Honiadau o ymarfer annheg

Mae ymarfer annheg yn golygu unrhyw weithgaredd neu ymddygiad lle mae myfyriwr wedi ceisio cael mantais academaidd nas caniateir, neu wedi helpu myfyriwr arall i gael mantais o'r fath. Mae hyn yn berthnasol p'un a yw'r myfyriwr yn gweithio ar ei ben ei hun neu ar y cyd ag eraill.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Llên-ladrad
 • Cyd-gynllwynio
 • Ffugio data
 • Camymddwyn mewn arholiadau
 • Hunan-lên-ladrad

Cliciwch yma i gael manylion pellach am beth yw llên-ladrad ac am esboniad o'r hyn a olygir gan ymarfer annheg.

Fel arfer, gofynnir i fyfyrwyr fynd i gyfarfod ymarfer annheg gyda'u hysgol pan fydd y Brifysgol yn amau fod rhyw fath o ymarfer annheg wedi digwydd. Pwrpas y cyfarfod yw gweld a oes ymarfer annheg wedi digwydd. Os canfyddir fod hynny wedi digwydd, yna bydd y panel yn penderfynu ar y camau priodol yn dibynnu ar ddifrifoldeb y camymddwyn.

Amgylchiadau Arbennig

Ni ellir defnyddio amgylchiadau arbennig i gyfiawnhau ymarfer annheg, ond gellir eu cymryd i ystyriaeth wrth bennu cosb.

Gallwch gyflwyno manylion ac amgylchiadau arbennig pan mae honiad wedi cael ei wneud, fodd bynnag, mae'n rhaid iddo fod â chysylltiad uniongyrchol â'r honiad o ymarfer annheg a wnaed yn eich erbyn. Er mwyn i'ch amgylchiadau arbennig gael eu cymryd i ystyriaeth, bydd angen i chi gyflwyno'r manylion angenrheidiol, ynghyd â thystiolaeth i gefnogi cyn y gwrandawiad ymarfer annheg.

Sut y gallwn ni helpu

Gall y Tîm Llais Myfyrwyr:

Os cewch eich cyhuddo o lên-ladrad neu unrhyw ffurf arall ar ymarfer annheg, gall y Tîm Llais Myfyrwyr:

 1. Esbonio'r rheoliadau ac eich tywys drwy'r broses
 2. Eich cynghori ar unrhyw gosbau posib
 3. Eich cynorthwyo gyda llunio datganiad
 4. Eich cynghori ar ba dystiolaeth ychwanegol y gallwch eu cyflwyno
 5. Dod i'r gwrandawiad gyda chi
 6. Eich cynorthwyo gydag apelio am unrhyw benderfyniad

Rydym yn deall y gall derbyn gwahoddiad i wrandawiad ymarfer annheg fod yn frawychus. Os ydych yn cael eich galw i wrandawiad o'r fath, rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â'r Tîm Llais Myfyrwyr cyn gynted â phosibl.