Trefn ddisgyblu myfyrwyr

Yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol, efallai y byddwch yn cael eich hun yn wynebu achos disgyblu. Bydd y canllaw hwn yn rhoi syniad cyffredinol o'r hyn i'w ddisgwyl, ond nid yw'n gyflawn nac yn bendant. Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Llais Myfyrwyr i drafod ymhellach.

Beth yw camymddwyn?

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ni ddylech weithredu mewn unrhyw fodd a all niweidio enw da'r brifysgol. Mae'n bwysig eich bod yn deall eich hawliau a'ch cyfrifoldebau fel myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Yn achlysurol, gall myfyrwyr gael eu hunain mewn sefyllfa lle maent wedi torri rheoliadau'r brifysgol, sy'n arwain at gwyn ynghylch eu hymddygiad. Os ydych chi'n wynebu honiadau ynghylch eich ymddygiad, gall y brifysgol gychwyn ymchwiliad dan yr Ordinhad Disgyblu Myfyrwyr.

Gall y Tîm Llais Myfyrwyr gynnig arweiniad a chyngor cyfrinachol ar eich sefyllfa heb feirniadaeth. Mae'n bwysig eich bod yn deall beth yw'r honiad sydd yn eich erbyn a hefyd eich bod yn manteisio ar eich cyfle i ymateb. Gall y Tîm Llais Myfyrwyr eich cynghori ar beth fydd yn digwydd nesaf, y drefn sy'n rheoleiddio sut y dylai'r brifysgol ymchwilio i wahanol fathau o gamymddwyn ac eich helpu i baratoi eich ymateb i honiad.

Beth os bydd rhywun yn gwneud honiad yn fy erbyn i?

Byddwch yn cael eich cyhuddo o drosedd ddisgyblu byddwch yn derbyn llythyr gan y brifysgol yn amlinellu'r honiadau a beth fydd yn digwydd nesaf. Yn y rhan fwyaf o achosion, byddwch yn cael eich gwahodd i fynd i wrandawiad disgyblu lle bydd eich achos yn cael ei ystyried gan banel. Mae hwn yn gyfle ichi gael dweud eich dweud ac egluro beth sydd wedi digwydd. Bydd y pwyllgor yn ystyried y wybodaeth a'r dystiolaeth a roddwyd gennych chi ac unrhyw rai eraill perthnasol. Yna byddant yn penderfynu a yw'r cyhuddiad yn eich erbyn cael ei gadarnhau, a phennu cosb os yw hynny'n briodol.

Sut y gallwn ni helpu

Gall y Tîm Llais Myfyrwyr

  1. Eich helpu i ddeall y drefn a beth i'w ddisgwyl o'r Gwrandawiad Disgyblu
  2. Eich cynorthwyo i lunio datganiad ysgrifennu cyn ei gyflwyno
  3. Eich cynghori ar ba ddogfennau cefnogi y bydd arnoch eu hangen
  4. Treulio amser gyda chi cyn y gwrandawiad i sicrhau eich bod wedi paratoi'n drylwyr ac yn gallu ateb cwestiynau posib.
  5. Mynd gyda chi i unrhyw gyfarfodydd neu bwyllgorau sy'n ymwneud â'r camymddwyn.
  6. Trafod y canlyniadau ac egluro unrhyw oblygiadau. Os ydych yn dymuno apelio'r canlyniad, yna gallwn eich helpu gyda hyn hefyd.

Rydym yn deall y gall gael gwahoddiad i wrandawiad disgyblu fod yn frawychus. Os ydych yn cael eich galw i wrandawiad o'r fath, rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â'r Tîm Llais Myfyrwyr cyn gynted â phosibl.