Cydlynydd Democratiaeth a Chynrychiolaeth - Gwnewch gais yma

 

Gwybodaeth Gyflog

Cyflog dechreuol £26,243 p.a. ar Raddfa 6

Hyd y Contract

Parhaol

Yn atebol i

Rheolwr Llais Myfyrwyr

Dyddiad Cau

14-09-2018

Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn-amser barhaol uchod yn Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Bangor.

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol a brwdfrydig i weithio o fewn y Tîm Llais Myfyrwyr yn   Undeb Myfyrwyr Bangor fel Cydlynydd Democratiaeth a Chynrychiolaeth.  Byddwch yn gweithio'n agos gyda swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr a datblygu a chefnogi cynrychiolaeth a democratiaeth myfyrwyr.

Byddwch wedi cael addysg i safon Lefel A (neu gyfwerth) neu gyda phrofiad cyfwerth, a byddwch yn gweithio fel rhan o'r Tîm Llais Myfyrwyr ac yn gyfrifol am gydlynu a chefnogi'r gweithgaredd democrataidd a chynrychioliadol sy'n digwydd o fewn Undeb y Myfyrwyr Bangor.  Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn maes cynrychioliadol a democrataidd a chyda dealltwriaeth dda o faterion sy'n bwysig i fyfyrwyr.  Byddai profiad o weithio mewn sefydliad amrywiol a gallu i ffynnu mewn sefyllfa waith gyflym ei naws dan arweiniad myfyrwyr yn fantais.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau mor fuan ag sydd yn rhesymol bosib.

Mae gallu siarad Cymraeg, neu ymrwymiad i ddysgu’r iaith i’r lefel angenrheidiol, yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Golwg gyffredinol
 • Cefnogi gwaith y Tîm Llais Myfyrwyr trwy gydlynu gweithgaredd yn ymwneud â democratiaeth a chynrychiolaeth.
 • Gweithio’n agos  gyda chynrychiolwyr myfyrwyr i dynnu sylw at faterion sy'n effeithio ar brofiad academaidd ac ehangach myfyrwyr.
 • Cefnogi Swyddogion Myfyrwyr a'r Tîm Llais Myfyrwyr ehangach i ganfod atebion i faterion sy’n effeithio ar brofiad academaidd ac ehangach myfyrwyr.
 • Cynorthwyo'r Tîm Llais Myfyrwyr i ddatblygu mentrau sefydliadol sydd â’r bwriad o wella profiad y myfyrwyr o ddysgu.
 • Rhoi cefnogaeth i adrannau, ysgolion a rhaglenni yn y brifysgol gyda'r modd y cynhaliant eu cyfundrefnau cynrychiolwyr cyrsiau ac arwain at ddatblygu a chydlynu systemau cynrychiolwyr cyrsiau ar draws y brifysgol.
 • Cydlynu'r gwaith o roi cefnogaeth o ddydd i ddydd i weithgaredd democrataidd (yn cynnwys Cyngor y Myfyrwyr, Cyfarfodydd Aelodau Myfyrwyr ac unrhyw fforymau democrataidd eraill) a sicrhau y gweithredir yn llawn ar benderfyniadau democrataidd.
 • Rhoi cefnogaeth o ddydd i ddydd i'r Tîm Swyddogion Myfyrwyr yn eu gweithgareddau'n ymwneud ag ennyn diddordeb a rhoi grym i'r gymuned fyfyrwyr a'u hagenda ymgyrchu a lobio.
Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Mae'r Cydlynydd Democratiaeth a Chynrychiolaeth yn gyfrifol am y canlynol: 

