Mark Barrow - Llywydd Undeb Bangor

Mark Barrow

01248 388001
Mark.Barrow@UndebBangor.com
 

Graddiodd Mark Barrow yn 2018 gyda gradd mewn Hanes gyda Newyddiaduraeth. Mark oedd Is-lywydd Addysg Undeb Bangor yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19. Mae bellach wedi'i ethol yn Llywydd.

Yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr, cymerodd Mark ran yn llawer o weithgareddau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr a bu'n weithgar mewn sawl gwahanol rôl. Bu'n Gynrychiolydd Cwrs am dair blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw trefnodd ddwy daith dan arweiniad myfyrwyr, i Berlin a Krakow, ac i Prague. Yn sgil ei waith fel Cynrychiolydd Cwrs enillodd Mark wobr fawreddog Ede a Ravenscroft yn 2017. Bu Mark yn cynrychioli'r Brifysgol hefyd fel cynorthwyydd ar Ddiwrnodau Agored a bu'n aelod o dîm Telethon 'Cronfa Bangor'.

Yn ystod ei gyfnod fel eich Is-lywydd Addysg, bu Mark yn arwain llawer o ymgyrchoedd a gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr. Sefydlodd yr ymgyrch 'Dim Tir Llwyd', sef ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am faterion aflonyddu rhywiol ac ymosodiadau ar gampysau Prifysgolion, ac i dynnu sylw at y ffaith y gall unrhyw fyfyriwr gael cefnogaeth briodol yn y Brifysgol. Sefydlodd hefyd lwyfan adolygu tai, o'r enw 'Marks Out Of Tenancy', fel bod gan fyfyrwyr le dibynadwy i adolygu eu heiddo myfyrwyr. Gweithiodd Mark hefyd gyda myfyrwyr, yn enwedig Cynrychiolwyr Cwrs, wrth ymateb i broses ailstrwythuro'r Brifysgol, a diwygiodd 'Gyngor y Cynrychiolwyr Cwrs' i'w wneud yn fforwm mwy perthnasol sy'n canolbwyntio ar drafod materion.

Fel Llywydd, bydd Mark yn parhau i wneud yn siwr bod eich llais yn cael ei glywed. Bydd yn parhau gyda rhai o'r ymgyrchoedd y mae eisoes wedi bod yn gweithio arnyn nhw, megis 'Dim Tir Llwyd' ac ymgyrch tai 'Peidiwch â Chynhyrfu'. Bydd yn sefydlu Siop Swyddi Undeb Bangor, fel bod myfyrwyr yn ymwybodol ble gellir dod o hyd i waith rhan amser, ac arian ychwanegol, wrth astudio ym Mangor. Bydd yn ceisio ymgorffori 'cynaliadwyedd', a 'chyflogadwyedd', yng ngweithgareddau Undeb y Myfyrwyr, ac ef fydd y prif bwynt cyswllt rhwng y myfyrwyr, y gymuned leol a Phrifysgol Bangor.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â Mark trwy e-bost mark.barrow@undebbangor.com neu trwy roi caniad iddo ar 01248 388001 neu trwy alw i'w weld yn Undeb y Myfyrwyr. Mae'n fwy na pharod cwrdd ag unrhyw fyfyriwr er mwyn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed!

Sut fod hi'n ganol mis Hydref yn barod?

Helo bawb. Rwy'n teimlo ei bod yn amser da i gysylltu â chi ynglyn â’r gwaith rydw i wedi bod yn ei wneud dros yr ychydig fisoedd diwethaf, a'r hyn rydw i'n gweithio arno ar gyfer gweddill y semester. Mae pawb yn Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf, felly gall hi fod yn eithaf anodd dod o hyd i'r amser i edrych yn ôl ac ystyried yr hyn mae rhywun wedi bod yn gweithio arno!

