[Mae'r tudalennau hyn yn cael eu paratoi ar hyn o bryd. Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod.]

Sut mae Bangor yn helpu i hyrwyddo cynaliadwyedd?

Carnifal Cynaliadwyedd:

Mae hwn yn ddigwyddiad dros gyfnod o fis a gynhelir ym mis Chwefror, a'i gydlynu gan y Lab Cynaliadwyedd, i hyrwyddo a dathlu unrhyw ddigwyddiadau dan arweiniad myfyrwyr, Undeb Bangor neu'r brifysgol sy'n hyrwyddo cynaladwyedd. 

Cymerwch olwg ar ein tudalen Carnifal am fwy o wybodaeth!

Pythefnos Masnach Deg:

Mae hwn yn ddigwyddiad dros bythefnos a gynhelir i gefnogi a hyrwyddo Masnach Deg trwy wahanol ddigwyddiadau megis bore siocled poeth a noson cwis a chacen. Eleni bydd Pythefnos Masnach Deg yn cael ei gynnal o ddydd Llun 25 Chwefror tan ddydd Sul 10 Mawrth 2019. 

2019.

Wythnos Byw’n Iach:

Digwyddiad dros wythnos yw hwn i hyrwyddo byw'n iach ymysg ein myfyrwyr trwy amrywiol weithgareddau a digwyddiadau. Eleni bydd Wythnos Byw'n Iach yn cael ei chynnal o ddydd Llun 4 Chwefror 2019.

2019.

Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr a RAG:

Digwyddiad dros wythnos sy'n cynnwys gwahanol gyfleoedd i gymryd rhan mewn projectau gwirfoddoli a digwyddiadau codi arian ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol RAG. Eleni bydd yr Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr a RAG yn cael ei chynnal o ddydd Llun 11 Chwefror tan ddydd Gwener 15 Chwefror 2019.

2019.

Gwirfoddoli:

Glanhau Traethau.

Elwy Working Woods.

Gwynedd Werdd.

Gwarchodfa Natur Parc Dudley.

Cymdeithasau:

Cymdeithas Garddwriaeth Organaidd (Hog Soc).

Cymdeithas Affro-Garibïaidd.

Clybiau chwaraeon:

Hwylio.

Syrffio.

Banciau Bwyd:

...

Swyddfeydd Ecolegol:

Lansiodd Prifysgol Bangor Menter y Swyddfa Eco yn 2019, gyda'r bwriad o sicrhau bod pob swyddfa ledled y campws yn amgylcheddol gynaliadwy, bod yr holl staff yn ymwybodol o'r amgylchedd ac yn dangos esiampl dda i'r myfyrwyr. Rydym am sicrhau ein bod yn atal ac yn lleihau gwastraff lle bynnag y bo modd, yn casglu'r holl ddeunyddiau ailgylchu, peidio anfon unrhyw ddeunyddiau y gallwn eu hailgylchu i’r safle adfer ynni, a lleihau ein defnydd o ynni gymaint â phosibl. 

Mae hyn yn golygu y bydd yr holl finiau ar gyfer gwastraff amhosibl i’w ailgylchu'n cael eu symud o bob swyddfa ar y campws, a bydd y staff yn gyfrifol am ddidoli eu gwastraff yn y gorsafoedd gwastraff (mannau canolog y biniau oren a du). Bydd didoli'r deunyddiau ailgylchu yn y gorsafoedd gwastraff yn hanfodol pan fydd y brifysgol yn symud i system o wahanu'r deunyddiau ailgylchu yn 2020, a bydd angen i'r ymddygiad hwnnw ddod yn arfer cyffredin cyn hynny er mwyn  i ni ailgylchu i'r eithaf.  Hoffem atgoffa staff hefyd i ddiffodd cyfrifiaduron, monitorau, goleuadau ac unrhyw offer trydanol arall wrth adael y swyddfa, yn enwedig gyda'r nos, ar benwythnosau a chyn cymryd gwyliau blynyddol.

Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor?.

Cyfarfodydd di-bapur:

...

Ailgylchu bwyd:

Caiff gwastraff bwyd y Brifysgol ei anfon i safle Treulio Anaerobig lleol yng Ngwynedd o'r enw Gwyriad, sy'n cael ei redeg gan gwmni o'r enw Biogen. Mae’r gwastraff bwyd yn cael ei anfon i Gwyriad yn hytrach nag i safle sy’n compostio mewn cynhwysydd oherwydd bod y llywodraeth yn cydnabod fod Treulio Anaerobig  yn un o'r dulliau gorau o ailgylchu gwastraff bwyd, gan ei fod yn cynhyrchu trydan a gwres yn ogystal â bio-wrtaith, mewn cylch caeedig. Caiff y bio-wrtaith yma ei ddefnyddio ar dir ffermio lleol.

Rydym yn derbyn y deunyddiau bwyd canlynol i’w hailgylchu: unrhyw fath o wastraff bwyd gan gynnwys bwyd amrwd, bwyd wedi’i goginio, bwyd sydd wedi pasio ei ddyddiad defnyddio, bwyd dros ben, esgyrn, cig, llysiau, ffrwythau, plisgyn wy, bagiau te a gweddillion coffi.

Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor?.

Diwrnod Glanhau Bangor:

Mewn partneriaeth â Phlaid Cymru, cymerodd myfyrwyr Prifysgol Bangor ran mewn diwrnod gwirfoddoli yn glanhau  strydoedd Bangor. Trefnwyd sesiynau codi sbwriel ar draws y ddinas a chasglwyd pentwr enfawr o wastraff yn nigwyddiad 2018! 

Tudalen digwyddiadau Facebook 2018.

Adroddiad Bangor Aye.

...

------------------------------------------------------------------------------

EICH SYNIADAU, EICH PRIFYSGOL, EICH PLANED. YMUNWCH Â NI A GWNEUD GWAHANIAETH.