LLYWYDD

Llywydd

 • Bydd yn Ymddiriedolwr yr Undeb.
 • Caiff ei ystyried yn ‘ddeiliad uwch swydd undeb’ fel y diffinnir gan Ddeddf Addysg 1994.
 • Bydd yn brif swyddog yr Undeb ac yn bennaeth y Tîm Sabothol.
 • Bydd yn brif gynrychiolydd yr Undeb i’r Brifysgol, y gymuned leol a’r cyfryngau lleol a chenedlaethol.
 • Bydd yn cynnal cysylltiadau gydag undebau myfyrwyr eraill a mudiadau allanol perthnasol.
 • Bydd yn gyfrifol am gydlynu a drafftio cyllideb yr Undeb ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.
 • Bydd yn cyflwyno adroddiad ar waith y Swyddogion Sabothol i bob cyfarfod Cyngor yr Undeb a phob Cyfarfod Cyffredinol yr Undeb.
 • Bydd ganddo/ganddi gyfrifoldeb rheolaeth linell wedi’i ddirprwyo dros Gyfarwyddwr yr Undeb rhwng cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. 
 • Ef/hi fydd y swyddog sy’n gyfrifol dros gylch gwaith Addysg Uwch yr Undeb, gyda ffocws arbennig ar faterion yn ymwneud â pholisi addysg, cyllido ac ansawdd, yn genedlaethol ac yn lleol.
 • Ef/hi fydd y prif swyddog ar faterion yn ymwneud â staffio o fewn yr Undeb.
 • Bydd yn cadeirio cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.
 • Ef/hi fydd y prif swyddog ar faterion yn ymwneud â democratiaeth yr Undeb a bydd yn gyfrifol am gynnal a dehongli’r cyfansoddiad.
 • Bydd yn gyfrifol am ddrafftio a gweithredu strategaeth yr Undeb a bydd yn goruchwylio polisi gweithredol ar y cyd â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwr yr Undeb.
 • Bydd yn cefnogi’r Is-Lywydd Addysg yn cydlynu agweddau ar gyfundrefn cynrychiolwyr cwrs y Brifysgol sy’n ymwneud â’r Undeb.
 • Bydd yn cefnogi gwaith swyddogion a staff Undeb y Myfyrwyr yn llawn.
 • Ynghyd â holl swyddogion eraill yr Undeb disgwylir iddo/iddi hyrwyddo gwerthoedd Undeb y Myfyrwyr ar bob adeg a sicrhau bod eu gwaith yn cael ei gyfathrebu’n gywir ac yn effeithiol i fyfyrwyr.
 • Bydd disgwyl iddo/iddi lunio erthyglau’n rheolaidd ar gyfer cyhoeddiadau’r Undeb, gan gynnwys y wefan.
 • Ynghyd â’r swyddogion eraill, bydd yn cydlynu digwyddiadau’r Undeb, yn dirprwyo’r cyfrifoldeb hwnnw i staff a/neu’n darparu cefnogaeth iddynt.
 • Bydd yn aelod gyda hawliau pleidleisio llawn o Fwrdd Ymddiriedolwyr a Phwyllgor Gwaith yr Undeb.

 

Yn ôl i’r brig

LLYWYDD UMCB

Llywydd UMCB

 • Ni chaiff ei ystyried yn ‘ddeiliad uwch swydd undeb’ fel y diffinnir gan Ddeddf Addysg 1994.
 • Bydd yn siaradwr Cymraeg ac yn cynrychioli pob siaradwr a dysgwr Cymraeg.
 • Bydd yn cynnal y gweithdrefnau a amlinellir yn Atodiad 9: UMCB.
 • Bydd yn Llywydd UMCB, yn gyfrifol am ei weithrediad a’i gyllidau, ac am sicrhau bod gan ei grwpiau’r adnoddau a’r wybodaeth i weithredu.
 • Bydd yn cydgysylltu â’r Brifysgol ar faterion yn ymwneud â darpariaeth iaith Gymraeg ac ehangu cyfranogiad ymysg siaradwyr Cymraeg.
 • Bydd yn cydgysylltu â’r Is-Lywydd Cymdeithasau a’r Gymuned a’r Is-Lywydd Chwaraeon a Byw’n Iach i gydlynu pecyn hyfforddi ar gyfer aelodau pwyllgor grwpiau’r UA, Cymdeithasau ac UMCB.
 • Bydd yn cymell cynhwysiad a hyrwyddiad yr iaith a’r diwylliant Cymraeg ym mhob agwedd ar fywyd y Brifysgol a’r Undeb.
 • Bydd yn gweithio i gynnwys y gymuned Gymraeg ei hiaith leol yng ngwaith Undeb y Myfyrwyr ac yn cydgysylltu â’r Is-Lywydd Cymdeithasau a’r Gymuned ar waith cymunedol.
 • Bydd yn cefnogi gwaith swyddogion a staff Undeb y Myfyrwyr yn llawn.
 •  Ynghyd â holl swyddogion eraill yr Undeb disgwylir iddo/iddi hyrwyddo gwerthoedd Undeb y Myfyrwyr ar bob adeg a sicrhau bod eu gwaith yn cael ei gyfathrebu’n gywir ac yn effeithiol i fyfyrwyr.
 • Bydd disgwyl iddo/iddi lunio erthyglau’n rheolaidd ar gyfer cyhoeddiadau’r Undeb, gan gynnwys y wefan.
 • Ynghyd â’r swyddogion eraill, bydd yn cydlynu digwyddiadau’r Undeb, yn dirprwyo’r cyfrifoldeb hwnnw i staff a/neu’n darparu cefnogaeth iddynt.
 • Bydd yn aelod gyda hawliau pleidleisio llawn o Gyngor yr Undeb, ac yn aelod heb bleidlais o’r Pwyllgor Gwaith a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Yn ôl i’r brig

