Mark Barrow - Llywydd Undeb Bangor

Mark Barrow

01248 388001
Mark.Barrow@UndebBangor.com
 

Graddiodd Mark Barrow yn 2018 gyda gradd mewn Hanes gyda Newyddiaduraeth. Mark oedd Is-lywydd Addysg Undeb Bangor yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19. Mae bellach wedi'i ethol yn Llywydd.

Yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr, cymerodd Mark ran yn llawer o weithgareddau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr a bu'n weithgar mewn sawl gwahanol rôl. Bu'n Gynrychiolydd Cwrs am dair blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw trefnodd ddwy daith dan arweiniad myfyrwyr, i Berlin a Krakow, ac i Prague. Yn sgil ei waith fel Cynrychiolydd Cwrs enillodd Mark wobr fawreddog Ede a Ravenscroft yn 2017. Bu Mark yn cynrychioli'r Brifysgol hefyd fel cynorthwyydd ar Ddiwrnodau Agored a bu'n aelod o dîm Telethon 'Cronfa Bangor'.

Yn ystod ei gyfnod fel eich Is-lywydd Addysg, bu Mark yn arwain llawer o ymgyrchoedd a gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr. Sefydlodd yr ymgyrch 'Dim Tir Llwyd', sef ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am faterion aflonyddu rhywiol ac ymosodiadau ar gampysau Prifysgolion, ac i dynnu sylw at y ffaith y gall unrhyw fyfyriwr gael cefnogaeth briodol yn y Brifysgol. Sefydlodd hefyd lwyfan adolygu tai, o'r enw 'Marks Out Of Tenancy', fel bod gan fyfyrwyr le dibynadwy i adolygu eu heiddo myfyrwyr. Gweithiodd Mark hefyd gyda myfyrwyr, yn enwedig Cynrychiolwyr Cwrs, wrth ymateb i broses ailstrwythuro'r Brifysgol, a diwygiodd 'Gyngor y Cynrychiolwyr Cwrs' i'w wneud yn fforwm mwy perthnasol sy'n canolbwyntio ar drafod materion.

Fel Llywydd, bydd Mark yn parhau i wneud yn siwr bod eich llais yn cael ei glywed. Bydd yn parhau gyda rhai o'r ymgyrchoedd y mae eisoes wedi bod yn gweithio arnyn nhw, megis 'Dim Tir Llwyd' ac ymgyrch tai 'Peidiwch â Chynhyrfu'. Bydd yn sefydlu Siop Swyddi Undeb Bangor, fel bod myfyrwyr yn ymwybodol ble gellir dod o hyd i waith rhan amser, ac arian ychwanegol, wrth astudio ym Mangor. Bydd yn ceisio ymgorffori 'cynaliadwyedd', a 'chyflogadwyedd', yng ngweithgareddau Undeb y Myfyrwyr, ac ef fydd y prif bwynt cyswllt rhwng y myfyrwyr, y gymuned leol a Phrifysgol Bangor.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â Mark trwy e-bost mark.barrow@undebbangor.com neu trwy roi caniad iddo ar 01248 388001 neu trwy alw i'w weld yn Undeb y Myfyrwyr. Mae'n fwy na pharod cwrdd ag unrhyw fyfyriwr er mwyn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed!

Diweddariad mis Rhagfyr gan y fi, Mark, eich Llywydd.

Helo bawb. Gobeithio eich bod wedi mwynhau eich semester, ac eich bod yn edrych ymlaen at

Rwy’n siwr eich bod wedi sylwi bod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn hynod o brysur i Undeb Bangor, ac mae dal llawer i ddod cyn diwedd semester 1! Byddaf yn amlygu rhai prif bwyntiau yma, ond cofiwch gysylltu os hoffech unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Streiciau UCU

Rwy’n siwr eich bod yn ymwybodol o’r streiciau sy’n digwydd ym Mangor gan rai o aelodau UCU. Dechreuodd y streiciau ar y 25ain o Dachwedd ac yn parhau hyd at y 4ydd o Ragfyr. Mae Undeb Bangor yn cefnogi hawliau staff y Brifysgol i weithredu’n ddiwydiannol ar faterion sy’n cael effaith arnyn nhw a’u haelodau. Fodd bynnag, ein blaenoriaeth ni yw ein myfyrwyr ac rydym yn gweithio gyda’r Brifysgol i liniaru unrhyw effaith y gallai’r streiciau eu cael ar fyfyrwyr.

