Cylchlythyr Medi 2017 – Rhif 3 – Mirain Llwyd

 

Croeso lasfyfyrwyr i’ch cylchlythyr cyntaf a pob lwc i chi dros y flwyddyn nesaf 'ma! Gobeithio y bu i bob un ohonoch fwynhau yr wythnos a Clwb Cymru cynta’r flwyddyn a diolch enfawr i’r Cymric am arwain y digwyddiadau a sicrhau wythnos llawn hwyl! Diolch hefyd i Arwyr UMCB am hwyluso popeth yn ystod y Penwythnos Croeso, rydym yn hynod ddiolchgar i chi!


 Yn gyntaf, cofiwch fod croeso mawr i chi alw i fy ngweld yn yr Undeb sydd ar y 4ydd llawr ym Mhontio unrhyw bryd a bydd sesiynnau galw-heibio penodol i UMCB yn yr Undeb ar brynhawn Dydd Mercher. Byddaf hefyd yn cynnal sesiynnau galw-heibio yn y swyddfa yn Ystafell Gyffredin JMJ a byddaf yn cadarnhau’r amseroedd hynny yn wythnosol! Llongyfarchiadau i Gwion Morris Jones ar gael ei ethol fel Cynrychiolydd Y Flwyddyn Gyntaf ac i Martha Cordiner fel Cynrychiolydd Myfyrwyr Cartref, braf yw cael pwyllgor llawn i’r flwyddyn academaidd.

 Er bod prysurdeb Wythnos Y Glas wedi pasio mae digonedd o hwyl eto i’w gael y tymor hwn a gweddill y flwyddyn gyda chalendr llawn digwyddiadau wedi ei trefnu gan Y Cymric o gwis misol yn Y Glob, i dripiau Pentref Bach, Clwb Cymru a nosweithiau Meic Agored. Hefyd, rhwng Hydref y 14eg a’r 23ain byddwn yn dathlu wythnos Shwmae Su’mae, sef wythnos i hyrwyddo’r Gymraeg yma ym Mangor. Buasai yn wych eich gweld i gyd yn cymryd rhan yn y digwyddiadau sydd wedi ei trefnu, o dwmpath dawns i Clwb Cymru! Yn ogystal a’r digwyddiadau hyn, byddwn yn mentro i Aberystwyth ar gyfer y Ddawns Ryng-golegol yn Nhachwedd, Gloddest, i Lanbedr Pont-Steffan ym Mis Mawrth ar gyfer yr Eisteddfod Ryng-golegol a hefyd un o’n prif ddigwyddiadau sef y daith rygbi flynyddol sydd yn mynd i Ddulyn eleni, archebwch eich lle fan hyn (linc nuco travel).

Yn fuan, yn enwedig yn dilyn Wythnos Y Glas, rwyf yn siwr bydd ambell un ohonoch yn chwilio am ffyrdd i wneud ychydig o arian, dilynwch y linc yma I'r grwp Facebook lle bydd cyfleoedd gwaith a chyfleoedd I fod yn 'extra' a.y.y.b yn cael ei postio! Bydd ystod eang o gyfleoedd gwaith ar gael! https://www.facebook.com/groups/288761674972352/

Yn dilyn prysurdeb Wythnos Y Glas, buan iawn y bydd hi'n amser cyfarfod gyda'r holl Gymdeithasau! Edrychwch ar dudalen Facebook Cymdeithas Y Ddrama Gymraeg a Cymdeithas Llywelyn o fewn yr wythnos nesaf i wybod dyddiadd eu cyfarfodydd cyntaf. Mae Aelwyd JMJ eisioes wedi dechrau ymarferion y flwyddyn a mae croeso cynnes i chi ymuno bob Nos Fawrth yn Ystafell Gyffredin JMJ, edrychwch ar Facebook i weld yr amser wythnosol.

Mae ymarferion chwaraeon UMCB hefyd wedi cychwyn gyda ymarfer pêl-droed y bechgyn bob nos Lun rhwng 5 a 6 ac ymarfer pêl-rwyd y merched rhwng 7 a 8 bob nos Fercher. Bydd ymarferion rygbi a pêl-droed y merched yn cychwyn yn yr wythnosau nesaf hefyd! Ymunwch i wneud yn siwr ein bod yn curo y prifysgolion eraill yn y Ddawns Ryng-golegol ym mis Tachwedd!!

Mae Ffrind Cymraeg yn brosiect newydd eleni ac rwyf yn chwilio am fyfyrwyr i sbario oddeutu ugain munud i hanner awr o’i hamser yn wythnosol i fod yn ‘Ffrind Cymraeg’ i ddysgwr. Mae hwn yn brosiect sydd yn rhoi’r rhyddid i chi a’ch ‘ffrind’ if od yn fentor a mentorai fel y mynnoch! Cysylltwch os oes diddordeb gennych chi!

Yn ystod Hydref mae dyddiad Shwmae Su’mae ar y 15fed. Gan nad ydym yn y Brifysgol ar y diwrnod hwnnw rydym wedi trefnu wythnos o ddigwyddiadau at ddant pawb, os oes diddordeb cymryd rhan mewn unrhyw beth yn ystod yr wythnos, cysylltwch! Mae’r digwyddiadau yn amrywio o Dwmpath Dawns i fod o amgylch y Brifysgol yn hyrwyddo’r Gymraeg! Byddwn hefyd yn gorffen yr wythnos gyda Clwb Cymru’r mis!

Nos Sul bydd llond bws ohonoch yn mynd i Gaernarfon i fod yng nghynulleidfa Sioe Nigel Owens, os oes diddordeb gan unrhyw un arall a heb gael cyfle i roi eich enw ymlaen cysylltwch ar Facebook cyn prynhawn Dydd Gwener.

Mae hi’n gyfnod pleidleisio ar gyfer cynrychiolwyr cwrs a Cyngor Undeb Bangor ar y funud, gwnewch yn siwr eich bod yn enwebu eich hunain ar wefan Undeb Bangor os oes diddordeb yn unrhyw un o’r rolau gennych chi! Yn ogystal, os oes gennych unrhyw syniad am yr hyn a fuasai yn medru newid yn Undeb Bangor neu yn y Brifysgol mi fedrwch chi awgrymu'r syniadau rheiny ar wefan Undeb Bangor.

Llynedd, pasiwyd fod UMCB am ail ymuno â’r Undeb yma ym Mangor. Braf yw datgan fod y cyfansoddiadau bellach yn ei le ac yn cael ei gyflwyno yng Nghyfarfod Cyffredinol yr Undeb ar y 3ydd o Hydref yn PL5 (ym Mhontio) am 7:30 y.h. Buasai yn wych petai llawer ohonoch yn medru bod yn bresenol i ddangos eich cefnogaeth. Yn wahanol i’r hyn a gyflwynwyd y llynedd, ni fydd UMCB yn uno a’r Undeb fel petai ond yn hytrach yn sefydlu undeb o fewn yr Undeb sydd yn ein rhoi mewn safle cryfach ac yn sicrhau mai aelodaeth UMCB yn unig sydd â’r hawl i bleidleisio!

Dyna'r cwbl sydd gen i i'w ddweud. Cofiwch ein dilyn ar Trydar, Instagram ac ein hoffi ar Facebook i wybod mwy am ein holl ddigwyddiadau!