Mae gan UMCB amryw o glybiau a chymdeithasau sy'n rhoi'r cyfle i chi wneud ffrindiau newydd yn ystod eich cyfnod ym Mangor, a chymdeithasu a dilyn eich diddordebau drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma restr o'r clybiau a chymdeithasau yr ydym yn eu rhedeg ar hyn o bryd, ac mae'n siwr o dyfu wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi.

Aelwyd JMJ (cangen o fudiad yr Urdd)

 

 

Mae Aelwyd JMJ yn gangen o’r Urdd sy’n cyfarfod yn wythnosol yn Neuadd John Morris Jones. Prif weithgaredd yr Aelwyd ydy uno'r myfyrwyr Cymraeg I ffurfio Côr Aelwyd JMJ. Yn ogystal â’r côr SATB mae gan yr Aelwyd Gôr Bechgyn a Chôr Merched hefyd. Mae’r Aelwyd yn griw brwdfrydig sy’n mwynhau cymdeithasu! Cafodd y Côr lwyddiant aruthrol yn Eisteddfod yr Urdd Llanelwedd yn 2017 a hyderwn y cawn flwyddyn arall lwyddiannus eleni!

 

Cymdeithas Dysgwyr Cymraeg UMCB

 


P'un ai eich bod yn ddysgwr neu eich bod eisiau helpu dysgwyr eraill gyda'r iaith, dyma'r lle i chi gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a chael pob cefnogaeth a chroeso.

Nerys Williams a Jack Wilson sydd yn gyfrifol am y gymdeithas eleni, cysylltwch â nhw am fwy o wybodaeth.

 

Cymdeithas John Gwilym Jones


 

Cymdeithas lenyddiaeth Gymraeg Prifysgol Bangor yw CJGJ sydd â’r bwriad o ddod â llenyddiaeth Gymraeg yn fyw yn Ninas Dysg! Byddwn yn cynnal gweithgareddau cyffrous o fyd barddoniaeth, rhyddiaith, a’r ddrama Gymraeg, ar draws lleoliadau gwahanol yn y ddinas. Byddwn yn mynd ar deithiau yn aml i weld dramâu, yn ogystal ag ymweld â llefydd o ddiddordeb llenyddol. Fe redir y Gymdeithas gan griw o bobl ifanc sydd ar dân dros lenyddiaeth! Dilynwch ein gwefannau cymdeithasol i dderbyn rhagor o wybodaeth ynglyn â digwyddiadau!

 

Y Cymric


 

 

Dyma’r gangen sy'n gyfrifol am drefnu digwyddiadau cymdeithasol UMCB sy'n gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg i'ch galluogi chi i gael y mwyaf o'ch cyfnod yn y Brifysgol yma ym Mangor.  Maent yn trefnu llu o ddigwyddiadau amrywiol yn wythnosol, o nosweithiau gwisg ffansi Clwb Cymru, i Feic Agored yn y Glôb i nosweithiau cwis felly mae rhywbeth at ddant pawb.

Y pedwar aelod eleni yw Lleucu Myrddin, Alistair O'Mahoney, Llinos Hughes a Non Robert felly cysylltwch gyda nhw os yr ydych eisiau mwy o wybodaeth am rai o'r nosweithiau, a chymrwch olwg ar eu tudalen Facebook i gael rhestr lawn o'r digwyddiadau. 

 

Y Llef


 

Papur newydd Cymraeg yw'r Llef sy'n cael ei ysgrifennu a'i baratoi gan fyfyrwyr Cymraeg Bangor. Mae'n cynnwys y newyddion diweddaraf am yr Undeb, y Brifysgol a'r byd o'n cwmpas yn lleol ac yn ehangach, yn ogystal â chynghorion ar ffasiwn, adolygiadau, adran chwaraeon a gemau, ynghyd â'r Hadau, cylchgrawn Prifysgol Bangor i ddysgwyr. Os hoffech gyfrannu i'r papur, rydym bob amser yn chwilio am gyfranwyr newydd.