Yn ôl i'r rhestr
 • 34 score
  40 voters

  Mail/Delivery Notifications via E-mail Going to UBC on 19/10/17 | Negeseuon Cydnabod Trwy E-bost am Eitemau drwy'r Post

  Pasiwyd

   What do you want?

   Email notification system set up to let people know when they have a delivery waiting.

   Why do you want it?

   1. People might miss important/time-sensitive correspondence that they weren't expecting - unpaid bills, speeding tickets, jury summons etc.

   2. People might be expecting a delivery, but not know the exact day it is coming. They may have to keep coming back for a week or more to keep checking if it has arrived yet.

   3. The office is (understandably) only open from 9am-5pm on weekdays so checking for mail can interfere with attending lectures/seminars/clubs etc. 

   4. Recieving a notification via email would solve all these problems. Smaller queues would make everyone's lives easier, including the staff.

   Beth ydych ei eisiau?

   System negeseuon cydnabod e-bost yn cael ei gosod i adael i bobl wybod pan fo eitemau drwy'r post yn eu disgwyl.

   Pam rydych ei eisiau?

   1. Gall pobl golli gohebiaeth bwysig/benodol i amser nad oeddynt yn ei disgwyl - biliau heb eu talu, tocynnau gor-yrru, gwys rheithgor etc. 2. Gall fod pobl yn disgwyl trosgludiad, ond heb wybod yr union ddiwrnod y bydd yn cyrraedd. Efallai y bydd rhaid iddynt ddychwelyd bod diwrnod am wythnos neu fwy i wirio a yw wedi cyrraedd eto. 3. Mae’r swyddfa (yn ddealladwy) ar agor o 9am tan 5pm ar ddyddiau'r wythnos felly gall gwirio am bost ymyrryd â mynd i ddarlithoedd/seminarau/clybiau etc. Byddai derbyn hysbysiad drwy e-bost yn gwneud bywyd pawb yn haws ac y datrys yr holl broblemau hyn. Byddai ciwiau byrrach yn gymorth i bawb, gan gynnwys y staff.

  Sophie Williams
  7:02pm on 27 Medi 17 Can't believe this isn't even a thing....should be pretty easy to implement.