Rheoliadau asesu brys coronafirws / Polisi Dim Anfantais - beth maen nhw'n ei olygu i chi [08/04/2020]

 

Dros yr wythnos diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio'n galed gyda'r Brifysgol i greu set o reoliadau brys ar gyfer asesiadau. Nawr byddwch wedi derbyn e-bost am yr hyn y maent yn ei olygu i'ch grwp blwyddyn, yn ymarferol, ond rydym hefyd wedi rhestru'r prif bwyntiau isod. Gobeithiwn y bydd y rhain yn lleddfu rhai o'ch pryderon, cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

 

1) Dim ond gwella gall eich perfformiad academaidd. Ni allwch wneud yn waeth na beth bynnag oedd eich marc cyfartalog cyn sefyllfa’r Coronavirus. Felly, rydym yn eich annog i geisio'ch gorau o hyd.

 

2) Marc cyffredinol pob myfyriwr fydd naill ai marc semester un, neu'r marc am y flwyddyn academaidd gyfan, yn dibynnu ar ba un yw’r uchaf.

 

3) Os byddwch yn graddio eleni, bydd yr holl farciau sydd ar y ffin rhwng dau ddosbarth yn cael eu codi i'r dosbarth uwch. 

 

4) Mae'n rhaid i fyfyrwyr gwblhau a phasio'r modiwlau sy'n ofynnol i symud ymlaen neu gymhwyso. Felly, mae angen i chi gwblhau eich asesiadau sy'n weddill o hyd.

 

5) Mae'r holl fyfyrwyr yn dal i dderbyn Amgylchiadau Arbennig sy'n gysylltiedig â Covid-19. Ychwanegwyd y rhain yn ôl-weithredol at eich cofnodion. Mae hyn yn golygu nad oes angen i chi gyflwyno Amgylchiad Arbennig, trwy'r Ganolfan Gais, oni bai ei fod ar gyfer mater TG o bwys. Yna bydd y Brifysgol yn gweithio gyda myfyrwyr, sydd â mater TG mawr, i ddod o hyd i ateb.

 

 

 

*********************************************************************

 

Tudalen Cwestiynau Cyffredin Covid-19 y Brifysgol [06/04/2020]

 

Mae Undeb Bangor yn deall pam y bydd llawer ohonoch gyda chwestiynau a phryderon am y sefyllfa bresennol. Rydym yn anelu at roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi yn llawn, a byddwn yn rhyddhau rhagor o wybodaeth i chi cyn gynted â phosibl.

 

Mae'r Brifysgol wedi diweddaru ei thudalen Cwestiynau Cyffredin Myfyrwyr, sydd hefyd yn cynnwys yr holl ddiweddariadau diweddar. Hoffem dynnu sylw arbennig at yr adrannau “Beth am Asesiadau ac Arholiadau” ac “Oes angen i mi gyflwyno adroddiad amgylchiadau arbennig”, gan fod llawer ohonoch gyda chwestiynau ar y pynciau hyn. Gallwch ddod o hyd i'r Cwestiynau Cyffredin yma: <https://www.bangor.ac.uk/governance-and-compliance/coronavirus-student.php.cy>

 

Fel y soniwyd, rydym hefyd wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r Brifysgol ar set o reoliadau asesu brys. Bydd y rheoliadau hyn yn ymdrin â’r amgylchiadau anarferol, a hefyd yn eich galluogi i elwa o ‘rhwyd ??ddiogelwch’. Mae'r rheoliadau'n cael eu cwblhau ar hyn o bryd, a byddwn yn eich diweddaru ar yr hyn y mae'r rhain yn ei olygu i chi, yn ymarferol, erbyn dydd Mercher (8fed Ebrill).

 

*********************************************

 

Rheoliadau asesu [30/03/2020]

Mae Undeb Bangor, a’r Brifysgol, yn deall yn llawn bod y sefyllfa bresennol oherwydd Covid-19 yn tarfu ar eich astudiaethau, a bod cyswllt â staff wedi cael ei effeithio.

Gan ein bod wedi ymrwymo i sicrhau nad ydych chi dan anfantais, rydym wedi bod yn gweithio gyda'r Brifysgol ar set newydd o reoliadau asesu a fydd yn cymryd i ystyriaeth yr amgylchiadau digynsail hyn. Bydd y rheoliadau yn darparu ‘rhwyd ??ddiogelwch’ i fyfyrwyr, ond byddant hefyd yn sicrhau bod graddau yn dal yr un gwerth ag a fyddai o dan amgylchiadau arferol.

