Mark Barrow - Llywydd Undeb Bangor

Mark Barrow

01248 388001
Mark.Barrow@UndebBangor.com
 

Graddiodd Mark Barrow yn 2018 gyda gradd mewn Hanes gyda Newyddiaduraeth. Mark oedd Is-lywydd Addysg Undeb Bangor yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19. Mae bellach wedi'i ethol yn Llywydd.

Yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr, cymerodd Mark ran yn llawer o weithgareddau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr a bu'n weithgar mewn sawl gwahanol rôl. Bu'n Gynrychiolydd Cwrs am dair blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw trefnodd ddwy daith dan arweiniad myfyrwyr, i Berlin a Krakow, ac i Prague. Yn sgil ei waith fel Cynrychiolydd Cwrs enillodd Mark wobr fawreddog Ede a Ravenscroft yn 2017. Bu Mark yn cynrychioli'r Brifysgol hefyd fel cynorthwyydd ar Ddiwrnodau Agored a bu'n aelod o dîm Telethon 'Cronfa Bangor'.

Yn ystod ei gyfnod fel eich Is-lywydd Addysg, bu Mark yn arwain llawer o ymgyrchoedd a gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr. Sefydlodd yr ymgyrch 'Dim Tir Llwyd', sef ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am faterion aflonyddu rhywiol ac ymosodiadau ar gampysau Prifysgolion, ac i dynnu sylw at y ffaith y gall unrhyw fyfyriwr gael cefnogaeth briodol yn y Brifysgol. Sefydlodd hefyd lwyfan adolygu tai, o'r enw 'Marks Out Of Tenancy', fel bod gan fyfyrwyr le dibynadwy i adolygu eu heiddo myfyrwyr. Gweithiodd Mark hefyd gyda myfyrwyr, yn enwedig Cynrychiolwyr Cwrs, wrth ymateb i broses ailstrwythuro'r Brifysgol, a diwygiodd 'Gyngor y Cynrychiolwyr Cwrs' i'w wneud yn fforwm mwy perthnasol sy'n canolbwyntio ar drafod materion.

Fel Llywydd, bydd Mark yn parhau i wneud yn siwr bod eich llais yn cael ei glywed. Bydd yn parhau gyda rhai o'r ymgyrchoedd y mae eisoes wedi bod yn gweithio arnyn nhw, megis 'Dim Tir Llwyd' ac ymgyrch tai 'Peidiwch â Chynhyrfu'. Bydd yn sefydlu Siop Swyddi Undeb Bangor, fel bod myfyrwyr yn ymwybodol ble gellir dod o hyd i waith rhan amser, ac arian ychwanegol, wrth astudio ym Mangor. Bydd yn ceisio ymgorffori 'cynaliadwyedd', a 'chyflogadwyedd', yng ngweithgareddau Undeb y Myfyrwyr, ac ef fydd y prif bwynt cyswllt rhwng y myfyrwyr, y gymuned leol a Phrifysgol Bangor.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â Mark trwy e-bost mark.barrow@undebbangor.com neu trwy roi caniad iddo ar 01248 388001 neu trwy alw i'w weld yn Undeb y Myfyrwyr. Mae'n fwy na pharod cwrdd ag unrhyw fyfyriwr er mwyn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed!

Diweddariad Mis Chwefror

Helo bawb. Rwy’n gobeithio eich bod yn mwynhau’r semester newydd ac wedi llwyddo yn arholiadau mis Ionawr.

Mae’n bosib eich bod wedi sylwi ar ein cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cylchlythyr wythnosol, mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn brysur iawn inni yn Undeb Bangor. Rwy’ wedi amlygu rhai o’r prif bwyntiau yma, ond cysylltwch os yr hoffech fwy o wybodaeth.

Achos Coronafirws – dim goddefgarwch i aflonyddwch

Fel yr wyf yn siwr eich bod wedi’i weld, mae’r Brifysgol ac Undeb Bangor yn cydweithio’n agos i fonitro’r achos o Goronafirws a ddechreuodd yn Tsieina. Rydym yn parhau i weithredu yn ôl cyngor awdurdodau’r DU.

Yna anffodus, mae rhai adroddiadau cenedlaethol ynglyn â rhai unigolion yn dioddef aflonyddwch hiliol ac yn cael eu hosgoi. Rydym yn condemnio’r ymddygiad hwn, ac eisiau dweud yn glir na fydd Prifysgol Bangor nac Undeb Bangor yn goddef unrhyw achosion o’r math hwn.

