Enillwyr 2018 - 2019

 

Tim Varsity Y Flwyddyn 2019 - Clwb Pel Droed

Clwb y Flwyddyn 2019 - Surfio

Mae gan y Clwb yma bopeth. Perthynas wych ag UM. Maent wedi profi llwyddiant yng nghystadlaethau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS). Ar ben hynny, maent wedi llwyddo i drawsnewid barn uwch reolwyr Undeb y Myfyrwyr am dimau sydd wedi bod yn drafferthus yn y gorffennol. Maent wedi cefnogi contract Vx3, er nad yw'n gontract oedd yn gweddu i'w hanghenion chwaraeon arbennig nhw. Daethant yn ôl yn fuddugoliaethus o'r Bencampwriaeth Ryng-golegol, ac maent wedi llwyddo ar yr un pryd i fod yn un o'r clybiau mwyaf amgylcheddol gyfrifol ym Mangor. Pan na fyddant wrthi'n partio yn y Fenai, neu'n syrffio'r tonnau, maen nhw'n brysur yn achub y blaned trwy drefnu sesiynau casglu sbwriel a hyrwyddo'r defnydd o boteli dwr y gellir eu hailddefnyddio.

 

Tîm y Flwyddyn 2019 - Pel Fasged Dynion

Mae'r tîm hwn wedi bod yn dîm llwyddiannus ym Mhrifysgol Bangor erioed. Ac mae eleni wedi bod yn dymor arbennig o lwyddiannus iddynt. Mae Prifysgol Bangor yn aml yn cael ei gweld fel cystadleuwr gwan yng Nghynghreiriau'r Gogledd BUCS, ond mae'r tîm hwn wedi profi'n rym anorchfygol fwy neu lai. Er eu bod wedi mynd i fyny ac i lawr rhwng cynghreiriau 1 a 2 dros y blynyddoedd diwethaf, mae cryfder eu carfan, ynghyd â hyfforddwr o'r radd flaenaf, yn golygu y gallai tymor 2019/20 fod yn un yr un mor llwyddiannus â thymor eleni.

Roeddent yn ddiguro yn y Gynghrair, ac yn anlwcus i golli yn rownd gynderfynol y Cwpan - a nhw yw enillwyr digamsyniol y wobr hon.

Steve Connor - Ysbryd yr UA 2019 - Hoci Merched

Mae'r Clwb yma wedi mynnu presenoldeb cyson ym mhob agwedd ar fywyd yr Undeb Athletau. Maent wedi cefnogi holl ddigwyddiadau'r UA, a hynny'n nodweddiadol mewn gwisg ffansi ysblennydd. Maent wedi codi arian i elusen trwy eu pencampwriaeth flynyddol, a hyd yn oed wedi persawdio un o'u haelodau i siafio'u pen i gefnogi'r achos. Maent wedi cadw'r fenter ‘Focus Fixtures’ yn fyw fwy neu lai ar eu pennau'u hunain.

Chwaraewr y Flwyddyn 2019 - Theo Schoebel

Ymunodd â'r clwb yma yn 2018 ac ennill lle amlwg yn y garfan ar unwaith. Mae wedi bod yn gweithio'n ddiflino i wella ei ddealltwriaeth a'i dechneg yn y gamp, ac mae hynny wedi dechrau talu ar ei ganfed. Yn ogystal â bod yn athletwr rhagorol, ef fydd bob amser y cyntaf i roi ei enw ymlaen ar gyfer digwyddiadau'r UA, megis cystadlaethau'r Uwchdimau ac Osgoi'r Bêl, ac mae wedi bod yn allweddol yn y nosweithiau codi arian rydym wedi'u trefnu eleni fel clwb. Mae ei ymrwymiad i ddwy ochr y clwb wedi arwain iddo fod yr aelod mwyaf llwyddiannus yn hanes y clwb, gan ennill eu medal efydd BUCS gyntaf erioed, a chyn bo hir bydd yn hedfan i Groatia i gystadlu ym Mhencampwriaethau Myfyrwyr Prifysgolion Ewrop ac yn cynrychioli Bangor ar lefel Ewropeaidd.

 

Chwaraewraig y Flwyddyn 2019 - Sonja Samokovlija

Mae derbynnydd y wobr hon wedi mynd y tu hwnt i gynrychioli ei chlwb ym Mhrifysgol Bangor, ac mae hi'n  arweinydd ym mhob ystyr y gair ac wedi cael ei chydnabod gan ei chyfoedion fel esiampl ragorol a mentor.

Mae hi wedi hyrwyddo awyrgylch o ennill, a meithrin ymdeimlad cryf o gydlyniad trwy'r holl glwb.

Mae hi'n gapten tîm anhunanol sy'n aml yn aberthu ei chyfleoedd sgorio ei hun i gynorthwyo datblygiad a hybu hunanhyder ei chyd-chwaraewyr. Dyma ydy ystyr chwaraeon ym Mangor - rhagoriaeth, gostyngeiddrwydd a chwarae teg.

 

Glas-fyfyrwraig y Flwyddyn 2019 - Arcadia Seldon

Mae'r unigolyn yma wedi dangos datblygiad eithriadol yn ei sgiliau eleni. Mae hi wedi cofleidio bywyd ym Mangor, ac wedi bwrw ati i gystadlu dros y brifysgol ar y llwyfan uchaf un. Mae wedi llwyddo o'r cychwyn mewn carfan gystadleuol ac wedi dangos dewrder a dyhead arbennig i sicrhau ei bod hi bob amser yn llwyddo i gyrraedd lefel gallu rhai o aelodau hyn y garfan.  Mae hi wedi dod â medalau yn ôl i Fangor ar lwyfan cenedlaethol, ac rwy'n siwr y bydd hi'n dechrau dod â nhw'n ôl ar lefel ryngwladol cyn diwedd ei chyfnod ym Mangor.

 

Glas-fyfyrwraig y Flwyddyn 2019 - Chris Wilden

Mae wedi bod yn rhan annatod o'r clwb eleni. Mae wedi bod yn bresennol ym mron pob un o'r digwyddiadau y mae'r clwb wedi eu trefnu. Yn ogystal, mae ei barodrwydd i fynd yr ail filltir yn y clwb wedi golygu bod llawer o'r sesiynau wedi cael eu cynnal oherwydd ei barodrwydd i helpu.  Mae hefyd wedi ennill swydd cynrychiolydd y flwyddyn gyntaf eleni, ac mae wedi llwyddo i bontio'r bwlch rhwng llawer o aelodau hyn y clwb a'r aelodau iau, a chynorthwyo pawb yn y clwb i feithrin awyrgylch hapus a chyfeillgar.  Mae wedi bod yn bleser llwyr i gydweithio ag ef, a buaswn yn synnu'n fawr os na aiff yn ei flaen i fod yn Gapten Clwb ardderchog.

Gwobr Agored 2019 - Seren

Mae gwaith y grwp hwn wedi bod yn anhygoel eleni, ac wedi trawsnewid y ffordd mae myfyrwyr yn gweld chwaraeon ym Mrifysgol Bangor yn llwyr. Roedd eich newyddiaduraeth o'r Bencampwriaeth Ryng-golegol o'r safon uchaf un, a Finnian yn arbennig, roedd dy sylwebaeth o gêm derfynol y dynion yn rhagorol. Finnian, Corie a gweddill tîm Seren - mae eich gwaith eleni wedi bod yn ddiflino, ac mae'r Undeb Athletau yn teimlo na chafodd ei werthfawrogi'n llawn.

 

Gwobr Llywydd yr UA 2019 - Thomas Weller