Meini Prawf Gwobrau'r Cynrychiolwyr Cwrs

Gwobr yr Is-lywydd

Bydd y Cynrychiolydd Cwrs buddugol wedi dangos lefel uchel o gyfraniad dros y flwyddyn ddiwethaf fel Cynrychiolydd Cwrs, wedi bod i gyfarfodydd Prifysgol ac wedi cyfrannu atynt, wedi lobïo dros newid ac wedi rhoi adborth i Undeb y Myfyrwyr trwy Lydia neu Rebecca. Mae cyfraniad rhagweithiol o'r math yma i gynllun y cynrychiolwyr cwrs yn hanfodol er mwyn sicrhau'r newidiadau sy’n angenrheidiol neu a ddymunir i'r rhaglen neu'r adran, neu i brofiad eu cyd-fyfyrwyr. Bydd y Cynrychiolydd Cwrs yma'n gallu dangos sut mae ei g/weithredoedd wedi cael gwir effaith gadarnhaol ar fywydau eu cyd-fyfyrwyr a/neu Undeb y Myfyrwyr.

Gwobr Dewis Myfyrwyr

Mae'r Cynrychiolwyr Cwrs yn gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod barn myfyrwyr yn cael ei mynegi a'i chynrychioli fel rhan o'r profiad addysgu a dysgu ym Mhrifysgol Bangor. Enwebir y Wobr Dewis Myfyrwyr gan fyfyrwyr mewn cydnabyddiaeth am allu cynrychiolwyr cwrs i weithio gyda'u cyd-fyfyrwyr i sicrhau bod ganddynt lais cyson o ran adborth a datblygiadau i wella'r profiad myfyrwyr.

Gwobr Dewis Staff

Fel cynrychiolydd cwrs yn eich ysgol, mae'n bwysig iawn eich bod yn gweithio mewn partneriaeth â'r staff a'r myfyrwyr i gynrychioli safbwyntiau myfyrwyr yn gyson wrth ystyried gwella darlithoedd, modiwlau a chyrsiau. I gydnabod y cydweithio hwn, gall aelodau Staff enwebu cynrychiolydd cwrs ar gyfer y wobr hon; bydd yr enillydd wedi rhagori wrth gyfathrebu â staff, wedi ymdrechu’n ddygn i glywed barn myfyrwyr eraill neu wedi cynorthwyo'n fawr i wella profiad myfyrwyr.

Gwobr Arloesi Ede & Ravenscroft (£1000)

Rhaid i gynrychiolwyr cwrs allu dangos eu bod wedi gweithio gyda’u cyd-fyfyrwyr i sicrhau bod yna ddialog rheolaidd wedi bod ar gyfer adborth i symbylu newid cadarnhaol yn eu hysgol. Mae’r panel yn chwilio am dystiolaeth bod y cynrychiolydd cwrs wedi dangos menter ac ymroddiad i’w swydd, cyfathrebu da gyda chynrychiolwyr a staff, a syniadau newydd a blaengar i gymell adborth sy’n cyfrannu at ddatblygiadau yn yr ysgol a/neu gwricwlwm.