Ein gwaith ni fel Undeb Myfyrwyr yw gwneud yn siwr eich bod yn cael amser rhagorol yma ym Mangor, drwy lobïo dros newid yn y Brifysgol a chynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i chi. Byddwn yn mesur yn rheolaidd pa effaith rydym wedi ei gael ar eich cyfnod yma ym Mangor, er mwyn amlygu rhywfaint o’r gwaith gwych rydym yn ei wneud, yn ogystal â dwyn sylw at rai o’r cyfleoedd cyffrous sydd ar gael i chi.

Ein Gwaith - Diweddariad 2016 - 17

 

Eich Addysg a Llais

 • ‘Strategaeth Addysgu a Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr’ newydd – ni yw yr Undeb / Sefydliad cyntaf yn y DU i wneud hyn
 • Sicrhau ‘Cais Electronig yn Unig ar gyfer Aseiniadau’ - sy'n golygu na fydd rhaid i fyfyriwr dalu i argraffu eu gwaith i'w gyflwyno
 • Wedi chwarae rhan allweddol ym ‘Mhrosiect Cynaliadwyedd Ariannol y Brifysgol’ - gan sicrhau bod pob penderfyniad yn ystyried profiad y myfyriwr
 • Gweithio'n agos gyda'r Brifysgol i ddatblygu ‘ymgyrch #arycyd’ - i ddangos effaith a chyrhaeddiad eich llais
 • Wedi sicrhau bod ‘Cynrychiolaeth Myfyrwyr ar bob Panel Prifysgol’ sy'n effeithio ar fyfyrwyr - fel bod pob penderfyniad yn ystyried safbwynt y myfyriwr

 

Eich Cyfleoedd

 • Llwyddo i ‘Ennill ein Varsity i Ffwrdd cyntaf yn Aberystwyth’ - a allwn ni ei wneud eto ym Mangor 2018?
 • Sefydlu ein ‘Ffair Cyfleoedd Myfyrwyr’ cyntaf erioed - i arddangos ein gweithgareddau canol blwyddyn a cyflwyno chyfleoedd newydd i fyfyrwyr
 • Unwaith eto yr ydym wedi rhaglen ‘Summer Sessions’ enfawr - gan gymryd myfyrwyr o gwmpas Gogledd Cymru ac ymgysylltu â'n cymuned ryngwladol
 • Cyflawnwyd ein ‘Cynhadledd Arweinyddiaeth Myfyrwyr’ gyntaf erioed - lle daeth dros 600 ohonoch i ddysgu am arwain a datblygu'ch gweithgaredd
 • Cadarnhau ein lle unwaith eto fel cartref y ‘Clybiau a Chymdeithasau Gorau yn y DU’ - Enillydd Gwobr Uni 2017 ac Enillwyr Cyfleoedd Myfyrwyr UCMC

Eich Undeb

 • Cylawni datblygiadau ymhellach i ‘www.undebbangor.com’- er mwyn i chi allu gwneud a chynnwys mwy trwy ein llwyfan digidol
 • ‘Ymgorffori yr Undeb a Adolygiad Llywodraethu’ - nid bob amser y mwyaf diddorol! ond yn gam pwysig i gryfhau a moderneiddio'ch Undeb
 • Sicrhau ‘Aur yn Effaith Werdd UCM’ am y 5ed tro - gan wneud i ni un o'r Undebau gwyrddaf a mwyaf cynaliadwy yn y DU
 • Digwyddiadau ‘Wythnos Croeso’ mwy a gwell - wedi helpu cannoedd o fyfyrwyr i gymryd rhan mewn digwyddiadau a dod i adnabod ei gilydd yn yr Undeb a sicrhau ein bod wrth law ar gyfer unrhyw 'Welcome Wobbles'
 • Buddsoddi mewn ‘Saith Cerbyd Newydd i’r Undeb’- er mwyn i chi gallu neud mwy o'r gweithgareddau yr ydych yn eu caru

Eich Cymuned

 • Llunio ‘Etholiad Cyffredinol 2017’ - fe wnaethom gefnogi cannoedd o fyfyrwyr i gofrestru a gweld ymchwydd enfawr ym mhleidlais y myfyrwyr yn Arfon
 • Gweithio'n agos gyda'r ‘Uned Ehangu Mynediad’ – i gefnogu Rieni a Gofalwyr ac i ddatblygu ystod ehangach o weithgareddau ar gyfer y dyfodol
 • Wedi ennill ‘Gwobr Sheriff Uchel Gwynedd am Ymgysylltu â'r Gymuned’ - yn dangos y gwaith y mae ein myfyrwyr yn ei wneud yn y gymuned
 • Gweithio gyda'r Swyddfa Dai Myfyrwyr ar ‘Wythnos Tai’ a ‘Canllaw i Fyfyrwyr yn y GymuneD' - er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu gwneud y dewis cywir a dod o hyd i'r llety gorau
 • Sefydlu partneriaethau newydd gyda'r ‘Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol a Heddlu Gogledd Cymru’ - i roi cyfleoedd newydd i fyfyrwyr a datblygu ein hymestyn cymunedol

