Ymgyrch Ymwybyddiaeth Blastig - #BangorWerdd

Bob blwyddyn mae 400 miliwn o dunelli o blastig yn cael ei gynhyrchu ac mae 40% ohono'n blastig untro, sy'n golygu ei fod yn cael ei ddefnyddio unwaith yn unig cyn cael ei daflu. Mae hynny’n golygu bod wyth miliwn tunnell o blastig yn mynd i’n cefnforoedd bob blwyddyn!

Yma yn Undeb Bangor, credwn fod yn rhaid inni gymryd camau ymarferol i leihau ein gwastraff plastig. Mae ein hymgyrch ymwybyddiaeth blastig yn cael ei gynnal trwy gydol y flwyddyn, i godi ymwybyddiaeth am ffyrdd y gall pob un ohonom leihau ein defnydd o blastig.

Gwelsom oll raddfa'r broblem yng nghyfres deledu David Attenborough, 'Blue Planet II', ac mae'n hollbwysig ein bod yn ymateb i'r argyfwng plastig.

Rydym yn cynhyrchu fideos 'cyngor da' am ffyrdd syml ond effeithiol i wrthsefyll y broblem hon. Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi 'gyngor da', cysylltwch â ni a gallwn ei ychwanegu at ein rhestr!

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda thîm Arlwyo'r Brifysgol, i hyrwyddo ein mygiau coffi amldro Americano. Rydym yn defnyddio 2.5 biliwn o gwpanau coffi tafladwy bob blwyddyn yn y DU, ond, o brynu un o'n mygiau amldro o unrhyw un o fannau arlwyo'r Brifysgol byddwch chi'n gwneud gwir wahaniaeth. Mae hefyd yn golygu y byddwch chi'n cael gostyngiad o 10c ar bob diod boeth!

Mae pob un o fannau arlwyo'r Brifysgol hefyd yn bwynt ail-lenwi dwr.

Mae ein ffocws ar ymwybyddiaeth blastig ar gefn ein llwyddiant parhaus yn y Wobr Effaith Werdd, cynllun achredu cynaliadwyedd gan UCM.

Sut i gymryd rhan

Bydd modd i chi gymryd rhan yn ein hymgyrch mewn amryw o ffyrdd dros y flwyddyn, o gymryd rhan mewn sesiynau pigo sbwriel yn y gymuned i fuddsoddi mewn mwg amldro Americano.

Byddwn hefyd yn cynnal nifer o sesiynau glanhau traethau dros y flwyddyn. Mae'r cyntaf o'r rhain ar 29 Medi - byddwn yn cyfarfod ym Mhentref Myfyrwyr Ffriddoedd am 1pm.

Hefyd, mae croeso i chi anfon fideo 'cyngor da' byr atom, i godi ymwybyddiaeth eich cyd-fyfyrwyr am ffyrdd syml o leihau eu defnydd o blastig.

Byddwn yn postio'r wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol, ac mae croeso i chi alw heibio Undeb y Myfyrwyr i drafod yr ymgyrch hon!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Is-lywydd Addysg, Mark Barrow ar mark.barrow@undebbangor.com, neu ychwanegwch ei dudalen Facebook - https://www.facebook.com/undeb.ed.7

Cyfeiriadau

https://www.bbc.co.uk/news/uk-43051153