Meini Prawf Grant Mynediad i Brifysgol

 

Mae Undeb Bangor a'r Ganolfan Ehangu Mynediad yn dyfarnu grant y Gronfa Mynediad i Brifysgol (hyd at £1500) i gefnogi myfyrwyr Prifysgol Bangor sy'n cyflwyno syniad project i gefnogi mentrau i gael mwy o bobl o grwpiau a chymunedau yng Nghymru (yn arbennig rhai o ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf) lle nad oes llawer yn mynd i addysg uwch ar hyn o bryd, i fynd ymlaen i’r maes hwnnw, drwy greu amrywiaeth eang o gyfleoedd astudio a llwybrau dysgu i addysg uwch.

Bydd y Gronfa Mynediad i Brifysgol ar agor rhwng dydd Mercher 16 Mawrth a dydd Mercher 11 Ebrill 2018 am 12:00 pm. Os oes gennych syniad sy'n cwrdd â'r meini prawf (gweler isod), yna cwblhewch y ffurflen gais yma.

 

Caiff yr holl geisiadau eu hadolygu gan Banel y Gronfa Werdd yn ystod yr wythnos yn dechrau 16 Ebrill. 

 

Yr hyn y byddwn yn ei gyllido:

 • Ceisiadau gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor
 • cyfranogiad gan grwpiau o ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf a chwintel isaf y rhanbarth ar lefel Addysg Uwch
 • cynnwys dysgwyr â nodweddion gwarchodedig (fel y'u diffinnir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010)
 • gweithgareddau'n ymwneud â ffoaduriaid a cheiswyr lloches
 • ffyrdd o godi dyheadau addysgol a galwedigaethol plant a rhieni, gofalwyr, teuluoedd a
 • gweithgareddau i godi dyheadau pobl ifanc ac oedolion nad ydynt eto ar bwynt symud ymlaen i addysg uwch
 • cymryd rhan mewn dysgu fel gweithlu ac yn y gweithle, cyflogadwyedd a sgiliau (yn cynnwys dysgu galwedigaethol a chyfleoedd yn canolbwyntio ar sgiliau, datblygiadau Gradd Sylfaen, Addysg Uwch mewn Addysg Bellach, 'tameidiau hwylus' o ddysgu.
 • cyfleoedd dilyniant i ddysgwyr sy'n dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg
 • cydweithio gydag Addysg Bellach a budd-ddeiliaid eraill i wella llwybrau dilyniant o Addysg Bellach i Addysg Uwch a gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd ar faterion yn ymwneud ag Addysg Uwch
 • gweithgareddau sy'n cefnogi addysg a sgiliau plant sy'n derbyn gofal, rhai sy'n gadael gofal a'u gofalwyr
 • gweithgareddau sy'n cymell dilyniant i bynciau blaenoriaeth STEM
 • gweithgareddau sy'n gweithio tuag at ac yn hyrwyddo agenda Sgiliau, STEM a chyfranogiad cyflogwyr
 • Projectau neu ddigwyddiadau a fydd yn dechrau yn y flwyddyn academaidd 2017-18 neu 2018/19
 • Projectau ag uchafswm o £1500  y gellir ei ddyfarnu
 • Syniadau sy'n dangos arloesi a dychymyg

Pethau nad ydym yn eu cyllido:

 • Ceisiadau gan fyfyrwyr nad ydynt ym Mhrifysgol Bangor
 • Ceisiadau i gefnogi project sydd eisoes yn cael ei ddatblygu
 • Ceisiadau sydd angen prynu tir neu adeiladau
 • Ceisiadau sy'n ymgorffori unrhyw gyflog i unigolyn
 • Ceisiadau o natur wleidyddol