno’n electronig i Lywydd UMCB. Pennir yr union ddull gan y Cadeirydd, a chyfathrebir hyn i Lywydd pob Cymdeithas Gymraeg/Undeb Myfyrwyr Cymraeg erbyn 5ed Chwefror 2016. Cysyllted â Llywydd UMCB am unrhyw arweiniad pellach.

4.3 Dylid cyflwyno pob darn o waith yn yr adran Gwaith Cartref gyda ffugenw arno. Dylid defnyddio ffugenw gwahanol ar gyfer pob darn o waith a gyflwynir. Dylai Llywydd pob cymdeithas neu undeb Gymraeg prifysgolion ffurfio dogfen gyda ffug-enwau’r cystadleuwyr oll a’r enw cyfatebol go iawn wrth ei ymyl a’i hanfon ati Gadeirydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod.

4.4 Cyfrifoldeb Llywydd Cymdeithas Gymraeg/Undeb myfyrwyr Cymraeg pob prifysgol yw cyflwyno gwaith cartref myfyrwyr, a rhestr o gystadleuwyr llwyfan a thimau chwaraeon o’u prifysgolion eu hunain. Os nad oes darpariaeth ffurfiol o’r fath mewn coleg, dylai unigolion gyflwyno’r gwaith eu hunain.

4.5 Bydd y darnau gosod ar gyfer yr holl gystadlaethau cyfieithu ar gael ar gais gan Bwyllgor Gwaith yr EiIsteddfod. Dylai Llywyddion pob Cymdeithas Gymraeg/Undeb myfyrwyr Cymraeg wneud y cais hwnnw yn ôl y galw, lle bo’n bosibl.

4.6 Yng nghystadleuaeth y Fedal Gelf, dylid gyrru ffotograffau o’r gwaith yn yr un modd ag y gwneir i unrhyw waith cartref arall. Dylid tynnu’r hynny o ffotograffau ag y mynnir, ac a wnant gyfiawnhad gyda’r gwaith.

4.7 Yng nghystadleuaeth Tlws y Cerddor, dylid cyflwyno’r gwaith ar ffurf trac digidol a chopi print o’r gerddoriaeth â’i gilydd. Dylid gwneud hyn trwy’r un dull â gweddill y cystadlaethau Gwaith Cartref.

4.8 Dylid rhoi gwybod i Bwyllgor Gwaith yr Eisteddfod pa dimau chwaraeon fydd yn cystadlu ar ran y colegau cyn gynted a phosibl.

4.9 Dylid ymdrechu i ddarparu rhestr o gystadleuwyr llwyfan fore yr Eisteddfod.

4.10 Dylai bob cyfansoddiad fod yn waith gwreiddiol yr awdur yn unig.

 

5.  Materion Gwleidyddol

5.1 Bydd penderfyniad Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod yn derfynol ym mhob achos o anghydweld yn yr Eisteddfod.

5.2 Cyfrifoldeb myfyrwyr unigol a/neu pwyllgor Cymdeithas Gymraeg/Undeb Myfyrwyr Cymraeg y colegau yw sicrhau bod unrhyw reoliadau hawlfraint wedi eu boddhau. Eu cyfrifoldeb hwythau ydyw cael gafael ar gopiau.

5.3 Bydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod yn penderfynu a yw’r cystadlaethau chwaraeon yn mynd yn eu blaenau yn dilyn ymgynghori gyda swyddogion y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.

5.4 Cedwir pob hawl i ddiwygio’r testunau gwreiddiol ar alw Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod am ba reswm bynnag. Gwneir pob ymdrech i hysbysu’r colegau o newid o’r fath cyn gynted ag y bo modd.

5.5 Gall y Pwyllgor Gwaith ddiwygio’r rheolau hyn os oes galw. Gwneir pob ymdrech i hysbysu’r colegau o newid o’r fath cyn gynted ag y bo modd.

5.6 Mewn achosion arbennig, gall y Pwyllgor Gwaith ystyried ceisiadau gan golegau a ddymunent ddod ynghyd a chystadlu fel Ffederasiwn e.e. Casgliad o golegau Llundain.

5.7 Cedwir pob hawl darlledu a thynnu lluniau o ddiwrnod yr Eisteddfod fel y dymunir. Dylid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad yn ysgrifenedig i Lywydd UMCB.

5.8 Cedwir pob hawl i gyhoeddi gwaith cartref buddugol mewn unrhyw modd os y dymunir.