Datganiad i fyfyrwyr ynghylch streiciau ym Mhrifysgol Bangor

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae aelodau Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU) wedi pleidleisio’n ddiweddar o blaid streic yn erbyn cynlluniau i gyflwyno newidiadau i bensiynau. Mae Undeb Bangor yn llwyr gefnogi pob aelod staff yn y Brifysgol a hawl yr Undeb Llafur i weithredu ar faterion sy’n cael effaith ar eu haelodau, ond ein myfyrwyr yw ein blaenoriaeth ac rydym yn gweithio gyda’r Brifysgol ac UCU Bangor i liniaru unrhyw effeithiau andwyol ar y myfyrwyr a allasai ddeillio o’r gweithredu diwydiannol.

Rydym yn annog staff ac uwch reolwyr y Brifysgol i feddwl ynglyn â sut y bydd mynd ar streic yn effeithio ar fyfyrwyr ar eu modiwlau a hoffem annog staff i wneud trefniadau amgen ar gyfer unrhyw ddarlithoedd, gwaith labordy, tiwtorialau etc. sydd wedi’u hamserlennu ac y byddant o bosib yn absennol ohonynt oherwydd y gweithredu hwn. Rydym am sicrhau bod y myfyrwyr yn cael eu hysbysu’n llawn am drefniadau dros gyfnod y streic, ac na fydd effaith andwyol ar unrhyw un.

Byddwn yn eich diweddaru ag unrhyw wybodaeth a gawn, ond yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw bryderon ynglyn â’ch cwrs, terfynau amser neu sut y bydd hyn yn effeithio ar eich cyfnod yma yn y Brifysgol, rydym yn eich annog i siarad ag aelodau staff yn eich ysgolion. Mae croeso i chi hefyd gysylltu â Ruth Plant, Llywydd Undeb Bangor neu Helen Marchant yr Is-lywydd Addysg drwy studentvoice@undebbangor.com.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.