Am wybodaeth bellach ynglyn â’r streiciau, gallwch weld dudalen Q&A ar ein gwefan: https://www.undebbangor.com/strikeqanda/. Os ydych yn teimlo bod y streiciau wedi effeithio arnoch yn barod, cysylltwch. Mae ein Gweithiwr Achos Academaidd hefyd yn hapus i gael sgwrs os hoffech wneud cwyn ynglyn â chael eich effeithio’n bersonol.

Holiadur Myfyrwyr Bangor

Mae ein Holiadur Myfyrwyr Bangor bellach ar agor a bydd yn cau ar y 7fed o Ionawr 2020. Mae cwestiynau ynglyn â phopeth o’ch profiad academaidd i’r profiad ehangach fel myfyriwr. Mae cyfrannu at yr holiadur yn arwain at roi argymhellion yn seiliedig ar yr adborth i’r Brifysgol a thrwy ein Adroddiad Profiad Myfyrwyr.

Os gwelwch yn dda, treuliwch rai munudau yn llenwi’r holiadur er mwyn gadael i’ch Undeb Myfyrwyr wybod am yr hyn yr hoffech inni weithio arnynt. Gallech hefyd ennill un o’n gwobrau gwych!

Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles wedi’i harwain gan fyfyrwyr

Rydym yn hapus iawn i fod wedi dechrau ar ein Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles, sydd wedi’i seilio ar adborth gan gorff y myfyrwyr. Lansiwyd y strwythur yn ffurfiol yn ystod ein hymgyrch Destresstival ond byddwn yn ei hyrwyddo’n bellach yn ystod Study Aid, sy’n digwydd yn ystod cyfnod arholiadau Ionawr.

Bydd y strategaeth arloesol yn gadael i’r Brifysgol wybod beth sy’n achosi iechyd meddwl a lles gwael i fyfyrwyr, yn ogystal â pha fesurau atal gellid eu defnyddio er mwyn lleihau iechyd meddwl gwael. Byddwn hefyd yn gadael i’r Brifysgol wybod beth ellid ei wneud er mwyn helpu myfyrwyr sy’n dioddef. Rydym yn credu ei fod yn hynod bwysig taw myfyrwyr sy’n arwain ac yn cyfarwyddo strategaeth fel hon, sef pam ein bod mor hapus ein bod wedi medru ei lansio.

Adroddiad Effeithiau Cymdeithasol Gwirfoddoli

Efallai eich bod yn ymwybodol ein bod wedi bod yn gweithio ar greu Adroddiad Effeithiau Cymdeithasol yn seiliedig ar effaith ein prosiectau gwirfoddoli. Bydd yr adroddiad hwn yn arddangos pa mor fuddiol yw gwirfoddoli i fyfyrwyr, a chymuned leol Bangor.

Rwy’ wedi hysbysu rhannau gwahanol o’r Brifysgol ynglyn â’r adroddiad yn barod, a byddwn yn ei ddefnyddio i hyrwyddo’r gwaith gwych sy’n digwydd yn Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (SVB). Bydd yr adroddiad hefyd yn sail i gynhyrchu straeon newyddion cadarnhaol bydd yn helpu i ddangos i bobl leol faint mae Undeb Bangor yn ei wneud i’r gymuned.

