Mark Barrow

Mark Barrow – Is-Lywydd dros Addysg

Mae Mark Barrow newydd raddio o’r Ysgol Hanes ac Archeoleg. Cafodd ei ethol fel eich is-lywydd dros Addysg.

Yn ystod ei gyfnod yn y brifysgol bu Mark yn weithgar iawn mewn nifer o swyddi o fewn yr Undeb a’r Brifysgol. Bu’n gynrychiolydd cwrs am dair blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw trefnodd deithiau tramor i Berlin, Krakow, a Phrâg. O ganlyniad i’w waith caled fel cynrychiolydd cwrs cipiodd wobr anrhydeddus Ede a Ravenscroft yn 2017. Mae Mark wedi cynrychioli’r brifysgol ar ddiwrnodau agored hefyd, yn ogystal â bod yn rhan o dîm Telethon ‘Cronfa Bangor’.

Fel is-lywydd dros Addysg, bydd Mark yn gweithio gyda’i gyd-swyddogion a staff y brifysgol i wella profiad addysgiadol myfyrwyr. Trwy wrando ar fyfyrwyr a dysgu ganddynt, bydd yn gweithio’n ddiflino i fynd i’r afael â phryderon, yn ogystal â gwrando ar gyngor.

Mae Mark yn gobeithio creu ymgyrch Aflonyddu Rhywiol er mwyn gwarchod myfyrwyr bregus, a sicrhau nad oes ‘tir llwyd’. Mae’n bwriadu gweithio â’r system Cynrychiolwyr Cwrs er mwyn sicrhau fod y cynrychiolwyr yn cynnig cyfleoedd ymarferol a gwerthfawr i fyfyrwyr yn eu hadrannau. Bydd gan Mark ‘bolisi drws ar agor’, ac mae’n annog myfyrwyr i ddod ato am sgwrs pryd bynnag!

Iau 23 Awst 2018

Cynnydd mawr yn y ddeufis cyntaf!

Mae'n anodd credu mai dim ond deufis sydd wedi bod ers imi ddechrau ar fy swydd fel eich Is-lywydd Addysg - mae eisoes yn teimlo fel oesoedd!

Wrth reswm, rydw i wedi bod yn treulio peth o’r wythnosau cyntaf yn ymgynefino â’r swydd a dod i adnabod pobl. Er hynny, rydw i wedi bod yn gwneud llawer mwy o bethau er mwyn gwella eich profiad chi fel myfyrwyr yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.

 

Cynadleddau

Yn gyntaf oll rydw i bellach wedi mynychu tair cynhadledd UCM. Diben y cynadleddau hyn yw i Swyddogion Sabothol o bob cwr o'r DU ddod ynghyd mewn grwp, wrth fynychu sesiynau hyfforddi i'n helpu i baratoi ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Mae'r sesiynau hyfforddi yn fuddiol gan eu bod wedi rhoi sgiliau amhrisiadwy imi fel eich Is-lywydd Addysg. Fodd bynnag, canfûm mai rhwydweithio gyda Swyddogion Sabothol eraill fyddai'r rhan fwyaf defnyddiol. Cefais fy ysbrydoli wrth glywed am eu profiadau, a'r hyn y maent yn ceisio'i gyflawni yn Undeb y Myfyrwyr.

 

Aflonyddu Rhywiol

 

Yn ôl yn y swyddfa, rydw i wrthi’n ddyfal yn cyflawni fy mlaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf, yn unol â'm maniffesto.

 

Hyd yn hyn, rydw i wedi neilltuo llawer o'm hamser i ymgyrch ar atal Aflonyddu Rhywiol a fydd yn dechrau ar 26 Tachwedd. Rydw i’n falch o ddweud fod yr ymgyrch hon yn dod yn ei blaen yn dda iawn.

 

Bydd yr ymgyrch yn cael ei lansio gyda fideo, ac rydw i eisoes wedi sicrhau cyllid gyfer y fideo hwnnw. Bydd y fideo yn cynnwys nifer o fyfyrwyr ac aelodau staff yn amlinellu beth yw Aflonyddu Rhywiol, yn ogystal â lle gall dioddefwyr ddod o hyd i gymorth proffesiynol o fewn y Brifysgol.