 • Datblygu perthynas waith agos â'r Is-lywydd Addysg a'r Rheolwr Llais Myfyrwyr er mwyn nodi a rhoi gwybod am dueddiadau academaidd, materion a phroblemau a ddatgelwyd gan y Cynrychiolwyr Cwrs ac arweinwyr a etholwyd yn ddemocrataidd.
 • Cydlynu'r system cynrychiolwyr cyrsiau ar draws y Brifysgol, gan gydweithio'n agos â staff a budd-ddeiliaid perthnasol i sicrhau bod etholiadau'n digwydd ar draws yr holl ysgolion academaidd a bod cynrychiolwyr yn cael cefnogaeth dda ac yn gallu cyfrannu at ddatblygiad darpariaeth addysgol.
 • Cydlynu a datblygu systemau cynrychiolaeth priodol i fyfyrwyr ôl-radd a myfyrwyr Cymraeg eu hiaith ar draws y brifysgol.
 • Cydlynu, cefnogi a datblygu fforymau democrataidd fel Cyngor Undeb y Myfyrwyr a Chyfarfodydd Aelodau Myfyrwyr.
 • Cydlynu, cefnogi a datblygu prosesau democrataidd Undeb y Myfyrwyr.
 • Cefnogi cynrychiolwyr etholedig yr NUS.
 • Goruchwylio datblygu a gweithredu pecynnau a rhaglenni hyfforddiant i bob myfyriwr sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau democrataidd a chynrychiolwyr myfyrwyr. 
 • Gweithio gyda'r Is-Lywydd dros Addysg i gefnogi cynrychiolwyr cyrsiau o ddydd i ddydd, ateb eu hymholiadau a’u cyfeirio at rwydweithiau priodol.
 • Datblygu adnoddau ar bapur ac ar-lein i alluogi cynrychiolwyr myfyrwyr ac arweinwyr etholedig i gael gwybodaeth a chefnogaeth, megis llunio adroddiadau a llawlyfrau i fyfyrwyr.
 • Parhau’n ymwybodol o faterion yn ymwneud â pholisi addysg ac academaidd ar lefel sefydliadol, lleol a chenedlaethol a rhoi cyfarwyddiadau ar hynny fel a phryd fo'r angen.
 • Gweithio gyda'r Rheolwr Llais Myfyrwyr a'r Tîm Swyddogion Myfyrwyr i gyflwyno ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau (yn cynnwys Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr, Gwobrau Cynrychiolwyr Cyrsiau, Wythnos Cynrychiolwyr Cyrsiau, Digwyddiadau Democrataidd a Chymorth Astudio).
 • Monitro a nodi tueddiadau i dracio gweithgaredd myfyrwyr ac effaith cynrychiolwyr.           
 • Cydlynu a datblygu etholiadau Undeb y Myfyrwyr.
 • Gweithio gyda'r Rheolwr Llais Myfyrwyr a Chydlynydd Cyfathrebu i oruchwylio rhedeg etholiadau Undeb y Myfyrwyr (e.e. etholiadau Swyddogion Sabothol, Cynrychiolwyr Cyrsiau, Cynghorwyr Undeb y Myfyrwyr a Dirprwyon NUS).
 • Cefnogi amcanion ac ethos Undeb y Myfyrwyr Bangor a Phrifysgol Bangor wrth gyflawni eu dyletswyddau.
 • Dangos bod gwerthoedd craidd Undeb y Myfyrwyr yn ganolog i’w holl waith.
 • Gan weithredu fel eiriolwr cyhoeddus dros y sefydliad, hyrwyddo gwaith Undeb y Myfyrwyr wrth fudd-ddeiliaid allanol yn y gymuned ehangach.
 • Gweithio mewn cysylltiad agos ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) i gefnogi datblygu fframweithiau a systemau democrataidd a chynrychioliadol effeithiol a pherthnasol.
 • Gweithio'n agos â'r Rheolwr Llais Myfyrwyr a'r cydlynydd Ymchwil i Brofiad Academaidd i ddatblygu ein gwybodaeth o'r profiad academaidd a thueddiadau yn y boblogaeth myfyrwyr.
 • Gweithio'n agos â'r Ganolfan Myfyrwyr i ddatblygu a gweithredu prosesau a gweithdrefnau ar gyfer y System Cynrychiolwyr Cyrsiau a Gweithgaredd Democrataidd.
Dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill
 • Cymryd rhan mewn adolygu perfformiad a gweithgareddau datblygu.
 • Cydymffurfio â pholisïau’r brifysgol ar gyfle cyfartal, Urddas yn y Gwaith ac wrth Astudio, a Chynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol.
 • Cydymffurfio â'r dyletswydd gofal cyffredinol a chyfreithiol mewn perthynas ag iechyd, diogelwch a lles, a rhaid iddo/iddi gymryd yr holl gamau sy’n rhesymol i sicrhau amgylchedd gwaith diogel ac iach iddo’i hun ac aelodau staff eraill, myfyrwyr ac ymwelwyr y mae ei weithrediadau neu ei ddiffyg gweithredu yn effeithio arnynt. Hefyd mae'n ofynnol i ddeiliad y swydd gydymffurfio â'r holl bolisïau, gweithdrefnau ac asesiadau risg mewn perthynas ag iechyd a diogelwch.
 • Cydymffurfio â’r polisïau a’r gweithdrefnau cyfreithiol a chyllidol perthnasol, a bod yn ymwybodol o’i g/chyfrifoldebau o ran gofynion cyfreithiol ei swydd.

