Mae Cysylltu@Bangor yn broject newydd sydd â'r bwriad o gyfeillachu â myfyrwyr sy'n wynebu rhwystrau rhag cymryd rhan mewn bywyd myfyrwyr, p'un ai bod hynny drwy eu cyflwyno i glybiau a chymdeithasau, neu siopa, ymweld â'u meddyg teulu, mynd i'r gampfa neu am baned. Dyma'r unig broject o'i fath ym Mangor ac mae'r Project yn cydnabod pwysigrwydd galluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau i sefydlu rhwydweithiau a chylchoedd o gyfeillgarwch yn ystod eu cyfnod ym Mangor. 

Gellwch wneud cais am y gwasanaeth cyfeillachu drwy gwblhau'r ffurflen gyfeillio ac yna byddwch yn derbyn e-bost gan eich gwirfoddolwr dethol i drefnu sgwrs gyflwyno. Yn eich cyfarfod cyntaf byddwch yn cwrdd â'ch gwirfoddolwr ac arweinydd y project. Yn y cyfarfod hwnnw gall pawb ddod i nabod ei gilydd a thrafod eich gofynion gan y gwasanaeth a pharatoi cynllun. Bydd y cynllun yn cwmpasu gweithgareddau fel cwmni i fynd i sesiynau clwb neu gymdeithas yr hoffech roi cynnig arnynt neu gwmni i siopa neu fynd i'r feddygfa neu dim ond i rannu paned a sgwrs. Unwaith bydd y ddau ohonoch wedi paratoi cynllun ar gyfer cyfarfodydd ac amserlen bydd i fyny i chi a'ch cyfaill ddechrau mwynhau popeth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig i chi!

Os nad yw'n bosib i chi lenwi'r ffurflen anfonwch e-bost at svbconnect@myfyrwyrbangor.com gyda'ch enw, blwyddyn, cwrs, rhif myfyriwr, esboniad byr o'r hyn rydych ei eisiau gan y gwasanaeth a'ch dewis cyntaf fel gwirfoddolwr. 

 

Ffurflen Gyfeillio

*Gofynnol

Enw*: 

E-bost*: 

Rhif Ffon*: 

Hoffech chi ddweud wrthym sut y gallwn fod o gymorth i chi?

Mae hwn yn gwestiwn dewisol. Os byddwch yn rhoi ychydig o fanylion, gall hynny fod o gymorth.