Ni fyddwch yn gallu pleidleisio os na ydych wedi mewngofnodi.

Pleidleisiwch am yr elusennau yr hoffech i RAG eu cefnogi.  Bydd dwy elusen leol a dwy elusen genedlaethol yn cael eu dewis. Sgroliwch i lawr i ddarllen mwy.

Elusennau Lleol

Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin

Ni yw'r brif elusen ymchwil canser annibynnol yng Ngogledd Cymru, a byddwn yn ymdrin â'r mathau mwyaf garw o ganser yn y rhanbarth; megis canserau'r pen a'r gwddf, y croen a'r coluddyn, mathau o ganser sydd â chysylltiad â ffordd o fyw a ffactorau cymdeithasol.

Yn y NWCR rydym yn gweithio'n galed i godi ymwybyddiaeth, gwella diagnosis a thriniaeth o ganser, gan flaenoriaethu'r mathau sy'n taro'n fwyaf caled yn ein rhanbarth. Rydym yn benderfynol o ganfod triniaethau gwell ac atal canser ynghynt.

Ar hyn o bryd rydym yn ariannu myfyrwyr ar bob lefel ym Mhrifysgol Bangor i wneud ymchwil  i ganser a all newid bywydau. Rydym hefyd yn helpu myfyrwyr mewn gwahanol adrannau i ennill profiad perthnasol trwy weithio mewn ysgolion a phrojectau estyn allan.

Pam cefnogi NWCR? Bydd un ym mhob tri pherson yn y Deyrnas Unedig yn cael diagnosis o ganser yn ystod eu hoes. Mae hyn yn golygu, yn anffodus, y bydd canser bron yn sicr o gael rhywfaint o effaith ar aelodau staff, myfyrwyr a'u teuluoedd. Fel elusen leol, rydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael â'r mathau o ganser sydd wedi taro pobl yn ein cymunedau yng Ngogledd Cymru waethaf.

Mae llawer o fanteision i weithio gyda NWCR. Maent yn cynnwys: 

 • Cynnig cyfleoedd i Undeb y Myfyrwyr ennill profiad cadarnhaol a pherthnasol.
 • Caniatáu i fyfyrwyr weithio â'r gymuned leol.
 • Bydd cymorth a chefnogaeth i'w gael ym mhob digwyddiad dros y flwyddyn gan Ffion, ein Codwr Arian yn y Gymuned.

Beth i'w ddisgwyl gennym ni... Byddwn ar gael i'ch cefnogi drwy gydol y flwyddyn. Gallwn gynnig cyfleoedd i staff a myfyrwyr megis teithiau tywys i'r labordy i weld yn union sut bydd yr arian a godwch yn helpu. Trwy ddewis NWCR, bydd Undeb Bangor yn cefnogi elusen leol ragorol. Bydd ein tîm yn gweithio'n agos gyda chi i wneud y gorau ohoni a gallant drefnu cyfleoedd codi arian pwrpasol ar eich cyfer. Fel Codwr Arian yn y Gymunedol Gogledd Cymru rwy'n teimlo'n angerddol dros gael Undeb Bangor i gydweithio â NWCR am fy mod yn awyddus i gydweithio â'r brifysgol leol yr ydym yn helpu i'w hariannu.

Mae arnom angen eich cefnogaeth i alluogi ein tîm o ymchwilwyr yma yn NWCR i barhau â'u hymchwil hollbwysig a fydd o fudd i'n holl deuluoedd yn y dyfodol.

NSPCC Cymru Wales

Mae NSPCC Cymru yn gweithio i ddiogelu plant rhag dioddef heddiw, i atal cam-drin rhag digwydd yfory a dod â cham-drin plant i ben.

Mae ein canolfan deulu NSPCC Gogledd Cymru yn darparu gwasanaethau therapiwtig i helpu plant ar draws Gogledd Cymru, yn helpu gweithwyr proffesiynol i wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer pobl ifanc, ac yn cefnogi cymunedau i helpu atal cam-drin rhag digwydd.

Gallai £180 dalu am ymarferydd hyfforddedig am un diwrnod, i helpu plant ddod dros gamdriniaeth, yn ogystal â chefnogi rhieni a theuluoedd i ofalu am eu plant. Mae ein llinell gymorth Childline Gogledd Cymru yno i roi llais i bobl ifanc pan nad oes neb arall yn gwrando. Pa bynnag broblemau neu beryglon sy'n eu hwynebu, rydym yma ar eu cyfer - unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos.

Gall pob £4 a godir dalu i un o'n cwnselwyr ateb galwad plentyn am gymorth.
Mae ein rhaglen Cofia Ddweud, Cadwa’n Ddiogel yn diogelu cenhedlaeth o blant yng Ngogledd Cymru rhag camdriniaeth fesul ysgol.

Gall £570 dalu i'r gwasanaeth dwyieithog hwn ymweld ag ysgol gynradd leol, a rhoi'r wybodaeth i blant ddiogelu eu hunain rhag camdriniaeth, a'r hyder a'r dewrder i siarad a cheisio cymorth os byddant byth ei angen.

Rydym yn derbyn 90% o'n cyllid o roddion gwirfoddol hael gan bobl anhygoel fel chi, sy'n credu yn ein gwaith. Heb hynny ni allem redeg ein gwasanaethau lleol. Tybed a fydd RAG Bangor yn ymuno â ni i'n cynorthwyo yn ein brwydr dros bob plentyn yng Ngogledd Cymru?

Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) Cymru

Rydym yn elusen leol a chenedlaethol.  Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) yw prif elusen y galon yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn codi arian i ymchwilio i driniaethau i drechu'r tor calon a ddaw o gyflyrau fel clefyd y galon, strôc, dementia fasgwlaidd a ffactorau risg fel diabetes.

Mae clefydau'r galon a chylchrediad yn atal ein gwaed rhag llifo'n iawn a bydd 1 o bob 4 ohonom yn marw o'r cyflyrau hyn. Dyma'r prif achos o farwolaeth yng Nghymru.  Ar hyn o bryd yng Ngogledd Cymru mae 89,000 o bobl yn byw gyda chlefyd cardiofasgwlaidd a phob mis bydd 180 o deuluoedd lleol yn colli rhywun i glefyd y galon a chylchrediad.

Nid ydym yn cael ei hariannu gan y Llywodraeth, ac felly rydym yn dibynnu'n llwyr ar haelioni ein cefnogwyr i ariannu ymchwil i glefydau'r galon, clefydau cylchrediad a'r amodau a'r ffactorau risg a all eu hachosi, gan gynnwys pwysedd gwaed uchel a diabetes.

