Blwyddyn Newydd dda! Edrych ymlaen at 2020!

Blwyddyn newydd dda i chi gyd! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r semester cyntaf ac yn edrych ymlaen at y tymor newydd gymaint â fi. Dw i wedi cael sioc o sylweddoli mai dim ond cwta chew mis sydd gen i ar ôl fel Llywydd UMCB felly dw i’n sicr eisiau gwneud y mwyaf o’r amser prin hwnnw i roi’r profiadau gorau posibl i fyfyrwyr Cymraeg Bangor.

 

Etholiadau

Er fy mod yn cael cyfnod wrth fy modd fel Llywydd eleni, ni fyddaf yn ail-sefyll am fy mod yn hoffi’r syniad fod arweinydd newydd gan UMCB bob blwyddyn i gynnig eu syniadau a’u gweledigaeth eu hunain ar gyfer dyfodol UMCB. Byddaf yn cynnal noson yn Ystafell Gyffredin JMJ ar y 22ain o Ionawr am 5.30 y.h. yn rhoi mwy o wybodaeth am fy rôl ar gyfer unrhyw un sydd gan ddiddordeb dysgu mwy neu sy’n ystyried sefyll. Ewch amdani!

 

Adroddiad Profiadau Myfyrwyr Cymraeg

Mae’r arolwg am brofiadau myfyrwyr Cymraeg ar eu blwyddyn gyntaf yn astudio ym Mangor bellach wedi cau sy’n golygu fy mod i erbyn hyn yn gweithio ar lunio adroddiad yn cynnwys y canfyddiadau o’r arolwg. Y bwriad o’i gynnal oedd cael gwell syniad o brofiadau cynnar y myfyrwyr hynny a’u barn nhw ynghylch y ddarpariaeth a’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt trwy gyfrwng y Gymraeg, a gweld beth y gallwn ni a’r Brifysgol ei wneud i wella’r profiad hwnnw. Rwy’n falch iawn bod 96 o fyfyrwyr ar eu blwyddyn gyntaf yn astudio yma wedi ei gwblhau, sy’n ffigwr uchel o ystyried nad yw UMCB wedi gwneud unrhyw beth fel hyn dros y blynyddoedd diwethaf. Byddaf yn rhannu’r adroddiad yn fuan felly cadwch lygad amdano.

 

Gwirfoddoli UMCB

Bydd gwirfoddoli yn cael llawer mwy o sylw gen i yn ystod y semester hwn ac ar hyn o bryd rwy’n edrych ar y posibiliad o gael pob Cymdeithas a thîm chwaraeon UMCB if do yn gyfrifol am sesiwn wirfoddoli dros gyfnod o fis. Gobeithio y bydd yn gyfle i UMCB roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned leol ac y bydd ein myfyrwyr yn cael blas ar wirfoddoli ac yn penderfynu gwneud mwy ohono yn y dyfodol.

Yn ogystal, bydd prosiect ‘Ffrind Cymraeg’ Cymdeithas y Dysgwyr yn ail-gydio yn y flwyddyn newydd felly cofiwch gysylltu gyda nhw os oes gennych chi ddiddordeb bod yn rhan ohono (nail ai fel dysgwr neu fel ffrind).

 

Tymor prysur yn gymdeithasol

Mae dau drip mawr ar y gweill i fyfyrwyr UMCB dros y misoedd nesaf hyn sef y daith rygbi i Ddulyn a phenwythnos yr Eisteddfod Ryng-gol ac mae hen edrych ymlaen wedi bod amdanynt ers sbel. Bydd y paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod yn dechrau’n fuan ac rydym yn gobeithio dod a’r darian yn ôl i Fangor am y bumed mlynedd yn olynol!

Bydd y timau chwaraeon yn ail-ddechrau ymarfer ar yr 20fed o Ionawr ac mae sawl gêm wahanol ar y gweill gan y gwahanol dimau ar gyfer y tymor i ddod. Ar wahân i’r Eisteddfod Ryng-gol, uchafbwynt arall i’n timau'r tymor hwn fydd ein cystadleuaeth yn erbyn Cymdeithas Wyddeleg y Brifysgol fydd yn cael ei chynnal ar y 21ain a’r 22ain o Chwefror. Bydd mwy o wybodaeth i ddod yn fuan.

 

Cadwch lygad ar wefannau cymdeithasol ein cymdeithasau i ddod i wybod pryd y byddent yn ail-ddechrau ymgynnull wedi’r gwyliau ac i weld beth fydd ganddynt ar y gweill.

 

Hwyl am y tro!

Lleucu Myrddin

Llywydd UMCB 2019/20