Mae’r swydd-ddisgrifiad hwn yn arweiniad i’r gwaith y disgwylir i chi ei gyflawni i ddechrau. Gellir ei newid o bryd i’w gilydd i gyd-fynd ag amgylchiadau sy’n newid.

Gofynion personol

Hanfodol 

 • Addysg hyd at lefel A neu gyfwerth, neu brofiad cyfatebol.
 • Dealltwriaeth dda o egwyddorion a phrosesau democrataidd, a’r gallu i weithio mewn amgylchedd democrataidd.
 • Gwybodaeth am gefnogi’r gwaith o ddatblygu a gwella ansawdd a safonau mewn Sefydliad Addysg Uwch.
 • Gwybodaeth dda am lais myfyrwyr, cynrychiolaeth ac eiriolaeth.
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol, gyda gallu amlwg i ymwneud yn effeithiol â staff ar bob lefel a mynegi syniadau a dadansoddiadau cymhleth yn glir.
 • Sgiliau cryf o ran cyfathrebu a siarad yn gyhoeddus.
 • Agwedd agored, onestrwydd a’r gallu i weithio gyda chywirdeb.
 • Gwybodaeth am bwysigrwydd cefnogi’r broses o ddatblygu a chyfoethogi profiad myfyrwyr.
 • Ymroddiad i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o gysylltu â myfyrwyr ynglyn ag amrywiaeth o faterion.
 • Gallu gweithio’n annibynnol i gynllunio a gweithredu gweithgaredd project y cytunwyd arno.
 • Dull gweithredu sy’n dadansoddi ac yn gofyn cwestiynau.
 • Y gallu i ddatblygu cysylltiadau gwaith effeithiol â chydweithwyr ar draws sefydliad mawr.
 • Parodrwydd i dderbyn cyfrifoldebau ychwanegol.
 • Gallu cyfathrebu yn Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu i’r safon angenrheidiol.
 • Hyblyg ac yn barod i weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol yn unol â gofynion y swydd.

Dymunol 

 • Gwybodaeth am ddeddfwriaeth berthnasol (Deddfau Elusennau, Deddf Addysg 1994).
 • Addysg i safon gradd.
 • Profiad o weithio mewn Undeb Myfyrwyr.
 • Gallu rheoli sefyllfaoedd sy'n wleidyddol sensitif. 
 • Profiad o gynnal a chefnogi ymgyrchoedd.
Cyffredinol

Mae’n ddyletswydd ar holl aelodau’r staff i sicrhau bod eu gweithredoedd yn cydymffurfio ag amcanion amgylcheddol cyffredinol y brifysgol a'u bod yn lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd. 

Gwneir pob cynnig yn amodol ar dystiolaeth o gymhwyster i weithio yn y Deyrnas Unedig a derbyn tystlythyrau boddhaol.

Rhaid i’r holl ymgeiswyr ateb gofynion y DU o ran ‘hawl i weithio’. Os oes arnoch angen caniatâd y Swyddfa Gartref i weithio yn y DU, neu angen newid statws eich fisa er mwyn cymryd y swydd hon nodwch, yn dilyn cyflwyno cyfyngiadau mewnfudo gan y Llywodraeth ar niferoedd gweithwyr medrus, ein bod yn argymell i chi ddefnyddio’r cyswllt canlynol i gael gwybodaeth am y llwybrau i gyflogaeth ac i wirio gofynion cymhwysedd: 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/