Effaith leol: Yng Ngogledd Cymru, cyflwynodd BHF Cymru brofion genetig arloesol am Hypercholesterolemia (FH) Teuluol yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Wrecsam Maelor.  Mae hwn yn gyflwr genetig sy'n golygu bod pobl sydd â'r gennyn â rhagduedd genetig at lefelau uchel o golesterol ac felly'n llawer mwy tebygol o ddatblygu clefyd y galon a'r cylchrediad.

Dyma sut y byddai RAG Bangor yn ein cefnogi'n lleol;

 • Helpu i gefnogi'r 84 o weithwyr proffesiynol gofal iechyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a gânt eu cefnogi gan Gynghrair BHF.  Mae'r gefnogaeth a roddwyd yn ddiweddar wedi cynnwys hyfforddiant cwnsela i Nyrsys Gofal Lliniarol sy'n cefnogi cleifion â Methiant y Galon yng Ngogledd Cymru.
 • Darparu cyllid ar gyfer pecynnau CPR i ysgolion uwchradd yng Nghymru.  Mae ymron i 80 wedi cael eu darparu yng Ngogledd Cymru hyd yn hyn.
 • Darparu adnoddau iechyd yng Ngogledd Cymru  - dosbarthwyd 41,000 o adnoddau'r llynedd.
 • Cyllid ar gyfer grantiau i grwpiau cymunedol brynu diffibrilwyr cymunedol -  mae ymron i 350 wedi cael eu darparu yng Ngogledd Cymru hyd yma.

Gallwn ddarparu llu o gyfleoedd gwirfoddoli i fyfyrwyr yn cynnwys codi arian, cyflwyno hyfforddiant CPR i gyd-fyfyrwyr a staff a helpu i gynhyrchu stoc i'n siopau elusen.

Mae BHF Cymru yn elusen uchel ei pharch sydd wedi cyflawni llawer yng Ngogledd Cymru ond mae llawer mwy i'w wneud.  Ymunwch â ni i helpu i ddod â thor calon i ben am byth.

Hosbisau Plant Ty Gobaith

Mae Hosbisau Plant Ty Gobaith yn darparu gofal a chymorth nyrsio arbenigol a chefnogaeth i fwy na 750 o blant rhwng 0 a 25 oed a'u teuluoedd sy'n byw yng Ngogledd Cymru, Swydd yr Amwythig, Sir Gaer a chanolbarth Cymru. Mae ein timau ymroddedig yn cefnogi teuluoedd o'r diagnosis ymlaen, trwy gydol gweddill oes y plentyn a thu hwnt. Rydym yma ar gyfer pob mam, tad, brawd a chwaer. Ar ddiwedd bywyd plentyn rydym yma i wneud yn siwr bod eu munudau olaf yn rhydd o boen a bod eu teulu'n gallu ffarwelio â nhw yn eu ffordd eu hunain ac yn eu hamser eu hunain. Rydym hefyd yma i gysuro teuluoedd a chynnig cefnogaeth mewn profedigaeth, p'un a ydym wedi rhoi gofal i'r plentyn dros gyfnod eu salwch, neu os ydynt wedi troi atom yn dilyn marwolaeth sydyn. Ar hyn o bryd mae tri theulu lleol yr wythnos yn wynebu'r boen o golli eu plentyn oherwydd cyflwr terfynol, salwch sydyn neu ddamwain. Rydym yn credu na ddylai neb orfod dioddef marwolaeth plentyn ar ben eu hunain a bod angen cymorth di-ben-draw at boen sydd y tu hwnt i eiriau. Ar hyn o bryd rydym yn codi dros £6.3 miliwn bob blwyddyn ac mae hyn yn ein galluogi i helpu un o'r tri theulu lleol sy'n colli plentyn bob wythnos. Ein cenhadaeth yw codi digon o arian i helpu pawb sydd ein hangen erbyn 2025. Bydd eich gwaith codi arian yn ein helpu i sicrhau nad oes unrhyw deulu'n gorfod dioddef marwolaeth plentyn ar ben eu hunain. www.hopehouse.org.uk

Elusennau Cenedlaethol

Mind

Mind yw prif elusen iechyd meddwl Cymru a Lloegr. Rydym o’r farn na ddylai unrhyw un orfod wynebu problem iechyd meddwl ar ei ben ei hun. Felly byddwn yn gwrando, yn rhoi cymorth a chyngor i chi, ac yn brwydro dros hawliau’r unigolyn.

Dangosodd pôl piniwn diweddar gan YouGov fod 27% o fyfyrwyr yn adrodd am broblem iechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol. Mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) wedi canfod bod 92% o fyfyrwyr yn teimlo eu bod wedi dioddef o afiechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y coleg a bod 13% wedi meddwl am hunanladdiad. Mae Mind yn gwybod pa mor bwysig i bobl ifanc yw gwybodaeth glir a hawdd ei gael am les, meithrin gwytnwch ac ymdopi â phroblemau iechyd meddwl.

Bydd yr arian a godir gan RAG Bangor yn helpu Mind i ariannu'r gwasanaethau hanfodol hyn:

 1. Darparu gwybodaeth a chymorth

i. Mae ein Llinell Wybodaeth yn cynnig cymorth cyfrinachol i alwyr.

ii. Mae ein llinell gyfreithiol yn rhoi gwybodaeth am y gyfraith yng nghyswllt iechyd meddwl i'r cyhoedd, defnyddwyr gwasanaeth, aelodau teulu/gofalwyr, gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol ac eiriolwyr iechyd meddwl.

iii. Ein cyhoeddiadau a'n gwefan sydd wedi'u hardystio gan Safonau Gwybodaeth.

 1. Ymgyrchu dros newid

i. Rydym yn ymgyrchu dros amrediad o faterion a allai effeithio ar rywun â phroblem iechyd meddwl. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau iechyd, tai, deddfwriaeth, diogelu hawliau cyfreithiol, a chyflogaeth.

 1. Gwasanaethau lleol

i. Mae tua 20% o gyllid Mind yn mynd i'n rhwydwaith Mind lleol o 136 o elusennau cymunedol llai sy'n darparu'r gwasanaethau sydd eu hangen fwyaf yn eu hardal leol.

 1. Hyfforddiant Proffesiynol
  1. Mae Mind yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cenedlaethol a lleol gan gynnwys hyfforddiant yn y gweithle i ddatblygu gwell gwasanaethau lles yn y gwaith, sgiliau ymyrraeth mewn achosion o berygl o hunanladdiad, cymorth cyntaf iechyd meddwl a sesiynau hyfforddi pwrpasol.
    

