Rheolwr Llais Myfyrwyr (I geisio am y swydd hon ewch i wefan y Brifysgol)

Gwybodaeth Gyflog

£32,548 - £38,833 p.a. ar Raddfa 7

Hyd y Contract

Parhaol

Yn atebol i

Cyfarwyddwr Undeb Myfyrwyr

Dyddiad Cau

18-06-2018

Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn-amser barhaol uchod yn Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Bangor. 

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol i fod yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli gwaith y Tîm Llais Myfyrwyr yn Undeb Myfyrwyr Bangor, a gweithio'n agos gyda swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr a datblygu a chefnogi cynrychiolaeth a democratiaeth myfyrwyr.

Yn meddu ar addysg i safon gradd (neu gyfwerth), byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a cynnal cyfeiriad strategol yr adran yn unol â gweledigaeth yr Undeb a sicrhau y cyflawnir ein holl swyddogaethau democrataidd yn effeithiol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn amgylchedd cynrychioliadol a democrataidd gyda phortffolio cadarn o gymryd rhan ac ymwneud â'r sector Addysg Uwch/Elusennol. Mae profiad cadarn o arwain mewn sefydliad amrywiol a chymhleth yn hanfodol gyda'r gallu i ffynnu mewn amgylchedd cyflym dan arweiniad myfyrwyr.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau mor fuan ag sydd yn rhesymol bosib. 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg, neu ymrwymiad i ddysgu’r iaith i’r lefel angenrheidiol, yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Golwg gyffredinol

• Rheoli gwaith y Tîm Llais Myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr. 
• Arwain y gwaith o ddatblygu ymchwil a chasglu tystiolaeth ar faterion sy'n effeithio ar y profiad academaidd.
• Datblygu a chefnogi mentrau ledled y sefydliad sydd â’r bwriad o wella profiad dysgu myfyrwyr.
• Adnabod tueddiadau a materion o fewn Addysg Uwch a pholisïau sefydliadol a briffio budd-ddeiliaid yn unol â hynny.
• Rheoli a goruchwylio Gwasanaeth Cyngor Academaidd Undeb y Myfyrwyr.
• Arwain y gwaith o ddatblygu agenda ymgyrchu Undeb y Myfyrwyr a chefnogi'r ddarpariaeth i arweinwyr etholedig yn y maes hwn.
• Arwain y gwaith o ddatblygu gweithgareddau democrataidd a chynrychioliadol ar draws Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol.
• Darparu cefnogaeth uniongyrchol i'r Swyddog Myfyrwyr yn eu gwaith yn ennyn cyfraniad y gymuned fyfyrwyr ehangach a'i grymuso.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

