Ymgyrch/Digwyddiad

Dyddiad

Manylion

     
Bangor Werdd   Plis cliciwch yma.

PhTe

Bob Dydd Iau - 12pm-2pm

Mae PhTe yn ddigwyddiad a gynhelir bob dydd Iau rhwng 12pm-2pm yn Undeb y Myfyrwyr. Mae PhTe yn gyfle i Ymchwilwyr Ôl-radd ddod at ei gilydd a thrafod eu gwaith, eu hymchwil a chael sgwrs gyffredinol dros baned o de neu goffi a bisgedi.

Marks out of Tenancy

Trwy gydol y flwyddyn

Mae Undeb y Myfyrwyr yn credu y dylech gael mwy o wybodaeth cyn llofnodi am denantiaeth. Mae Undeb Bangor yn cydweithio â Marks out of Tenancy, llwyfan adolygu ar-lein lle gall myfyrwyr rannu eu profiadau am rentu eiddo yn agored.
 Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

10 Hydref 2018

 

E-gwyl

22 - 26 Hydref 2018

Mae E-gwyl yn ddigwyddiad wythnos o hyd sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael dipyn o hwyl ac ymlacio! Bydd yn gyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous, ynghyd â gweithdai sydd wedi'u cynllunio'n arbennig i hyrwyddo lles ac ymlacio. Rydym hefyd yn bwriadu codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl, addysgu myfyrwyr am lên-ladrad a hyrwyddo'r ddarpariaeth cyngor a chymorth sydd ar gael yn Undeb y Myfyrwyr. I weld y rhaglen lawn, cliciwch yma.

Peidiwch â Chynhyrfu

13-15 Tachwedd 2018

Plis cliciwch yma.

Ymgyrch Ymwybyddiaeth Aflonyddu Rhywiol

26 Tachwedd 2018

Plis cliciwch yma.

Adenill y Nos 29 Tachwedd 2018 Plis cliciwch yma.

Wythnos y Cynrychiolwyr Cwrs

3-7 Rhagfyr 2018

Mae Wythnos y Cynrychiolwyr Cwrs yn gyfle i gynrychiolwyr cwrs hyrwyddo eu hunain ar draws y brifysgol ac i'w cyd-fyfyrwyr cwrs. Mae'n gyfle hefyd i fyfyrwyr wneud yn siwr eu bod yn gwybod pwy yw eu cynrychiolwyr cwrs, beth maent yn ei wneud a pham eu bod yn sianel bwysig ac effeithiol i rannu adborth. Dewch i'n helpu ni i beintio'r campws yn biws! Bydd hynny'n digwydd drwy'r wythnos!
 I weld y rhaglen lawn, cliciwch yma.

Tlodi Bwyd

Dechrau Rhagfryr 2018

Mae wedi dod i'n sylw bod tlodi bwyd yn broblem gyda phoblogaeth y myfyrwyr yma ym Mangor ac mae angen inni wneud rhywbeth yn ei gylch. Cam cyntaf yr ymgyrch hon yw darganfod ffeithiau ac mae angen cymaint o fyfyrwyr â phosibl i lenwi ein harolwg fel y gallwn ddarganfod mwy am arferion bwyta'r myfyrwyr. Cliciwrch yma i lenwi'r holiadur!

Gwobrau'r Landlordiaid

3 Ebrill 2018

Rydym eisiau dathlu'r gwaith a'r ymdrech a wneir gan landlordiaid ar draws y ddinas sy'n darparu tai o ansawdd uchel i fyfyrwyr. Yn rhy aml byddwn yn clywed am y drwg a'r gwael pan ddaw at dai myfyrwyr, felly rydym wedi ail-lansio'r fenter hon, fel rhan o Ymgyrch Tai Undeb Bangor, i gydnabod y gwaith da. Edrychwn ymlaen at glywed gan fyfyrwyr a rhoi cydnabyddiaeth i'r landlordiaid hynny sy'n mynd y filltir ychwanegol dros eu myfyrwyr. Bydd y cyfnod enwebu yn agor ar 7 Ionawr tan 28 Chwefror. Am fwy o fanylion, cliciwch yma.

Dydd Llun y Felan

21 Ionawr 2019

 

Mis Hanes LHDT

1 Chwefror -

28 Chwefror 2019

Diolch i Gymdeithas LHDT Bangor am drefnu'r holl ddigwyddiadau yma am y Mis Hanes hwn. Mae mwy o fanylion ar gael yn fan hyn.

Mis Hanes Merched

Mis Mawrth

Cliciwch yma am yr rhaglen!

Diwrnod Balchder Mislif