Mae eich Undeb y Myfyrwyr, Undeb Bangor, eisiau dathlu'r gwaith a'r ymdrech a wneir gan landlordiaid ar draws y ddinas sy'n darparu tai o ansawdd uchel i fyfyrwyr.

Eleni, Cafodd myfyrwyr y cyfle i enwebu eu landlord am wobr mewn tri dosbarth gwahanol, a dderbyniwyd bron i 100 o enwebiadau.

Cynhelir y noson wobrwyo ar y 3ydd o Ebrill, i gydnabod landlordiaid am eu hymdrechion, gwaith caled a gofal arbennig. 

Y tri chategori gwobrwyo oedd:

  • Bargen y Flwyddyn - Ty am bris rhesymol, o ystyried cyfleusterau a lleoliad yr eiddo. Mae'n bwysig hefyd bod y ty yn cynnwys popeth a addawyd yn y contract! Nid ydym yn chwilio am unrhyw ystod pris penodol yma. Yn hytrach, hoffem i chi benderfynu'n syml a ydych yn cael gwerth am arian.
  • Landlord Ymatebol y Flwyddyn - Ydi'ch landlord  yn ymateb i'ch pryderon a'ch ceisiadau bob amser a hynny o fewn cyfnod rhesymol? Os bydd argyfyngau anochel yn digwydd (toriad trydan, y peiriant golchi yn torri, colli eich allwedd etc.), mae'n bwysig bod y landlord wrth law i ymateb. Os bu hynny'n wir yn eich achos chi, yna ystyriwch eich landlord am y wobr hon.
  • Gwobr Dda ym Mhopeth - Ydi'ch landlord wedi mynd yr ail filltir i wneud i chi deimlo bod croeso a chefnogaeth i chi yn eich ty?  Mae'r wobr hon cymryd i ystyriaeth eich holl brofiad o fyw yn eich ty.  Mewn byd delfrydol, byddai pob myfyriwr yn gallu dweud bod eu landlord bob amser yn gymwynasgar, ac yn eu trin fel gwestai, yn hytrach na 'dim ond tenant arall'. Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi profi hyn, dylech enwebu eich landlord am y wobr hon.

A'r enillwyr am pop Categori oedd:

  • Bargen y Flwyddyn - Elfed Owen
  • Landlord Ymatebol y Flwyddyn - Dyfed Jones
  • Gwobr Dda Ym Mhopeth - Manon Griffiths

Eleni, mae Undeb y Myfyrwyr wedi ymrwymo i'ch helpu i ddod o hyd i lety addas.

Mae ein hymgyrch adolygu tai, a sefydlwyd gennym wrth weithio mewn partneriaeth â Marks Out of Tenancy, yn caniatáu i fyfyrwyr adolygu eu ty, ar sail y landlord, yr asiant gosod tai, y lleoliad, a safon yr eiddo ei hun.

Mae'r Gwobrau Landlordiaid yn meithrin yr ymgyrch hon, trwy gydnabod y landlordiaid hynny sy'n mynd yr ail filltir dros eu myfyrwyr.

Meddai Mark Barrow - Is-lywydd Addysg: 'Mae'r Gwobrau Landlordiaid hyn yn ffordd wych i fyfyrwyr fynegi eu gwerthfawrogiad o'u landlordiaid.

Er y gall symud i mewn i dy ac ymgartrefu yno fod yn brofiad llawn straen, gall landlordiaid wneud i fyfyrwyr deimlo'n gartrefol. Mae'n bwysig ein bod yn cydnabod hynny.’ 
 

Enw'r Landlord Categori
Dyfed Jones

Landlord ymatebol y flwyddyn

Diana Mahon Landlord Ymatebol y flwyddyn
Arwyn Davies Landlord Ymatebol y flwyddyn
Devadas Ganesh Landlord Ymatebol y flwyddyn
Ken Foster Bargen y Flwyddyn
Elfed Owen Bargen y Flwyddyn
Sheila Mallikarjunnan Bargen y Flwyddyn
Jane Dards Da Ym Mhopeth

David a Vivienne Newcombe

Da Ym Mhopeth
Gareth Rowlands

Da Ym Mhopeth

Jill Anker Da Ym Mhopeth
Awenna a David Pritchard-Roberts Da Ym Mhopeth
Manon Griffiths Da Ym Mhopeth
Kate Roden Da Ym Mhopeth
Adrian Jones Da Ym Mhopeth
Ty Willis Cydnabyddiaeth Arbennig