Addasrwydd i Ymarfer

Os ydych chi'n dilyn un o gyrsiau'r brifysgol sy'n arwain yn uniongyrchol at gymhwyster proffesiynol, mae gan y brifysgol ddyletswydd i sicrhau eich bod yn cyflawni'r deilliannau dysgu sy'n cael eu pennu gan y cyrff proffesiynol perthnasol ac i sicrhau eich bod yn 'addas i ymarfer'

Mae gan y Brifysgol ddyletswydd gofal i ymateb yn briodol lle mae pryderon sylweddol am iechyd a lles myfyriwr a'r effaith a all hynny ei gael ar yr unigolyn a/neu aelodau eraill o gymuned y brifysgol.  Gall ymddygiad, agwedd, perfformiad neu faterion yn ymwneud ag iechyd sbarduno ymchwiliad i ffitrwydd i ymarfer. Mae ymddygiad yn y dosbarth ac yn ystod cyfnodau ar leoliad yn berthnasol, ond bydd eich ymddygiad y tu allan i'r cwrs hefyd yn cael ei gymryd i ystyriaeth.

Os codir cwestiynau ynglyn ag ymddygiad neu iechyd myfyriwr, gellir cychwyn ar drefn Addasrwydd i ymarfer.

Beth yw’r drefn?

Diben y drefn hon yw cefnogi myfyrwyr a staff wrth reoli sefyllfaoedd a digwyddiadau sy'n achosi pryder mawr.

Os ydych yn bryderus ynghylch eich iechyd neu les neu os oes aelod o staff/gweithiwr proffesiynol wedi mynegi pryder yn eich cylch, mae'r drefn hon yn ei lle i'ch diogelu chi a'r bobl sydd o'ch cwmpas. Ni ddisgwylir chi reoli sefyllfaoedd o'r fath a dylid bob amser gysylltu ag aelod o staff neu siarad â ni ar y Tîm Llais Myfyrwyr.

Sut y gallwn ni helpu

Rydym yn deall y gall dderbyn gwahoddiad i wrandawiad addasrwydd i ymarfer fod yn frawychus. Os ydych yn cael eich galw i wrandawiad o'r fath, rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â'r Tîm Llais Myfyrwyr cyn gynted â phosibl.

Gall y Tîm Llais Myfyrwyr

Os ydych yn wynebu gwrandawiad Addasrwydd i Ymarfer, gall y Tîm Llais Myfyrwyr eich helpu drwy'r broses fel hyn:

  1. Eich cynghori ar y drefn Addasrwydd i Ymarfer
  2. Eich cynorthwyo i lunio datganiadau
  3. Eich cynorthwyo gydag chasglu tystiolaeth
  4. Gallwn fynd gyda chi i unrhyw gyfarfodydd sy'n cael eu cynnal.

Os ydych yn wynebu honiadau a all arwain at drafodion Addasrwydd i Ymarfer rydym yn argymell yn gryf eich bod yn mynd â chynrychiolydd o'r Tîm Llais Myfyrwyr gyda chi i'r cyfarfodydd.