Meningitis Now

Ein gweledigaeth yw dyfodol lle nad oes neb yn y Deyrnas Unedig yn marw o lid yr ymennydd a bod pawb sy’n dioddef o’r cyflwr yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt i ailafael yn eu bywyd. Rydym yn amcangyfrif bod oddeutu 8,000 o achosion o lid yr ymennydd feirysol a bacteriol bob blwyddyn yn y DU. Mae Meningitis Now yn cynnig cymorth parhaus i bawb sy'n datblygu llid yr ymennydd ynghyd â'u teuluoedd a ffrindiau. Rydym hefyd yn codi ymwybyddiaeth am y clefyd a'i symptomau ledled Prydain.


Mae gweithio mewn partneriaeth â myfyrwyr trwy RAG Bangor yn bwysig i ni - dyma un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol i ni godi ymwybyddiaeth ymysg myfyrwyr a'u helpu i ddiogelu eu hunain rhag llid yr ymennydd, yn ogystal â chynnig cyfleoedd cyffrous i godi arian i helpu i ariannu ein hymgyrch ymwybyddiaeth. Un project newydd eleni y gallai Bangor helpu i'w ariannu yw’r gronfa Rebuilding Futures, sy’n rhoi’r cyfle i unigolion a effeithiwyd arnynt gan lid yr ymennydd wneud ceisiadau am hyd at £1000 i’w helpu gyda deunyddiau dysgu, cwnsela ac offer wedi'i addasu os byddant yn dioddef o anabledd yn dilyn eu brwydr â'r clefyd. Bydd llid yr ymennydd yn ymosod yn gyflym ac o ganlyniad mae llawer o deuluoedd yn dioddef profedigaeth; mewn achosion felly gall grantiau o’r gronfa hon helpu gyda chostau cynhebrwng a cherrig coffa.


ChildHope UK 

Mae ChildHope yn credu y dylai plant fwynhau plentyndod saff a diogel, ond ni chaiff plant sy'n cael eu magu yn yr amgylchiadau mwyaf anodd yr hawliau sylfaenol hyn. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid lleol i sicrhau bod lleisiau’r plant hynny sy’n byw mewn tlodi eithafol ac mewn awyrgylch o drais yn cael eu clywed, bod eu hawliau'n cael eu parchu a'u bod yn cael cymorth gan wasanaethau hanfodol.
 

Rydym yn credu bod gan bob plentyn botensial. Mae cryfderau gan blant, eu teuluoedd, cyfeillion a chymunedau a thrwy newid polisïau a systemau gallwn roi dyfodol gwell iddynt. Ein nod yw sicrhau bod y plant yma’n cael eu gwarchod drwy gryfhau'r gefnogaeth sydd ar gael iddynt.


Dyma’r trydydd tro inni dderbyn gwahoddiad i ymgeisio a dyma hefyd ein pen-blwydd fel elusen yn 30, a  byddem wrth ein bodd yn llwydo eleni er mwyn codi ymwybyddiaeth a chodi arian i newid bywydau mwy o blant er gwell.


Byddai arian gan RAG Bangor yn gallu cefnogi rhaglenni ChildHope yn Affrica ac Asia fel a ganlyn:

 • £250 – Blwyddyn o gwnsela i 17 o ferched yn Sierra Leone sy’n agored i niwed.
 • £500 – Teganau a deunyddiau dysgu cynnar hanfodol i ganolfan ddydd ym Mangladesh.
 • £1,000 - Blwyddyn o addysg yn cynnwys ffioedd ysgol a deunyddiau addysgol i 30 o blant y stryd yn India.
 • £3,000 – Blwyddyn o gymorth addysgol i 100 o blant sydd wedi goroesi priodas gynnar yn Ethiopia.

Hope for Children

Mae Hope for Children yn elusen o Brydain i blant o bob cwr o’r byd. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn yn cael y plentyndod hapus, iach a chadarnhaol y mae'n ei haeddu, yn enwedig y rhai hynny sydd wedi dioddef oherwydd diffyg cefnogaeth. Dyma ein hamcanion i gyflawni hynny:

 

• Gwella mynediad at addysg: talu ffioedd ysgol, adeiladu ystafelloedd dosbarth a thoiledau ac annog cymunedau i flaenoriaethu addysg;

• Gwella diogelwch ariannol plant: helpu rhieni i gyflogaeth neu hunangyflogaeth gynaliadwy, er mwyn iddynt allu talu am addysg i’w plant, lleihau'r ddibyniaeth ar lafur plant a sicrhau bod ganddynt ddigon o fwyd;

• Gwella dealltwriaeth o hawliau plant trwy sesiynau ymwybyddiaeth am lafur plant a phriodas plant; rhoi cyngor ar iechyd rhywiol/atgenhedlu i ferched ac annog ysgolion i barchu barn plant.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio yn Ghana, India, Nepal, Ynysoedd y Philipinos, Sri Lanka, Tanzania ac Uganda. Fel elusen fach, mae ychydig o arian yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n gwaith a gallai arian o Fangor ein galluogi i roi cymorth fel a ganlyn:  

                                                                                         

•    £3,400 - darparu gofal i  70 o blant HIV+ neu blant sydd â rhieni HIV+ gan gynnwys canolfan alw-heibio, cwnsela, maeth, ymweliadau cartref, cymorth meddygol a threuliau teithio.

•    £2,200 - hyfforddiant a deunyddiau i 125 o ferched wneud padiau mislif y gellir eu hailddefnyddio i wella'u hiechyd a'u galluogi i fynd i'r ysgol yn rheolaidd.

•    £1,200 - lleoedd cyn-ysgol i 30 o blant, gan roi’r cyfle iddynt symud ymlaen i ysgol brif ffrwd.

•    £459 - sefydlu 3 chyfleuster golchi dwylo mewn ysgol i wella arferion glanweithdra ac iechyd plant.


Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth

Y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth yw prif elusen y Deyrnas Unedig i bobl awtistig a'u teuluoedd. Rydym wedi bod yn ymgyrchu dros hawliau pobl awtistig ers 1962 ac yn rhoi cymorth a chyngor i bobl awtistig a'u teuluoedd. Ein nod yw gweddnewid bywydau, newid agweddau a chreu cymdeithas sy'n gweithio er budd pobl awtistig. 

Mae awtistiaeth yn anabledd gydol oes sy'n effeithio ar sut mae pobl yn cyfathrebu ac yn rhyngweithio â'r byd. Mae 700,000 o oedolion a phlant awtistig yn y Deyrnas Unedig, sy'n un ym mhob cant o bobl ar gyfartaledd. Heb y gefnogaeth a'r ddealltwriaeth gywir, gall pobl awtistig golli addysg, ei chael yn anodd dod o hyd i waith a byw bywyd ynysig iawn. Mae'r ystadegau'n ategu hyn - adroddodd 77% o bobl awtistig wrthym eu bod yn teimlo'n ynysig, a dim ond 16% o oedolion awtistig sydd mewn cyflogaeth llawn amser.

