Mark Barrow - Llywydd Undeb Bangor

Mark Barrow

01248 388001
Mark.Barrow@UndebBangor.com
 

Graddiodd Mark Barrow yn 2018 gyda gradd mewn Hanes gyda Newyddiaduraeth. Mark oedd Is-lywydd Addysg Undeb Bangor yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19. Mae bellach wedi'i ethol yn Llywydd.

Yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr, cymerodd Mark ran yn llawer o weithgareddau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr a bu'n weithgar mewn sawl gwahanol rôl. Bu'n Gynrychiolydd Cwrs am dair blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw trefnodd ddwy daith dan arweiniad myfyrwyr, i Berlin a Krakow, ac i Prague. Yn sgil ei waith fel Cynrychiolydd Cwrs enillodd Mark wobr fawreddog Ede a Ravenscroft yn 2017. Bu Mark yn cynrychioli'r Brifysgol hefyd fel cynorthwyydd ar Ddiwrnodau Agored a bu'n aelod o dîm Telethon 'Cronfa Bangor'.

Yn ystod ei gyfnod fel eich Is-lywydd Addysg, bu Mark yn arwain llawer o ymgyrchoedd a gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr. Sefydlodd yr ymgyrch 'Dim Tir Llwyd', sef ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am faterion aflonyddu rhywiol ac ymosodiadau ar gampysau Prifysgolion, ac i dynnu sylw at y ffaith y gall unrhyw fyfyriwr gael cefnogaeth briodol yn y Brifysgol. Sefydlodd hefyd lwyfan adolygu tai, o'r enw 'Marks Out Of Tenancy', fel bod gan fyfyrwyr le dibynadwy i adolygu eu heiddo myfyrwyr. Gweithiodd Mark hefyd gyda myfyrwyr, yn enwedig Cynrychiolwyr Cwrs, wrth ymateb i broses ailstrwythuro'r Brifysgol, a diwygiodd 'Gyngor y Cynrychiolwyr Cwrs' i'w wneud yn fforwm mwy perthnasol sy'n canolbwyntio ar drafod materion.

Fel Llywydd, bydd Mark yn parhau i wneud yn siwr bod eich llais yn cael ei glywed. Bydd yn parhau gyda rhai o'r ymgyrchoedd y mae eisoes wedi bod yn gweithio arnyn nhw, megis 'Dim Tir Llwyd' ac ymgyrch tai 'Peidiwch â Chynhyrfu'. Bydd yn sefydlu Siop Swyddi Undeb Bangor, fel bod myfyrwyr yn ymwybodol ble gellir dod o hyd i waith rhan amser, ac arian ychwanegol, wrth astudio ym Mangor. Bydd yn ceisio ymgorffori 'cynaliadwyedd', a 'chyflogadwyedd', yng ngweithgareddau Undeb y Myfyrwyr, ac ef fydd y prif bwynt cyswllt rhwng y myfyrwyr, y gymuned leol a Phrifysgol Bangor.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â Mark trwy e-bost mark.barrow@undebbangor.com neu trwy roi caniad iddo ar 01248 388001 neu trwy alw i'w weld yn Undeb y Myfyrwyr. Mae'n fwy na pharod cwrdd ag unrhyw fyfyriwr er mwyn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed!

Gwen 26 Meh 2020

Blog Gadael Mark

Dyna ni felly... ar ôl dwy flynedd yn gweithio yn Undeb Bangor, rydw i wedi cyrraedd fy wythnos olaf, a byddaf yn cwblhau fy nghyfnod gwaith fel Llywydd yn swyddogol am 5pm ddydd Gwener 26 Mehefin. Wrth gyrraedd diwedd unrhyw bennod yn eich bywyd, p'un a bo hynny'n golygu symud i swydd newydd neu symud i gartref newydd, mae'n naturiol mynd trwy gyfnod o adfyfyrio. Mae hynny'n sicr yn wir i mi, gan fy mod hefyd yn dod i ddiwedd cyfnod o bum mlynedd o fyw ym Mangor, a phum mlynedd o gysylltiad â Phrifysgol Bangor, i ddechrau fel myfyriwr am dair blynedd, ac wedyn dwy flynedd o weithio i Undeb Bangor.