IS-LYWYDD - ADDYSG

Is-Lywydd - Addysg

 • Bydd yn Ymddiriedolwr yr Undeb
 • Caiff ei ystyried yn ‘ddeiliad uwch swydd undeb’ fel y diffinnir gan Ddeddf Addysg 1994.
 • Ef/hi fydd y swyddog fydd yn gyfrifol am gylch gwaith Lles yr Undeb, gan gynnwys (a heb fod yn gyfyngedig i) Les Academaidd, Llety Myfyrwyr a Hyrwyddo Iechyd.
 • Ef/hi fydd y cyswllt Sabothol â Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol Bangor.
 • Bydd yn dangos arweiniad ar faterion yn ymwneud â Chyfle Cyfartal ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.
 • Ef/hi fydd y swyddog a fydd yn gyfrifol am gydlynu swyddogaeth yr Undeb yng nghyfundrefn cynrychiolwyr cwrs y Brifysgol.
 • Ef/hi fydd y swyddog a fydd yn gyfrifol am gynnal ymgyrchoedd dros newid ar faterion yn ymwneud â lles myfyrwyr.
 • Bydd yn cymell ac yn hyrwyddo byw’n iach yn y brifysgol ac yn gweithio gyda’r Is-Lywydd Chwaraeon a Byw’n Iach ar weithgareddau byw’n iach.
 • Bydd yn cefnogi gwaith swyddogion a staff Undeb y Myfyrwyr yn llawn.
 • Ynghyd â holl swyddogion eraill yr Undeb disgwylir iddo/iddi hyrwyddo gwerthoedd Undeb y Myfyrwyr ar bob adeg a sicrhau bod eu gwaith yn cael ei gyfathrebu’n gywir ac yn effeithiol i fyfyrwyr.
 • Bydd disgwyl iddo/iddi lunio erthyglau’n rheolaidd ar gyfer cyhoeddiadau’r Undeb, gan gynnwys y wefan.
 • Ynghyd â’r swyddogion eraill, bydd yn cydlynu digwyddiadau’r Undeb, yn dirprwyo’r cyfrifoldeb hwnnw i staff a/neu’n darparu cefnogaeth iddynt.
 • Bydd yn aelod gyda hawliau pleidleisio llawn o Fwrdd Ymddiriedolwyr a Phwyllgor Gwaith yr Undeb.