Mae gennym ni bolisi dim goddefgarwch i aflonyddwch ac rydym yn ymroddedig i gynnal amgylchedd diogel a chefnogol ble gaiff pob myfyriwr eu trin â pharch ac urddas. Rydym yn credu y dylech fedru fyw ac astudio mewn Prifysgol ble gallwch fod yn chi eich hun, bod yn rhan o bob cyfle a chyrraedd eich llawn botensial.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglyn â hyn, cysylltwch ar bob cyfrif.

 

Streiciau Undeb Prifysgol a Choleg (UCU)

Rydych siwr o fod yn ymwybodol bod rhai aelodau o UCU wedi pleidleisio’n ddiweddar dros 14 diwrnod o streicio yn Chwefror a Mawrth. Bydd y streiciau’n digwydd dros gyfnod o 4 wythnos. Byddant yn dechrau ar ddydd Iau’r 20fed o Chwefror, ac yn dod i ben ar ddydd Gwener y 13eg o Fawrth.

Derbynia Undeb Bangor fod y materion a ysgogodd y streiciau yn bryderon dilys ynglyn â dyfodol Addysg Uwch. Mae’r materion yn cynnwys tâl, cydraddoldeb a llwyth gwaith. Fodd bynnag, rydym yn anghytuno â tharfu parhaol ar eich addysg chi. Rydym yn credu y gallai gweithredu pellach, yn y cyfnod yn arwain at arholiadau, amharu ar addysg a phrofiad myfyrwyr.

Byddwn yn rhoi diweddariadau wrth i’r gweithredu diwydiannol fynd yn ei flaen. Os oes unrhyw bryderon neu gwestiynau gennych chi, rydym yn eich annog i gysylltu ag aelod o staff o fewn eich maes chi, ond gallwch bob tro gysylltu â ni gan ddefnyddio’r cyfeiriad hwn: studentvoice@undebbangor.com.

Am unrhyw wybodaeth bellach ynglyn â’r streiciau, gan gynnwys tudalen FAQ, ewch i’n gwefan: https://www.undebbangor.com/news/article/6013/Statement-on-UCU-Strikes/.

Wythnos Gyflogadwyedd/Ffair Cyfleoedd Myfyrwyr

Digwyddodd Wythnos Gyflogadwyedd Prifysgol Bangor rhwng dydd Llun y 10fed a dydd Gwener y 14eg o Chwefror, a bu Undeb Bangor yn rhan fawr o drefnu’r wythnos.

Mae Undeb Bangor yn deall bod cyflogadwyedd yn bryder i nifer o fyfyrwyr, a phwysigrwydd cofnodi sgiliau a phrofiadau yn ystod eu hamser mewn addysg uwch. O ganlyniad, mae cyflogadwyedd yn un o’n blaenoriaethau.

Buom yn cydweithio’n agos gyda’r Gwasanaethau Sgiliau a Chyflogadwyedd er mwyn paratoi at yr wythnos, ac eleni digwyddodd nifer o sesiynau trwy gydol yr wythnos yn yr Undeb. Roedd hefyd bresenoldeb gan Undeb Bangor yn y rhan fwyaf o sesiynau.

Hefyd, mae’n bosib ichi sylwi i’n Ffair Cyfleoedd Myfyrwyr ddigwydd ar ddydd Mercher yr Wythnos Gyflogadwyedd. Mae’r digwyddiad yn debyg i Serendipity, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weld rhai o’r cyfleoedd sydd ar gael trwy Undeb Bangor. Mae hefyd yn gyfle i wasanaethau’r Brifysgol ac allanol i siarad â myfyrwyr.

Fodd bynnag, un ffactor arall tu ôl i’r ffair yw rhoi mwy o fomentwm i Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (GMB) gan fod clybiau a chymdeithasau yn dueddol o hawlio’r sylw yn Serendipity. Mae hefyd yn cyd-fynd â neges gyflogadwyedd Undeb Bangor gan ein bod yn credu’n gryf bod prosiectau gwirfoddoli yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ehangu ar eu sgiliau a phrofiadau cyflogadwy, megis gweithio gyda phlant neu’r henoed.

Ymgyrch/deiseb Trenau

Dros yr wythnosau diwethaf rwy’ wedi dechrau Ymgyrch Drenau Undeb Bangor. Ymateb yw’r ymgyrch i’r sylwadau rydym wedi’u derbyn gan fyfyrwyr dros yr wythnosau diwethaf ynglyn â llai o drenau ar reilffyrdd gogledd Cymru, yn benodol trenau sy’n dod i orsaf Bangor.