Fedra' i ddim credu ein bod ym mis Hydref yn barod! Nid yw'n ymddangos yn ddau funud ers yr haf, pan oedd popeth i'w weld yn dawel iawn, ac erbyn hyn, yn sydyn reit, mae'r Wythnos Groeso wedi gwibio heibio!

Rwy'n parhau i fwynhau gweithio gyda gweddill y tîm sabothol. Mae pawb mor frwdfrydig dros weld newid cadarnhaol yn eu gwahanol feysydd. Mae wir yn bleser bod yn rhan o'r gwaith.

Ennyn diddordeb y myfyrwyr yn ehangach

Un o'm mlaenoriaethau i, sydd wedi datblygu bellach i fod yn flaenoriaeth i'r tîm sabothol, yw rhoi gwybod i chi am yr hyn mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithio arno, a gwneud yn siwr eich bod yn gwybod am y gweithgareddau y gallwch chi gymryd rhan ynddynt. Roedd hyn yn fy maniffesto, ac rwy'n falch o ddweud ein bod yn gweithredu arno. Gyda chymorth fy nghydweithiwr, Conor, rydym wedi llunio cynllun ennyn diddordeb, sy'n golygu bod yr holl dîm sabothol yn ymweld yn rheolaidd â darlithoedd, llyfrgelloedd a gwahanol fannau cymunedol i roi'r newyddion diweddaraf i chi. Rwy'n siwr y byddwch yn dechrau gweld llawer mwy ohonom!

Deilliodd y syniad yma o sylwadau a dderbyniwyd i'r perwyl nad ydym yn mynd allan ddigon i siarad â'r myfyrwyr. Rwy'n cytuno'n llwyr nad yw hi'n ddigon i roi rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol yn unig, neu ddim ond anfon e-bost. Mae'n rhaid i ni hefyd fynd allan a chrwydro’r campws, a rhoi gwybod i chi am yr hyn rydym yn ei wneud a'ch hysbysu am y gweithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Cyflogadwyedd

Mae Prifysgol Bangor wedi mynd trwy ychydig fisoedd pur ddramatig a chythryblus, ac mae'n bwysig iawn fy mod i'n gwbl ymwybodol o bopeth sy'n digwydd, er mwyn i'ch llais chi barhau i gael ei glywed. Bellach mae'r Is-ganghellor newydd, yr Athro Iwan Davies, wedi dechrau yn ei swydd,  ac mae wedi dod â syniadau arloesol a chyffrous i Fangor.

Mae hyn yn golygu bod y brifysgol yn mynd i gyfeiriad newydd mewn sawl maes. Prif flaenoriaeth yr Is-ganghellor yw 'cyflogadwyedd', ac rwy'n cytuno'n llwyr ag ef yn hyn o beth. Mae'n rhaid i ni sicrhau bod pob myfyriwr wedi'i baratoi'n llawn ar gyfer byd gwaith a'ch bod chi'n meithrin y sgiliau a'r profiad perthnasol. Dyma pam fo Strategaeth Cyflogadwyedd newydd yn cael ei chyflwyno, ac rwyf wedi bod yn cyfrannu iddi. Un o'r enghreifftiau gorau o gynnydd yn y maes hwn yw'r cyhoeddiad y bydd cyfleoedd lleoliad gwaith yn cael eu cyflwyno ar bob rhaglen radd israddedig o'r mis Medi hwn.

Yn ogystal, credaf fod gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr yn cynnig sgiliau trosglwyddadwy rhagorol i fyfyrwyr, sgiliau y gallwch chi eu defnyddio yn y gweithle. Er enghraifft, os ydych yn aelod o bwyllgor clwb, cymdeithas neu broject gwirfoddoli penodol, gallwch feithrin sgiliau mewn arweinyddiaeth a chynrychiolaeth, yn ogystal â hyder a sgiliau siarad yn gyhoeddus. Dyna pam fy mod yn gweithio i sicrhau bod cyflogadwyedd wrth wraidd ein holl weithgareddau.