Pan fyddaf yn meddwl yn ôl at fy niwrnod cyntaf o weithio yn Undeb Bangor, yn ôl ym mis Mehefin 2018, caf fy atgoffa o ba mor wahanol y mae popeth yn ymddangos erbyn hyn. Yn amlwg, mae Covid-19 wedi cyfrannu at hynny, ond mae yna lawer o resymau eraill yn ogystal. Rwy'n teimlo fod Prifysgol Bangor yn sefydliad gwahanol i'r hyn ydoedd ddwy flynedd yn ôl (cyfnod cymharol fyr, o ystyried ei fod yn agosáu at ddathlu 140 mlynedd fel sefydliad), a hynny oherwydd arweinyddiaeth newydd a blaenoriaethau newydd. Mae'n rhyfeddol faint o newid a gywasgwyd i'r ddwy flynedd hynny - newid yr wyf wedi bod yn dyst iddo ac wedi cyfrannu ato.

Yn yr un modd, rwy'n teimlo fod Undeb Bangor mewn lle gwahanol iawn o'i gymharu â phan ddechreuais fy swydd fel Is-lywydd Addysg. Yn y cyfnod hwnnw, rydym wedi datblygu ac aeddfedu ein perthynas ag adrannau a phersonél y brifysgol (roedd yn rhaid i rywfaint o hynny ddigwydd oherwydd newidiadau yn y brifysgol), ac rydym hefyd wedi diffinio ein diben a'n hethos yn fwy manwl, i wneud ein hunain yn fwy perthnasol a mwy ystyrlon i fyfyrwyr Prifysgol Bangor. Credaf fod gennym bellach fwy o hyder yn yr hyn y gallwn ei gyflawni, a'n bod yn cael ein gwerthfawrogi a'n parchu yn fwy oherwydd hynny.

Nid wyf yn honni o gwbl mai fy ngwaith fy hun sy'n gyfrifol am hyn - mae wedi bod yn ymdrech tîm, yn waith na ellid fod wedi'i gyflawni heb deyrngarwch ac ymroddiad aelodau staff talentog Undeb Bangor. Serch hynny, byddaf yn awr yn ceisio egluro sut y gallwn fod wedi cyfrannu at rywfaint o'r newid hwn, o ganlyniad i'r pethau hynny a gyflawnwyd yr wyf yn ymfalchïo fwyaf ynddynt. Maent yn helpu i egluro sut mae ein pwrpas, fel undeb myfyrwyr, bellach yn derbyn mwy o gydnabyddiaeth a chefnogaeth.

Ailstrwythuro'r brifysgol - Achosion Busnes dros Newid

Yn ôl ym mis Rhagfyr 2018 (wythnos neu ddwy cyn gwyliau'r Nadolig), cyhoeddodd y brifysgol y newyddion drwg bod yn rhaid gwneud arbedion ariannol sylweddol, a chyflwynwyd ail ymarfer ailstrwythuro. Roedd hyn yn dilyn ailstrwythuro yn y flwyddyn academaidd flaenorol, cyn fy nghyfnod i yn Undeb Bangor.

Newidiodd y newyddion hyn ein blaenoriaethau, bron dros nos, wrth iddi ddod yn amlwg faint o waith y byddai angen i ni ei wneud ar hyn, yn arbennig felly gan ein hadran Llais Myfyrwyr (cynrychiolaeth academaidd). Daeth maintioli’r ymarfer ailstrwythuro i’r amlwg yn fuan, ar ôl i ni lwyddo i gael copïau o'r Achosion Busnes dros Newid (y dogfennau oedd yn nodi’r newidiadau arfaethedig), a oedd yn cynnwys cynnig i ddod ag o leiaf un maes pwnc i ben yn llwyr.

