Yn ôl i'r rhestr
 • 27 score
  29 voters

  Cheaper External Minibus hires | Gallu Llogi Bysus Mini Allanol yn Rhatach

  Gwrthodwyd

   What do you want?

   We want the costs of hiring an external minibus to be significantly reduced and brought more inline with that of hiring the SU buses.

   Why do you want it?

   The other weekend we were charged £195 to hire an external minibus for 52 hours - yes, for 2 days and 4 hours we were charged nearly £200. Per calendar day the cost of an external minibus is £62.40 PLUS FUEL!!

   This is the equivalent of over 100 miles per day of SU minibus usage without factoring in fuel for these external hires.

   This unexpectedly high and frankly insulting cost has taken a huge, huge chunk out of our societies budget and isn't fair.

    

   Also on the matter of fuel. The drivers handbook does state (although admittedly it was rather hidden) you are responsible for re-fuelling of the minibus before you return it. But to refuel a minibus after a long journey is expensive. It probably costs about £100. Most students do not have that sort of money to re-fuel a minibus and wait a few weeks to be repaid by the SU. 

    

   Therefore I ask that a new system of having to use external minibuses becuase the SU's are already all hired out to make it more affordable and bring it more into line with the cost of using one of the SU minibuses.

   Thank you.

   Beth ydych ei eisiau?

   Rydyn ni eisiau i gost llogi bysus mini allanol gael ei ostwng yn sylweddol fel bod y gost yn nes at gostau llogi bysus mini'r UM.

   Pam rydych ei eisiau?

   Y penwythnos o'r blaen fe godwyd £195 arnon ni i logi bws mini allanol am 52 awr. Do, am 2 ddiwrnod a 4 awr fe godwyd bron i £200 arnon ni. Fesul diwrnod calendr roedd cost bws mini allanol yn £62.40 a THANWYDD YN YCHWANEGOL!!
   Mae hyn yn cyfateb i fwy na 100 milltir y dydd o ddefnyddio bws mini'r UM heb ystyried tanwydd wrth logi'n allanol.
   Mae'r gost yma, sy'n annisgwyl uchel ac yn sarhaus yn y bôn, wedi mynd â thalp mawr iawn o gyllideb ein cymdeithas a dydy hyn ddim yn deg.
   Hefyd o ystyried tanwydd. Mae llawlyfr y gyrrwr yn dweud (er ei fod wedi ei guddio braidd) eich bod chi'n gyfrifol am ail-lenwi'r tanwydd yn y bws mini cyn ei ddychwelyd. Ond mae ail-lenwi tanwydd mewn bws mini ar ôl taith hir yn ddrud. Mae'n debyg y bydd yn costio tua £100. Nid oes gan y rhan fwyaf o fyfyrwyr y math hwnnw o arian i ail-lenwi tanwydd bws mini a gorfod aros rhai wythnosau i gael ad-daliad gan yr UM.
   Felly, gofynnaf i system newydd gael ei sefydlu os oes rhaid defnyddio bysus mini allanol oherwydd nad oes bysus mewnol ar gael gan yr UM er mwyn ei wneud yn fwy fforddiadwy a gwneud y gost yn debycach i gost defnyddio un o fysus mini'r UM

  Ni wnaed unrhyw sylw