Mae'r rheoliadau'n dal i gael eu cadarnhau, ond byddwch yn dawel eich meddwl bod yr egwyddorion canlynol yn ganolog iddynt:

• Dylai myfyrwyr allu graddio neu symud ymlaen o un cam o'u rhaglen radd i'r nesaf.

• Bydd y rheolau academaidd arferol yn berthnasol os nad oes amheuaeth ynghylch perfformiad academaidd myfyriwr. Byddai hyn yn cynnwys lle mae myfyriwr wedi derbyn ei holl farciau eisoes, neu os oes digon o farciau i lunio barn ar berfformiad cyffredinol y myfyriwr.

• Rydym yn deall y bydd myfyrwyr yn poeni bod y sefyllfa yn eu hatal rhag perfformio cystal ar asesiad ag y byddent fel arfer. Felly, rydym wedi penderfynu, pan fydd perfformiad asesu myfyriwr yn is na'i safon arferol, y bydd hyn yn cael ei ystyried wrth gwblhau marciau modiwl.

• Pan fo marciau ar goll, ac ystyrir bod addasiadau'n hanfodol, rhaid bod cysondeb a thegwch wrth gymhwyso'r rheoliad hwn. Mae hyn fel nad oes unrhyw fyfyriwr yn colli allan.

Er mwyn adlewyrchu’r effaith eang, bydd pob myfyriwr yn cael ei ddosbarthu gyda ‘amgylchiadau arbennig’ yn gysylltiedig â Covid-19. Bydd hwn yn cael ei gymhwyso'n awtomatig felly ni fydd angen cyflwyno Adroddiadau Amgylchiadau Arbennig pellach ar gyfer y rhain. Fodd bynnag, os ydych chi'n cael Materion TG Mawr (e.e. dim mynediad i'r rhyngrwyd o gwbl neu ddim mynediad i gyfrifiadur), parhewch i riportio'r rhain trwy'r Ganolfan Gais (Adroddiad Amgylchiadau Arbennig) gan ddewis problemau TG (mawr) fel y rheswm. Yna darganfyddir datrysiad.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

 

***************************************************************

 

Cyllid Ymchwil Ôl-raddedig [30/03/2020]

 

Bydd holl Ymchwilwyr Ôl-raddedig Prifysgol Bangor wedi derbyn e-bost yr wythnos diwethaf ynghylch atal gweithgaredd ymchwil.

 

Rydym yn sylweddoli serch hynny bod rhai cwestiynau heb eu hateb o hyd, ac mae hyn yn arbennig o wir o ran cyllid Ymchwil Ôl-raddedig.

 

Rydym wedi ychwanegu ein llofnod at lythyr agored sy'n cael ei gyfeirio at UKRI, a'r Cynghorau Ymchwil, yn gofyn am fwy o eglurder ar ddyfodol cyllid Ymchwil Ôl-raddedig. Mae'r llythyr yn gofyn yn benodol am estyniadau cyllido ar gyfer pob myfyriwr ôl-raddedig (Meistr / PhD), cyhyd â bod yr argyfwng yn parhau. Mae hefyd yn gofyn am i'r holl asiantaethau cyllido ddefnyddio dull cydgysylltiedig tebyg.

Gallwch ddarllen y llythyr yma.

*************************************************************

 

Asesiadau / mesurau brys [28/03/2020]

 

Mae Undeb Bangor yn deall yn llwyr pam y bydd llawer ohonoch yn poeni am beidio â pherfformio cystal ag y byddech chi fel arfer wedi'i wneud yn yr asesiadau sydd ar ddod, oherwydd bod y Brifysgol yn gorfod symud i ddysgu ar-lein. Rydym hefyd yn cydnabod bod hwn yn gyfnod llawn straen i bawb, ac y gallai hyn fod yn effeithio ar eich gallu i astudio.

 

Rydym am eich sicrhau bod Undeb Bangor ar hyn o bryd yn gweithio gyda'r Brifysgol i ddrafftio mesurau brys o amgylch asesiadau, graddau a rhedeg Byrddau Arholiad, i wneud iawn am yr amseroedd digynsail hyn. Mae cyfarfod yn cael ei gynnal fore Llun, ac ar ôl hynny bydd y mesurau brys yn cael eu cytuno. Rydym yn gweithio'n agos gyda'r Brifysgol i sicrhau na fydd eich canlyniadau'n cael eu heffeithio'n ormodol.

