Meini Prawf Grant y Gronfa Werdd

Mae Undeb Bangor yn dyrannu grant y Gronfa Werdd i gefnogi myfyrwyr Prifysgol Bangor sy'n cyflwyno syniad ar gyfer project sy’n ymwneud â gwaith amgylcheddol a all greu cyfleoedd gwirfoddoli yn yr ardal leol.

Mae Undeb Bangor yn bwriadu cyfrannu £500 at ariannu eich syniadau chi, er mwyn sefydlu nifer o brojectau a digwyddiadau amgylcheddol newydd i fyfyrwyr gymryd rhan ynddynt. Bydd y Gronfa Werdd yn agor ddydd Mercher 31 Ionawr 2018 ac yn cau ddydd Mercher 14 Chwefror 2018 am 12:00pm. Os oes gennych syniad sy'n cwrdd â'r meini prawf (gweler isod), llenwch y ffurflen gais yma.

 

Caiff yr holl geisiadau eu hadolygu gan Banel y Gronfa Werdd yn ystod yr wythnos yn dechrau ddydd Llun 19 Chwefror.

 

Yr hyn y byddwn yn ei ariannu:

•             Ceisiadau gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor

•             Projectau neu ddigwyddiadau sydd â’r nod o wella amgylchedd y gymuned leol

•             Projectau neu ddigwyddiadau sydd â’r nod o greu gwelliant cyfalaf mewn lleoliadau un safle neu aml-safle yn un o'r categorïau canlynol;

-              Mannau awyr agored e.e. parciau cyhoeddus, gwarchodfeydd natur, gerddi cymunedol, llwybrau troed, campws y Brifysgol,

-              Mannau chwarae a hamdden e.e. parciau sglefrio, campfeydd aml-ddefnydd, meysydd chwarae ysgol

•             Digwyddiadau unwaith-yn-unig sy'n cynnwys gwaith gwirfoddoli

•             Projectau tymor hir a all ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli ar sail reolaidd/lled-reolaidd

•             Projectau neu ddigwyddiadau a fydd yn dechrau yn y flwyddyn academaidd 2017-18

•             Projectau ag uchafswm dyfarniad o £250

•             Syniadau sy'n dangos arloesedd a dychymyg

 

Yr hyn na fyddwn yn ei ariannu:

•             Ceisiadau gan unrhyw un heblaw am fyfyrwyr Prifysgol Bangor

•             Ceisiadau i gefnogi project sydd eisoes yn cael ei ddatblygu

•             Ceisiadau sy'n gofyn am brynu tir neu adeiladau

•             Gwelliannau i olygfa stryd - ffyrdd, meysydd parcio, coed mewn strydoedd

•             Projectau ynni adnewyddadwy i gael mynediad at dariff porthi – paneli solar

•             Ceisiadau sy'n ymgorffori unrhyw gyflog i unigolyn

•             Projectau neu ddigwyddiadau’n ymwneud â gerddi rhandir, mynwentydd neu amlosgfeydd