Mae’r Rheolwr Llais Myfyrwyr yn gyfrifol am y canlynol:
• Sicrhau bod y Tîm Llais Myfyrwyr yn cwrdd â'i amcanion strategol a osodwyd mewn perthynas â deall anghenion myfyrwyr ym Mangor a'r blaenoriaethau a amlinellir yng Nghynllun Strategol Undeb y Myfyrwyr.
• Creu cyfleoedd hygyrch a chynrychioliadol i farn myfyrwyr am eu profiad academaidd gael ei chlywed.
• Arwain y gwaith o gasglu ynghyd ac adrodd ar adborth myfyrwyr i gefnogi gweithgareddau ymgyrchu Undeb y Myfyrwyr. 
• Rheoli'r staff yn y Tîm Llais Myfyrwyr, yn cynnwys monitro cynnydd tuag at ddangosyddion perfformiad allweddol a sefydlu a chynnal trefn o ddarparu a chyflwyno gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr. 
• Arwain y gwaith o ddatblygu a chyflwyno ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau yn barhaus (yn cynnwys Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr, Digwyddiadau Democrataidd, E-gwyl a Chymorth Astudio).
• Cefnogi’r Swyddogion wrth eu cyflwyno i Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol, nodi disgwyliadau a chyfrifoldebau’n glir, a gweithio gyda’r tîm a chydag unigolion ar effeithiolrwydd personol a chynllunio projectau. 
• Cynnal cysylltiadau gwaith effeithiol â budd-ddeiliaid i ddiogelu a chyfoethogi’r profiad a gaiff myfyrwyr ym Mangor, yn cynnwys datblygu mentrau sy'n cyfrannu tuag at Ddangosyddion Perfformiad Allweddol y brifysgol.
• Gweithio ar brojectau partneriaeth gyda'r brifysgol ar Ennyn Diddordeb Myfyrwyr. 
• Gweithio gyda staff mewn ffordd ragweithiol i ddarparu atebion ac ymatebion i faterion sy'n ymwneud â'r profiad academaidd. 
• Monitro datblygiad polisi addysg yn lleol a chenedlaethol, a briffio Swyddogion Myfyrwyr, Uwch Reolwyr a budd-ddeiliaid eraill ar eu heffaith ar brofiad myfyrwyr. 
• Rhoi arweiniad a chefnogaeth i Swyddogion Myfyrwyr ar Grwpiau Tasg y Brifysgol. 
• Sicrhau bod y drefn Cynrychiolwyr Cwrs yn rhedeg yn effeithiol yn unol â rheoliadau sefydledig y Brifysgol ac mewn ymgynghoriad â'r Is-lywydd Addysg a Lles. 
• Rhoi cefnogaeth i wireddu ymgyrchoedd, syniadau a phrojectau dan arweiniad swyddogion sabothol, yn cynnwys cyhoeddi Datganiad Blynyddol y Myfyrwyr a chyflwyniadau i'r QAA.
• Adnabod a sefydlu gweithgaredd projectau ymchwil sy'n cyfrannu at yr amcanion strategol a osodwyd gan Undeb y Myfyrwyr. 
• Rhoi arweiniad i fyfyrwyr ar faterion yn ymwneud â rheolau, rheoliadau ac apeliadau academaidd y Brifysgol trwy ddatblygu'r Gwasanaeth Cyngor Academaidd a'i reoli o ddydd i ddydd.
• Gweithio'n agos â'r Cydlynydd Democratiaeth a Chynrychiolaeth i sicrhau y gweithredir y swyddogaethau democrataidd yn effeithiol a goruchwylio Etholiadau Undeb y Myfyrwyr, Etholiadau Cynhadledd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a'r Cyfarfodydd Cyffredinol.
• Cadw at bolisi Amgylchedd a Chynaliadwyedd Undeb y Myfyrwyr Bangor a helpu'r sefydliad i gyflawni ein haddewid i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.
• Cefnogi amcanion ac ethos Undeb y Myfyrwyr Bangor a Phrifysgol Bangor wrth gyflawni eu dyletswyddau. 
• Dangos bod gwerthoedd craidd Undeb y Myfyrwyr yn ganolog i’w holl waith.
• Gweithredu fel eiriolwr cyhoeddus dros y sefydliad, hyrwyddo gwaith Undeb y Myfyrwyr ymysg budd-ddeiliaid allanol yn y gymuned ehangach.
• Gweithio mewn cysylltiad agos ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB).

Dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill

• Cymryd rhan mewn adolygu perfformiad a gweithgareddau datblygu.
• Cydymffurfio â pholisïau’r brifysgol ar gyfle cyfartal, Urddas yn y Gwaith ac wrth Astudio, a Chynllun Iaith Gymraeg y brifysgol.
• Cydymffurfio â gofal cyffredinol a chyfreithiol mewn perthynas ag iechyd, diogelwch a lles, a chymryd yr holl gamau sy’n rhesymol i sicrhau amgylchedd gwaith diogel ac iach iddo/iddi’i hun ac aelodau staff eraill, myfyrwyr ac ymwelwyr y mae ei weithrediadau neu ei ddiffyg gweithredu yn effeithio arnynt. Mae’n ofynnol hefyd i ddeiliad y swydd gydymffurfio â’r holl bolisïau, gweithdrefnau ac asesiadau risg perthnasol yng nghyswllt iechyd a diogelwch. 
• Cydymffurfio â’r polisïau a’r dulliau gweithredu cyfreithiol a chyllidol perthnasol, a bod yn ymwybodol o’i gyfrifoldebau o ran gofynion cyfreithiol ei swydd.