 

Os arhoswch yma ym Mangor, gallwch barhau i ddefnyddio ystafelloedd cyfrifiaduron CR1 a CR2, yn Adeilad Newydd y Celfyddydau. Gwnewch yn siwr eich bod yn parchu'r angen i bellter cymdeithasol os ydych chi'n defnyddio'r cyfleusterau hyn.

 

Byddwn mewn cysylltiad â gwybodaeth bellach ar ddechrau’r wythnos.

 

**************************************************************

 

Amserlenni arholiadau [26/03/2020]

Mae e-bost newydd gael ei anfon at fyfyrwyr gydag amserlen arholiadau ar-lein newydd y Brifysgol.

O ran sut y bydd y rhain yn gweithio, bydd Blackboard yn rhyddhau pob arholiad a drefnir yn ganolog am 9yb ar ddiwrnod yr arholiad. Yna bydd gan fyfyrwyr gyfnod o 24 awr i gwblhau'r arholiad. Rydym wedi ymestyn y ffrâm amser, i gyfrif am fyfyrwyr a allai fod â chyfrifoldebau eraill, megis gofal plant, ac i gynorthwyo myfyrwyr sydd â PLSPs.

Os na allwch gwblhau arholiad ar-lein oherwydd materion TG, rhowch wybod i'r Ganolfan Gais (eisteddiad cyntaf / trefniadau amgen) neu, os na allwch gael mynediad i'r Ganolfan Gais, gallwch ffonio 01248 388400 yn ystod dyddiau'r wythnos rhwng 10yb a 12yh, neu rhwng 2yh a 4yh, fel y gall staff eich helpu chi.

Cysylltwch â ni os nad ydych yn siwr am unrhyw ran o'r wybodaeth hon.

 

****************************************************************

 

Gofyn am estyniadau / amgylchiadau arbennig [26/03/2020]

Rydym wedi cael llawer o gwestiynau ynghylch amgylchiadau arbennig a gofyn am estyniadau ar gyfer aseiniadau. Gwelwer isod: 

- Bydd unrhyw un sy'n gofyn am estyniad i aseiniad trwy'r Ganolfan Gais yn cael estyniad awtomatig o 14 diwrnod.

- Mae yna dri rheswm gwahanol y gall myfyrwyr ofyn am estyniad, mewn perthynas â Coronavirus: materion TG; myfyrwyr sy'n sâl / yn hunan-ynysu oherwydd bod ganddynt symptomau; straen a phryder cyffredinol oherwydd  y sefyllfa.

Bydd e-bost arall yn mynd allan heddiw ynglyn ag arholiadau / aseiniadau, felly cadwch lygad am hynny. Rydym yn deall serch hynny ei bod yn gyfnod llawn straen i bawb.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

 

**************************************************************************

 

Ffioedd Neuaddau Preswyl [25/03/2020]

Dros yr ychydig ddyddiau diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio gyda’r Brifysgol ynghylch penderfyniadau sy'n cael eu gwneud mewn perthynas â sefyllfa Coronavirus. Rydym wedi codi gyda’r Brifysgol yr hyn yr ydym wedi'i weld fel y prif bryder dros y dyddiau diwethaf - ffioedd Neuaddau Preswyl.

 

Rydym felly yn falch o gyhoeddi bod y penderfyniad canlynol wedi’i wneud: bydd myfyrwyr sydd am gael eu rhyddhau o’u contract Neuaddau yn derbyn ad-daliad ar gyfran o’u rhent Neuaddau. Mae hyn oherwydd ein bod yn cydnabod, er bod myfyrwyr yn gallu aros mewn Neuaddau, y bydd llawer yn dewis gadael eu llety ym Mangor a dychwelyd adref. Nid yw Undeb Bangor eisiau gweld unrhyw fyfyriwr dan anfantais am wneud y penderfyniad hwn.

 

Bydd myfyriwr sy'n hysbysu'r Swyddfa Neuaddau erbyn diwedd yr wythnos hon yn cael ei ryddhau o'u contract ar ddiwedd y tymor hwn (4 Ebrill 2020), ac ni fydd yn ofynnol i dalu ffioedd Neuaddau y tu hwnt i'r dyddiad hwnnw. I wneud hyn, e-bostiwch cancelmyroom@bangor.ac.uk cyn 5pm ddydd Gwener 27ain Mawrth, a rhowch eich enw, rhif eich ystafell a'ch rhif myfyriwr ‘500’ os gwelwch yn dda.

