Un o'r penderfyniadau mwyaf dyrys a heriol y bydd yn rhaid i chi ei wneud fel myfyriwr yw penderfynu ble'r ydych yn mynd i fyw.

Mae penderfynu a ydych am barhau i fyw mewn neuadd breswyl, neu a hoffech symud i dy neu fflat ar osod, yn benderfyniad anodd. Mae'n benderfyniad fydd yn pennu lle y byddwch yn ei alw'n gartref am o leiaf un flwyddyn academaidd.

Ond mae Undeb y Myfyrwyr, Undeb Bangor, wedi ymrwymo i'ch helpu chi i wneud y penderfyniad hwnnw. Rydym wedi ymuno â Swyddfa Neuaddau a Swyddfa Tai Myfyrwyr y Brifysgol i drefnu'r ymgyrch 'Peidiwch â Chynhyrfu'.

Bydd yr ymgyrch hon, a gaiff ei chynnal rhwng 13 a 15 Tachwedd 2018, yn ailadrodd neges syml: does dim rheswm dros gynhyrfu, cymerwch bwyll cyn llofnodi.

Mae gormodedd o dai ar gael i fyfyrwyr ym Mangor. Dydyn ni ddim am i chi ruthro i arwyddo contract, am fod digon o amser i chi edrych o gwmpas ar y gwahanol opsiynau.

Dros gyfnod yr ymgyrch byddwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor ffeithiol i chi, er mwyn ichi fod mor wybodus â phosib am y gwahanol fathau o lety sydd ar gael. Byddwn yn rhoi gwybodaeth ichi ynglyn â phryd a lle y gallwch arwyddo contract.

Byddwch yn gallu sgwrsio â ni mewn lleoliadau amrywiol ar draws Bangor, megis Ffriddoedd, y Santes Fair, Prif Adeilad y Celfyddydau a Llyfrgell Deiniol.

Yn ogystal â gwybodaeth, bydd lluniaeth ar gael ar ein stondinau. Ar ddiwrnod olaf yr ymgyrch, 15 Tachwedd, bydd gennym hyd yn oed Gastell Gwynt!

Bydd yr ymgyrch hefyd yn hyrwyddo Marks out of Tenancy, llwyfan ar-lein i adolygu tai. Mae'r wefan hon yn eich galluogi i roi sgôr i dy neu fflat, ar sail y landlord, yr asiant eiddo, y lleoliad, a'r eiddo ei hun.

Dywedodd Mark Barrow, Is-lywydd Addysg Undeb Bangor, sy'n arwain yr ymgyrch hon: 'Gwn o brofiad personol y gall dewis lle i fyw fod yn benderfyniad sy'n peri straen. Mae nifer o faterion i'w hystyried.

Rwy'n falch iawn bod y Swyddfa Neuaddau a'r Swyddfa Tai yn helpu gyda'r ymgyrch hon. Mae'n bwysig iawn ein bod yn rhoi gwybod i fyfyrwyr ble i ddod o hyd i wybodaeth ddibynadwy, a phwysleisio nad oes unrhyw reswm dros gynhyrfu.'

Os hoffech ragor o wybodaeth, gallwch gysylltu â Mark ar mark.barrow@undebbangor.com, neu ar 01248 388019.