Bangor Werdd

Bob blwyddyn mae 400 miliwn o dunelli o blastig yn cael ei gynhyrchu ac mae 40% ohono'n blastig untro, sy'n golygu ei fod yn cael ei ddefnyddio unwaith yn unig cyn cael ei daflu. Mae hynny’n golygu bod wyth miliwn tunnell o blastig yn mynd i’n cefnforoedd bob blwyddyn!

Yma yn Undeb Bangor, credwn fod yn rhaid inni gymryd camau ymarferol i leihau ein gwastraff plastig. Mae ein hymgyrch ymwybyddiaeth blastig yn cael ei gynnal trwy gydol y flwyddyn, i godi ymwybyddiaeth am ffyrdd y gall pob un ohonom leihau ein defnydd o blastig.

Gwelsom oll raddfa'r broblem yng nghyfres deledu David Attenborough, 'Blue Planet II', ac mae'n hollbwysig ein bod yn ymateb i'r argyfwng plastig.

Rydym yn cynhyrchu fideos 'cyngor da' am ffyrdd syml ond effeithiol i wrthsefyll y broblem hon. Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi 'gyngor da', cysylltwch â ni a gallwn ei ychwanegu at ein rhestr!

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda thîm Arlwyo'r Brifysgol, i hyrwyddo ein mygiau coffi amldro Americano. Rydym yn defnyddio 2.5 biliwn o gwpanau coffi tafladwy bob blwyddyn yn y DU, ond, o brynu un o'n mygiau amldro o unrhyw un o fannau arlwyo'r Brifysgol byddwch chi'n gwneud gwir wahaniaeth. Mae hefyd yn golygu y byddwch chi'n cael gostyngiad o 10c ar bob diod boeth!

Mae pob un o fannau arlwyo'r Brifysgol hefyd yn bwynt ail-lenwi dwr.

Mae ein ffocws ar ymwybyddiaeth blastig ar gefn ein llwyddiant parhaus yn y Wobr Effaith Werdd, cynllun achredu cynaliadwyedd gan UCM.

cliciwch yma i gymryd rhan!

Ein clybiau a chymdeithasau yn cymryd rhan!

 

Tîm Syrffio

 

Mae tîm Syrffio Undeb Bangor wedi ymrwymo i beidio â defnyddio plastig defnydd sengl, ac mae'n yn annog Clybiau a Chymdeithasau eraill i wneud yr un peth. Mae aelodau'r tîm Syrffio hefyd yn cymryd rhan mewn '2 Minute Beach Cleans'. Bydd y rhain yn digwydd yn rheolaidd, cyn i'r tîm fynd i'r tonnau.
Dywedodd Edward Cardona, Capten y tîm Syrffio: ''Mae'n bwysig i bobl ddeall canlyniadau eu gweithredoedd a'u ffordd o fyw, gan nad oes neb yn gwneud ffafr yw hunain yn y pen draw."
''Rydym yn credu y bydd gweithredu a bod ar droed blaen y symudiad di-plastig yn caniatáu i genedlaethau'r dyfodol fwynhau'r môr, heb orfod nofio trwy fagiau plastig.''
Mae'r tîm Surf yn annog unrhyw un, ac unrhyw dîm, sydd wedi gweld effaith andwyol llygredd plastig ar eu hamgylchedd, i ddod ymlaen ac ymuno â nhw i wneud gwahaniaeth.

 

Clwb Hwylio 

Mae lleoliad Clwb Hwylio Prifysgol Bangor ym Mhlas Menai yn dda iawn am gasglu gwastraff ac fe ddarperir digon o finiau a biniau ailgylchu y tu mewn a thu allan. Mae’n bwysig cadw lleoliadau hwylio’n daclus er mwyn sicrhau na fydd y sbwriel yn canfod ei ffordd i’r môr! Gan nad oes sbwriel i’w gasglu yn y lleoliad ym Mhlas Menai bu’r clwb hwylio, ynghyd ag Elliot, un o’r aelodau staff, draw yn Rhosneigr yn Ynys Môn yn glanhau’r traeth.

 

Ar gael o bob lleoliad bwyd ar draws y brifysgol!

Sut i gymryd rhan

Lawrlwytho ein pecyn gwybodaeth yma

Logo Bangor Ddi-Plastig 

 

Cyfeiriadau:

https://www.bbc.co.uk/news/uk-43051153