Mae sbeicio diodydd yn golygu ychwanegu sylwedd, cyffuriau neu alcohol, at eich diod yn ddiarwybod i chi. Gall hynny effeithio ar eich ymddygiad gyda phobl eraill. Mae treisio dan ddylanwad cyffuriau yn digwydd fel arfer ar ôl sbeicio diod er mwyn analluogi rhywun a chymryd mantais o effaith y cyffur arnyn nhw.

Mae nifer o gyffuriau treisio dan ddylanwad gan gynnwys Rohypnol. Maent yn tueddu i fod yn hylifau, tabledi, capsiwlau a phowdrau clir, diarogl a di-flas. Mae'r effeithiau'n dibynnu ar y dos, ond gallwch deimlo'n feddw, yn gysglyd, yn sâl neu hyd yn oed ddisgyn yn anymwybodol. Gall hyn ddigwydd yn gyflym iawn (o fewn 30 munud) a gall bara hyd at chwech i wyth awr.

Os caiff eich diod ei sbeicio, mae'n annhebygol y byddwch yn gallu gweld, blasu nac arogli’r sylwedd newydd, felly mae'n bwysig eich bod yn ceisio atal hynny rhag digwydd.

 

Atal:

Gall y camau canlynol helpu i atal rhywun rhag sbeicio eich diod:

  • Peidiwch byth â gadael eich diod heb fod rhywun yn edrych ar ei ôl.
  • Peidiwch â derbyn diod gan rywun nad ydych yn ei adnabod neu'n ymddiried ynddyn nhw.
  • Cadwch lygad ar ddiodydd eich ffrindiau.
  • Ystyriwch yfed diodydd potel yn unig a dal eich bawd dros yr agoriad rhwng sipiau.
  • Cadwch eich diod yn eich llaw yn hytrach nag ar fwrdd.
  • Peidiwch â rhannu na chyfnewid diodydd, nac yfed diodydd sydd dros ben.
  • Mae'n bwysig cofio os ydych eisoes wedi bod yn yfed y gallech fod yn llai ymwybodol o berygl.
  • Cyn mynd allan, gadewch i rywun wybod lle y byddwch yn mynd a pha amser i'ch disgwyl yn ôl adref.
  • Gwnewch gynlluniau ar gyfer eich siwrnai adref gyda ffrindiau a pheidiwch â gadael heb eich gilydd.

Gweler tudalennau'r GIG am fwy o wybodaeth am sbeicio diodydd, symptomau sbeicio diodydd, beth i'w wneud os yw eich diod wedi cael ei sbeicio a sut i atal eich diod rhag cael ei sbeicio.