O'r cychwyn cyntaf, roeddem yn gweld yn glir y byddai'n rhaid neilltuo amser ac egni sylweddol i'r ymarfer hwn. Gwnaethom ddeall yn gyflym sut y byddai'n rhaid i ni droedio llinell fain rhwng gweithio'n adeiladol gydag adrannau a phersonél y brifysgol, a chefnogi myfyrwyr a oedd, yn ddealladwy, yn teimlo'n ddig ac yn ansicr ynglyn â goblygiadau'r holl broses.

Gwnaethom, rwy'n credu, drin y sefyllfa mewn modd pwyllog a chynhyrchiol, ac rwy'n falch o'r hyn y gwnaethom ei gyflawni. Fe wnaethon ni bwyso ar y brifysgol i rannu’r Achosion Busnes gyda’r  myfyrwyr, gan bwysleisio pwysigrwydd didwylledd a thryloywder - rhywbeth mae rheolwyr y brifysgol bellach yn gwbl ymwybodol ohono. Yn dilyn hynny, gwnaethom drefnu cyfarfodydd gyda'r myfyrwyr hynny yr oedd y cynigion yn effeithio arnynt, i gofnodi eu prif bryderon, a bu hynny’n sylfaen i adroddiad helaeth.

Roedd yr adroddiad 52 tudalen hwn yn symbol o newid yn y modd y mae'r brifysgol, a myfyrwyr, yn gweld Undeb Bangor. Dangosodd iddynt, yn ogystal â hwyluso ochr ddifyr a chymdeithasol profiad myfyrwyr, trwy glybiau chwaraeon a chymdeithasau, ein bod hefyd yma i gynrychioli myfyrwyr yn ystyrlon trwy sefyllfaoedd anodd a heriol. Daeth hyn yn amlwg wrth i ni fod yn rhan o grwpiau craffu'r Achosion Busnes, ac wrth i ni annerch protest a drefnwyd gan rai o'r myfyrwyr yr oeddem wedi bod yn gweithio â nhw.

Credaf fod ein cyfraniad i'r ymarfer hwn wedi cael ei ddeall a'i werthfawrogi. Arweiniodd i'r brifysgol ddechrau ein cymryd mwy o ddifrif ac fe wnaethom ddylanwadu'n uniongyrchol ar yr ailstrwythuro terfynol. Fe wnaethom godi ein safle yn sylweddol yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2019, a ni oedd yr undeb myfyrwyr gorau yng Nghymru am gynrychioli barn a buddiannau academaidd myfyrwyr, ac rwy'n siwr bod hyn yn bennaf oherwydd ein gwaith yn ymateb i'r Achosion Busnes. Cafodd y gwaith hwn effeithiau tymor hir hefyd. Cadarnhaodd ein perthynas waith â gwahanol rannau o'r brifysgol ac mae wedi golygu yr ymgynghorir â ni'n naturiol bellach ynghylch unrhyw newidiadau mawr, fel sydd wedi digwydd trwy gydol argyfwng Covid-19.

Gwelededd

Un o'r prif feirniadaethau a wneir o undebau myfyrwyr ledled y wlad, gan gynnwys Undeb Bangor, yw nad yw myfyrwyr yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud na beth yw eu pwynt. Mae llawer wedi cael ei ysgrifennu am hyn, ac rwyf wedi bod i gynadleddau a sesiynau hyfforddi dirifedi lle mae hyn wedi bod yn brif bwnc trafod. Un o'r rhesymau dros hynny yw bod gwaith undebau myfyrwyr mor amrywiol a chymysg ei bod yn anodd ei grynhoi mewn ychydig eiriau. Pan na ellir egluro rhywbeth yn rhwydd, mae difaterwch yn aml yn dilyn.

