Oes gennych chi landlord gwych, sydd bob amser yn ymateb i chi pan fo angen? Neu efallai bod gennych landlord sydd wedi'ch helpu chi i ymgartrefu yn eich ty neu fflat?  Os felly, ystyriwch eu henwebu am Wobr Landlord.

Mae eich Undeb y Myfyrwyr, Undeb Bangor, eisiau dathlu'r gwaith a'r ymdrech a wneir gan landlordiaid ar draws y ddinas sy'n darparu tai o ansawdd uchel i fyfyrwyr.

Gellwch enwebu eich landlord am wobr mewn tri dosbarth gwahanol.

Sef:

  • Bargen y Flwyddyn - Ty am bris rhesymol, o ystyried cyfleusterau a lleoliad yr eiddo. Mae'n bwysig hefyd bod y ty yn cynnwys popeth a addawyd yn y contract! Nid ydym yn chwilio am unrhyw ystod pris penodol yma. Yn hytrach, hoffem i chi benderfynu'n syml a ydych yn cael gwerth am arian.
  • Landlord Ymatebol y Flwyddyn - Ydi'ch landlord  yn ymateb i'ch pryderon a'ch ceisiadau bob amser a hynny o fewn cyfnod rhesymol? Os bydd argyfyngau anochel yn digwydd (toriad trydan, y peiriant golchi yn torri, colli eich allwedd etc.), mae'n bwysig bod y landlord wrth law i ymateb. Os bu hynny'n wir yn eich achos chi, yna ystyriwch eich landlord am y wobr hon.
  • Gwobr Da ym Mhopeth - Ydi'ch landlord wedi mynd yr ail filltir i wneud i chi deimlo bod croeso a chefnogaeth i chi yn eich ty?  Mae'r wobr hon cymryd i ystyriaeth eich holl brofiad o fyw yn eich ty.  Mewn byd delfrydol, byddai pob myfyriwr yn gallu dweud bod eu landlord bob amser yn gymwynasgar, ac yn eu trin fel gwestai, yn hytrach na 'dim ond tenant arall'. Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi profi hyn, dylech enwebu eich landlord am y wobr hon.

Eleni, mae Undeb y Myfyrwyr wedi ymrwymo i'ch helpu i ddod o hyd i lety addas.

Mae ein hymgyrch adolygu tai, a sefydlwyd gennym wrth weithio mewn partneriaeth â Marks Out of Tenancy, yn caniatáu i fyfyrwyr adolygu eu ty, ar sail y landlord, yr asiant gosod tai, y lleoliad, a safon yr eiddo ei hun.

Mae'r Gwobrau Landlordiaid yn meithrin yr ymgyrch hon, trwy gydnabod y landlordiaid hynny sy'n mynd yr ail filltir dros eu myfyrwyr.

Meddai Mark Barrow - Is-lywydd Addysg: 'Mae'r Gwobrau Landlordiaid hyn yn ffordd wych i fyfyrwyr fynegi eu gwerthfawrogiad o'u landlordiaid.

Er y gall symud i mewn i dy ac ymgartrefu yno fod yn brofiad llawn straen, gall landlordiaid wneud i fyfyrwyr deimlo'n gartrefol. Mae'n bwysig ein bod yn cydnabod hynny.’ 

I enwebu eich landlordiaid, cliciwch yma.