Datganiad Ynghylch Streiciau

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Datganiad i fyfyrwyr ynghylch streiciau ym Mhrifysgol Bangor

Mae aelodau Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU) wedi pleidleisio’n ddiweddar o blaid streicio o’r 25ain o Dachwedd i’r 4ydd o Ragfyr. Mae Undeb Bangor yn llwyr gefnogi hawliau staff yn y Brifysgol a’r Undebau Llafur i weithredu ar faterion sy’n cael effaith arnyn nhw a’u haelodau. Ond ein myfyrwyr yw ein blaenoriaeth ac rydym yn gweithio gyda’r Brifysgol i liniaru unrhyw effeithiau andwyol ar y myfyrwyr a allasai ddeillio o’r gweithredu diwydiannol.

Rydym yn annog staff i feddwl ynglyn â sut y bydd mynd ar streic yn effeithio ar fyfyrwyr ar eu modiwlau a hoffem annog staff i wneud trefniadau amgen ar gyfer unrhyw ddarlithoedd, gwaith labordy, tiwtorialau ac oriau gwaith cwrs sydd wedi’u hamserlennu ac y byddant o bosib yn absennol ohonynt oherwydd y gweithredu hwn. Rydym eisiau sicrhau bod y myfyrwyr yn cael eu hysbysu’n llawn am drefniadau dros gyfnod y streic.

Mae'r streic yn debygol o achosi rhywfaint o aflonyddwch i ddarlithoedd, fodd bynnag oherwydd natur y streic, nid ydym yn gwybod maint llawn y gweithgareddau yr effeithir arnynt. Byddwn yn eich diweddaru ag unrhyw wybodaeth a gawn, ond yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw bryderon ynglyn â’ch cwrs, terfynau amser neu sut y bydd hyn yn effeithio ar eich cyfnod yma yn y Brifysgol, rydym yn eich annog i siarad ag aelodau staff yn eich ysgolion. Mae croeso i chi hefyd gysylltu â eich swyddogion sabothol gyda unrhyw ymholiadau arstudentvoice@undebbangor.com.

Gallwch ddarganfod cwestiynau ac atebion ynghylch y streic yma

Comments

Elen Huws
10:06pm on 21 Tach 19 A fydd llinellau piced? A yw Undeb Myfyrwyr Bangor yn cynghori ei haelodau i gefnogi undeb y staff trwy beidio croesi'r llinell biced?
Mewngofnodwch i roi sylw