Sut byddwn yn recriwtio gwirfoddolwyr?

Pan fo project yn barod i recriwtio gwirfoddolwyr newydd, byddwn yn anfon e-bost at bawb ar ein rhestr ohebu, ac yn eu hysbysu bod lleoedd ar gael ar y project neilltuol hwnnw. Bydd yr e-bost yn cynnwys manylion am y project, natur y gwaith, yr ymrwymiad amser a chyswllt at ffurflen gais fer. Rhaid i'r ymgeiswyr gwblhau'r ffurflen cyn y dyddiad cau a nodir yn yr e-bost.

 

Cwblhau'r ffurflen gais

Lluniwyd ffurflen gais GMB i fod mor hawdd i'w chwblhau â phosib. Gan nad ydym yn dewis pobl ar sail eu profiad (achos dyna'r hyn rydym yma i'w gynnig!) rydym yn chwilio am ymgeiswyr a all ddangos brwdfrydedd mawr dros y project, sy'n barod i ymrwymo dros gyfnod disgwyliedig y project ac sy'n gallu ein sicrhau y byddant yn gallu bod yn bresennol yn yr holl sesiynau neu mewn cymaint ohonynt â phosib er mwyn i ni sicrhau bod y project yn cael ei gynnal yn ddidrafferth.

Dylai'r ymgeiswyr gymryd eu hamser wrth gwblhau'r ffurflen gais a chymryd pob gofal i roi cymaint o wybodaeth berthnasol â phosib amdanynt eu hunain. Nid oes cyfyngiad geiriau ar ein ffurflen gais a chamgymeriad cyffredin yw bod ymgeiswyr yn rhoi atebion byr iawn ac yn methu â chyfleu eu hangerdd dros waith y project.

Gallwch hefyd ofyn am wneud cais yn bersonol gydag un o aelodau staff GMB, os nad yw hi'n bosib i chi lenwi'r ffurflen gais. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Camgymeriad cyffredin arall y byddwn yn ei weld ar ein ffurflenni cais yw nad yw ymgeiswyr yn mynegi'n ddigon clir pa swydd maent yn gwneud cais amdani. Cymerwch ofal i fynegi hynny'n glir ar y ffurflen gais.

 

Pryd byddwn yn recriwtio?

Mae recriwtio ar gyfer projectau rheolaidd fel arfer yn cymryd lle ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Gan fod yna nifer helaeth o brojectau ac oherwydd ein bod eisiau caniatáu amser i fyfyrwyr ddod i arfer â bywyd prifysgol ym Mangor, rydym yn recriwtio trwy gydol mis Hydref. Bydd pob project yn anfon ei e-bost recriwtio ei hun gyda manylion am y project, cyfarwyddiadau am sut i wneud cais a dyddiad cau ceisiadau. Fel arfer anfonir yr e-byst ar gyfradd o ddau fesul diwrnod gwaith, er mwyn osgoi caseg eira o e-byst i fyfyrwyr.

Yn ystod cyfnodau recriwtio ni allwn roi rhybudd ymlaen llaw am anfon e-bost recriwtio oherwydd weithiau byddwn angen newid ein cynlluniau ar fyr rybudd os bydd ein hanghenion recriwtio yn newid yn sydyn. Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd ar yr adegau prysur hynny. Ni fyddwn ychwaith yn derbyn ceisiadau a gyflwynir cyn i e-bost recriwtio gael ei anfon, ac er y bydd yn ymddangos fel pe bai'r cais wedi cael ei dderbyn, ni chaiff ei anfon ymlaen at yr Arweinwyr Project i'w ystyried.

 

Beth os byddaf wedi methu'r dyddiad cau recriwtio?

Mae ein dyddiad cau i geisiadau yn derfynol ac mae'n ddrwg gennym na ellir ystyried ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau. Mae nifer gynyddol o brojectau fodd bynnag yn cynnig cyfnodau byrrach o wirfoddoli ac nid oes gan rai ohonynt gyfyngiad ar y nifer o wirfoddolwyr.  Ym mhob achos, siaradwch ag aelod o dîm GMB am ragor o gyngor.

Bydd y rhan fwyaf o brojectau'n recriwtio ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, er mwyn llenwi'r lleoedd ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi. Dyma weithiau fydd yr amser gorau i wneud cais gan fod yna lawer llai o ymgeiswyr.

 

Beth os na fyddaf yn llwyddiannus gyda chais?

Yn anffodus, mae'n amhosib i ni gynnig lle i bawb sy'n gwneud cais i wirfoddoli, yn arbennig ar y projectau mwyaf poblogaidd. Ni fydd llawer o bobl yn llwyddiannus ar eu hymdrech gyntaf. Os wnewch chi siarad â rhai o'n gwirfoddolwyr fe wnewch chi ganfod bod llawer ohonynt wedi bod yn llwyddiannus ar eu hail neu hyd yn oed eu trydydd cynnig. Os ydych yn dymuno cael ymateb i'ch cais, neu os yr hoffech gael cyngor ar sut i gwblhau ffurflen gais, gallwch siarad ag aelod o dîm staff GMB drwy anfon e-bost atom, neu ymweld â ni yn Swyddfa GMB.

 

Cwestiynau Cyffredinol Cyffredin am Wirfoddoli

Beth yw'r ymrwymiad amser sy'n ofynnol wrth wirfoddoli?

Mae ein projectau yn amrywio'n fawr o ran graddfeydd amser. Mae'r rhan fwyaf o brojectau'n gweithio ar sail wythnosol neu bob pythefnos ond dim ond ymrwymiad misol sydd ei angen ar gyfer rhai ohonynt. Mae gennym hefyd nifer o gyfleoedd gwirfoddoli 'unwaith-yn-unig' fel ein Te Partis, y Rhoi Mawr a'n projectau Glanhau Traethau er mwyn i chi allu gwneud cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch.

