Mark Barrow - Llywydd Undeb Bangor

Mark Barrow

01248 388001
Mark.Barrow@UndebBangor.com
 

Graddiodd Mark Barrow yn 2018 gyda gradd mewn Hanes gyda Newyddiaduraeth. Mark oedd Is-lywydd Addysg Undeb Bangor yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19. Mae bellach wedi'i ethol yn Llywydd.

Yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr, cymerodd Mark ran yn llawer o weithgareddau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr a bu'n weithgar mewn sawl gwahanol rôl. Bu'n Gynrychiolydd Cwrs am dair blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw trefnodd ddwy daith dan arweiniad myfyrwyr, i Berlin a Krakow, ac i Prague. Yn sgil ei waith fel Cynrychiolydd Cwrs enillodd Mark wobr fawreddog Ede a Ravenscroft yn 2017. Bu Mark yn cynrychioli'r Brifysgol hefyd fel cynorthwyydd ar Ddiwrnodau Agored a bu'n aelod o dîm Telethon 'Cronfa Bangor'.

Yn ystod ei gyfnod fel eich Is-lywydd Addysg, bu Mark yn arwain llawer o ymgyrchoedd a gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr. Sefydlodd yr ymgyrch 'Dim Tir Llwyd', sef ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am faterion aflonyddu rhywiol ac ymosodiadau ar gampysau Prifysgolion, ac i dynnu sylw at y ffaith y gall unrhyw fyfyriwr gael cefnogaeth briodol yn y Brifysgol. Sefydlodd hefyd lwyfan adolygu tai, o'r enw 'Marks Out Of Tenancy', fel bod gan fyfyrwyr le dibynadwy i adolygu eu heiddo myfyrwyr. Gweithiodd Mark hefyd gyda myfyrwyr, yn enwedig Cynrychiolwyr Cwrs, wrth ymateb i broses ailstrwythuro'r Brifysgol, a diwygiodd 'Gyngor y Cynrychiolwyr Cwrs' i'w wneud yn fforwm mwy perthnasol sy'n canolbwyntio ar drafod materion.

Fel Llywydd, bydd Mark yn parhau i wneud yn siwr bod eich llais yn cael ei glywed. Bydd yn parhau gyda rhai o'r ymgyrchoedd y mae eisoes wedi bod yn gweithio arnyn nhw, megis 'Dim Tir Llwyd' ac ymgyrch tai 'Peidiwch â Chynhyrfu'. Bydd yn sefydlu Siop Swyddi Undeb Bangor, fel bod myfyrwyr yn ymwybodol ble gellir dod o hyd i waith rhan amser, ac arian ychwanegol, wrth astudio ym Mangor. Bydd yn ceisio ymgorffori 'cynaliadwyedd', a 'chyflogadwyedd', yng ngweithgareddau Undeb y Myfyrwyr, ac ef fydd y prif bwynt cyswllt rhwng y myfyrwyr, y gymuned leol a Phrifysgol Bangor.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â Mark trwy e-bost mark.barrow@undebbangor.com neu trwy roi caniad iddo ar 01248 388001 neu trwy alw i'w weld yn Undeb y Myfyrwyr. Mae'n fwy na pharod cwrdd ag unrhyw fyfyriwr er mwyn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed!

Swydd newydd, cyfrifoldebau newydd!

Helo bawb, Fel y gwyddoch, yn dilyn blwyddyn fel Is-lywydd Addysg rwyf bellach yn Llywydd Undeb Bangor. Er y bydd rhywfaint o'm gwaith dros y flwyddyn i ddod yn barhad o faterion rwyf eisoes yn gweithio arnynt, rwy'n edrych ymlaen at ymgymryd â nifer o gyfrifoldebau newydd.

Bydd y blog hwn yn crybwyll rhai o'r projectau a'r ymgyrchoedd rydw i wedi bod yn gweithio arnynt, a hefyd yn rhoi syniad i chi o'm gwaith dros y flwyddyn nesaf!

Llwyddiannau fel Is-lywydd Addysg

Cefais bleser mawr o fod yn Is-lywydd Addysg, a chredaf fod llawer wedi'i gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r diolch am hynny i'r cymorth a'r gefnogaeth a gefais gan y tîm Sabothol, staff Undeb y Myfyrwyr, ac wrth gwrs, y myfyrwyr yr etholwyd fi i'w gwasanaethu.

