Helo,

 

Ni yw Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr yma ym Mhrifysgol Bangor). Mae hwn yn gynllun strategol ar ein cyfer ni i gyd, a’i ddiben yw dangos sut yr ydym yn bwriadu tyfu a gwella a bod yn gwbl berthnasol. Rydym wedi gweithio'n galed i roi'r cynllun hwn yn ei le ac rydym yn gobeithio eich bod yn cytuno ei fod yn fentrus, yn uchelgeisiol ac yn gyffrous. Mae'r cynllun hwn ar eich cyfer chi a'n bwriad yw eich cefnogi, eich hwyluso a'ch grymuso chi i'n gwella ni. Mae’n siwrnai y byddwn yn ei dilyn gyda'n gilydd.

Rydym yn dda, ond fe allwn fod yn well; mae'r cynllun hwn wedi cael ei greu yn seiliedig ar eich ymateb ac adborth uniongyrchol chi ac mae pob un o'r 25 blaenoriaeth yn canolbwyntio ar wneud eich amser ym Mangor y gorau y gall fod. Gwnaethoch siarad gyda ni yn eich miloedd a dweud wrthym yn eglur eich bod yn caru Bangor ond bod yna rai bylchau amlwg yn narpariaeth y Brifysgol, ond hefyd yn narpariaeth yr Undeb. Rydych wedi dweud wrthym fod eich profiad academaidd ym Mangor yn wych ond y gallai gael ei wella, gwnaethoch fynegi eich bod eisiau mwy o gyfleoedd i wneud pethau, gwnaethoch sôn bod iechyd meddwl a gwytnwch emosiynol yn flaenoriaeth uchel a gwnaethoch ddweud wrthym y gallai eich cysylltiad â'r gymuned leol fod yn gryfach ac yn ddyfnach. Mae'r cynllun hwn wedi blaenoriaethu'r materion hynny i gyd ac eraill, ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at weithio gyda chi. 

Rydym yn bodoli ar eich cyfer chi - "Fyfyrwyr Bangor: rydym yn gweithio i roi llwyfan i'ch llais, i alluogi eich cyfleoedd ac i ddatblygu eich cymunedau"

Mae gennym Weledigaeth fentrus a syml - "Bod yn gwbl berthnasol i chi"

Rydym yn cael ein gyrru gan ein Gwerthoedd -

 • Cydberchnogaeth           gwneud pethau gyda chi yn hytrach na throsoch chi
 • Democrataidd                  yn atebol ac yn dryloyw
 • Cymraeg                           yn falch o fod yma
 • Heriol                                dros gymdeithas well
 • Dewr                                  yn cofleidio arloesedd

Rydym yn gweithio i'w cyflawni trwy gyfrwng y canlynol: 

 • Cynwysoldeb, mynediad ac amrywiaeth
 • Cael ein harwain gan lais y myfyrwyr
 • Grymuso a hwyluso - er mwyn i ni wneud pethau gyda chi yn hytrach na throsoch chi
 • Llunio ein hymgyrchoedd ar sail tystiolaeth ac ymchwil
 • Bod yn gyfaill agos ond beirniadol i’r Brifysgol
 • Annog rhyddid barn a thrafodaeth

Rydym yn dibynnu arnoch chi i fynegi eich barn a'ch dymuniadau wrthym - siaradwch gyda ni am y cynllun hwn, dywedwch wrthym beth rydych yn ei feddwl a chymerwch ran yn ein helpu ni i'w gyflwyno.