Yn ôl i’r brig

IS-LYWYDD CHWARAEON

Is-Lywydd Chwaraeon

 • Bydd yn Ymddiriedolwr yr Undeb
 • Caiff ei ystyried yn ‘ddeiliad uwch swydd undeb’ fel y diffinnir gan Ddeddf Addysg 1994.
 • Bydd yn mynychu holl gyfarfodydd perthnasol UAPC a Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prifysgolion Prydain (BUCS).
 • Bydd yn Llywydd yr UA, yn gyfrifol am ei weithrediad a’i gyllidau ac am sicrhau bod gan ei glybiau’r adnoddau a’r wybodaeth sydd arnynt eu hangen i weithredu.
 • Bydd yn cynnal y gweithdrefnau a amlinellir yn Atodiad 10: yr Undeb Athletau.
 • Bydd yn gyd gyfrifol am drefnu gweithgareddau Wythnos y Glas, gan gynnwys ffair y glas.
 • Bydd yn cydgysylltu â’r Brifysgol, y gymuned leol a chyrff cenedlaethol ar faterion yn ymwneud â chwaraeon.
 • Bydd yn cydgysylltu â’r Is-Lywydd Cymdeithasau a’r Gymuned a Llywydd UMCB i gydlynu pecyn hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer aelodau pwyllgor grwpiau’r UA, Cymdeithasau ac UMCB.
 • Bydd yn cymell ac yn hyrwyddo cyfranogiad aelodau mewn chwaraeon cystadleuol a hamdden yn y Brifysgol, gan gynnig cymorth trwy’r Undeb Athletau.
 • Bydd yn cymell ac yn hyrwyddo byw’n iach yn y brifysgol ac yn gweithio gyda’r Is-Lywydd Addysg ar weithgareddau byw’n iach.
 • Bydd yn cefnogi gwaith swyddogion a staff Undeb y Myfyrwyr yn llawn.
 • Ynghyd â holl swyddogion eraill yr Undeb disgwylir iddo/iddi hyrwyddo gwerthoedd Undeb y Myfyrwyr ar bob adeg a sicrhau fod eu gwaith yn cael ei gyfathrebu’n gywir ac yn effeithiol i fyfyrwyr.
 • Bydd disgwyl iddo/iddi lunio erthyglau’n rheolaidd ar gyfer cyhoeddiadau’r Undeb, gan gynnwys y wefan.
 • Ynghyd â’r swyddogion eraill, bydd yn cydlynu digwyddiadau’r Undeb, yn dirprwyo’r cyfrifoldeb hwnnw i staff a/neu’n darparu cefnogaeth iddynt.
 • Bydd yn aelod gyda hawliau pleidleisio llawn o Fwrdd Ymddiriedolwyr a Phwyllgor Gwaith yr Undeb.

Yn ôl i’r brig

IS-LYWYDD CYMDEITHASAU A GWIRFODDOLI

Is-Lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli
 

 • Bydd yn Ymddiriedolwr yr Undeb
 • Caiff ei ystyried yn ‘ddeiliad uwch swydd undeb’ fel y diffinnir gan Ddeddf Addysg 1994.
 • Bydd yn gyd gyfrifol am drefnu gweithgareddau Wythnos y Glas, gan gynnwys ffair y glas.
 • Ef/hi fydd y swyddog a fydd yn gyfrifol am gylch gwaith Cymdeithasau’r Undeb, gan gynnwys bod yn gyfrifol am ei weithrediad a’i gyllidau, a sicrhau bod gan ei gymdeithasau’r adnoddau a gwybodaeth sydd arnynt eu hangen i weithredu.
 • Ef/hi fydd y swyddog gyda chyfrifoldeb gwleidyddol dros Adran Gwirfoddoli Myfyrwyr Undeb y Myfyrwyr.
 • Bydd yn cydgysylltu â’r Is-Lywydd Chwaraeon a Byw’n Iach a Llywydd UMCB i gydlynu pecyn hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer aelodau pwyllgor grwpiau’r UA, Cymdeithasau ac UMCB.
 • Bydd yn cymell ac yn hyrwyddo gweithgareddau hamdden yn y Brifysgol, gan gynnig cymorth drwy adran Cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr.
 • Ef/hi fydd y swyddog gyda chyfrifoldeb dros gylch gwaith cymunedol yr Undeb, gan gynnwys (a heb fod yn gyfyngedig i) gynllun ‘Caru Bangor’, gwaith project myfyrwyr yn y gymuned, ymgyrchoedd cymunedol lleol a byd-eang, agenda dinasyddiaeth a chydlynu gyda grwpiau preswylwyr a’r cyngor lleol.
 • Bydd yn cefnogi gwaith swyddogion a staff Undeb y Myfyrwyr yn llawn.
 • Ynghyd â holl swyddogion eraill yr Undeb disgwylir iddo/iddi hyrwyddo gwerthoedd Undeb y Myfyrwyr ar bob adeg a sicrhau bod eu gwaith yn cael ei gyfathrebu’n gywir ac yn effeithiol i fyfyrwyr.
 • Bydd disgwyl iddo/iddi lunio erthyglau’n rheolaidd ar gyfer cyhoeddiadau’r Undeb, gan gynnwys y wefan.
 • Ynghyd â’r swyddogion eraill, bydd yn cydlynu digwyddiadau’r Undeb, yn dirprwyo’r cyfrifoldeb hwnnw i staff a/neu’n darparu cefnogaeth iddynt.
 • Bydd yn aelod gyda hawliau pleidleisio llawn o Fwrdd Ymddiriedolwyr a Phwyllgor Gwaith yr Undeb.

Yn ôl i’r brig