Pwy sy'n gwneud beth?

Carnifal:

...

Cymdeithas Gerdd

Mae'r Gymdeithas Gerdd wedi prynu mygiau tsieni i aelodau eu cymdeithas er mwyn dirwyn i ben y defnydd o gwpanau plastig untro . 

Gwirfoddoli:

...

Syrffio:

Mae tîm Syrffio Prifysgol Bangor yn gwneud llawer o waith dros gynaliadwyedd. Ers mis Hydref 2018 mae eu digwyddiadau cymdeithasol a bwyd am ddim wedi bod yn gwbl rydd o blastig untro, ac efallai mai nhw yw'r clwb cyntaf yn y Deyrnas Unedig i wneud hynny! Mae'r clwb hefyd yn gweithio ar y cyd â Glanhau Traethau mewn Dau Funud a Bristle i hyrwyddo cynhyrchion cynaliadwy, ac enghraifft o hynny oedd dylunio a chreu poteli dwr metel gyda Glanhau Traethau mewn Dau Funud. Ar y traethau eu hunain, mae'r clwb yn y broses o greu  bwrdd gwybodaeth ar gyfer Traeth Llydan i'w osod yno i ddangos effeithiau llygredd plastig, pwysigrwydd traethau glân a sut y gall pobl gymryd rhan a helpu. Yn ogystal â hynny, bydd y clwb yn glanhau'r traeth yn sydyn cyn mynd i'r dwr bob tro y byddant yn mynd allan i syrffio, a byddant yn trefnu digwyddiadau mwy yn glanhau traethau pan fydd y tywydd yn caniatáu. 

Syrffio'n Rhydd o Blastig.

Hwylio:

Yn 2016-17, enillodd Clwb Hwylio Prifysgol Bangor Her Cynaliadwyedd Hwylio Prifysgolion The Green Blue, gan dderbyn £500 i'r clwb. Nod yr her hon, a lansiwyd gan The Green Blue, fel rhan o raglen ar y cyd â'r Royal Yachting Association a British Marine, yw herio prifysgolion i gymryd gwahanol gamau cynaliadwyedd trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae hyn er mwyn dangos i'r gymuned ehangach fod hwylio cynaliadwy yn nod sydd o fewn cyrraedd. Cymerodd y clwb ran yn y wobr eto eleni (2018-19), a chael dechrau rhagorol! Yn anffodus, oherwydd amgylchiadau annisgwyl, ni fu'n bosib iddynt gwblhau'r holl heriau ac felly ni wnaethant ennill y wobr eleni. Dymunwn bob lwc iddynt yn cystadlu am y  wobr hon yn y dyfodol! 

Enillwyr 2016-17!

------------------------------------------------------------------------------

EICH SYNIADAU, EICH PRIFYSGOL, EICH PLANED. YMUNWCH Â NI A GWNEUD GWAHANIAETH.