Amlinelliad o’r gwaith y disgwylir i chi ei gyflawni yn gychwynnol yw’r disgrifiad swydd hwn. Mae’n bosib y caiff ei newid yn achlysurol i gyd-fynd ag amgylchiadau newydd.

Gofynion personol

• Addysg i safon gradd neu gyfwerth, neu gyda phrofiad sy’n cyfateb i hynny.
• Y gallu i roi arweiniad strategol a datblygu ymatebion gweithredol i newidiadau yn yr amgylchedd allanol.
• Profiad o weithio mewn undeb myfyrwyr neu mewn undeb/sefydliad cyffelyb arall a arweinir gan ei aelodau.
• Dealltwriaeth dda o egwyddorion a phrosesau democrataidd, a’r gallu i weithredu mewn amgylchedd democrataidd.
• Profiad o reoli a chyflawni gweithgaredd ymchwil mewn cyd-destun gwaith.
• Gwybodaeth dda am lais myfyrwyr, cynrychiolaeth ac eiriol.
• Blaengar ac yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun i gyflawni gwaith erbyn adegau pendant, a gweithio’n gywir dan bwysau.
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol, gyda gallu amlwg i ymwneud yn effeithiol â staff a budd-ddeiliaid ar bob lefel a mynegi syniadau a dadansoddiadau cymhleth yn glir.
• Gallu rhagorol i ddatblygu a rheoli cysylltiadau ar lefel uwch. 
• Profiad o sefydlu fframweithiau gweithredu, datblygu a gwella gwasanaethau, gyda ffocws cryf ar strategaeth.
• Gwybodaeth am bwysigrwydd cefnogi’r broses o ddatblygu a chyfoethogi profiad myfyrwyr.
• Ymrwymiad i ganfod ffyrdd arloesol o gysylltu â’r myfyrwyr yn gyffredinol ar amrywiaeth o faterion.
• Gallu gweithio’n annibynnol i gynllunio a gweithredu gweithgaredd project y cytunwyd arno.
• Dull gweithredu sy’n dadansoddi ac yn gofyn cwestiynau.
• Gallu sefydlu cysylltiadau gwaith effeithiol â chydweithwyr ar draws sefydliad mawr.
• Profiad o gynllunio, gweithredu a monitro projectau, gorau oll mewn Addysg Uwch.
• Ymrwymiad i ganfod ffyrdd arloesol o gysylltu â’r myfyrwyr yn gyffredinol ar amrywiaeth o faterion.
• Ymrwymiad personol i werthoedd sefydliadol craidd: democratiaeth, atebolrwydd, cynaliadwyedd, cyfle cyfartal a dwyieithrwydd. 
• Yn barod i dderbyn cyfrifoldebau ychwanegol.
• Gallu cyfathrebu yn Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu i’r safon angenrheidiol.
 
Dymunol
• Gwybodaeth am ddeddfwriaeth berthnasol (Deddfau Elusennau, Deddf Addysg 1994).

Cyffredinol

Mae’n ddyletswydd ar holl aelodau’r staff i sicrhau bod eu gweithredoedd yn cydymffurfio ag amcanion amgylcheddol cyffredinol y brifysgol a'u bod yn lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd. 

Cynigir pob swydd yn amodol ar dystiolaeth o gymhwyster i weithio yn y Deyrnas Unedig, a derbyn tystlythyrau boddhaol

Rhaid i bob ymgeisydd gyflawni gofynion ‘hawl i weithio’ y Deyrnas Unedig. Os ydych angen caniatâd y Swyddfa Gartref i weithio yn y Deyrnas Unedig, neu angen newid statws eich fisa i gymryd y swydd hon, sylwch ein bod, yn dilyn cyflwyno cyfyngiadau mewnfudo ar weithwyr medrus gan y Llywodraeth, yn argymell eich bod yn defnyddio’r cyswllt canlynol i gael gwybodaeth am y llwybrau i gyflogaeth ac i wirio gofynion cymhwysedd:

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/