Cofrestrwch am Hyfforddiant Bystander Yma

 

Yn Undeb Bangor, rydym yn credu y dylai pob myfyriwr allu byw ac astudio mewn amgylchedd diogel a llawn parch. Mae hynny'n golygu ein bod ni'n gwrthwynebu’n llwyr i unrhyw fath o drais neu aflonyddu rhywiol - rydym o'r farn nad oes unrhyw dir llwyd.

Yn anffodus, mae trais ac aflonyddu rhywiol yn broblem fawr mewn prifysgolion ledled y DU. Mae un arolwg yn awgrymu bod mwy na thri o bob pump o fyfyrwyr wedi cael eu hymosod arnynt neu eu haflonyddu'n rhywiol yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.

Ni allwn sefyll o'r neilltu a gwneud dim. Rhaid inni gydweithio i geisio mynd i'r afael â'r broblem hon. Ni ddylai trais nac aflonyddu rhywiol fod yn rhan arferol o brofiad myfyrwyr.

Dyna pam ein bod yn trefnu ymgyrch a fydd yn hysbysu pob myfyriwr o beth yn union yw trais ac aflonyddu rhywiol, a pha ffurfiau y gall ei gymryd, yn ogystal â rhoi gwybod i fyfyrwyr â phwy y gallant siarad yn hyderus os yr effeithir arnynt neu ar ffrind iddynt.

Bydd yr ymgyrch yn dechrau ar yr 2il o Rhagfyr. Bydd yr ymgyrch yn cynnwys ystod o staff a myfyrwyr yn gweithio'n unedig i gyfleu'r neges syml nad oes tir llwyd.

Sut i gymryd rhan

Yn dilyn rhyddhau'r fideo hwn, bydd yr ymgyrch yn weladwy iawn ym Mangor.

Byddwn yn taflunio rhannau o bolisi trais rhywiol y Brifysgol ar wahanol waliau a byrddau gwyn mewn gwahanol adeiladau yn y Brifysgol. Gallwch addunedu eich cefnogaeth i'r ymgyrch drwy lofnodi o dan y polisi, i ddangos eich bod yn ymuno â ni mewn safiad unedig yn erbyn trais  ac aflonyddu rhywiol.

Byddwn hefyd yn lansio digwyddiad 'Adennill y Nos', y gallwch gymryd rhan ynddo, fel rhan o'r ymgyrch. Bydd 'Adennill y Nos' yn cael ei gynnal ar y 4ydd o Rhagfyr 2019! Byddem yn cwrdd â myfyrwyr wrth gloch y dre am 6yh ac yn dechrau ein gorymdaith i fyny'r Stryd am 6:30yh. Dewch yn llu i ddangos eich cefnogaeth!

Byddem hefyd yn cynnig hyfforddiant gwyliedydd ar gyfer arweinwyr myfyrwyr, â'r amcan o datblygu sgiliau a hyder myfyrwyr er mwyn delio ag aflonyddiad rhywiol sy'n cael eu gornest yn ddydiol

Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, cysylltwch a llaismyfyrwyr@undebbangor.com

Cyfeiriadau

https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/university-students-sexual-assault-harassment-experiences-revolt-student-room-survey-a8234741.html