O ganlyniad, mae Undeb Bangor wedi cydnabod hwn fel pryder pennaf i fyfyrwyr ac yn ceisio ei ddatrys. Rydym wedi creu holiadur byr sydd ar ein gwefan, sy’n caniatáu myfyrwyr i leisio’u barn ar y gwasanaethau. Mae’n bwysig ein bod yn casglu cymaint o ddata ag sy’n bosib.

Byddwn yn defnyddio’r data mewn trafodaethau a chyfathrebu dilynol. Byddwn yn anfon ein deiseb ynglyn â chyflwr y gwasanaeth at Lywodraeth Cymru, yn ogystal ag anfon llythyr agored ar Trafnidiaeth i Gymru yn amlygu’r pryderon. Byddaf hefyd yn cwrdd â gwleidyddion lleol, gan gynnwys yr AS ac AC lleol er mwyn trafod y materion ymhellach.

Ymgyrch Iechyd Rhywiol

Ymgyrch arall rydym yn gobeithio ei ddechrau yw ymgyrch iechyd rhywiol. Deillia’r ymgyrch hon o ddarpariaeth sydd yn barod yn ei lle gennym – sef darparu cynnyrch iechyd rhywiol, yn cynnwys condomau, am ddim i fyfyrwyr.

Siaradais ag ymgynghorydd iechyd rhywiol yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar ynglyn â chydweithio ar ymgyrch. Cytunodd y byddai un o’i gydweithwyr, nyrs wedi’i hyfforddi, yn dod i’r Brifysgol er mwyn cwrdd â myfyrwyr i drafod iechyd rhywiol, ac i roi gwybodaeth o ran ble i gael cymorth yn lleol.

Hefyd, cytunom i gydweithio ar ymgyrch y mae’n ei harwain yn barod, sef ‘Sextember’ sy’n codi ymwybyddiaeth o wybodaeth iechyd rhywiol sylfaenol. Byddwn yr ymgyrch yn digwydd ym mis Medi, gan gynnwys yr wythnos groeso, gan ein bod yn credu y dylai myfyrwyr y flwyddyn gyntaf fod yn ymwybodol o’r wybodaeth.

 

 

Archwiliad Safon Fewnol y Gyfraith

Fel rhan o fy rôl fel Llywydd, rwy’n aelod o ‘Archwiliadau Safon Fewnol’, sy’n archwilio ysgolion academaidd bob pum mlynedd. Mae tri o’r archwiliadau’n digwydd bob blwyddyn academaidd fel rheol, a’r un diweddaraf oedd Ysgol y Gyfraith. Yr ysgol nesaf fydd Gwyddorau Meddygol.

Mae’r archwiliadau yma’n bwysig gan eu bod yn archwilio sut y mae bob ysgol yn gweithredu, yn cynnwys addysgu a dysgu a phrofiad y myfyrwyr. Maent hefyd yn cynnwys cyfweld â myfyrwyr o fewn yr ysgol, er mwyn cael syniad o’u profiadau wrth astudio yno.

Yn dilyn y broses archwilio, ysgrifennir adroddiad i’r ysgol gydag argymhellion o ran sut i wella ynghyd â rhestr o gymeradwyaeth a nododd y panel.

Strategaethau Prifysgol – Dysgu ac Addysgu, Iechyd a Lles, Ymwneud â’r Gymuned ayyb.

Fel crybwyllais uchod, mae’r Brifysgol yn datblygu ei chyfeiriad strategol, sy’n golygu bod gofyn imi roi mewnbwn i nifer o’r strategaethau. Mae’r rhain yn cynnwys datblygu Strategaeth Dysgu ac Addysgu, Strategaeth Profiad Myfyrwyr a Strategaeth Iechyd a Lles.

Mae’n hollbwysig bod profiad y myfyrwyr yn cael ei adlewyrchu yn y strategaethau hyn, sef pam fy mod yn rhoi llawer o amser er mwyn sicrhau fy mod yn cyfrannu atynt. Mae hefyd yn bwysig nodi bod y strategaethau yn cyd-fynd â chyfeiriad y sefydliad, sy’n amlygu pwysigrwydd cyfraniad Undeb Bangor ymhellach, a’r berthynas gref sydd rhwng yr Undeb a’r Brifysgol.

Byddaf yn rhoi diweddariadau cyson ynglyn â’r strategaethau wrth iddynt ddatblygu.

 

Cofiwch, mae bob tro groeso i chi gysylltu â fi, ac rwy’n edrych ymlaen at eich gweld yn fuan.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.