Rwyf eisiau crybwyll rhai o'r projectau yr wyf yn fwyaf balch ohonynt, ac sydd, yn fy marn i, wedi cael effaith gadarnhaol ar fyfyrwyr.

Yr un cyntaf rwyf am sôn amdano yw'r ymgyrch Dim Tir Llwyd. Mae aflonyddu a thrais rhywiol yn bryder mawr i brifysgolion yn gyffredinol, ac am lawer gormod o amser ni wnaed digon i ymdrin â'r mater yn foddhaol. Rydym yn ffodus yma ym Mangor bod Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr wedi cael ei chyflogi'n ddiweddar, a'i gwaith hi yw cefnogi unrhyw fyfyriwr sydd wedi dioddef aflonyddu, trais neu fwlio.

Roeddwn eisiau egluro i fyfyrwyr bod cefnogaeth fewnol ar gael yn y brifysgol i unrhyw fyfyriwr sydd wedi gorfod wynebu'r sefyllfa hon, ac y gellir cymryd camau yn erbyn troseddwyr. Roedd yr ymgyrch yn fodd o esbonio hynny i fyfyrwyr, a dangos bod cydgefnogaeth ac unoliaeth yn y frwydr yn erbyn trais ac aflonyddu rhywiol.

Rwyf hefyd yn falch o adrodd fod y defnydd o Panopto wedi cynyddu'n sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf. Byddaf yn egluro'n gyson mewn cyfarfodydd sut y mae Panopto o fantais enfawr i lawer o fyfyrwyr, a bod angen ei weld fel dyfais sydd o fudd i ddysg myfyrwyr. Mae dal llawer i’w wneud, ond rwy'n falch bod y defnydd ohono wedi parhau i godi.

Rwyf wedi teimlo'n angerddol erioed dros yr amgylchedd a chynaliadwyedd, a olygai fy mod eisiau archwilio sut y gallwn weithio gyda myfyrwyr i wneud Bangor yn lle cynaliadwy i fyw. Credaf mai un o'r prif ffyrdd o wneud hynny yw codi ymwybyddiaeth ynglyn â pha eitemau y gellir eu hailgylchu ym Mangor, a rhoi gwybod i fyfyrwyr pryd y cesglir eu sbwriel. Trwy gynnal Ymweliadau Gwastraff Cymunedol, sy'n cynnwys mynd o ddrws i ddrws i godi ymwybyddiaeth, rwy'n gobeithio bod  myfyrwyr yn dysgu mwy am sut i ddelio â'u gwastraff.

Dyna ychydig o uchafbwyntiau'r ymgyrchoedd y bûm yn gweithio arnynt. Rwy'n hyderus y bydd Harry, yr Is-lywydd Addysg newydd, yn gwneud gwaith rhagorol yn bwrw ymlaen â'r projectau hyn, ac yn cynrychioli buddiannau academaidd myfyrwyr.

Cyfrifoldebau newydd

Dros y flwyddyn nesaf, byddaf yn ymgymryd â swyddogaethau a chyfrifoldebau newydd. Byddaf yn mynd i lawer iawn mwy o gyfarfodydd y brifysgol lle caiff penderfyniadau eu gwneud, ac yn benodol byddaf yn mynd i gyfarfodydd Cyngor y Brifysgol. Y Cyngor, yn fras, yw Corff Llywodraethu Prifysgol Bangor, lle caiff polisïau a newidiadau eu pasio neu eu gwrthod. Fel un o'r ddau gynrychiolydd myfyrwyr ar y Cyngor, byddaf yno i sicrhau bod safbwyntiau myfyrwyr yn cael eu hystyried pan fydd unrhyw benderfyniad yn cael ei wneud.

Hefyd, fel Llywydd, gen i mae'r cyfrifoldeb yn y pen draw dros Undeb y Myfyrwyr yn ei gyfanrwydd. Mae hyn yn golygu fy mod yn cyflwyno cyllideb Undeb Bangor i'r brifysgol, a’m bod yn gyfrifol am y penderfyniadau ariannol a chyfreithiol y byddwn yn eu gwneud. Fel Llywydd, byddaf yn Gadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, ein corff mewnol sy'n gwneud penderfyniadau.

Ar wahân i hyn, rwy'n gyfrifol am waith Undeb y Myfyrwyr yn y gymuned leol, a fi yw'r prif gyfryngwr rhwng y corff myfyrwyr a Phrifysgol Bangor.

