Cyngor Academaidd

 • Oes gennych chi broblem gyda'ch cwrs?
 • A oes amgylchiadau sy'n effeithio ar eich astudiaethau?
 • Ydych chi wedi dod at ddiwedd y flwyddyn academaidd ac wedi cael gwybod na allwch symud ymlaen i'r flwyddyn nesaf?
 • Os felly, rydych wedi dod i'r lle iawn!

Rydym yma i gynnig cyngor, cefnogaeth ac arweiniad i fyfyrwyr Bangor ar amrediad eang o faterion academaidd, gan gynnwys:

 • Apeliadau academaidd A fu i’ch perfformiad mewn arholiad neu aseiniad ddioddef oherwydd amgylchiadau lliniarol neu gamgymeriad gweinyddol a waned gan eich ysgol?
 • Amgylchiadau Arbennig - Oes yna unrhyw faterion y tu hwnt i'ch rheolaeth sydd wedi cael effaith niweidiol ar eich astudiaethau? Ydi hyn wedi arwain at golli terfynau amser cyflwyno gwaith neu fethu â pherfformio hyd eithaf eich gallu?
 • Honiadau o ymarfer annheg - Mae gan Brifysgol Bangor drefn ffurfiol i fynd i’r afael ag unrhyw honiadau o ymarfer annheg. Os ydych wedi cael eich cyhuddo o hyn, fel arfer gofynnir i chi fynd i wrandawiad yn eich ysgol er mwyn ymchwilio i'r mater.
 • Cwynion am gwrs - Os ydych yn anfodlon gydag unrhyw elfen o'ch profiad mae modd i chi godi hyn gan ddefnyddio'r Drefn Cwynion Myfyrwyr.
 • Addasrwydd i Ymarfer - Mae hwn yn rhoi manylion yr hyn sydd i'w ddisgwyl os yw eich addasrwydd i ymarfer yn cael ei gwestiynu wrth astudio cwrs proffesiynol (e.e. nyrsio, dysgu, gwaith cymdeithasol).
 • Trefn ddisgyblu myfyrwyr - Os ydych wedi ymddwyn mewn unrhyw fodd sy'n torri unrhyw reoliadau Prifysgol Bangor, mae'n bosib eich bod wedi camymddwyn. Bydd y Brifysgol yn cymryd camau disgyblu os oes bydd unrhyw achos o dorri'r rheoliadau.

Gallwn eich cynghori ynglyn â'r gwahanol weithdrefnau, cynnig sylwadau ar eich apêl a chwynion a'ch helpu chi i baratoi ar gyfer gwrandawiadau disgyblu neu gyfarfodydd prifysgol. Gallwn hyd yn oed fynd iddynt gyda chi neu ar eich rhan. Byddwn yn eich helpu i wneud y sylwadau gorau posib ynglyn â'r 'achos' a sicrhau eich bod yn dilyn gweithdrefnau cywir y brifysgol.

Mae cyngor Undeb Bangor:

 • Am ddim: Ni fyddwn byth yn codi ffi arnoch am ddefnyddio ein gwasanaeth
 • Cyfrinachol: Ni fyddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth am eich ymholiad, neu'n rhoi gwybod i unrhyw un eich bod wedi defnyddio'r gwasanaeth, ac eithrio sefyllfaoedd o argyfwng a nodir yn ein cytundeb cyfrinachedd.
 • Annibynnol a diduedd: Rydym yn cynnig cyngor niwtral sy'n eich cefnogi, yn ddiduedd, heb ddylanwad gan unrhyw sefydliadau allanol.
 • Grymuso: gydag unrhyw beth yr ydych angen ein help ag o, chi fydd bob amser mewn rheolaeth. Byddwn yn rhoi cefnogaeth i chi i wneud y penderfyniad mwyaf gwybodus er mwyn cael y datrysiad gorau posib i chi.
 • Anfeirniadol: byddwn yn eich cynghori ar y ffordd orau ymlaen, ac ni fyddwn yn eich beirniadu ar eich sefyllfa bresennol. Byddwn yn eich trin a pharch ac urddas bob amser, yn unol ag ymrwymiad Undeb Bangor i gydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Didwyll: byddwn yn agored ac yn onest gyda chi. Byddwn yn gweithio i sicrhau bod ein cyngor yn hawdd i'w ddeall a bod ein gwasanaeth yn hawdd i'w gyrchu.