Un enghraifft o'n gwaith yw ein Gwasanaeth Cefnogi Trawsnewid. Mae symud rhwng gwahanol gyfnodau bywyd yn anodd i bawb, ond mae unrhyw newid yn arbennig o anodd i bobl awtistig. Gall hynny olygu ei bod yn arbennig o anodd symud o'r ysgol neu'r coleg i brifysgol. Meddyliwch am yr holl ffactorau sy'n rhaid i chi eu hystyried wrth symud i brifysgol - symud i ddinas newydd, rheoli eich arian eich hun, cwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau, a delio â gofynion eich cwrs. I bobl awtistig, gall hyn fod yn llethol, hyd yn oed yn fwy felly pan fyddwch yn ystyried efallai fod ganddynt anghenion synhwyraidd arbennig, anhawster â sefyllfaoedd a chysylltiadau cymdeithasol, a’u bod o bosib angen cynllun addysg, iechyd a gofal. Mae ein gwasanaeth cefnogi trawsnewid yn wasanaeth am ddim sy'n cynnig gwybodaeth gyfrinachol, arweiniad a chymorth i bobl ifanc sy'n paratoi i adael yr ysgol ac yn helpu i wneud y broses o newid byd yn haws. 

Byddai unrhyw gymorth ariannol gan RAG Bangor yn cyfrannu at nifer o wahanol agweddau megis ein llinell gymorth, ein gwasanaethau a’n hysgolion; gallai arian a godwyd gyfrannu at y canlynol a llawer mwy:

 

•    Gallai £5 helpu dros 20 o bobl gael mynediad at wybodaeth hanfodol ar ein gwefan.

•    Gallai £35 ein helpu i gefnogi un person y flwyddyn drwy ein gwasanaeth hawliau addysg.

•    Gallai £60 ein helpu i gefnogi un rhiant drwy ein gwasanaeth Rhiant-at-Riant.

•    Gallai £200 ariannu ein gwasanaeth Rhiant-at-Riant am ddiwrnod, a’n galluogi i gefnogi tri o rieni.

•    Gallai £1000 ariannu hyfforddiant blynyddol i un o'n gwirfoddolwyr Rhiant-at-Riant, a fyddai'n cefnogi 86 o bobl dros 2 flynedd.

•    Gallai £1000 ddarparu hyfforddiant am flwyddyn i wirfoddolwyr ar ein llinell gymorth; y llynedd, derbyniodd ein llinell gymorth awtistiaeth dros 16,000 o alwadau a negeseuon e-bost!


Sefydliad Ymchwil Llid yr Ymennydd

I raddau helaeth iawn gellid atal llid yr ymennydd ond mae'n lladd mwy o blant o dan 5 yn fyd-eang nag AIDS, malaria, y frech goch a thetanws gyda'i gilydd, a myfyrwyr yw’r ail garfan sydd mewn mwyaf o berygl. Rydym yn credu na ddylai unrhyw un golli eu bywyd na bywyd anwylyd oherwydd y clefyd hwn. A dyna pam mai ein prif nod yw trechu llid yr ymennydd a septicaemia - lle bynnag y bo.


Ar raddfa genedlaethol a byd-eang, byddwch yn ein helpu i wneud y canlynol:

 

•    Atal pobl rhag cael eu heintio â llid yr ymennydd.

•    Sicrhau bod y bobl hynny sydd yn dioddef ohono yn cael diagnosis a thriniaeth effeithiol.

•    Sicrhau bod pawb yr effeithir arnynt yn cael y cymorth a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt.


Gan ein bod yn fudiad bach, mae pawb sy'n codi arian yn gwneud cyfraniad enfawr tuag at driniaeth a chymorth i achub bywyd. Daw 10% o'n holl incwm gan fyfyrwyr. Trwy gyfrwng eich cefnogaeth, mae bywydau dirifedi wedi cael eu hachub yn y Deyrnas Unedig ond, yn anffodus, mae gwaith mawr i’w wneud i drechu’r clefyd erchyll hwn, ac yn arbennig felly’n fyd-eang. Ein nod yn 2020 yw cadarnhau’r cynllun gweithredu byd-eang cyntaf yng Nghynulliad Iechyd y Byd i drechu llid yr ymennydd. Arweiniodd cynlluniau tebyg at ostyngiad o ymron i hanner yn nifer yr heintiadau HIV mewn plant ledled y byd mewn cyfnod byr o ychydig o flynyddoedd. Gyda'ch cymorth chi, gallwn o'r diwedd wneud llid yr ymennydd yn flaenoriaeth iechyd byd-eang a rhoi cynlluniau ar waith i drechu'r clefyd yn llwyr erbyn 2030.

Ni yw myfyrwyr erioed wedi cael y cyfle i gael cymaint o effaith ar fudiad a allai newid cwrs y byd, a gyda’ch cymorth chi gallwn wireddu ein breuddwyd o weld byd sy’n gwbl rydd o lid yr ymennydd.


The Lullaby Trust 

Mae 500 o fabanod sy'n ymddangos yn iach yn marw'n sydyn ac yn annisgwyl yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn. Caiff dros hanner y marwolaethau trasig hyn eu hegluro yn y pen draw ond ni chanfyddir achos i’r gweddill; dyma a elwir yn Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod (SIDS), neu’n fwy cyffredin yn farwolaeth yn y crud. The Lullaby Trust yw'r unig elusen yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon sy'n gweithio'n bwrpasol i leihau’r gyfradd o farwolaethau o SIDS. Ein nodau yw:

 

1.   Lleihau nifer y babanod sy'n marw o SIDS i lai na 150 ar draws y Deyrnas Unedig erbyn 2020 drwy hyrwyddo ein neges Cwsg Mwy Diogel.

2.   Ariannu gwaith ymchwil i achosion marwolaeth annisgwyl babanod ac ymchwil i’w hatal.

3.   Cynnig cymorth i deuluoedd sydd mewn profedigaeth yn sgil marwolaeth annisgwyl baban neu blentyn bach.

4.   Gweithio ar draws y gymuned iechyd babanod a phlant i leihau marwolaethau babanod yn y Deyrnas Unedig.

Gwyddom fod ymwybyddiaeth uwch am ein cyngor ar gwsg mwy diogel yn arwain at leihad yn nifer y babanod sy'n marw. Gwaetha’r modd mae tua 5 o fabanod yr wythnos yn dal i farw o SIDS ond gallai arian a godir gan RAG Bangor sicrhau bod cymaint mwy o rieni, neiniau a theidiau, gofalwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol yn deall sut i gadw babanod a phlant bach mor ddiogel â phosibl i atal SIDS. Byddai hyn yn cynnwys darparu mwy o sesiynau hyfforddi, datblygu ein hystod o gyhoeddiadau cynghori, ariannu ein llinell ffôn wybodaeth ac ymestyn cyrhaeddiad ein hymgyrch flynyddol Wythnos Cwsg Mwy Diogel.

