Muhammad Firdaus - IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Mae Muhammad Firdaus newydd raddio o’r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth. Cafodd ei ethol fel eich Is-lywydd dros Gymdeithasau a Gwirfoddoli.

Mae’n fyfyriwr aeddfed o Singapore a fu’n gadeirydd ar Gymdeithas Myfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Bangor, Cadeirydd Urdd yr Ysgrifenwyr, Rheolwr Gorsaf Storm FM, a Chapten y Clwb Jujitsu. Bu’n weithgar iawn â’r Gymdeithas Islamaidd hefyd, gan gynrychioli Mwslemiaid mewn digwyddiadau amlffydd.

Yn ystod ei gyfnod fel Is-lywydd, mae’n bwriadu codi ymwybyddiaeth o brosiectau gwirfoddoli Undeb Bangor, gan annog myfyrwyr i fod yn fwy hunangynhaliol. Mae Muhammad yn gobeithio datblygu cyfryngau’r myfyrwyr, yn ogystal â chynyddu cynrychiolaeth ymhlith grwpiau lleiafrifol, e.e. LHDT+, BAME, Pobl Anabl, Trans, a Merched. Mae’n gefnogwr brwd o ymdrechion UMCB i godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a diwylliant Cymreig ymhlith myfyrwyr, ac mae’n ymfalchio o fod yn wirioneddol ‘ryngwladol’.

Cred Muhammad yn gryf bod yn rhaid i newid go iawn ddod o lawr gwlad gyda chefnogaeth myfyrwyr, ac ni fydd yn digwydd dros nos. Mae’n well ganddo gyd-weithio a thrafod yn uniongyrchol â myfyrwyr er mwyn sicrhau’r newid sydd ei angen.

Ei hoff elfen o’r swydd yw siarad â myfyrwyr a dod i wybod mwy am yr hyn sy’n eu tanio, gan ddod o hyd i ffyrdd i’w cefnogi. Mae croeso ichi alw draw i’w weld yn yr Undeb unrhyw bryd!

Wholesome Bangor?

Wholesome Bangor?

Rwy’ wedi disgrifio ymgyrch Wholesome Bangor fel yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol mwyaf diog erioed, ond beth yn union yw’r ymgyrch? Cyn inni siarad am yr ‘Wholesome’, dewch inni drafod Bangor:

Mae corff myfyrwyr Bangor wedi’i greu o tua 11,000 o fyfyrwyr. Efallai bod hynny’n swnio fel lot, ond i gymharu â phrifysgolion eraill fel Caerdydd neu Manceinion, rydym y maint perffaith i fod yn gyfforddus ac i ddod i adnabod ein gilydd yn dda. A’r elfen honno o bawb yn adnabod pawb yw un o’n cryfderau yn fy marn i!

Bob diwrnod agored, mae darpar-fyfyrwyr yn synnu ar ba mor rhwydd yw siarad yn uniongyrchol â staff a myfyrwyr eraill ac ar sut y cânt eu trin fel unigolion. Ar ddiwrnodau agored prifysgolion eraill maent yn teimlo braidd ar goll yng nghanol torf.

Ac mae’r teimlad hwn yn parhau wrth ddod yn fyfyriwr- eto, mae gan bob myfyriwr gyfle i dreulio amser gyda’u darlithwyr, a gyda’n clybiau, cymdeithasau a chyfleoedd gwirfoddoli i gyd am ddim, mae gan bob myfyriwr gyfle i gyfranogi mewn cymaint o ‘gymdeithasau’ ag y mae eu diddordebau a’u hegni yn eu caniatáu, gan ei wneud yn hyd yn oed mwy tebygol y byddant yn adnabod rhywun sy’n adnabod rhywun!

Dyma ble mae’r elfen Wholesome yn dechrau. Mae iechyd meddwl a lles yn ffactor hollbwysig yn ddiweddar. Mae bywyd myfyriwr yn dod law yn llaw â phwysau – i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dyma’r tro cyntaf y maent yn symud oddi adref, yn bell o deulu a ffrindiau, i fyw mewn ty neu fflat dieithr gyda phobl nad ydynt yn eu hadnabod ac ar ben hynny disgwylir iddynt gyllido eu hunain a chael graddau da. Rhowch hynny i gyd ar ben yr holl bethau tywyll sy’n digwydd ledled y byd, yn fyw ar sgrîn eich cyfrifiadur. Mae’n anodd.
 

Ond rwy’ wedi sylwi ar rywbeth llynedd, yn fy nhymor cyntaf fel Swyddog Sabothol. Pan oeddwn yn sarjant ‘drill’ rhoddodd uwch sarjant gyngor imi o ran sut i ddelio â recriwtiaid o ochr arall y gymdeithas:

“You must sayang (care for) them. These are budak penjara (prison kids), they are tough on the outside, but very soft on the inside.”

Rhoddodd fy Swyddog Gwarant gyngor tebyg imi o ran delio â fy nghyfrifoldebau:

“You must love your men. Even when you punish them, you must love them.”

Cedwais y persbectif hwnnw gyda mi byth ers, ac rwy’n trio gwerthfawrogi pob myfyriwr rwy’n cydweithio â nhw, fel unigolion – ac mae rhywbeth anhygoel wedi digwydd:

Y mwyaf o ofal a gwerthfawrogiad rwy’n dangos tuag atyn nhw, y mwyaf o gymhelliant ac egni sydd ganddynt, ac maen nhw wedyn yn dangos gofal a gwerthfawrogiad tuag at y rheiny sydd o’u hamgylch. Mewn sawl ffordd roeddent yn sylwi ar y teimlad cadarnhaol ac yn sylweddoli eu bod nhw’n medru trin eraill yn yr un modd. Rwy’n galw’r awyrgylch hwn o ofal a chadarnhad yn ‘wholesomeness’ – gair rwy’n ei ddwyn yn ddigywilydd o ddarn da o’r rhyngrwyd.

A dros yr haf penderfynais – dyma fy nherm olaf fel Sab, dewch inni weld os gallaf blannu hedyn Wholesomeness ym mhridd ffrwythlon Bangor.

 

A dyna ble rwyt ti, ddarllenydd, yn chwarae rhan. Mae Bangor Wholesome i gyd am ddangos yr holl dda sy’n digwydd yn y corf myfyrwyr ar lefel gonest, unigolyddol a phersonol. Mae popeth y gwna glwb, cymdeithas neu brosiect gwirfoddoli yn cyffwrdd mewn bywydau – gan gynnwys noson gymdeithasol dda! – yn Wholesome. Mae pob stori newyddion ynglyn â sut mae myfyriwr yn newid y byd er gwell, hyd yn oed trwy gymryd gofal o’u hunain, yn Wholesome. Mae pob sgwrs sy’n anodd ond yn angenrheidiol ynglyn â materion sydd o bwys inni, fel bod yn ddigon dewr i ofyn am help a rhannu’n problemau â’r rheiny sy’n ein caru, yn Wholesome.

Felly pan eich bod yn rhoi unrhyw beth Wholesome ar gyfryngau cymdeithasol, cofiwch roi #WholesomeBangor arno! Mae’r ymgyrch hwn yn para drwy’r flwyddyn – ac os ydych yn parhau â’r hashnod, ni fydd Bangor fyth yn stopio bod yn Wholesome!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.