Wedi dweud hynny, nid yw undebau myfyrwyr bob amser yn helpu eu hunain. Pan ddechreuais yn Undeb Bangor, roedd diwylliant pendant mai gwaith swyddfa'n bennaf oedd gwaith Swyddog Sabothol. Ar lawer ystyr mae hyn oherwydd 15 mlynedd o ddatblygiadau digidol cyflym, a barodd i bobl gredu mai'r cyfryngau cymdeithasol oedd yr ateb i bob 'ymgysylltiu â myfyrwyr' - pam gadael y swyddfa pan fo modd rhannu popeth ar Facebook ac Instagram? Y drafferth ydy, dydy hi ddim yn fater mor syml â rhannu negeseuon ar-lein, ac mae myfyrwyr, yn hollol gywir, wedi dweud hynny wrthym. Gallaf warantu bod ''Dydw i byth yn eu gweld, felly does gen i ddim syniad beth maen nhw'n ei wneud" yn ymadrodd y mae pob undeb myfyrwyr wedi'i glywed wrth ofyn am adborth.

Rwyf bob amser wedi teimlo’n gryf fod rhyngweithio wyneb yn wyneb yn hollbwysig, a bod yn rhaid neilltuo amser ar ei gyfer. O'r cychwyn, glynais wrth yr egwyddor hon. Pan oeddwn yn Is-lywydd Addysg, cychwynnais ar raglen bersonol o gyhoeddiadau mewn darlithoedd, a fyddai'n golygu fy mod yn mynd i gwpl o ddarlithoedd bob wythnos i hysbysu myfyrwyr ynglyn â beth yn union yr oeddwn i, a'r undeb, wedi bod yn gweithio arno. Ar ôl dod yn Llywydd fe wnes i ehangu hyn i fod yn flaenoriaeth i Undeb Bangor a dechreuodd y pedwar swyddog arall wneud yr un peth. Mae hyn wedi cysylltu â rhaglen 'undeb wib’, sy'n golygu ein bod yn gosod stondin mewn nifer o wahanol leoliadau o gwmpas y brifysgol er mwyn rhyngweithio â myfyrwyr, a'u hysbysu ar yr un pryd o'r hyn rydym wedi bod yn gweithio arno.

Wrth gwrs, mae hyn i gyd wedi cael ei gryfhau trwy bresenoldeb cynyddol ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol (a gaiff ei gryfhau ymhellach gan wefan newydd), gan nad wyf erioed wedi honni y dylai rhyngweithio wyneb yn wyneb gymryd lle presenoldeb ar-lein, ond yn hytrach y dylai ei ategu.

Mae cryn dipyn i'w wneud o hyd i gryfhau ein gwelededd. Rydym yn dal i dderbyn negeseuon yn gofyn i ni beth yw pwynt undeb y myfyrwyr ac mae arolwg diweddar o fyfyrwyr ar ein campws yn Wrecsam yn dangos bod angen llawer mwy o waith o ran ein hymdrechion i ymgysylltu'n well â'r myfyrwyr hynny. Serch hynny, rwy’n hyderus ein bod ni i gyd yn Undeb y Myfyrwyr bellach yn deall pwysigrwydd rhyngweithio wyneb yn wyneb (er bod Covid-19 yn golygu bod hynny'n amhosib ar hyn o bryd), a bod mwy o bobl, o ganlyniad, yn deall natur ein gwaith.

 

 

Gwerth gwrando

Ar lawer ystyr mae'n anodd dadlau sut y gall Swyddog Sabothol wneud ei waith heb yr elfen hon o ryngweithio wyneb yn wyneb. Rydym wedi hen arfer â phob gwleidydd yn dweud wrthym eu bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i wrando ar 'y bobl' a chael eu tywys ganddynt - mae unrhyw beth arall yn gwneud iddyn nhw ymddangos yn rhodresgar ac elitaidd. Mae'r un peth yn berthnasol i Swyddogion Sabothol os ydynt yn dymuno cael eu parchu gan y myfyrwyr a'u hetholodd.

