Wel, am benwythnos i UMCB a Phrifysgol Bangor!

Eisteddfod Ryng-golegol Abertawe

Ar y Dydd Gwener, cynhaliwyd y Chwaraeon. Enillodd y merched y pêl-droed a rygbi ac yn ail yn y pêl-rwyd. Gyda’r bechgyn yn dod yn ail yn y rygbi a thrydydd yn y pêl-droed. Bangor oedd yn fuddugol ar ddiwedd yr holl chwaraeon.

Ar y Dydd Sadwrn, roedd perfformiadau Bangor yn anhygoel! Roedd sglein ar bob un o’r eitemau, o’r unawdau ben bore, i’r grwpiau dawnsio gwerin a stepio, yr eitemau ysgafn a’r corau. Bangor cipiodd bob un o’r prif wobrau corawl – y bois, y merched, y sioe Gerdd a’r SATB. Yng nghystadlaethau’r gwaith cartref, Aberystwyth enillodd y mwyaf o farciau, ond Bangor yn ail agos iawn gydag Alistair Mahoney yn ennill tlws y cerddor (am y trydydd tro) a Jack Wilson yn ennill Medal y Dysgwyr. Mae mwy o luniau i’w weld ar dudalen Facebook a Trydar UMCB.

Wedi cystadleuaeth agos iawn, Bangor enillodd yr Eisteddfod a sicrhau bod y tlws yn dychwelyd i’w cartref yn JMJ am y bedwaredd dro yn olynol.

Aelwyd JMJ

Ac i goroni’r penwythnos, darlledwyd rhaglen gyntaf ‘Côr Cymru’ ar S4C gyda Aelwyd JMJ yn rhoi perfformiad anhygoel. Er na ddaeth yr Aelwyd i’r brig, dwi’n siwr y cytunwch chi bod y perfformiad yn un hyfryd gan ddenu cryn sylw at Brifysgol Bangor. Gallwch wylio’r Côr trwy ddilyn y ddolen hon - https://www.s4c.cymru/clic/programme/802520656

Felly dyna ni, digon yn digwydd mewn un penwythnos! Diolch eto i’n myfyrwyr am eu holl waith caled a’u hymroddiad!

 

Cylchlythyr Hydref 2018 - Rhifyn 2 - Gethin Morgan

 

Shw’mae,

Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn a’ch bod chi, las fyfyrwyr, wedi ymgartrefu’n hapus ym Mangor erbyn hyn. Dyma fydd un o gyfnodau gorau eich bywyd a gwnewch y fwyaf o’r holl gyfleoedd a ddaw i’ch rhan, a bydd croeso mawr ichi ymuno yn holl weithgareddau UMCB. Dim ond nodyn i’ch atgoffa – mae fy nrws bob tro yn agored i drafod unrhyw faterion efo chi. Fy swydd i, yn fyr, yw sicrhau bod eich bywyd academaidd a chymdeithasol mor llawn o Gymraeg ag y bo’n bosib.

Buodd yr Wythnos Groeso yn hynod lwyddiannus eleni gyda’r Cymric yn arwain ar drefniadau’r nos. Yn ystod yr wythnos, buodd UMCB ynghlwm â chynorthwyo glas fyfyrwyr wrth iddyn nhw gyrraedd JMJ, Serendipity, Ffair Groeso Gymraeg a Brecwast JMJ. Roedd cynnal Brecwast JMJ yn rhywbeth newydd eleni, a gobeithio y bydd hyn yn digwydd eto yn y dyfodol. Mae’n gyfle i bobl cymdeithasu mewn awyrgylch ddiogel a chael bwyd da! Yn ystod yr Wythnos Groeso, lansiwyd llawlyfr UMCB, yr un gyntaf o’i fath gyda 30 o dudalennau a’r gobaith yw y bydd y llawlyfr yn sail i lywyddion y dyfodol allu rhannu gwybodaeth gyda myfyrwyr.

Mae ein cymdeithasau eisoes wedi dechrau’r flwyddyn gyda chryn argyhoeddiad. Yn dilyn dirywiad Cymdeithas y Ddrama Gymraeg, daeth criw o fyfyrwyr ynghyd i sefydlu cymdeithas newydd, sef Cymdeithas John Gwilym Jones. Ac mae’n rhaid inni ddiolch i’r criw am ddod ynghyd a sefydlu’r gymdeithas gan roi teyrnged i ddramodydd a darlithydd arbennig iawn. Mae tipyn o frwdfrydedd ynghylch chwaraeon eleni gyda chriw o fyfyrwyr ar fy ngofyn yn ddyddiol i sicrhau bod Chwaraeon y Cymric yn flaenoriaeth i UMCB gan fuddsoddi cryn dipyn o arian i’r chwaraeon. Ac mae’n braf gweld y niferoedd yn codi gyda chynlluniau mawr ar y gweill – cadwch olwg! Ac yn y cyfamser, os ydych â diddordeb ymuno – cysylltwch gyda’n cynrychiolydd chwaraeon.

Gydag Wythnos Shw’mae Su’mae wedi dod i ben, hoffwn ddiolch i’r holl wirfoddolwyr a fuodd allan yn ymgyrchu a chodi ymwybyddiaeth o’r iaith a’r diwylliant Gymraeg. Roedd presenoldeb UMCB o gwmpas y Brifysgol yn amlwg iawn. Roedd y Gig ym Mhontio yn uchafbwynt i’r Wythnos ac mae’n bwysig inni gydnabod gwaith fy rhagflaenydd, Mirain Llwyd, am wneud y trefniadau tra’n llywydd. Gobeithio y gallwn ni adeiladu ar yr wythnos hon flwyddyn nesaf.

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol UMCB eleni ar y 9fed o Hydref gyda Neuadd JMJ yn orlawn! Braf oedd croesawu Lois Roberts o Gangen y Coleg Cymraeg a Kim Jones o gynllun gwirfoddoli Profi i annerch myfyrwyr UMCB. Gofynnwyd sawl cwestiwn hynod o ddifyr ac mae’n wych gweld myfyrwyr UMCB yn ymddiddori yn eu gwleidyddiaeth. Uchafbwynt y noson oedd cynnal etholiadau cynrychiolydd y flwyddyn gyntaf ac wedi i’r 5 ymgeisydd siarad yn gywrain iawn, Mabon Dafydd enillodd y frwydr agos. Llongyfarchiadau iddo.

Nid ydwyf am eich diflasu chi bellach gyda rhai o’m blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn – ond os ydych yn awyddus i’w clywed – cysylltwch ar bob cyfrif. A chofiwch fod y pwyllgor yma i’ch cynrychioli chi – felly defnyddiwch nhw!