Yn ôl i'r rhestr
 • 8 score
  10 voters

  Welsh-speaking students on "Welsh" courses need welsh-language or bilingual lectures | Mae myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg ar gyrsiau 'Cymraeg' angen darlithoedd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog.

  Pasiwyd

   What do you want?

   For Welsh-speaking students on "Welsh" courses to have welsh-language or bilingual lectures in order to learn their subject in that language; the technical terms especially.

   Why do you want it?

   Because they are studying through the medium of Welsh, and can hardly be expected to write essays in the language using the correct terminology if they never hear it. A lot of lecturers in my school speak Welsh, if we have to share Welsh and English lectures because of the budget and time, why not make them bilingual?

   Beth ydych ei eisiau?

   Dylai myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg ar gyrsiau 'Cymraeg' dderbyn darlithoedd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog er mwyn dysgu eu pwnc yn yr iaith honno, yn arbennig y termau technegol.

   Pam rydych ei eisiau?

   Am eu bod yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, a phrin y gellir disgwyl iddynt ysgrifennu traethodau yn yr iaith honno gan defnyddio'r derminoleg gywir os na fyddant byth yn ei chlywed. Mae nifer o ddarlithwyr yn fy ysgol i'n siarad Cymraeg; pe bai angen i ni rannu darlithoedd Cymraeg a Saesneg oherwydd cyllideb ac amser, pam na ellir eu darparu'n ddwyieithog?

  Ni wnaed unrhyw sylw