 

Wedi rhyddhau'r fideo bydd yr ymgyrch i’w gweld ar draws Bangor. Rydw i yn y broses o sefydlu ein digwyddiad ‘Ail-gipio’r Nos’, a fydd yn datgan ei bod yn ddiogel i bob person gerdded o gwmpas Bangor yn y tywyllwch.

 

Fel rhan o’r ymgyrch, bydd rhannau o bolisi Trais Rhywiol y Brifysgol yn cael eu hysgrifennu ar ein bwrdd gwyn symudol, a bydd myfyrwyr yn gallu ychwanegu eu henwau er mwyn datgan eu cefnogaeth yn y frwydr yn erbyn Aflonyddu Rhywiol.

 

Cadwch lygad am y newyddion diweddaraf ynglyn â’r ymgyrch hon, ac am ffyrdd cyffrous ichi gymryd rhan.

 

 

 

Ymgyrchoedd Tai

 

Rydw i hefyd wedi bod yn gweithio ar ddwy ymgyrch yn ymwneud â thai, sydd hefyd yn unol â'm maniffesto.

 

Yn gyntaf oll, rydw i wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â ‘Marks Out Of Tenancy’, sef gwefan adolygu tai. Ar y wefan gallwch fwrw eich bol ar dy rydych chi wedi byw ynddo, ar sail y landlord, y gwerthwr tai, y lleoliad a'r ty ei hun. Rydw i’n gobeithio y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth ddibynadwy a chywir i fyfyrwyr cyn iddynt ymrwymo i dy.

 

Rwyf hefyd wedi bod yn cynllunio ymgyrch ‘Peidiwch â Phanicio’, sydd i'w gynnal rhwng 13 a 15 Tachwedd. Pwrpas yr ymgyrch hon yw i roi gwybodaeth fanwl i fyfyrwyr am lety ym Mangor, ac i’ch sicrhau nad oes angen ichi lofnodi cytundeb mewn panic!

 

Unwaith eto, cadwch lygad am ragor o wybodaeth am yr ymgyrchoedd hyn.

 

Ymgyrch i leihau plastig

Un o’m haddewidion eraill yw gweithio ar ymgyrch i leihau ein defnydd o blastig.

Rwyf wedi bod yn cydweithio’n agos â thîm Arlwyo'r Brifysgol fel y gallwn ni fel Undeb y Myfyrwyr hyrwyddo’r mygiau coffi y gellir eu hailddefnyddio. Caiff 2.5 biliwn o gwpanau coffi eu taflu bob blwyddyn, ond trwy fuddsoddi yn un o'r mygiau hyn, rydych chi'n gwneud rhywbeth ymarferol i helpu'r amgylchedd! Gallwch hefyd gael gostyngiad o 10c ar unrhyw ddiod boeth trwy ddefnyddio’r cwpanau hyn.

Bydd llawer o ffyrdd cyffrous y gallwch chi gymryd rhan yn ein hymgyrch i leihau plastig. Rydym eisoes wedi trefnu prosiect gwirfoddoli glanhau traeth ar gyfer 29 Medi, ac fe all unrhyw fyfyriwr ymuno â ni. Croeso ichi roi eich awgrymiadau chi ynglyn â ffyrdd i leihau plastig!

 

Cysylltu â mi

Rydw i’n gobeithio cynllunio fy holl ymgyrchoedd erbyn yr Wythnos Groeso. O hynny ymlaen, byddaf yn brysur iawn yn helpu ac yn rhoi cyngor i fyfyrwyr, ynghyd â dod i adnabod y Cynrychiolwyr Cwrs!

Os hoffech gysylltu â mi, cofiwch fod gennyf bolisi ‘drws agored’, felly croeso ichi ddod draw i’r Undeb am sgwrs. Fel arall, fy nghyfeiriad e-bost yw mark.barrow@undebbangor.com.

Gallwch chi hefyd fy ychwanegu fel ffrind ar Facebook: https://www.facebook.com/undeb.ed.7