Blaenoriaethau Unigol a Blaenoriaethau’r

 Tîm Swyddogion Sabothol 2018 - 19

 

Blaenoriaethau Tîm

Iechyd Meddwl

Codi ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl a'r ddarpariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr Bangor o fewn yr Undeb a'r Brifysgol. Gweithio i greu Strategaeth Iechyd Meddwl dan arweiniad Myfyrwyr ar y cyd â'r Brifysgol.

• Canolbwyntio ar hybu iechyd meddwl cadarnhaol ymhlith y myfyrwyr gydag ymgyrchoedd megis - ‘Wythnos Byw'n Iach’, Desstrestival a.y.y.b

• Mwy o gefnogaeth a hyfforddiant ar gyfer ein harweinwyr myfyrwyr

• Darpariaeth iechyd meddwl well yn y Gymraeg i fyfyrwyr, gan gynnwys llwyfannau digidol

• Hyrwyddo'r gwasanaethau presennol sydd ar gael, gan gynnwys Big White Wall

 

Adolygiad o’n Cynrychiolaeth a Llywodraethiant

• Adolygu strwythur a chylch gwaith Cyngor Undeb Bangor

• Adolygu sut y cynrychiolir grwpiau lleiafrifol

• Ymgynghori â myfyrwyr ar y strwythur cynrychiolaeth gyfredol sydd gennym ar waith.

 

Ymgysylltu â Myfyrwyr - Gwella Ymgysylltiad â Myfyrwyr

• Cynyddu ymgysylltiad swyddogion sabothol ar lawr gwlad gyda’r myfyrwyr i hyrwyddo gwaith yr Undeb a chasglu barn myfyrwyr

• Sicrhau bod myfyrwyr yn cymryd rhan fwy blaenllaw yn ein hymgyrchoedd

• Cynyddu’r nifer o fyfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn etholiadau

 

Yr Iaith Gymraeg - Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg a Diwylliant yn gyson

• Integreiddio dwyieithrwydd i holl waith yr Undeb, gan sicrhau fod dwyieithrwydd yn flaenoriaeth ym mhopeth a wnawn.

• Gweu’r Gymraeg i bob gweithgaredd dan arweiniad myfyrwyr

• Datblygu Polisi a Gweithdrefnau Dwyieithog

 

 

Blaenoriaethau Unigol

Gethin - Llywydd UMCB

• Ymgyrch cynrychiolwyr cwrs Cymraeg - sicrhau fod cynrychiolwyr cwrs Cymraeg ar gyfer pob maes pwnc

• Gweithio gyda'r Cyfarwyddwyr Cyfrwng Cymraeg newydd i sicrhau fod yr ailstrwythuro yn mynd rhagddo mor llyfn â phosib

• Adeiladu ar Wythnos Shwmae S'mae

• Datblygu system wobrwyo ar gyfer aelodau UMCB

• Codi ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg trwy wahanol gyfryngau cyfathrebu - My Bangor / Storm FM a.y.y.b

 

Mark - Is-lywydd am Addysg

• Diwygio'r ffordd mae’r cynrychiolwyr cwrs yn gweithio â’r ffordd rydym ni’n gweithio gyda hwy.

• Ymgyrch Atal Aflonyddu Rhywiol ac Atal Trais - (Ail-gipio’r nos)

• Ymgyrch Lleihau Plastig - gweithio gyda'r Brifysgol, y cyngor lleol a'r gymuned i leihau ein defnydd plastig

• Ymgyrch ‘Peidiwch â phoeni’ Tai - Annog myfyrwyr i beidio â rhuthro i lofnodi ar gyfer ty, a hyrwyddo'r wefan adolygiadau tai ‘Marks Out of 10’

 

Muhammad - Is-lywydd am Gymdeithasau a Gwirfoddoli

• Gwella a chynyddu ein cynrychiolaeth o fyfyrwyr sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ac edrych ar y posibilrwydd o greu swydd Swyddog Sabothol llawn amser dros Ryddhau Diwylliannau maes o law.

• Gwella cynaladwyedd cymdeithasau a phrosiectau gwirfoddoli - megis sefydlu systemau i godi arian a gwella marchnata

• Annog myfyrwyr i gymryd rhan yn y cyfryngau a newyddiaduraeth

 

Louise - Is-lywydd am Chwaraeon

• Annog hunan-gynaladwyaeth ymhlith clybiau

• Herio Cyrff Llywodraethol Cenedlaethol i gynrychioli Cymru gyfan ac nid De Cymru'n unig

• Gweithio gyda BUCS i ddatblygu polisi newydd lle maent yn cydnabod yr amser mae’n ei gymryd i fyfyrwyr y Brifysgol deithio i gemau

• Cynyddu agwedd fasnachol holl ddigwyddiadau’r UA

• Ymgyrch Iechyd Meddwl Dynion

 

Ruth - Llywydd Undeb Bangor

• Gweithio ar dlodi bwyd myfyrwyr

• Datblygu darpariaeth i bobl anabl a gweithio gyda gwasanaethau anabledd i gynyddu ymwybyddiaeth a gwella gwasanaethau

• Parhau â'r gwaith ar ‘Y Ferch yn y Cwricwlwm.’

• Gweithio gyda Gwasanaethau Llyfrgell i wella darpariaethau a phrofiad myfyrwyr