Ein Hanes

 

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor yw UMCB ac mae’n gofalu am les myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, dysgwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr iaith a’r diwylliant Gymraeg yn ystod eu cyfnod yma ym Mangor.

Ers sefydlu’r Brifysgol, roedd cymdeithas y ‘Cymric’ yn weithredol fel cymdeithas Gymraeg y Brifysgol gan gynnal digwyddiadau llenyddol, dadlau a chymdeithasol. Yn hinsawdd cyfnewidiol gydag aflonyddwch cynyddol y Cymry yn y 70’au, sylweddolodd aelodau o’r gymdeithas nad oedd ‘Y Cymric’ ynddi’i hun yn fforwm ddigon cryf I gynrychioli’r myfyrwyr Cymraeg. Yn sgil hynny, sefydlwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) fel undeb newydd ac annibynnol ym 1976 ond llwyddo cyn hynny i sicrhau Neuadd Gymraeg I breswylwyr y brifysgol, sef Neuadd John Morris-Jones. Mae gwaddol y Neuadd a’r Cymric yn bodoli hyd heddiw gyda Neuadd John Morris-Jones yn parhau I fod yn breswylfan I fyfrwyr Cymraeg ac yn ganolbwynt I weithgareddau UMCB ac mae’r Cymric wedi parhau fel cymdeithas gymdeithasol, a’r pwyllgor hwnnw sy’n gyfrifol o galendr cymdeithasol ein cymuned.

Mae ein diolch a’n dyled erbyn heddiw i’r rhai a fu ynglwm â sefydlu UMCB yn fawr iawn gan mai nhw yw’r rhai sy’n gyfrifol o osod y seiliau ar yr UMCB sydd heddiw’n Undeb fyrlymus, gweithgar a brwdfrydig.

 

UMCB Heddiw

 

Dros y blynyddoedd mae perthynas UMCB gyda’r Undeb a’r Brifysgol wedi datblygu ac erbyn heddiw mae gan UMCB berthynas gadarn efo Undeb Bangor a’r Brifysgol sy’n sicrhau bod cynrychioli myfyrwyr Cymraeg yn fwy effeithiol. Rydym bellach yn rhan o Undeb Bangor gyda statws llawn fel swyddog sabothol. Trwy hynny, mae modd i ni ledaenu ein bwriad trwy’r brifysgol a chodi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a hawliau myfyrwyr tu hwnt I ffenest UMCB. Yn rhan o’r Undeb, mae UMCB yn cael llais llawn yn y dweud pan fo amterion sy’n effeithio ar yr holl fyfyrwyr yn dod i’r fei.

Yn academaidd, ein rol yw sicrhau bod y Gymraeg yn flaenoriaeth I fywyd academaidd y brifysgol a rydym yn cydweithio gyda’r Coleg Cymraeg, Canolfan Bedwyr a’r brifysgol I sicrhau hyn. Yn ogystal, mae arnom ddyletswydd yn dilyn yr hawliau a amlinellwyd gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ar ddechrau 2018 a byddwn yn parhau I gydweithio gyda’r brifysgol I wireddu’r hawliau. Pe buasai gennych unrhyw broblem, mae croeso I chi gysylltu gyda Chanolfan Bedwyr neu swyddfa UMCB.

Ein rôl cymdeithasol yw I gefnogi ein holl gymdeithasau. Mae UMCB yn cynnig llu o gymdeithasau gwahanol ar gyfer pawb ac mae UMCB yn eu harwain I sicrhau eu bod nhw’n cyrraedd eu llawn potensial. Rydyn ni eisiau gweld cymuned Gymraeg fyw ac iach yn y brifysgol a rydym yn ymfalchio yn ein cymuned. A honno’n un glos a chyfeillgar gydag ymdeimlad cryf o deulu yn perthyn i’r sefydliad.

Bydd y wefan hon yn rhoi syniad i chi o strwythur UMCB a’r holl gyfleoedd sydd ynglwm ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor ac os bod gennych unrhyw ymholiad, mae’r holl fanylion cyswllt ar gael ar y wefan.