 

O ran teithio yn ôl adref, mae’r Brifysgol wedi derbyn cadarnhad gan Lywodraeth y DU y byddai gwneud un siwrnai i gyfeiriad cartref yn y DU yn cael ei ystyried yn ‘‘deithio hanfodol’’.

 

Hefyd, os na all unrhyw fyfyriwr ddychwelyd adref ac felly efallai y bydd angen aros mewn neuaddau y tu hwnt i ddyddiad eu contract (i'r haf), yna byddant yn gallu gwneud cais i'r Gronfa Caledi i gefnogi costau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag aros ym Mangor y tu hwnt i'w dyddiad disgwyliedig gwreiddiol. Bydd hyn yn arbennig o berthnasol i rai myfyrwyr rhyngwladol.

 

Byddwch wedi derbyn e-bost sy'n cynnwys tudalen Cwestiynau Cyffredin. Cofiwch nad yw hyn yn golygu bod yn rhaid i chi adael Neuaddau Preswyl – mae fyny i chi yn llwyr.

 

Daliwch i gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon pellach.

 

***************************************************************

 

Ymchwilwyr Ôl-raddedig [25/03/2020]

 

Os ydych chi'n fyfyriwr PGR (PhD, Mhres, MPhil), yna dylech fod wedi derbyn e-bost erbyn hyn am weithgaredd ymchwil Prifysgol Bangor.

O ystyried y risg o haint o Coronavirus, cyfyngiadau ar deithio a mynediad at ddeunyddiau, mae’r Brifysgol yn atal agweddau casglu data’r holl weithgaredd ymchwil ‘arferol’. Mae'r penderfyniad hwn yn gyson â phrifysgolion eraill, a bydd yn cael ei orfodi i ddechrau tan ddiwedd mis Ebrill, pan fydd yn cael ei adolygu.

Efallai y bydd eithriad achlysurol i’r penderfyniad hwn, ac rydym yn eich annog i barhau i gwrdd â'ch goruchwyliwr i drafod eich prosiect. Gan ddefnyddio llwyfannau ar-lein, dylai cyfarfodydd barhau lle bo hynny'n bosibl. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd labordy, Adolygiadau Ymchwil Blynyddol, ac arholiadau Viva voce.

Lle bo modd, bydd y Brifysgol yn ceisio darparu estyniadau ar gyfer prosiectau. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae diffyg eglurhad ar estyniadau wedi’i ariannu. Darperir mwy o wybodaeth pan fydd ar gael gan yr asiantaethau perthnasol.

Edrychwch ar yr e-bost i gael mwy o wybodaeth fanwl.

 

**************************************************************************

 

Dysgu ar-lein [25/02/2020]

Rydyn ni bellach ar y trydydd diwrnod o ddysgu ar-lein. Dros yr wythnos ddiwethaf, mae Undeb Bangor wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r Brifysgol i sicrhau bod dysgu ar-lein yn gweithio mor llyfn â phosibl, ac i sicrhau eich bod chi'n gwybod sut i roi adborth arno. Rydym hefyd yn sicrhau eich bod chi'n gwybod â phwy i gysylltu, pe bai unrhyw broblemau cychwynnol.

 

Byddwch newydd dderbyn e-bost yn ailadrodd rhai prif bwyntiau ynglyn â sut mae hyn i gyd yn mynd i weithio. Fe welwch y dylai eich tudalennau Blackboard ar gyfer pob modiwl, erbyn hyn, gynnwys gwybodaeth am sut mae'ch asesiadau wedi'u haddasu i weddu i'r sefyllfa bresennol, ar wahân i wybodaeth gyffredinol am sut y gallwch chi gwblhau'r modiwl yn llwyddiannus.

 

Mae'r e-bost hefyd yn cynnwys gwybodaeth am bwy y dylech gysylltu â nhw i roi gwybod am unrhyw faterion posib. Mae hyn yn cynnwys materion TG, a materion yn ymwneud â chynnwys ar-lein neu wybodaeth am fodiwl. Mae yna wybodaeth hefyd am leoliadau - gwnaed penderfyniad i ganslo pob lleoliad haf, oni bai y gellir eu cynnal o bell, megis ar-lein neu dros y ffôn. Byddwch yn clywed gwybodaeth fwy penodol am hyn gan eich Ysgol.