 

 

Cynaliadwyedd

Yn yr un modd, rwy'n gweithio ar ymgorffori 'cynaliadwyedd' i bob maes yn Undeb y Myfyrwyr. Mae hyn yn rhywbeth y mae llawer o fyfyrwyr yn teimlo'n angerddol yn ei gylch, ac yn ddiweddar rydym wedi recriwtio myfyriwr fel aelod staff i helpu gyda hyn. Mae'n bwysig cofio nad mater amgylcheddol yn unig yw cynaliadwyedd, gan fod y 'pedwar piler' hefyd yn cynnwys diwylliant, cyllid a chymdeithas. Er mwyn helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cymryd rhan, bydd gwobr gynaliadwyedd yn cael ei chynnig i'r clwb, y gymdeithas neu'r project gwirfoddoli sy'n gwneud fwyaf i sicrhau eu bod yn gweithredu'n gynaliadwy.

Adroddiad Gwirfoddoli/Effaith Gymdeithasol

Un o'm nodau eleni yw hyrwyddo gwirfoddoli i'r un lefel â chlybiau a chymdeithasau. Credaf fod myfyrwyr yn gyffredinol yn gwybod am glybiau a chymdeithasau, yn un peth am eu bod yn cael cydnabyddiaeth reolaidd drwy ennill gwobr Clybiau a Chymdeithasau WhatUni (tair blynedd yn olynol!), sydd, wrth gwrs, yn rhagorol. Ond mae'r projectau gwirfoddoli'r un mor wych, gan eu bod yn helpu myfyrwyr i ddysgu sgiliau arbennig, sy'n berthnasol i gyflogadwyedd, a hefyd yn cael effaith gadarnhaol wych ar y gymuned.

Mewn ymgais i arddangos projectau gwirfoddoli Undeb Bangor, rydym yn gweithio ar hyn o bryd ar lunio Adroddiad Effaith Gymdeithasol. Bydd yr adroddiad yn manylu ar ehangder y cyfleoedd sydd ar gael,  llawer ohonynt yn berthnasol i amryw o bynciau academaidd Bangor, a hefyd yn egluro sut y maent yn cael effaith gadarnhaol ar Fangor fel dinas, ac yn cyfrannu i'r boblogaeth leol. Ar adeg pan fo myfyrwyr yn aml yn wynebu beirniadaeth gan bobl leol, mae hon yn ffordd wych o ddangos bod llawer iawn o waith rhagorol yn cael ei wneud mewn gwirionedd, a hynny’n rhan o ymdrech ar y cyd i wneud Bangor yn lle gwych i fyw ac astudio.

Llais Myfyrwyr/hyrwyddo cynrychiolaeth academaidd

Dros yr haf, roedd yn dda iawn clywed bod Undeb y Myfyrwyr wedi cael ei ddyfarnu’r undeb gorau  yng Nghymru am gynrychioli buddiannau academaidd myfyrwyr. Roedd hyn o ganlyniad i un o gwestiynau'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS), a ofynnai’r union gwestiwn hwnnw.

Wrth symud ymlaen, mae angen defnyddio'r neges gadarnhaol iawn hon i lywio ochr academaidd Undeb y Myfyrwyr, ac i sicrhau ei bod yn derbyn y gydnabyddiaeth haeddiannol. O ganlyniad, byddwn yn gweithio ar hyrwyddo gweithgareddau'r cynrychiolwyr cwrs a Chyngor Undeb Bangor, yn ogystal â'r gwasanaeth cyngor academaidd rhagorol yr ydym hefyd yn ei gynnig. Gobeithio bydd y myfyrwyr yn cael gwell dealltwriaeth o gymaint o waith rhagorol sy'n cael ei wneud gan y gangen hon o Undeb y Myfyrwyr trwy gyfrwng ein strategaeth ennyn diddordeb.

