Cylchlythyr Hydref 2018 - Rhifyn 2 - Gethin Morgan

 

Shw’mae,

Gobeithio eich bod chi gyd yn iawn a’ch bod chi, las fyfyrwyr, wedi ymgartrefu’n hapus ym Mangor erbyn hyn. Dyma fydd un o gyfnodau gorau eich bywyd a gwnewch y fwyaf o’r holl gyfleoedd a ddaw i’ch rhan, a bydd croeso mawr ichi ymuno yn holl weithgareddau UMCB. Dim ond nodyn i’ch atgoffa – mae fy nrws bob tro yn agored i drafod unrhyw faterion efo chi. Fy swydd i, yn fyr, yw sicrhau bod eich bywyd academaidd a chymdeithasol mor llawn o Gymraeg ag y bo’n bosib.

Buodd yr Wythnos Groeso yn hynod lwyddiannus eleni gyda’r Cymric yn arwain ar drefniadau’r nos. Yn ystod yr wythnos, buodd UMCB ynghlwm â chynorthwyo glas fyfyrwyr wrth iddyn nhw gyrraedd JMJ, Serendipity, Ffair Groeso Gymraeg a Brecwast JMJ. Roedd cynnal Brecwast JMJ yn rhywbeth newydd eleni, a gobeithio y bydd hyn yn digwydd eto yn y dyfodol. Mae’n gyfle i bobl cymdeithasu mewn awyrgylch ddiogel a chael bwyd da! Yn ystod yr Wythnos Groeso, lansiwyd llawlyfr UMCB, yr un gyntaf o’i fath gyda 30 o dudalennau a’r gobaith yw y bydd y llawlyfr yn sail i lywyddion y dyfodol allu rhannu gwybodaeth gyda myfyrwyr.

Mae ein cymdeithasau eisoes wedi dechrau’r flwyddyn gyda chryn argyhoeddiad. Yn dilyn dirywiad Cymdeithas y Ddrama Gymraeg, daeth criw o fyfyrwyr ynghyd i sefydlu cymdeithas newydd, sef Cymdeithas John Gwilym Jones. Ac mae’n rhaid inni ddiolch i’r criw am ddod ynghyd a sefydlu’r gymdeithas gan roi teyrnged i ddramodydd a darlithydd arbennig iawn. Mae tipyn o frwdfrydedd ynghylch chwaraeon eleni gyda chriw o fyfyrwyr ar fy ngofyn yn ddyddiol i sicrhau bod Chwaraeon y Cymric yn flaenoriaeth i UMCB gan fuddsoddi cryn dipyn o arian i’r chwaraeon. Ac mae’n braf gweld y niferoedd yn codi gyda chynlluniau mawr ar y gweill – cadwch olwg! Ac yn y cyfamser, os ydych â diddordeb ymuno – cysylltwch gyda’n cynrychiolydd chwaraeon.

Gydag Wythnos Shw’mae Su’mae wedi dod i ben, hoffwn ddiolch i’r holl wirfoddolwyr a fuodd allan yn ymgyrchu a chodi ymwybyddiaeth o’r iaith a’r diwylliant Gymraeg. Roedd presenoldeb UMCB o gwmpas y Brifysgol yn amlwg iawn. Roedd y Gig ym Mhontio yn uchafbwynt i’r Wythnos ac mae’n bwysig inni gydnabod gwaith fy rhagflaenydd, Mirain Llwyd, am wneud y trefniadau tra’n llywydd. Gobeithio y gallwn ni adeiladu ar yr wythnos hon flwyddyn nesaf.

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol UMCB eleni ar y 9fed o Hydref gyda Neuadd JMJ yn orlawn! Braf oedd croesawu Lois Roberts o Gangen y Coleg Cymraeg a Kim Jones o gynllun gwirfoddoli Profi i annerch myfyrwyr UMCB. Gofynnwyd sawl cwestiwn hynod o ddifyr ac mae’n wych gweld myfyrwyr UMCB yn ymddiddori yn eu gwleidyddiaeth. Uchafbwynt y noson oedd cynnal etholiadau cynrychiolydd y flwyddyn gyntaf ac wedi i’r 5 ymgeisydd siarad yn gywrain iawn, Mabon Dafydd enillodd y frwydr agos. Llongyfarchiadau iddo.

Nid ydwyf am eich diflasu chi bellach gyda rhai o’m blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn – ond os ydych yn awyddus i’w clywed – cysylltwch ar bob cyfrif. A chofiwch fod y pwyllgor yma i’ch cynrychioli chi – felly defnyddiwch nhw!