Strategaeth Addysgu a Dysgy Dan Arweiniad Myfyrwyr 2017-2020

 

Ein gweledigaeth yw cynnal ein henw da fel prifysgol, sy'n adnabyddus yn rhyngwladol am addysgu ac ymchwil, meithrin datblygiad deallusol a phersonol myfyrwyr a staff, cynnig amgylchedd amlddiwylliannol cefnogol, hyrwyddo ehangu mynediad ac agwedd gynhwysol, a sicrhau bod ei gweithgareddau'n arwain at fudd amgylcheddol a chynnydd cymdeithasol o fewn economi gadarn. Ceir y dystiolaeth dros hyn mewn cyfres o adroddiadau Arolwg Sefydliadol cadarnhaol gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA), sgoriau uchel mewn arolygon myfyrwyr allanol, ac enw da am arwain y sector ym maes darpariaeth cyfrwng Cymraeg.

 

Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth gynhwysol gyda myfyrwyr, dull gweithio a ddiffiniwyd yn y Strategaeth Profiad Myfyrwyr, 'sy'n mynd y tu hwnt i gynrychiolaeth gan fyfyrwyr ac ymgynghori â hwynt, a thuag at gydweithio ar sail parch rhwng y naill ochr a’r llall.' I adeiladu ar y berthynas hon, gwnaethom benderfyniad ymwybodol i weithio gyda'n gilydd ar y Strategaeth Addysgu a Dysgu hon. Caiff myfyrwyr eisoes eu cynrychioli, drwy Undeb y Myfyrwyr, ar yr holl brif Grwpiau Tasg a Phwyllgorau sy’n ymwneud â dysgu, addysgu, cefnogi myfyrwyr, ehangu mynediad a’r profiad myfyrwyr ehangach. Mae’r Brifysgol wedi mabwysiadu polisïau ac arferion cynhwysol yng nghyswllt cyfranogiad a chynrychiolaeth gan fyfyrwyr.

 

Ein bwriad yw y byddwn gyda'n gilydd yn creu profiad addysgu a dysgu eithriadol.

 

Trwy ymgynghoriad â myfyrwyr a gweithio mewn partneriaeth, gwnaethom greu grwp llywio myfyrwyr-staff i oruchwylio datblygiad y Strategaeth hon. Gwnaethom y penderfyniad i ganolbwyntio ar nifer cyfyngedig o amcanion strategol oedd yn seiliedig ar farn ein myfyrwyr o'r hyn oedd yn bwysig i'w profiad dysgu nhw. O ran pob thema, dewiswyd staff a myfyrwyr i arwain trafodaethau a datblygu cynnwys. Mae ein Strategaeth wedi cael ei hysgrifennu, o'r dechrau i'r diwedd, mewn partneriaeth lwyr ag Undeb y Myfyrwyr ac arweinwyr myfyrwyr. Mae'r amcanion strategol hyn yn unol â chynllun strategol y Brifysgol ac felly'n ymwneud â meysydd oedd y brifysgol eisoes wedi’u blaenoriaethu ac yn gweithio i'w gwella.

cliciwch yma i gweld y Strategaeth