Mae’r  Cynrychiolwyr Cwrs yn fyfyrwyr sy'n cael eu hethol gan eu cyfoedion i gynrychioli barn y myfyrwyr am faterion yn ymwneud â'u cwrs. Gallant gynrychioli myfyrwyr ar fodiwl neu gwrs neilltuol, neu hyd yn oed yr holl fyfyrwyr ym mlwyddyn eu hysgol. Byddant yn mynd i gyfarfodydd â staff yr ysgol a'r coleg, yn ogystal â chyfarfodydd Undeb y Myfyrwyr, i wneud yn siwr bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed.

 

Yma yn y Tîm Llais Myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr rydym yn credu ei fod y bwysig iawn i chi gael y cyfle i ddweud eich dweud am eich profiad academaidd a'ch bod yn teimlo perchnogaeth dros eich proses addysgu a dysgu ar y cyd â'ch staff dysgu. Felly, gwnewch yn siwr o gymryd y cyfle i fynegi safbwyntiau cadarnhaol a negyddol am eich profiad academaidd mewn ffordd adeiladol ar sail tystiolaeth, naill ai drwy fod yn gynrychiolydd eich hun neu trwy gyfrwng eich cynrychiolwyr cwrs.

 

P'un ai bod diddordeb gennych mewn bod yn gynrychiolydd ai peidio, mae'n beth da i chi ddeall y drefn cynrychiolwyr cwrs, ac wedyn os fyddwch chi eisiau lleisio eich barn am unrhyw beth a wnelo â'ch cwrs neu'ch profiad academaidd neu addysgol eich bod yn gallu gwneud hynny drwy'r cynrychiolwyr cwrs yn eich ysgol. Mae'n fater o roi gwybod iddynt am yr hyn sydd gennych dan sylw a byddant yn gwneud yn siwr bod rhywbeth yn cael ei wneud yn ei gylch.