Cynlluniau ar gyfer y flwyddyn nesaf

Rwy'n hyderus y bydd y flwyddyn nesaf yn llwyddiannus iawn. Mae gennym dîm gwych o Swyddogion Sabothol sydd â llawer iawn o brofiad yn eu meysydd. Felly, rwy'n ffyddiog y byddwn yn gweithio fel tîm cydlynol i gynrychioli safbwyntiau'r corff myfyrwyr.

Rwyf wedi bod yn blaenoriaethu fy nghynlluniau at y flwyddyn nesaf, ac rwyf am grybwyll rhai ohonynt yma.

Yn gyntaf, rwy'n bwriadu parhau â'r ymgyrch Dim Tir Llwyd, a byddaf yn cynnal yr ymgyrch honno yn ystod wythnos gyntaf mis Rhagfyr. Bydd yr ymgyrch yn edrych yn benodol ar aflonyddu a bwlio ar-lein, yn arbennig felly ar gyfryngau cymdeithasol, gan fod hyn yn bryder cynyddol. Neges yr ymgyrch fydd, fel sy'n wir pan wneir sylw i wyneb rhywun, fod cynnwys ar-lein yn gallu arwain at gamau disgyblu yn erbyn unigolion.

Hefyd, byddaf yn parhau i weithio ar ymgyrchoedd a syniadau ym maes tai a llety. Byddaf yn parhau â'r ymgyrch Peidiwch â Chynhyrfu, ym mis Tachwedd, sy'n dwyn perswâd ar fyfyrwyr nad oes angen iddynt ruthro i lofnodi contract am dy, a bod gormodedd o lety ar gael ym Mangor. Yn ogystal, byddaf yn hyrwyddo ein llwyfan adolygu tai, Marks Out Of Tenancy, sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr gyflwyno adolygiad o'u ty, ar sail ei leoliad, ansawdd, ymatebolrwydd y landlord, a'r gost.

Fel oedd yn wir dros y flwyddyn ddiwethaf, byddaf yn parhau i arwain ar gynaliadwyedd ac ymgyrchoedd cysylltiedig â gwastraff. Byddaf yn cynnal yr ymgyrch Tacluso (WRAP it Up), ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, i roi gwybod i fyfyrwyr beth i'w wneud cyn gadael eu tai. Byddaf hefyd yn cynnal Ymweliadau Gwastraff Cymunedol drwy gydol y flwyddyn, i godi ymwybyddiaeth myfyrwyr am yr hyn y gellir ei ailgylchu yn lleol.

Byddaf hefyd yn gweithio gyda busnesau lleol i lunio adran ar wefan Undeb y Myfyrwyr i hysbysebu swyddi gwag rhan-amser. I lawer o fyfyrwyr, mae ennill arian ychwanegol o bwys tyngedfennol, ac felly gwaith rhan-amser yn aml yw'r ffordd o sicrhau hynny. Trwy gydweithio â busnesau, credaf y gallwn ddarparu'r gwasanaeth hwn i fyfyrwyr er eu helpu i ddod o hyd i waith.

Rwyf hefyd mewn trafodaethau â'r AS lleol, Hywel Williams, am y gwasanaeth trên i/o Fangor. Yn ddealladwy, mae nifer o fyfyrwyr yn teimlo nad yw'r gwasanaeth trên yn foddhaol, oherwydd amlder trenau, cost ac ansawdd y gwasanaeth. Rydym mewn cysylltiad  â Thrafnidiaeth Cymru ynglyn â hyn, mewn ymgais i wella'r gwasanaeth i fyfyrwyr Prifysgol Bangor.

Un o'm prif flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn yw cynyddu presenoldeb Undeb y Myfyrwyr o gwmpas y brifysgol. Rwy'n credu y bydd hyn yn gymorth i sicrhau bod myfyrwyr yn gwybod am yr hyn rydym yn gweithio arno, a sut i gymryd rhan. Y ffordd o wneud hyn yw trwy ryngweithio wyneb yn wyneb, trwy gyhoeddiadau mewn darlithoedd, a thrwy gyfleu negeseuon mewn cyfarfodydd cymdeithasau.

Bydd llawer mwy o syniadau a phrosiectau yn dwyn ffrwyth drwy gydol y flwyddyn, felly cadwch lygad am y newyddion diweddaraf. Mae croeso i chi gysylltu â mi yn mark.barrow@undebbangor.com, neu drwy ffonio 01248 388001.

Diolch yn fawr,

Mark Barrow

Llywydd Undeb Bangor 2019-20

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.