Yn rhy aml o lawer, bydd Swyddogion Sabothol yn smalio eu bod yn gwybod yn union beth mae myfyrwyr eisiau iddynt weithio arno, heb siarad â nhw amdano. Wrth gwrs, yn aml mae ganddynt syniad eithaf da, gan iddynt fod yn fyfyrwyr eu hunain, ac mae pob un yn ceisio llunio maniffesto sy'n apelio at fyfyrwyr, yr etholaeth. Ond un egwyddor rwyf bob amser wedi ceisio cadw ati yw gwrando a dysgu gan fyfyrwyr, er mwyn cael gwybod beth sy'n bwysig iddynt. Fe wnes i hyn yn y cychwyn cyntaf, wrth lunio fy maniffesto i sefyll fel Is-lywydd Addysg, ac ers hynny rwyf wedi cael fy nhywys gan sgyrsiau rydw i wedi'u cael â myfyrwyr, a chan y cyfoeth o ddata arolwg ac adborth sydd gan Undeb Bangor.

Credaf fod rhoi gwerth ar wrando ar fyfyrwyr yn gwneud gwaith Swyddog Sabothol yn llawer mwy gwybodus ac ystyrlon. Yn ystod fy nghyfnod yn Undeb Bangor rwyf wedi arwain sawl ymgyrch a menter sydd wedi ceisio mynd at galon yr hyn y mae myfyrwyr yn ei ystyried yn bwysig iddynt. Nid yw'n syndod bod llety a thai myfyrwyr wedi bod yn un esiampl o hynny. Roedd y neges 'Peidiwch â Chynhyrfu' a ddyfeisiais yn ymateb uniongyrchol i adborth a gefais gan fyfyrwyr, yn dweud eu bod yn teimlo dan bwysau i lofnodi contractau sector preifat heb gymryd golwg trylwyr ar yr hyn oedd ar gael. Yn yr un modd, roedd y llwyfan adolygu tai a weithiais yn agos ag ef, 'Marks Out Of Tenancy', yn un o fy mlaenoriaethau ar ôl clywed myfyrwyr yn sôn yr hoffent allu edrych ar adolygiadau dibynadwy cyn dewis lle i fyw.

Ymgyrch arall rwy'n falch ohoni yw 'Dim Tir Llwyd", a sefydlwyd i roi cyhoeddusrwydd i bolisi 'dim goddefgarwch' y brifysgol tuag at aflonyddu rhywiol a thrais. Sefydlwyd yr ymgyrch, unwaith eto, o ganlyniad i glywed, o lygad y ffynnon, cymaint o broblem yw trais rhywiol ar bob campws prifysgol, gan gynnwys ym Mangor. Un agwedd ar yr ymgyrch hon, ac rwy'n credu bod hyn yn wir am bob ymgyrch a menter, yw pwysigrwydd mesur ei heffaith. Arweiniais elfen o'r ymgyrch a oedd yn cynnwys myfyrwyr yn 'llofnodi addewid', trwy roi eu llofnod at fwrdd gwyn oedd yn cynnwys crynodeb o bolisi dim goddefgarwch y brifysgol fel pennawd. Roedd hon yn ffordd bwerus a gweledol o atgoffa myfyrwyr o bwysigrwydd yr ymgyrch a golygai ein bod yn gallu mesur faint yn union o fyfyrwyr a ymunodd â ni i gydnabod bod y neges yn un bwysig.