Yn unol â chyngor y llywodraeth, bydd pob llyfrgell ar gau nawr. Os na allwch gael gafael ar ddeunydd copi caled ar gyfer asesiadau, cysylltwch â'ch Trefnydd Modiwlau i gael cyngor ar adnoddau ar-lein.

Yn olaf, mae gwybodaeth am sut y bydd eich cefnogaeth fugeiliol yn parhau, a hoffem bwysleisio y gallwch barhau i gysylltu â Gwasanaethau Myfyrwyr, neu'ch Tiwtor Personol, i gael cefnogaeth.

 

Cysylltwch â'ch cynrychiolydd cwrs, neu Undeb Bangor yn uniongyrchol, os oes gennych unrhyw adborth cyffredinol yr hoffech ei godi.

 

 

******************************************************************************

 

Seremonïau Graddio [23/03/2020]

 

Byddwch wedi derbyn e-bost ynglyn â seremonïau graddio'r haf hwn.

Ni fydd yn syndod clywed bod seremonïau graddio, a oedd fod i gael eu cynnal ym mis Gorffennaf, bellach yn cael eu gohirio. Er bod hyn yn siomedig, roeddem am roi cadarnhad i chi ar hyn cyn gynted â phosibl, fel y gallwch gynllunio 'mlaen llaw.

O ystyried yr ansicrwydd cyfredol, nid oes penderfyniad wedi'i wneud eto ynghylch pryd y bydd seremoniau'n cael eu haildrefnu. Bydd gwybodaeth yn cael ei rhyddhau am hyn cyn gynted ag y byddwn yn gwybod pryd y gellir eu dal.

Rydym wedi derbyn llawer o gwesitynau am hyn. Sicrhewch nad yw'n effeithio ar y graddau sy'n cael eu dyfarnu gan y Brifysgol. Bydd trawsgrifiadau a thystysgrifau gradd ar gael fel arfer, rydym yn deall pam mor bwysig yw hyn i fyfyrwyr bydd yn graddio.

Sicrhewch eich bod yn edrych ar eich e-byst am fanylion pellach.

 

 

******************************************************************************

 

 

Pellhau Cymdeithasol [22/03/2020]

 

Byddwch wedi derbyn e-bost heddiw gan y Brifysgol yn eich atgoffa o bwysigrwydd pellhau cymdeithasol. Daw'r cyngor hwn gan y GIG ac Iechyd Cyhoeddus.

Ceisiwch osgoi cynlluniadau cymdeithasol. Mae lleoliadau cyhoeddus, fel tafarndai a chanolfannau hamdden, ar gau ar hyn o bryd wrth i heintiau ledaenu'n hawdd mewn lleoedd cyfyng lle mae llawer o bobl. Arhoswch gartref cymaint â phosib.

Hefyd, osgowch ddod i gysylltiad â rhywun sy'n arddangos symptomau o'r Coronavirus, a all gynnwys tymheredd uchel a pheswch parhaus newydd.

Bydd rhangor o wybodaeth ar gael yr wythnos hon, wrth i ni barhau i ymwneud a gwneud penderfyniadau'r Brifysgol mewn perthynas â'r sefyllfa bresennol. Cofiwch gadw lygad ar eich e-byst.

 

 

************************************************************************************

 

 

Diweddariad Coronavirus - cwestiynau penodol [18/03/2020]


Rydym yn gweithio trwy'r holl gwestiynau a anfonwyd atom, a byddwn yn darparu atebion cyn gynted ag y bydd gennym hwy.


Fel y gallwch ddychmygu, mae yna lawer o benderfyniadau i'w gwneud yn seiliedig ar y cwestiynau hyn, felly cofiwch gadw gyda ni wrth i ni weithio gyda'r Brifysgol i ddarparu gwybodaeth gywir i chi.

Byddwn yn llunio adroddiad yn seiliedig ar y cwestiynau hyn yn yr wythnos nesaf, fel eu bod ar gael mewn un ddogfen. 


Cofiwch ein bod yn dal yma i'ch cynrychioli a'ch cefnogi trwy gydol y broses anodd hon.

