Cwestiynau Cyffredin

Pam fod gen i diwtor personol?

Mae gan bob myfyriwr yn y brifysgol diwtor personol. Mae eich tiwtor personol yno i'ch helpu i wneud y gorau o'ch astudiaethau, gan roi cyngor a chefnogaeth academaidd drwy gydol eich gyrfa yn y brifysgol. Os nad yw eich tiwtor personol ar gael, gallwch gysylltu ag aelod o staff yr ysgol neu'r Tîm Llais Myfyrwyr am gyngor a chefnogaeth.

Alla’i newid fy nhiwtor personol?

Os ydych yn anhapus gyda’r gefnogaeth a gewch gan eich tiwtor personol, gallwch gysylltu ag uwch diwtor yr ysgol neu weinyddwr yr ysgol i drafod eich pryderon ac i wneud cais i newid tiwtor personol.

Rwyf eisiau newid fy ystafell rhaglen radd. Beth yw fy opsiynau?

Mae eich opsiynau yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, yn cynnwys eich rhaglen bresennol, y rhaglen yr ydych yn dymuno newid iddo, ac ar ble'r ydych chi wedi cyrraedd yn eich astudiaethau. Os ydych chi'n fyfyriwr yn y flwyddyn gyntaf, nodwch na allwch newid eich rhaglen astudiaeth fel arfer 4 wythnos ar ôl i chi ddechrau ar eich astudiaethau yn y brifysgol. Os ydych yn ansicr yn nes ymlaen yn y flwyddyn academaidd, mae'n well i chi siarad â gweinyddwr yr ysgol neu diwtor personol.

Alla'i gymryd seibiant o astudio?

Efallai y bydd yn bosibl i chi gymryd "toriad o astudiaethau wedi'i awdurdodi" os na allwch astudio am reswm penodol, fel salwch, profedigaeth, neu broblemau personol. Dewch i weld y Tîm Llais Myfyrwyr, neu gysylltu ag eich Tiwtor Personol, Cyfarwyddwr Cwrs, neu Oruchwyliwr, fyddai'n gallu rhoi cymorth gyda gwneud cais am hyn. Gall cymryd toriad fod â goblygiadau ariannol, felly mae'n bwysig eich bod yn cael cyngor cyn penderfynu ai dyma'r cam gorau i'w gymryd i chi.

Dw i'n meddwl efallai fy mod i am fethu arholiad. Beth allaf ei wneud?

Byddwch yn methu arholiad, bydd y brifysgol yn gofyn i chi ailsefyll. Caiff unrhyw raddau arholiad sy'n cael eu hailsefyll eu capio ar y marc pasio oni bai fod gennych amgylchiadau lliniarol sydd wedi cael ei dderbyn gan eich ysgol academaidd.

Po gynharaf yr ydych yn dweud wrth eich ysgol academaidd am yr amgylchiadau arbennig, yr hawsa’ byd y bydd hi iddyn nhw allu eich cefnogi. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sy'n rhoi gwybod am amgylchiadau arbennig ar ôl sefyll arholiad neu ar ôl derbyn y marc roi rheswm da pam na wnaethon nhw ddweud wrth yr ysgol cyn yr arholiad.

Rwy'n cael trafferth gyda'm goruchwyliwr PhD. Beth allaf ei wneud?

Os ydych yn cael problemau gyda'ch goruchwyliwr, cysylltwch â'r Tîm Llais Myfyrwyr. Fe wnawn ein gorau i'ch helpu mewn unrhyw ffordd o fewn ein gallu.  

Mae gen i anabledd/anhawster dysgu penodol. Pa gefnogaeth sydd ar gael i mi?

Gallwch ymweld, neu gysylltu â'r Gwasanaethau Myfyrwyr, sydd yn adeilad Rathbone ar Ffordd y Coleg. Maent yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â bywyd myfyrwyr. Nid pawb sy’n defnyddio ein Gwasanaeth fydd yn meddwl amdanynt eu hunain fel pe baent yn anabl neu ag ‘anabledd’. Fodd bynnag, mae’r Brifysgol yn defnyddio’r term hwn i gwmpasu’r rhwystrau a wynebir gan bobl sydd ag amrywiaeth eang o amhariadau corfforol a synwyryddol, yn cynnwys anawsterau dysgu penodol, cyflyrau iechyd cronig ac anawsterau iechyd meddwl.