Rydym yn dibynnu'n llwyr ar roddion gan y cyhoedd felly rydym yn hynod ddiolchgar am gefnogaeth gan grwpiau megis RAG Bangor; Roeddem yn falch iawn o dderbyn cefnogaeth gan Gymdeithas Bydwragedd Bangor y llynedd a gododd ymron i £1,000 at ein gwaith. Mae'r Lullaby Trust yn cyfrannu ymhell tu hwnt i’w faint ac mae ein gwaith wedi bod yn rhan annatod o sicrhau gostyngiad o 81% yng nghyfradd SIDS ers i’r elusen gael ei sefydlu.

Byddem wrth ein bodd yn gweithio'n agos gyda RAG Bangor a rhoi’r cyfle i fyfyrwyr Bangor gydweithio â ni i helpu i achub bywydau.

 

Crisis Cymru

Mae'r cynnydd gweladwy yn nifer y bobl sy'n cysgu ar y strydoedd ledled Cymru yn amhosib ei anwybyddu.  Yn ogystal â'r rhai a welwn, mae yna hefyd bobl eraill mewn llety dros dro annigonol, yn aml heb gyfleusterau sylfaenol - mewn hosteli a llochesau nos, neu’n cysgu ar soffas ffrindiau a theulu neu mewn ceir, pebyll a siediau.  Ond a oes angen iddi fod fel hyn?

Mae Crisis Cymru yn ymrwymedig i roi terfyn ar ddigartrefedd ac mae ein gwasanaeth yng Nghymru yn cynnig llwybr i bobl o ddigartrefedd ac yn ymgyrchu dros y newidiadau cymdeithasol a pholisi sydd eu hangen i ddatrys y broblem yn gyfan gwbl. Rydym yn gweithio drwy gydol y flwyddyn i helpu pobl ailafael yn eu bywydau a symud ymlaen am byth o ddigartrefedd.

Byddai cymorth gan RAG Bangor yn amhrisiadwy er mwyn cynorthwyo pobl yng Nghymru sy'n wynebu digartrefedd i ddysgu sgiliau newydd, ennill cymwysterau a gwella eu hiechyd a'u lles er mwyn symud ymlaen at waith a llety. Er enghraifft:

•     Gall £59 dalu am: hanfodion y gegin ar gyfer cartref newydd gan gynnwys tegell, tostiwr a microdon.

•     £130: tymor o ddosbarthiadau llythrennedd achrededig i helpu i ddatblygu sgiliau magu hyder.

•     £321: 3 pecyn Parod am Waith yn cynnwys dillad newydd, offer a thystysgrifau (i'n cleientiaid sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu).

 


CLIC Sargent – Young Lives VS Cancer 

CLIC Sargent yw’r brif elusen ganser i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn y Deyrnas Unedig. Pan fydd canser yn ymosod ar fywydau ifanc byddwn yn gwneud popeth a allwn i gyfyngu ar y niwed y mae'n ei achosi.

Mae 12 o bobl ifanc yn clywed y newyddion torcalonnus bod ganddynt ganser bob dydd. Mae CLIC Sargent yn sicrhau bod cleifion canser ifanc yn cael cymorth nid yn unig i oroesi canser, ond i fyw bywyd mor llawn â phosib pan fyddant ar y driniaeth ac ar ôl iddi ddod i ben. Mae ein timau gofal CLIC Sargent yn cefnogi cleifion canser ifanc yn emosiynol ac yn ymarferol, ac yn meithrin gwytnwch er mwyn iddynt allu parhau i ddysgu, adennill eu hyder a'u hunangred a chael eu hysbrydoli i feddwl am fywyd y tu hwnt i ganser.

Mae CLIC Sargent yn gwneud y canlynol:
 

•        Rhoi cymorth o'r funud y bydd y meddyg yn dweud y gair canser.

•        Helpu pobl ifanc i barhau ym myd addysg a gwaith.

•        Darparu a threfnu cymorth ariannol.

•        Darparu llety am ddim wrth ymyl ysbytai i leihau teithio a chaniatáu i deuluoedd aros gyda'i gilydd.

 

Gallai eich cymorth ein galluogi i wneud y canlynol:

 • £4 - talu am lyfr stori CLIC Sargent sy'n esbonio canser i blentyn mewn ffordd syml.
 • £350 - talu i deulu aros am 10 noson yn un o 'gartrefi oddi cartref ' CLIC Sargent er mwyn cadw teuluoedd gyda'i gilydd dros gyfnod triniaeth.
 • £3,557 - talu am weithiwr cymdeithasol CLIC Sargent am fis. Bydd ein gweithwyr cymdeithasol yn cwrdd â phobl ifanc yn fuan ar ôl cael diagnosis ac yn eu helpu i ddeall ac ymdopi ag effeithiau emosiynol, ariannol ac ymarferol canser.


Cymdeithas y Plant

Mae miliwn o blant a phobl ifanc yn Lloegr yn byw gyda saith neu fwy o broblemau difrifol yn eu bywydau. Heb y cymorth cywir, gall hyn fod yn llethol ac arwain at unigrwydd difrifol. Rhaid i hynny newid. 

Rydym yn gweithio gyda phlant rhwng 10 ac 8 mlwydd oed yn Lloegr i’w helpu i dorri'n rhydd o’r cylch anfantais. Rydym yn targedu achosion o ecsbloetio troseddol/rhywiol, problemau iechyd meddwl, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, tlodi, a chamdriniaeth, a hynny trwy ymgyrchu a lobïo dros bolisi a thrwy ein 90 o wasanaethau ledled y wlad. Byddwn hefyd yn cefnogi plant sy'n rhedeg i ffwrdd, gofalwyr ifanc a ffoaduriaid. Ein gweledigaeth yw sicrhau gwlad lle mae plant yn rhydd o anfantais.