Gwobrau ‘Green Gown’ a ‘Think Before you Drink’

Dros y flwyddyn ddiwethaf rwy’ wedi bod yn gweithio ar y cyd gyda thîm arlwyo’r Brifysgol a’r Labordy Cynaliadwyedd er mwyn cynhyrchu’r ymgyrch ‘Think Before you Drink’. Ffocws yr ymgyrch yw’r hyn mae Prifysgol Bangor wedi’i wneud er mwyn gwella cynaliadwyedd ei chynnyrch a mannau arlwyo, megis gwastraff amldro. Un enghraifft o’r gwaith yw cynhyrchu cwpanau amldro sydd â brandio Prifysgol Bangor, a chyflwyno’r gostyngiad o 10c os eich bod yn defnyddio cwpan amldro.

Cyrhaeddodd yr ymgyrch restr fer y gwobrau ‘Green Gown’ blynyddol yn Glasgow ar y 26ain o Dachwedd. Mae’r gwobrau’n cydnabod ffyrdd arloesol mae sefydliadau Addysg Uwch yn y DU yn ceisio gwella cynaliadwyedd. Er na ddaeth yr ymgyrch yn fuddugol, roedd y gydnabyddiaeth yn destun i’r holl waith caled sydd wedi mynd mewn i’r ymgyrch.

Un enghraifft yn unig o sut mae Undeb Bangor wedi bod yn gweithio ar gynaliadwyedd yw’r ymgyrch hon. Ers i Brifysgol Bangor dderbyn ein cynnig i gyhoeddi Argyfwng Hinsawdd, rydym wedi bod yn mynnu eu bod yn atebol i wneud newidiadau cadarnhaol. Mae Undeb Bangor wedi bod yn chwarae rhan hefyd, megis y modd rydym wedi gosod bin Teracycle ar gyfer gwastraff plastig untro.

Ymweliadau Gwastraff Cymuned

Ddiwedd y semester, byddwn yn ymweld â thai myfyrwyr o amgylch Bangor er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o sut i reoli eu gwastraff yn effeithiol, a dangos pa eitemau gellir eu hailgylchu yn yr ardal hon. Bydd cyfle hefyd i archebu biniau ailgylchu newydd, os bod eu hangen, a darganfod pryd caiff eich gwastraff ei gasglu.

Ymgyrch Tai ‘Don’t Panic’

Ym mis Tachwedd lansiwyd ymgyrch ‘Don’t Panic’ gan Undeb Bangor a thîm tai’r Brifysgol, sef ymgyrch i gyfleu nad oes angen brysio wrth ffeindio ty ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, a’i fod yn bwysig eu bod yn bwyllog cyn gwneud penderfyniad.

Trwy gydol y flwyddyn academaidd byddaf yn gweithio ar dai. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys hyrwyddo pellach ar ein platfform adolygu Marks Out of Tenancy a lansio ein Gwobrau Landlordiaid. Dyma gyfleoedd gwych i gydnabod gwaith gwych nifer o landlordiaid Bangor wrth sicrhau od eu tenantiaid yn teimlo’n gartrefol.

Cyfarfodydd/pwyllgorau’r Brifysgol

Fel crybwyllais uchod, rwy’n treulio llawer o amser mewn cyfarfodydd pwyllgorau er mwyn sicrhau cynrychiolaeth lawn o gorff y myfyrwyr.

Er enghraifft, ar y 28ain o Dachwedd mynychais Ddiwrnod Datblygiad Strategol y Brifysgol, yn ffocysu ar gyfeiriad strategol y Brifysgol. Rwy’ hefyd yn mynychu nifer o gyfarfodydd lefel-uchel yn trafod y modd caiff y Brifysgol ei rhedeg, yn ogystal â blaenoriaethau strategol Bangor. Mae’r rhain yn cynnwys y Grwp Strategaeth Academaidd a’r Grwp Strategaeth Cyflogadwyedd.

Cofiwch gysylltu ar unrhyw adeg ac edrychaf ymlaen at eich gweld eto’n fuan.

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.