 

Mark Barrow

Llywydd Undeb Bangor

 

***************************************************************************************

 

Cau adeilad Undeb Bangor [17/03/2020]

Oherwydd datblygiadau diweddar Coronafirus (Covid-19) rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau adeilad yr Undeb Myfyrwyr hyd nes y clywir yn wahanol. Bydd hyn yn dod i rym o 5pm ddydd Iau yma y 19eg o Fawrth.

Byddwn yn gwneud trefniadau amgen i barhau i ddarparu ein gwasanaethau, gyda'n staff a'n swyddogion Sabothol yn gweithio o adref.

Bydd sesiynau arferol clybiau, cymdeithasau a gwirfoddoli yn dod i ben

yn dod i ben ar unwaith o ganlyniad i gau ein hadeiladau ac adeiladau eraill y Brifysgol. Ond byddwn yn cynnal cysylltiadau cyfathrebu ar-lein o bell gyda ein haelodau a’n grwpiau myfyrwyr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am ein gweithgareddau cyfleoedd, cysylltwch â’r cydlynydd perthnasol neu Opportunities@undebbangor.com

Byddwn yn dal i allu darparu ein gwasanaeth cyngor academaidd a'n cefnogaeth gynrychiolaeth yn llawn gan gynnwys cynrychiolwyr cwrs, os oes gennych unrhyw gwestiynau, pryderon neu adborth yr hoffech eu codi ynghylch materion academaidd neu gynrychiolaeth, cysylltwch â ni ar studentvoice@undebbangor.com  

Bydd Swyddogion Sabothol yn dal i fod ar gael i gysylltu â nhw trwy e-bost ar y cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn deall ei bod yn amser anodd i bawb ond cofiwch y bydd Undeb Bangor yn parhau i fod ar gael i'ch cefnogi.

 

Mark Barrow

Llywydd Undeb Bangor

 

 

*******************************************************************************************

 

** Diweddariad Coronafirws: gwasanaethau'n cau [17/03/2020]**

 

Fe wnaeth ein Llywydd gyfarfod gyda Pwyllgor Gwaith y Brifysgol bore ma, a gwnaed y penderfyniadau ynghylch cau rhai gwasanaethau.

Sylwch y bydd Canolfan Brailsford (gan gynnwys y gampfa), a chyfleusterau chwaraeon yn Nhreborth a Safle Normal a Santes Fair yn cau o 5pm ddydd Gwener 20 Mawrth.

Bydd nifer o wasanaethau arlwyo yn dechrau cau dros y dyddiau nesaf, ond bydd Bwyty a Chaffi Teras yn aros ar agor ar hyn o bryd.

Cofiwch fod y Brifysgol yn parhau ar agor, a gallwch ddal i gael gafael ar adnoddau allweddol, megis y llyfrgelloedd a'r labordai.

Byddwn yn sicrhau diweddariadau pellach y prynhawn yma.

 

 

*************************************************************************************************************

 

**Diweddariad Coronavirus (Covid-19): atebion i’ch cwestiynau [16/03/2020]**

Byddwch newydd dderbyn e-bost pellach yn rhoi eglurhad ar rai pwyntiau mae myfyrwyr wedi'u codi gydag Undeb Bangor, a'r Brifysgol, o ran addysgu ar-lein yn cychwyn o ddydd Llun nesaf, 23 Mawrth. Mae hyn mewn cyswllt â'r newyddion bod addysgu wedi'i atal dros dro trwy'r wythnos hon.

Addysgu ar-lein – Fel isafswm bydd gan bob modiwl ddeunyddiau ar Blackboard a recordiadau Panopto. Ychwanegir gweithgareddau / deunyddiau ychwanegol yn ôl yr angen yn dibynnu ar y maes pwnc.

Hyrwyddwyr Dysgu o Bell mewn Ysgolion - bydd gan bob Ysgol Hyrwyddwr Dysgu o Bell dynodedig, a nhw fydd eich prif gyswllt yn eich hysgol mewn perthynas â darpariaeth dysgu o bell (ar-lein). Byddwch hefyd yn gallu rhoi adborth i Undeb Bangor am yr addysgu ar-lein.

Asesiadau/arholiadau – Bydd asesiadau diwedd blwyddyn yn cael eu cynnal trwy ddulliau amgen, lle bo hynny'n bosibl, a ni rhain yn cymryd lle yn mis Mai. Bydd  gwybodaeth ar gael am rhain ar erbyn 23 Mawrth gobeithio.