Mae codi arian gan fyfyrwyr yn cael effaith fawr ar waith Cymdeithas y Plant, a byddem wrth ein bodd pe bai RAG Bangor yn ymuno â ni. Gall dim ond £40 dalu am sesiwn un-i-un i blentyn siarad am ei brofiadau poenus a gall £50 ein helpu i weithio gyda dosbarth o blant ysgol i godi ymwybyddiaeth am ecsploetiaeth rywiol a'i atal rhag digwydd. Gallech ein helpu i gyrraedd ysgolion cyfan yn llawn o blant! Mae ein gwaith ymgyrchu'r un mor bwysig â'r gwaith rheng flaen, a byddai gweithio gyda phrifysgol arall yng Nghymru yn caniatáu inni godi ymwybyddiaeth ymhellach ymysg cynghorau Cymru. Un enghraifft o’n llwyddiant yn ymgyrchu yng Nghymru yw bod pobl ifanc sy'n gadael gofal bellach yn cael eu heithrio rhag talu treth y cyngor nes eu bod yn 25 trwy Gymru gyfan.

Headway – Y gymdeithas anafiadau i'r ymennydd

Nod Headway yw gwella ansawdd bywyd i bobl yn dilyn anaf i'r ymennydd, yn ogystal ag i’w gofalwyr, eu teuluoedd a ffrindiau. Mae ystadegau'r GIG yn dangos bod 28% o'r bobl sy'n mynd i'r ysbyty gydag anaf i'w pen o dan 25 oed, ac felly mewn oed tebyg i nifer fawr o fyfyrwyr Prifysgol. Mae anaf i'r ymennydd yn gallu effeithio ar bob agwedd ar fywyd, o gerdded a siarad, i allu parhau ag addysg, gyrru a chymdeithasu â ffrindiau - pethau mae pobl ifanc yn eu cymryd yn ganiataol. Mae Headway yn sicrhau drwy ein hamrywiaeth o wasanaethau bod unrhyw un sy'n cael eu heffeithio arnynt gan anaf i'r ymennydd yn cael cymorth bob cam o'r ffordd, am gyhyd ag y bo angen hynny arnynt.


Mae gwasanaethau Headway yn cynnwys llinell gymorth rhadffôn sy’n cael ei chynnal gan nyrsys, ariannu nyrsys cymorth trawma acíwt, cardiau adnabod i gleifion ag anaf i'r ymennydd a chronfa argyfwng sy’n cynnig grantiau i leddfu'r baich ariannol ar ôl cael anaf i'r ymennydd. Mae gennym hefyd dros 125 o grwpiau a changhennau ledled y Deyrnas Unedig, yn cynnig taflenni ffeithiau a llyfrynnau gwybodaeth leol sydd ar gael ar-lein. Mae gwasanaethau Headway yn helpu i gefnogi miloedd o bobl bob blwyddyn. NI fyddai dim o'r gwaith hwn yn bosibl heb gefnogaeth ein timau codi arian, sy'n cyllido ein gwaith hanfodol. Byddai cefnogaeth gan RAG Bangor nid yn unig yn gymorth i gefnogi gwasanaethau Headway ond byddai hefyd yn gymorth i godi ymwybyddiaeth ymhlith myfyrwyr am anafiadau i'r ymennydd, un o brif achosion anabledd yn y Deyrnas Unedig, ac eto un o'r rhai mwyaf cudd.

 

Anthony Nolan

Mae elusen Anthony Nolan yn recriwtio pobl i'r gofrestr bôn-gelloedd er mwyn rhoi'r cyfle i bobl â chanser y gwaed ac anhwylderau gwaed eraill ledled y byd gael trawsblaniadau bôn-gelloedd. Mae’r elusen hefyd yn codi ymwybyddiaeth am ganserau/anhwylderau gwaed ac yn cynnal gwaith ymchwil hanfodol i wella llwyddiant trawsblaniadau bôn-gelloedd. Mae dros 1.4 miliwn o bobl ar gofrestrau bôn-gelloedd y Deyrnas Unedig ac mae'n costio £50 i  ni gofrestru pob unigolyn. Rydym yn dibynnu ar roddion i allu gwneud hynny ac i gynnal ein hymchwil a'n hymgyrchoedd i achub bywydau. Eleni gwnaeth RAG Bangor godi digon o arian i gofrestru dros 200 ac rydym yn hyderus y gallwch wneud yn well fyth y flwyddyn nesaf!

Beat 

Beat yw prif elusen anhwylder bwyta'r Deyrnas Unedig. Mae’n gweithio fel eiriolwr a chyfaill sy’n rhoi arweiniad i unrhyw un sy’n dioddef o’r afiechydon meddwl difrifol hyn. Amcangyfrifir bod 1.25 miliwn o bobl yn dioddef yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd. Mae anhwylderau bwyta yn aflonyddu ar waith ac addysg, yn gallu tanseilio perthynas ac yn dinistrio bywydau, a’n hamcan yw rhoi terfyn ar y boen a'r dioddefaint a achosir ganddynt. Rydym yn cynnig cefnogaeth i ddioddefwyr a’u hanwyliaid, yn ymgyrchu ar y materion hynny mae pobl yn eu hwynebu wrth geisio cydnabyddiaeth a thriniaeth, ac yn darparu hyfforddiant mewn prifysgolion, ysgolion, ac i weithwyr proffesiynol gofal iechyd. Mae ein cymorth cyfrinachol rhad ac am ddim yn cynnwys gwasanaethau penodol i fyfyrwyr trwy linellau cymorth ffôn, drwy e-bost, ar y we, grwpiau cymorth ar-lein a gwybodaeth yn beateatingdisorders.org.uk.

Bydd yr holl arian a godir i Beat yn mynd tuag at roi terfyn ar y boen a'r dioddefaint a achosir gan anhwylderau bwyta trwy ein gwasanaethau cymorth, ymgyrchoedd dros well triniaeth a’n gwaith yn codi ymwybyddiaeth. Yn benodol gallai:

 

•       £100 ddarparu swp o bosteri i godi ymwybyddiaeth am yr arwyddion a'r symptomau cynnar.

•       £250 helpu 50 o ddioddefwyr ddefnyddio ein llinellau cymorth dros y ffôn neu drwy e-bost.

 •  £1,250 gynnal llinell gymorth Beat am ddiwrnod, a helpu 68 o bobl ar gyfartaledd.

•       £1,500 helpu i recriwtio, hyfforddi a chefnogi chwe Hyrwyddwr Ifanc newydd.

•       £5,000 helpu 2,000 o blant sydd mewn perygl drwy hyfforddi staff ysgol i sylwi ar arwyddion cynnar anhwylderau bwyta.

•       £8,000 sicrhau bod miloedd yn fwy o ddioddefwyr yn cael triniaeth ar y cyfle cyntaf drwy ymgyrch bwerus i godi ymwybyddiaeth ymysg gweithwyr iechyd.


Tiny Tickers 

Mae Tiny Tickers yn elusen genedlaethol fach sy'n gweithio dros wella'r cyfle o oroesi i fabanod sy'n cael eu geni â chyflwr difrifol ar y galon.