Rwy'n falch o'r ymgyrchoedd rydw i wedi eu harwain, trwy gydol fy nwy flynedd yn Undeb Bangor - dim ond cwpl ohonynt ydw i wedi eu crybwyll yma. Nid yw hyn dim ond oherwydd iddynt gael eu cynnal, ond oherwydd fy mod yn ymwybodol eu bod yn ymwneud â'r hyn oedd myfyrwyr yn credu oedd yn bwysig, yn hytrach na fy mod i’n gwneud penderfyniadau ar eu rhan. Trwy wrando a dysgu gan fyfyrwyr, roeddwn yn hyderus fy mod yn buddsoddi amser ac adnoddau mewn ymgyrchoedd a allai wneud gwir wahaniaeth iddynt.

Covid-19

Ni ellid cwblhau'r blog hwn heb droi at argyfwng Covid-19, a drawsnewidiodd fisoedd olaf fy nghyfnod yn Undeb Bangor yn llwyr. Mae'n dal yn eithaf anghredadwy meddwl amdano'n digwydd. Mae'n amlwg iawn i bawb cymaint y newidiodd waith Undeb Bangor, cymaint felly fel nad yw prin yn werth ei grybwyll. Ataliodd y cyfyngiadau symud bron â bod ein holl weithgareddau a chyfleoedd, gyda sylw'n troi at sut y gallem barhau i gynrychioli myfyrwyr yn ddigonol trwy gydol yr argyfwng. Mae'r gwaith hwn yn parhau, gyda'r gwaith bellach yn canolbwyntio ar gynlluniau'r brifysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, yn dechrau ym mis Medi.

Serch hynny, mae’n ddiddorol cysylltu sefyllfa Covid-19 â'r hyn a ddisgrifiais ar ddechrau'r blog hwn, sef bod Undeb Bangor yn cael ei werthfawrogi a'i barchu cymaint yn fwy nag yr oedd mewn blynyddoedd blaenorol. Mae hyn yn amlwg wedi bod yn wir, gyda’r brifysgol yn gofyn am ein barn o ddechrau un yr argyfwng. Roedd gennym aelodau ar grwp llywio Covid-19 y brifysgol o’r cychwyn cyntaf ac ymgynghorwyd â ni ynghylch pob penderfyniad mawr. Mae hyn yn cynnwys y cam i symud at weithio gartref a gweithredu rheoliadau brys 'Force Majeure' y brifysgol. Un maes  lle cawsom werthfawrogiad arbennig gan y brifysgol oedd o ran cyfathrebu â myfyrwyr. Mae'r brifysgol yn sylweddoli pwysigrwydd tryloywder a diweddaru myfyrwyr yn rheolaidd - ac mae hynny'n gysylltiedig â rhyddhau'r Achosion Busnes dros Newid, 18 mis yn ôl. Rydym wedi cydweithio â nhw ar ryddhau pob neges i fyfyrwyr.

Gall yr arweinyddiaeth yr ydym wedi'i dangos trwy gydol yr argyfwng hwn mewn ffordd gael ei weld yn gyfochrog â'n gwaith yn ymwneud ag ailstrwythuro'r brifysgol, fel y trafodir uchod. Trwy weithio'n adeiladol gyda'r brifysgol, a thrwy gofnodi pryderon a phroblemau myfyrwyr, rydym wedi dangos ein gwerth fel corff gwirioneddol gynrychioliadol.

Sylwadau i gloi

Fel y soniwyd trwy gydol y blog hwn, rwy'n credu bod Undeb Bangor mewn sefyllfa lawer cryfach nag yr oedd ddwy flynedd yn ôl ac rwy'n teimlo ei bod wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd i fod yn rhan o'r siwrnai honno. Dydw i ddim yn mynd i gogio bod popeth yn berffaith, ond rydw i'n gallu dweud yn hyderus ein bod ni'n cael ein gwerthfawrogi a'n parchu am yr amrywiaeth eang o waith rydym yn ei wneud, a hynny i raddau mwy nag a arferai fod yn wir. Byddwn i'n dweud bod hyn yn wir ymysg staff a myfyrwyr y brifysgol fel ei gilydd. Gobeithio bod fy llwyddiannau, y mae rhai ohonynt wedi’u  crybwyll uchod, wedi cyfrannu tuag at hynny, ond mae'n bwysig ailadrodd ei fod yn ymdrech tîm: mae gennym aelodau staff rhagorol yn yr undeb, a nhw yw asgwrn cefn y gwaith pwysig a wnawn.

