Gwasanaeth Cynghori Prifysgol Bangor

Mae'r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth o adnoddau i gefnogi myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol, ac yn cynnig grwpiau a gweithdai i fyfyrwyr drwy gydol y flwyddyn academaidd, gan gynnwys gweithdai Meithrin Gwytnwch iCAN a sesiynau blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar ar brynhawniau Mercher. Gall y Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr hefyd gynnig cyfle i chi drafod materion personol a materion sy’n peri gofid i chi gyda chwnselydd proffesiynol a chymwys, mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol.

Mae'r gwasanaeth yn annog myfyrwyr sy'n ceisio cymorth i edrych ar eu hadnoddau Hunangymorth yn y lle cyntaf - mae'r rhain yn cynnwys cysylltiadau, podlediadau ac apiau Hunangymorth a 'Thaflenni Gwybodaeth' am amryw o bynciau.

Mae manylion am sut i gael mynediad at ein holl wasanaethau, gan gynnwys Sesiynau Cefnogi a Chofrestru, ar gael yma: https://www.bangor.ac.uk/studentservices/counselling/

Dewis

Dewis Cymru yw'r lle i gael gwybodaeth am les yng Nghymru.
Mae gan Dewis wybodaeth a all eich helpu i feddwl am yr hyn sy'n bwysig i chi, ynghyd â gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau lleol a all helpu!

Mae'r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth am y pynciau canlynol:

  • Bod yn iach
  • Bod yn gymdeithasol
  • Bod gartref
  • Bod yn ddiogel
  • Rheoli eich arian
  • Plant a theuluoedd
  • Gofalu am rywun

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma: https://www.dewis.wales/ttps://www.dewis.wales/

 

Cerdded a Sgwrsio

Os ydych awydd ymlacio neu gwrdd â phobl newydd, neu’ch bod jest yn dymuno mynd am dro a chael sgwrs, yna ymunwch â Cherdded a Sgwrsio bob wythnos.

Mae Cerdded a Sgwrsio’n trefnu teithiau cerdded wythnosol o amgylch Bangor sy’n agored i bob myfyriwr. Os hoffech ymuno, mae croeso i chi ddod ar y diwrnod. Cliciwch ar y cyswllt isod am ragor o wybodaeth.

https://www.facebook.com/walkandtalkbangor/

 

E-gwyl

Mae E-gwyl yn ddigwyddiad wythnos o hyd sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael hwyl a hamdden! Mae'n galluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyffrous, ochr yn ochr â gweithdai sydd wedi'u cynllunio i’ch helpu i ymlacio ac i hybu lles. Rydym hefyd â’r nod o godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl, addysgu myfyrwyr am lên-ladrad a hyrwyddo'r ddarpariaeth cyngor a chefnogaeth sydd gennym yma yn Undeb y Myfyrwyr. Er mwyn rhoi syniad i chi o'r hyn a wnaethom yn E-gwyl Hydref 2017 cliciwch ar y cyswllt isod.  

https://www.undebbangor.com/voice/campaigns/destresstival/

Bydd E-gwyl 2 yn dod i leoliad agos atoch chi (UM!) ar 30 Ebrill 2018. Cadwch lygad am fwy o wybodaeth.

 

Meddwl

Gall byw gyda salwch meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau gwahanol, a gwybodaeth am ble i gael cymorth, drwy gyfrwng y Gymraeg. Ein gobaith ydy rhannu gwybodaeth ddefnyddiol i bawb sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a ffrindiau. Am fwy o gwybodaeth, plis cliciwch ar y ddolen isod.

www.meddwyl.org