Pan ganfyddir Clefyd Cynhenid y Galon yn ystod beichiogrwydd, caiff babanod driniaeth o'r funud gyntaf bosibl. Mae canfyddiad cynnar yn cynyddu'r cyfle o oroesi ac o gael ansawdd bywyd gwell dros y tymor hir, ac yn lleihau'r sgil effeithiau o fethiant y galon gan gynnwys niwed i'r ymennydd.    Mae canfod y clefyd cyn-geni hefyd yn golygu bod rhieni'n derbyn y cymorth angenrheidiol i'w paratoi at y dyfodol.

 Bydd unrhyw arian a godir gan RAG Prifysgol Bangor yn cyfrannu at bob agwedd ar ein gwaith
ac yn ariannu offer achub bywyd hanfodol. Mae gosod peiriannau ocsimetreg pwls mewn wardiau mamolaeth yn cynnig dull arall o ganfyddiad. Mae'r peiriannau hyn yn sicrhau bod unrhyw namau ar y galon yn cael eu canfod yn gynnar, a bod y baban a'r teulu fynediad yn cael y driniaeth achub bywyd sydd ei hangen arnynt cyn i'r baban brofi methiant y galon.

Addysgu a chefnogi gweithwyr iechyd proffesiynol - ni yw'r unig ddarparwr hyfforddiant sgrinio'r galon i sonograffwyr mewn ysbytai ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'r hyfforddiant arbenigol hwn i sgrinio calon y ffoetws yn golygu y gall sonograffwyr ganfod namau ar y galon yn ystod sganiau beichiogrwydd arferol.

Mae gan gymaint ag un ym mhob 125 o fabanod a enir yn y Deyrnas Unedig nam cynhenid ar y galon. Ond dim ond traean o'r prif ddiffygion ar y galon a ganfyddir yn ystod beichiogrwydd, a chaiff traean arall eu canfod yn ystod profion ysbyty safonol ar fabanod newydd-anedig.  Mae hyn yn golygu y bydd tua 1,000 o fabanod newydd yn cael eu hanfon adref o'r ysbyty eleni heb fod unrhyw un yn sylweddoli eu bod yn dioddef o gyflwr ar y galon sy'n peryglu eu bywyd.


Elusen Plant Rays of Sunshin

Mae Rays of Sunshine yn dod â llawenydd i fywydau plant a phobl ifanc rhwng 3 a 18 mlwydd oed yn y Deyrnas Unedig sy'n byw gyda salwch difrifol neu salwch a fydd yn cyfyngu ar eu bywydau.  Mae ein gwaith yn creu profiadau cadarnhaol, yn lleihau unigedd, yn cynyddu hunan-barch ac yn creu atgofion gwerthfawr a hapusrwydd. Rydym yn cyflawni hynny trwy wireddu dymuniadau cyfareddol a chynnig cefnogaeth barhaus mewn ysbytai ac yn y gymuned. Rydym wedi gwireddu mwy na 6,500 o ddymuniadau ac wedi cyffwrdd â bywydau dros 60,000 o blant a phobl ifanc, heb sôn am eu rhieni a theuluoedd.

 Byddwn yn cynnal digwyddiadau cyffrous trwy gydol y flwyddyn wedi'u teilwra i blant o bob oed. Mae'r rhain yn cynnwys cyngherddau blynyddol, gweithdai coginio, sesiynau cerddoriaeth, teithiau i barciau thema, gweithdai gyrfaoedd a phartïon Nadolig.

Rydym yn gweithio mewn 216 o ysbytai ar draws y Deyrnas Unedig ac yn dod â heulwen i'r wardiau trwy gyfrwng dyddiau o weithgareddau gyda diddanwyr a sesiynau celf a chrefft, ailwampio wardiau i gyflwyno mannau chwarae newydd ac ystafelloedd synhwyraidd, a thrwy waith arbenigwyr chwarae sy'n defnyddio chwarae fel cyfrwng therapiwtig i helpu'r plant a'u brodyr a'u chwiorydd ddeall mwy am eu salwch a'u triniaeth, yn yr ysbyty ac yn y cartref.

Rydym wedi gweld cynnydd o 100% yn y galw am ein gwasanaethau ers 2011 ac rydym yn dibynnu'n llwyr ar roddion i barhau â'n gwaith, felly byddai unrhyw gymorth ariannol gan RAG Bangor yn cefnogi pob agwedd ar ein gwaith. Gallwn glustnodi arian er mwyn i chi wybod lle yn union mae'n cael ei wario (gallwch noddi dymuniadau lleol a gallwn anfon newyddion atoch amdanynt, er mwyn i'ch aelodau weld y gwahaniaeth y maent yn eu gwneud).

Project Eden 

Mae Project Eden yn ein cysylltu â'n gilydd a'r byd byw, ac yn ymchwilio i sut y gallwn weithio tuag at ddyfodol gwell. Mae unrhyw arian a godir yn ein helpu i gyflwyno projectau trawsnewidiol a rhaglenni dysgu sy'n gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl ac i'r blaned.

Rydym yn cyflwyno profiadau dysgu bythgofiadwy i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol. Mae ein gwaith cymunedol yn amrywio o glwb cinio wythnosol i leihau unigedd ymysg pobl hyn i'r Cinio Mawr, sy'n cysylltu miliynau ar draws y Gymanwlad. Ac rydym yn cymryd rhan mewn llu o brojectau cadwraeth , gan estyn o'n carreg ddrws yng Nghernyw i gyfandiroedd eraill.

Byddai rhodd gan RAG Bangor yn cefnogi ein gwaith yn addysgu'r cyhoedd a chydag addysg ffurfiol, ymchwil, cadwraeth, dyfodol cynaliadwy, a chyswllt cymdeithasol.

Mencap Cymru

Mencap yw prif elusen anabledd dysgu'r DU. Ein gweledigaeth yw byd lle mae pobl ag anabledd dysgu yn cael eu gwerthfawrogi'n gyfartal, yn cael eu clywed a'u cynnwys. Ein cenhadaeth yw gweithio'n ddiflino i drawsnewid agweddau cymdeithas tuag at anabledd dysgu a gwella ansawdd bywyd pobl ag anabledd dysgu a'u teuluoedd. Mae Mencap eisiau sicrhau bod pobl ag anabledd dysgu yn cael mynediad at gyfleoedd i fyw bywyd llawn ac yn cael profiadau cadarnhaol.