Myfyrwyr sy'n dymuno dychwelyd adref - Nid oes disgwyl i fyfyrwyr ddychwelyd adref. Os ydych yn penderfynu mynd adref, rhowch wybod i'r Brifysgol. Mae'n bwysig gwybod pwy sy'n dal i fod yn y Brifysgol a phwy sydd ddim. Mae manylion ar bwy i gysylltu â nhw yn yr e-bost.

Graddio - Bydd mwy o wybodaeth ynghylch pryd y bydd Graddio yn digwydd ar gael erbyn diwedd yr wythnos.

Edrychwch ar yr e-bost am ragor o wybodaeth. Rydym yn ymwybodol y bydd cwestiynau pellach yn codi, ac y bydd dal rhywfaint o ansicrwydd, ond byddwn yn sicrhau eich bod chi'n cael y wybodaeth ddiweddaraf.

 

 

**************************************************************************************************

 

** Diweddariad Coronavirus (COVID-19) [15/03/2020]**

 

Byddwch newydd dderbyn e-bost yn dilyn penderfyniad a wnaed y prynhawn yma gan y Brifysgol. Ymgynghorodd Pwyllgor Gwaith y Brifysgol gyda ein Llywydd Mark wrth wneud y penderfyniad yma,

Mae’r penderfyniad wedi ei wneud i ohirio’r holl ddysgu o yfory ymlaen, a bydd addysgu ar-lein yn cychwyn o ddydd Llun 23 Mawrth. Defnyddir yr wythnos nesaf i ddarlithwyr baratoi cynnwys ar-lein.

Bydd e-bost arall yn mynd allan yfory gyda manylion pellach am sut mae addysgu ar-lein yn mynd i weithio. Ar gyfer myfyrwyr ar leoliadau, bydd gwybodaeth Ysgol-benodol yn cael ei hanfon yfory.

Bydd addysgu ar-lein yn parhau tan ddiwedd y semester. Bydd staff yn dal i weithio, felly gallwch chi gwrdd â thiwtoriaid personol ac ati. Bydd mynediad at adnoddau, fel y llyfrgell, yn parhau.

Mae fyny i unigolion i fynd yn ôl adref ai peidio. Gall sesiynau clybiau a chymdeithasau Undeb Bangor barhau, ar yr amod nad ydyn nhw'n golygu dod â pobl i mewn o'r tu allan i Brifysgol Bangor, neu olygu gadael yr ardal gyfagos.

Bydd manylion am asesiadau a graddio ar gael cyn gynted â phosibl.

Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau, a gallwch gysylltu â'ch Ysgol fel arfer.

 

******************************************************************************************

 

**Datganiad Blaenorol 14/03/2020**

Fel y byddwch wedi gweld o’r e-bost a anfonodd y Brifysgol prynhawn dydd Iau am y Coronavirus (Covid-19), mae'r Brifysgol yn parhau i fonitro pandemig y Coronavirus (Covid-19) ac yn gweithredu ar gyngor awdurdodau'r DU gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru. Blaenoriaeth Undeb Bangor yw iechyd a lles ein myfyrwyr.

Fe welwch o'r e-bost bod Pwyllgor Gwaith y Brifysgol wedi gwneud y penderfyniad NA ddylai myfyrwyr a staff deithio yn y DU ar fusnes prifysgol oni bai ei fod yn hollol angenrheidiol. Bydd hyn mewn lle nes i ni glywed fel arall, ac mae'n ychwanegol i’r  penderfyniad NA ddylai staff a myfyrwyr deithio dramor ar fusnes prifysgol.

Mae hyn yn cynnwys yr holl deithiau a drefnir ar gyfer gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr sydd y tu allan i ardal gyfagos Bangor, ac o ganlyniad dylid gwirio gyda Undeb y Myfyrwyr unrhyw deithiau sydd wedi ei trefnu.

Hefyd, mae'r Brifysgol wedi penderfynu gohirio pob cynhadledd a digwyddiad. Yn ogystal, dylid aildrefnu cyfarfodydd sy'n cynnwys unrhyw ymwelwyr yn dod i adeiladau’r Brifysgol. Oherwydd y penderfyniad yma, yn anffodus mae rhaid i ni ohirio ein digwyddiadau mawr, gan gynnwys Varsity, Socs Fest a'n Seremonïau Gwobrwyo.

Rydym yn annog myfyrwyr i barhau i edrych ar wefan FAQ’s Prifysgol Bangor ac e-byst am y wybodaeth mwyaf diweddar.