 

Beth yw hyd yr ymrwymiad amser sy'n ofynnol wrth wirfoddoli?

Am fod y rhan fwyaf o'n projectau yn gweithio gyda phobl fregus, mae'n bwysig bod gwirfoddolwyr yn aros gyda ni am gyn hired â phosib. Nid oes lleiafswm amser i ymrwymo at wirfoddoli ond rydym yn gofyn i bobl, cyn gwneud cais, i ystyried yn ofalus a allant aros am y flwyddyn academaidd gyfan os mai dyna yw'r ymrwymiad sy'n ofynnol. Mewn llawer o achosion, yn arbennig wrth weithio gyda phobl fregus, bydd defnyddwyr gwasanaeth yn dod i ddibynnu ar eich presenoldeb parhaus mewn project. Hefyd ceir gormod o bobl yn tanysgrifio i lawer o'n projectau, ac os felly byddwn yn dyrannu lleoedd yn unig i'r bobl hynny a all ymroi am flwyddyn academaidd lawn. Mae yna serch hynny rai cyfleoedd sydd yn gofyn i wirfoddolwyr ymroi am ddim ond un semester; cysylltwch ag aelod staff os gwelwch yn dda am fwy o wybodaeth.

 

Oes angen imi siarad Cymraeg i wirfoddoli?

Nac oes, does dim rhaid siarad Cymraeg i wirfoddoli. Serch hynny, rydym bob amser yn hapus i dderbyn siaradwyr Cymraeg gan fod llawer o'n defnyddwyr gwasanaeth yn siarad Cymraeg. A gall gwirfoddoli fod yn ffordd i ddysgwyr wella eu Cymraeg.

 

A yw'n wir eich bod yn cyfweld â phobl? Ydy hynny'n golygu mai dim ond pobl gyda phrofiad fydd yn cael lle?

Ydym, rydym yn cyfweld â phobl ond yn bendant nid ydym yn dyrannu lleoedd ar sail profiad blaenorol oherwydd rydym yma i gynnig profiad i bobl. Ein polisi yw cyfweld â darpar wirfoddolwyr ar gyfer pob swydd wirfoddoli sy'n gweithio gyda grwpiau bregus. Byddwn hefyd yn cyfweld ag ymgeiswyr pan fo yna fwy o bobl yn dymuno gwirfoddoli nag sydd o leoedd ar eu cyfer. Rydym yn chwilio am bobl sy'n frwdfrydig dros y rôl sydd dan sylw ac sy'n barod i ymroi am y flwyddyn gyfan.

 

A fyddaf yn derbyn hyfforddiant pan fyddaf yn gwirfoddoli?

Mae GMB yn cynnig nifer o gyrsiau hyfforddi i wirfoddolwyr drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn mynnu bod ein holl wirfoddolwyr sy'n gweithio gyda grwpiau bregus yn mynd ar sesiwn hyfforddi Diogelu. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant Cynefino i Wirfoddolwyr lle bydd gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn hyfforddiant Iechyd a Diogelwch a Thrafod â Llaw cyn iddynt ddechrau gwirfoddoli. Mae GMB hefyd yn cynnig amrywiaeth o sesiynau hyfforddi a chyrsiau eraill megis Cymorth Cyntaf, iaith arwyddo sylfaenol a Makaton.

 

Oes rhaid i mi gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac a fydd hynny'n cymryd amser maith?

Os byddwch yn mynd i weithio gyda grwpiau bregus, rhaid i chi gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae'n rhad ac am ddim a chaiff ei gynnal gan aelod o dîm GMB yn Undeb y Myfyrwyr. Rhaid i chi ddod â chopïau gwreiddiol o dair dogfen adnabod gyda chi pan ddewch i gwblhau'r ffurflen. Dim ond rhai mathau o ddogfennau adnabod a ellir eu defnyddio; am restr lawn, cliciwch yma.  Os wnewch chi ddod â'r dogfennau adnabod a'n bod yn llenwi'r ffurflen yn gywir, ni ddylai gymryd mwy na 2-3 wythnos i'w dychwelyd.

 

Alla i wirfoddoli ar fwy nag un project?

Nid oes unrhyw reswm pam na ellwch chi wirfoddoli ar fwy nag un project. Ond pan fo mwy nag un person yn gwneud cais am rôl, weithiau bydd angen caniatáu i'r gwirfoddolwr newydd gymryd y lle fel bo cymaint o bobl â phosib yn gallu elwa ar ein cyfleoedd.

 

Alla i wirfoddoli dros yr haf?

Ar hyn o bryd dim ond nifer fechan o'n projectau sy'n cael eu cynnal dros yr haf. Gallwn eich cyfeirio at brojectau gwirfoddoli eraill fodd bynnag - o bosib yn agos at eich cartref yn y Deyrnas Unedig - a fyddai wrth eu bodd yn cynnig lleoliadau i chi dros wyliau'r haf, y Nadolig a'r Pasg.

 

A oes angen i mi drefnu fy nhrafnidiaeth fy hun i'm lleoliadau gwirfoddoli?

Os bydd projectau gwirfoddoli yn cael eu cynnal tu allan i Undeb y Myfyrwyr, yn y rhan fwyaf o achosion byddwn yn cynnig gwasanaeth bws mini i'ch cludo i'r project. Os na fydd bws mini neu yrrwr ar gael, byddwn yn ad-dalu costau trafnidiaeth gyhoeddus neu'n ymdrechu i ganfod rhywun â char sy'n barod i yrru. Ym mhob achos, byddwn yn ad-dalu unrhyw gostau personol yr eir iddynt.