Nid oes iachâd i anabledd dysgu. Mae'n gyflwr gydol oes ac mae'n frwydr ddyddiol. Mae'r gwasanaethau a gynigiwn ym Mencap yn cynnwys gofal bob dydd, cymorth i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau hamdden, rhoi cyngor a gwybodaeth am gyflogaeth ac addysg, helpu pobl i fyw'n annibynnol am y tro cyntaf, a hyd yn oed pethau fel rhoi gwybod i'r heddlu am drosedd. Mewn gair, rydym yn ceisio helpu mewn unrhyw faes lle mae rhywun angen cymorth.


Ein hamcanion yw:

 

 • Creu newid sylweddol a mesuradwy yn agweddau pobl tuag at bobl ag anabledd dysgu.
 • Cyfrannu at wella ansawdd bywyd pobl sydd ag anabledd dysgu.
 • Sicrhau mwy o  gyfeillgarwch a chysylltiadau cryfach ym mywydau pobl sydd ag anabledd dysgu, a gwell cysylltiadau â'u cymunedau.
 • Gweld cynnydd yn sgiliau a dealltwriaeth gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, er mwyn gwella iechyd pobl ag anableddau dysgu.
 • Gweld mwy o blant 0-5 oed sydd ag anabledd dysgu a'u teuluoedd yn derbyn y cymorth cynnar cywir.

 Byddai'r arian gan RAG Bangor yn cefnogi ein project newydd sbon yng Nghymru, Trust Buddies. Mae Trust Buddies yn bartneriaeth newydd ac unigryw rhwng Mencap Cymru ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru.  Bydd y project arloesol hwn yn cefnogi oedolion ag anabledd dysgu i gael mynediad at gyfleoedd gwirfoddoli ar safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol trwy Ogledd a Chanolbarth Cymru.
Bydd y cynllun peilot yn helpu'r ddau sefydliad i ddeall yn well sut i integreiddio gwirfoddolwyr ag anableddau dysgu i dimau gwirfoddoli'r Ymddiriedolaeth - gan sicrhau bod staff a gwirfoddolwyr yr Ymddiriedolaeth yn meddu ar yr adnoddau i gefnogi gwirfoddolwyr ag anghenion ychwanegol a fydd  ar yr un pryd yn cynnig cymorth hanfodol i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.


Bydd Trust Buddies yn helpu i gynyddu gwelededd pobl ag anabledd dysgu - a fydd yn ei dro yn helpu i leihau stigma a gwahaniaethu gan y cyhoedd. Bydd hefyd yn cynyddu lles y gwirfoddolwyr ag anableddau dysgu - trwy leihau eu hunigrwydd cymdeithasol, codi eu hyder a chynnig llwybr at y gymuned.

Achub y Plant

Mae Achub y Plant wedi'i leoli mewn dros 60 o wahanol wledydd ledled y byd ond rydym hefyd yn gweithio mewn ysgolion ar draws Cymru, gyda'n rhaglenni Families Connect a Building Blocks. Ar hyn o bryd mae'r rhan fwyaf o'n projectau yng Nghymru wedi'u lleoli yn y De, ond rydym ni wrthi'n ceisio sefydlu projectau yn y Gogledd gan ganolbwyntio ar ardaloedd Wrecsam a'r Rhyl.

 

Prif nodau Achub y Plant yw amddiffyn plant, rhoi cychwyn iach iddynt a chyfle i ddysgu. Rydym yn canolbwyntio ar dlodi plant, amddiffyn plant a hawliau ac addysg plant. Yn rhyngwladol, rydym yn ymateb i argyfyngau mewn ardaloedd o wrthdaro neu drychinebau naturiol, gan ddefnyddio timau yn y llefydd hynny i ddarparu cymorth, gofal meddygol, creu mannau diogel a lleoedd i ddysgu mewn mannau rhyfel. Rydym yn cynnal projectau mewn pentrefi anghysbell mewn rhai o'r cymunedau tlotaf, gan roi mynediad at weithwyr proffesiynol gofal iechyd ac addysg.

 

Yn ddiweddar cynhaliwyd darlith yn Storri ym Mangor lle buom yn trafod y gwaith yr ydym yn ei wneud yn Yemen, gwlad sydd wedi'i rhwygo gan ryfel. Mae'r newyn gwaethaf mewn dros 100 mlynedd ar fin digwydd yn Yemen, ond y newyddion mwyaf syfrdanol yw ei fod wedi'i achosi gan bobl.

 

Fel y gallwch ddychmygu, fel rhywun sy'n codi arian ar gyfer Achub y Plant, rydw i'n darllen straeon fel yr uchod drwy'r amser, ond mae'n fy nghysuro ein bod ni'n darparu mannau diogel i blant dyfu ledled y byd. Yn 2017 cyrhaeddodd ein rhaglenni iechyd a maeth 10.6 miliwn o blant yn rhyngwladol, ac yn 2017, helpodd ein rhaglenni addysg 841,000 o blant yn ardaloedd tlotaf, mwyaf peryglus y byd.

 

Ym Mhrydain ac yng Nghymru rydym yn ariannu rhaglenni addysg gynnar; gan ganolbwyntio ar sicrhau bod gan bob plentyn yr hawl i fod yn barod i fynd i'r ysgol, gan nad yw hyn yn wir ar hyn o bryd am blant sy'n byw mewn tlodi. Trwy ein projectau Building Blocks, rydym yn darparu offer sylfaenol i blant na all eu teuluoedd fforddio eitemau o'r fath, megis llyfrau, teganau a hyd yn oed cotiau. Trwy ein project Families Connect, rydym yn darparu rhaglen 8 wythnos mewn ysgolion lle mae'r rhieni a'r plant yn cael eu cefnogi i archwilio ffyrdd o ryngweithio a chwarae mewn ffordd ddatblygiadol. Mae Building Blocks a Families Connect yn rhoi mwy o gyfleoedd addysgol i blant.

 

Drwy gefnogi Achub y Plant, byddwch yn cefnogi plant ar draws y byd a hefyd, yng Nghymru, ar garreg eich drws. Mae 91c ym mhob £1 yn cael ei wario ar arbed plant. Gallai £48 ddarparu bwyd i deulu o 7 yn Yemen am fis cyfan. Efallai bod newyn eithafol a chlefydau eisoes wedi hawlio bywydau hyd at 85,000 o blant ifanc.  Yng Nghymru mae 1 o bob 3 o blant yn byw mewn tlodi. Rydym yn gweithio mewn cartrefi, meithrinfeydd, ysgolion a chymunedau i leihau'r bwlch rhwng plant sy'n byw mewn tlodi a'u cyd-ddisgyblion sy'n well eu byd. Gallai £60 ddarparu pecynnau addysg gynnar i deuluoedd ar incwm isel i gefnogi datblygiad plentyn.