Eich Cymorth

 • Lansio ein 'Wythnos Mind Your Head' - gyda sgyrsiau o amgylch Iechyd Meddwl a gweithgareddau i hyrwyddo hunanofal
 • Unwaith eto, rollio allan 'Lles ar Olwynion', 'Cymorth Astudio' a 'Walk n Talk'  - i roi ffrwythau, dwr, condomau, te a choffi, hufen iâ, mapiau o'r Brifysgol i Myfyrwyr a cynnig chyfleoedd i siarad ar adegau straen
 • Sicrhawyd £ 5,000 i sefydlu rhaglen hyfforddi benodol o gwmpas ‘Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad’ - byddwn yn cyflwyno hyn i Arweinwyr Myfyrwyr sydd â diddordeb ar ddechrau mis Hydref
 • Gweithio gyda'r Brifysgol i greu'r ‘Polisi Hunaniaeth Rhyw’ cyntaf erioed - polisi pwysig i gefnogi myfyrwyr y Brifysgol a chael gwared ar rwystrau
 • Datblygu ein ‘Gwasanaeth Cynghori Academaidd’ - gyda Gweithiwr Achos Cyngor pwrpasol newydd sbon i ddarparu gefnogaeth 1i1 ac arweiniad gyda materion academaidd

Eich UMCB

 • Bu aelodau UMCB yn dathlu llwyddiant mawr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd - gyda Aelwyd JMJ, sef côr ieuenctid lleol
 • Dathlodd UMCB 40 mlynedd y llynedd a derbyniodd ymateb gwych a chefnogaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol gan aelodau o'r gorffennol - uchafbwynt yr wythnos oedd y digwyddiad mawr diwethaf a oedd Band Pres Llarregub yn chwarae i babell llawn
 • Cymerodd UMCB eu taith flynyddol i Gaeredin a bydd yn mynd i Ddulyn eleni - bydd dros 150 o fyfyrwyr Cymraeg falch yn hysbysu eu bod nhw yno ni'n siwr
 • Casglodd UMCB arian i Ward Alaw yn Ysbyty Gwynedd - codwyd dros £ 1500 a chaiff ei gyflwyno ddiwedd mis Hydref
 • Mae Cymdeithas Llywelyn (Cymdeithas Dysgu Cymraeg) wedi cael ei ailddatgan - mae wedi gweithio yn agos gyda UMCB i gyflwyno wythnos ymwybyddiaeth yr Iaith Gymraeg ym mis Hydref

 

Edrych yn ôl 2012 – 2015 – Ein Heffaith

Rydym yn credu iddi fod yn dair blynedd ryfeddol, ond peidiwch â chymryd ein gair ni am hynny: rhwng 2012 a 2015 tyfodd eich sgôr boddhad yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) o 10%, gan ein gosod ymysg yr 50 uchaf yng nghynghrair Undebau Myfyrwyr y Deyrnas Unedig. Rydym wedi gweld twf sylweddol yn y nifer o gyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr, mae perthynas waith mwy cyfartal wedi datblygu gyda'r Brifysgol ac rydym wedi derbyn toreth o wobrau sy'n cadarnhau ein statws fel Undeb Myfyrwyr rhagorol. Ni fuasem wedi gallu cyflawni hynny heboch chi.

Dyma giplun o'n llwyddiannau a'n cyraeddiadau dros y tair blynedd ddiwethaf:

