Cerdded a Siarad gan Connect@Bangor

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae Cysylltu@Bangor yn broject sy'n galluogi gwirfoddolwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant arbennig i gyfeillio â myfyrwyr sy'n wynebu rhwystrau rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau myfyrwyr neu sydd angen cefnogaeth gyffredinol.

Mae'r gweithgareddau sydd ar gael ym Mangor yn ffordd ragorol i ymlacio o'ch astudiaethau ac yn ffordd dda o gwrdd ag eraill sy'n astudio cyrsiau gwahanol, p'un ai eich bod yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd neu eisiau cael mwy o brofiad o rywbeth rydych eisoes wedi rhoi cynnig arno. Serch hynny gall rhai myfyrwyr deimlo'n fwy cysurus yn ymaelodi â'r clybiau a chymdeithasau hyn gyda chwmni - cyfaill fel petai - ac yn yr un modd wrth fynd i siopa, ymweld â'u meddyg teulu, neu fynd i'r gampfa, a dyna'r gwasanaeth rydym ni'n ei gynnig.

Mae gwirfoddolwyr Cysylltu@Bangor wrth law i dreulio amser gyda myfyrwyr sydd angen cwmnïaeth a rhywun i siarad â nhw; un o'r ffyrdd posib o wneud hyn yw cwrdd unwaith yr wythnos mewn siop goffi i drafod dosbarthiadau a sut mae pethau'n mynd. Gall myfyrwyr wneud cais ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd galluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau i sefydlu rhwydweithiau a chylchoedd cyfeillgarwch yn ystod eu cyfnod ym Mangor; dyma ein hamcan wrth gynorthwyo defnyddwyr y gwasanaeth.

Caiff pob gohebiaeth ac unrhyw sgyrsiau personol eu trin yn gyfrinachol, oni bai ein yn teimlo bod perygl i'ch diogelwch personol. Bydd hyd yn oed y ffaith eich bod yn defnyddio'r gwasanaeth yn cael ei gadw'n gyfrinachol i dîm GMB. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi ffurflen ar-lein a byddwn yn dechrau eich helpu i weithio tuag at eich nodau personol CHI.

Mae Tro a Sgwrs ar y llaw arall yn broject llawer mwy agored sy'n caniatáu i fyfyrwyr ymuno a mwynhau troeon iach i weld rhai o olygfeydd gorau Bangor, does dim archebu ymlaen llaw, dim ond mater o ddod ar y diwrnod fel y dewiswch, a hynny pan ei fod yn gyfleus i chi.

Mae'n ffordd wych o fforio o gwmpas y ddinas a chwrdd â myfyrwyr eraill, ac mae'r teithiau cerdded yn cael eu harwain gan wirfoddolwyr sydd wedi cael hyfforddiant mewn gwrando gweithredol, felly os ydych yn teimlo bod arnoch angen rhywun i siarad â nhw gallwch drafod unrhyw fater sy'n eich poeni yn gyfrinachol. Mae ein gwirfoddolwyr wedi derbyn hyfforddiant penodol i wrando a pheidio â chynnig cyngor na cherydd. Mae'r teithiau cerdded wedi eu trefnu i siwtio pawb ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol mewn chwaraeon!

Does dim ffordd well o godi'r hwyliau na mynd am dro i ganol byd natur ar ôl diwrnod caled o astudio a chymryd awyr iach gyda chwmni da.  Beth allai fod yn well na mwynhau golygfeydd anhygoel Bangor wrth gael sgwrs a dod i nabod myfyrwyr eraill?

Mae Tro a Sgwrs yn cael ei gynnal bob dydd Mercher a dydd Gwener, yn para oddeutu awr ac yn gadael am 4pm o du allan i Brif Adeilad Pontio.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu sgwrs ymlaen llaw, cysylltwch â ni drwy ein ???

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y naill broject neu'r llall mae croeso ichi gysylltu â ni drwy

E-bost - svbconnect@undebbangor.com

Neu Facebook - @ConnectBangor

                          @walkandtalkbangor

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.