Strategaeth Addysgu a Dysgu Myfyrwyr-Ganolog

Rydym wedi dechrau cydlynu'r Strategaeth Addysgu a Dysgu nesaf, gan fod yr un gyfredol yn dod i ben yn 2020. Rydym yn ei hailenwi'n 'fyfyrwyr-ganolog', fel bod mwy o berchnogaeth gan y brifysgol o ran ei gweithredu. Mae'n rhagorol gwybod y bydd prif gynllun addysgu a dysgu'r brifysgol wedi'i seilio'n llawn ar sylwadau myfyrwyr.

Bellach mae gennym restr hir o themâu i'w cynnwys yn y strategaeth. Rydym yn mynd i barhau i weithio gyda myfyrwyr, yn arbennig cynrychiolwyr cwrs, i ffurfio'r strategaeth a gweld pa themâu sydd fwyaf perthnasol. Bydd staff academaidd hefyd yn cael eu hysbysu. Rhoddwyd cyfle iddynt gyfrannu mewn cynhadledd addysgu a dysgu ddiweddar.

 

 

Ymgyrch Tai 'Peidiwch â Chynhyrfu'

Rydw i hefyd wedi bod yn gweithio ar y gwahanol ymgyrchoedd ar gyfer y flwyddyn academaidd hon, er mwyn gwneud yn siwr eu bod i gyd yn barod i fynd.

Mae'r ymgyrch 'Peidiwch â Chynhyrfu' yn canolbwyntio ar roi gwybod i fyfyrwyr nad oes raid iddynt ruthro i lofnodi contract, ac y dylent chwilio ac ystyried yn fanwl cyn dewis ty. Bydd yr ymgyrch hefyd yn hyrwyddo Studentpad, porth y brifysgol i gynorthwyo i ddod o hyd i eiddo. Mae'r ymgyrch yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth â Swyddfa Dai'r Brifysgol, a bydd yn ymgyrch weladwy iawn o gwmpas y campws, yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 4 Tachwedd.

Ymgyrch Dim Tir Llwyd

Mae'r ymgyrch hon yn ymwneud â chodi ymwybyddiaeth am aflonyddu rhywiol a thrais, a hyrwyddo'r ffaith fod y brifysgol yn gallu gweithredu'n fewnol. Bydd ffocws yr ymgyrch y semester hwn, ym mis Rhagfyr, yn ymwneud â chynnwys ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Y neges fydd bod y brifysgol yn gallu gweithredu yn achos cynnwys ar-lein, yn yr un modd ag yn achos digwyddiadau yn y byd real. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys gorymdaith Adennill y Nos.

Arweiniais yr ymgyrch hon y llynedd, felly mae eisoes wedi'i sefydlu. Mae'n cynnwys gweithio mewn partneriaeth â'r brifysgol. Mae wedi arwain at gynnydd aruthrol yn y nifer o fyfyrwyr sydd wedi cysylltu â'r Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr ac yn derbyn cymorth ganddi.

Bydd ymgyrch eleni hefyd yn cynnwys Hyfforddiant i Wyliedyddion, sy'n fodd o helpu myfyrwyr i fod yn ymwybodol o sut i sylwi ar aflonyddu neu ymosodiad rhywiol ac ymateb iddo, a sut y gallant ymyrryd yn y sefyllfa yn ddiogel. Mae sefydliad o'r enw Cymorth i Ferched Cymru yn cyflwyno'r sesiynau.

Mae'r ymgyrch yn cael ei chynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 2 Rhagfyr.

Bydd llawer mwy o syniadau a phrojectau yn dwyn ffrwyth drwy gydol y flwyddyn, felly cadwch lygad am y newyddion diweddaraf! Mae croeso i chi gysylltu â mi yn mark.barrow@undebbangor.com, neu drwy ffonio 01248 388001.

Diolch yn fawr,

Mark Barrow

Llywydd Undeb Bangor 2019-20

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.