 1. Rydym wedi sicrhau bod y Llais Myfyrwyr yn flaenllaw yn yr Undeb ac ar agenda'r Brifysgol pan ddaw at ddatblygu a chyflwyno newid. Mae'r myfyrwyr yn cytuno ein bod yn cynrychioli eu llais, a'n bod yn gweithio mewn gwir bartneriaeth yn sgil ein perthynas waith ag uwch swyddogion y Brifysgol. Trwy ein gwaith ar y Drefn Cynrychiolwyr Cwrs, y Datganiad Blynyddol Myfyrwyr ac Arolwg Myfyrwyr Bangor rydym wedi datblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o anghenion a dymuniadau myfyrwyr ac wedi gallu cyflawni gwir newid un  flwyddyn ar ôl y llall.  Mae hynny'n cynnwys:
  1. Datblygu'r 'Cod Ymarfer Cynrychiolwyr Cwrs' cyntaf erioed - sydd wedi ffurfioli rôl cynrychiolwyr cwrs a rôl y myfyrwyr fel partneriaid yn eu haddysg
  2. Nodi'r 'Costau Cwrs Cudd' sy'n effeithio ar fyfyrwyr Bangor a sicrhau newidiadau sylweddol i'r costau sy'n gysylltiedig â graddio, argraffu a theithiau maes
  3. Datblygu 'Cod Ymarfer newydd ar gyfer Myfyrwyr Ôl-radd sy'n Dysgu' sydd wedi arwain at gyflwyno contractau am y tro cyntaf a newid y cyfraddau cyflog i fyfyrwyr ôl-radd sy’n cynorthwyo gydag addysgu
 2. Trwy gyfrwng ein Rhaglenni Gwirfoddol sydd wedi'u hachredu'n genedlaethol rydym wedi trawsnewid ein gwaith a'n dylanwad yn y gymuned, wedi cynyddu ein projectau o 18 i 38, wedi cynyddu ein cyfleoedd gwirfoddoli o 339 i 753 ac wedi sefydlu projectau uchel iawn eu proffil gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Rydym hefyd wedi sefydlu'r cwrs preswyl gwirfoddoli Prifysgol cyntaf ac wedi lansio'r Modiwl Rheolaeth Gwirfoddolwyr cyntaf erioed ar gyfer ein harweinwyr gwirfoddoli. Mae ein gwaith yn newid bywydau, yn agor drysau i fyfyrwyr Bangor ac yn galluogi'r gymuned i gael budd o'n gwaith gwirfoddoli.
  Mae ein gwaith o safon mor uchel i ni dderbyn Gwobr y Frenhines am Wirfoddoli yn 2012 ac rydym yn falch o fod wedi derbyn statws Buddsoddwyr mewn Gwirfoddoli.
 3. Yn 2011 gwnaethom sicrhau cyllid ychwanegol gan y Brifysgol i sicrhau bod ymaelodi â’n holl Glybiau a Chymdeithasau yn rhad ac am ddim, un o ddim ond llond llaw o Undebau Myfyrwyr ar draws y DU sy'n gwneud hynny, ac mae wedi arwain at gynnydd sylweddol yn y nifer o fyfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau, yn arweinwyr gweithgareddau ac yn gweithio gyda'i gilydd i sefydlu cyfleoedd newydd a chyffrous ar draws Bangor a'r Deyrnas Unedig. Mae ein hymchwil yn dweud wrthym fod yr effaith ar gyflogadwyedd, ymdeimlad o berthyn ac ehangu mynediad i'r Brifysgol wedi bod yn enfawr ac yn deillio'n uniongyrchol o'r gweithgareddau rhagorol sy’n cael eu cynnig dan arweiniad myfyrwyr. Mae ein myfyrwyr yn fwy cyflogadwy, yn cymryd mwy o ran mewn gweithgareddau allgyrsiol ac yn agor drysau i'r gymuned leol. Ni fyddai pethau felly wedi digwydd heb waith a chefnogaeth uniongyrchol yr Undeb.
 4. Yn 2010 gwnaethom gymeradwyo'r Polisi Goddef Dim cyntaf erioed sy'n amlinellu ymddygiad derbyniol yn yr Undeb a'n gweledigaeth o gymdeithas fwy cyfartal. Ers hynny rydym wedi parhau i adeiladu ar y garreg filltir honno ac wedi dechrau newid canfyddiad pobl, agor trafodaethau a gweithredu yn erbyn rhagfarn trwy fentrau fel 'Careiau Enfys', 'Allan mewn Chwaraeon', 'Cymerwch Safiad' ac 'Adennill y Nos'.
 5. Rydym wrth galon bywyd myfyrwyr Bangor ac mae miloedd o fyfyrwyr yn cymryd rhan bob dydd mewn gweithgareddau sy'n siapio'u bywydau. Mae digwyddiadau mawr megis y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr, Cymorth Astudio, Gwobrau'r Undeb Athletau, Gwobrau Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor, yr Etholiadau Mawr, y Bencampwriaeth Ryng-golegol a'n fforymau democrataidd yn llywio'r profiad myfyrwyr ym Mangor, ac rydym yn gwybod o'n sgyrsiau ein bod ar brydiau yn llwyddo i gadw myfyrwyr yn y Brifysgol er gwaethaf profiadau caled, a byddwn yn parhau i wneud hynny cyn belled â bod Prifysgol Bangor.

Gobeithio eich bod yn cytuno i ni lwyddo i wneud llawer yn y tair blynedd hynny; rydym hefyd wedi symud (o'r diwedd) i'n cartref newydd yn Pontio, wedi lansio ein system aelodaeth ar-lein newydd ac wedi mynd trwy broses o ail-frandio, ond mae llawer iawn mwy i ddod dros y tair blynedd nesaf ac rydym am barhau i newid bywydau, parhau i ennill gwobrau a pharhau i siapio'r profiad myfyrwyr yma ym Mangor. Ni allwn wneud hynny heboch chi.

Pob blwyddyn wnewn ni adrodd yn ol ar beth i ni wedi neud, fel yr ydym wedi gweithio ynghyd a'r gwahaniaeth yr ydym yn creu gyda'n gilydd i'r brofiad ym Mhangor.

Cymerwch cip olwg ar yr Adroddiad blynyddol UM 2016