Ar lefel bersonol, byddaf yn symud i ffwrdd o Fangor ar ddiwedd fy nghyfnod gwaith; rwy'n dechrau ar gwrs ôl-radd (Meistr wedi'i ddilyn gan PhD) ym Mhrifysgol Caergrawnt ym mis Hydref. Serch hynny, byddaf bob amser yn edrych yn ôl ar fy amser ym Mangor, ac yn benodol yn Undeb Bangor, gydag ymdeimlad mawr o falchder a diolchgarwch. Fe wnes i ddatblygu’n aruthrol fel person dros y cyfnod hwn ac roedd hynny yn sgil y cyfleoedd fu ar gael imi, yn ogystal â’r holl gefnogaeth a gefais ar hyd y ffordd gan gynifer o bobl.

Wrth symud ymlaen, edrychaf ymlaen at wylio gwaith gwych Undeb Bangor o bell, a hynny gydag anwyldeb enfawr. Byddaf bob amser yn cefnogi Undeb Bangor, a Phrifysgol Bangor, a bydd gan Fangor le arbennig yn fy nghalon.

Mark Barrow

Llywydd Undeb Bangor: 2019-20

Is-lywydd Addysg: 2018-19

 

No comments
Mer 26 Chw 2020

Diweddariad Mis Chwefror

Helo bawb. Rwy’n gobeithio eich bod yn mwynhau’r semester newydd ac wedi llwyddo yn arholiadau mis Ionawr.

Mae’n bosib eich bod wedi sylwi ar ein cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cylchlythyr wythnosol, mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn brysur iawn inni yn Undeb Bangor. Rwy’ wedi amlygu rhai o’r prif bwyntiau yma, ond cysylltwch os yr hoffech fwy o wybodaeth.

Achos Coronafirws – dim goddefgarwch i aflonyddwch

Fel yr wyf yn siwr eich bod wedi’i weld, mae’r Brifysgol ac Undeb Bangor yn cydweithio’n agos i fonitro’r achos o Goronafirws a ddechreuodd yn Tsieina. Rydym yn parhau i weithredu yn ôl cyngor awdurdodau’r DU.

Yna anffodus, mae rhai adroddiadau cenedlaethol ynglyn â rhai unigolion yn dioddef aflonyddwch hiliol ac yn cael eu hosgoi. Rydym yn condemnio’r ymddygiad hwn, ac eisiau dweud yn glir na fydd Prifysgol Bangor nac Undeb Bangor yn goddef unrhyw achosion o’r math hwn.

Mae gennym ni bolisi dim goddefgarwch i aflonyddwch ac rydym yn ymroddedig i gynnal amgylchedd diogel a chefnogol ble gaiff pob myfyriwr eu trin â pharch ac urddas. Rydym yn credu y dylech fedru fyw ac astudio mewn Prifysgol ble gallwch fod yn chi eich hun, bod yn rhan o bob cyfle a chyrraedd eich llawn botensial.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglyn â hyn, cysylltwch ar bob cyfrif.

 

Streiciau Undeb Prifysgol a Choleg (UCU)

Rydych siwr o fod yn ymwybodol bod rhai aelodau o UCU wedi pleidleisio’n ddiweddar dros 14 diwrnod o streicio yn Chwefror a Mawrth. Bydd y streiciau’n digwydd dros gyfnod o 4 wythnos. Byddant yn dechrau ar ddydd Iau’r 20fed o Chwefror, ac yn dod i ben ar ddydd Gwener y 13eg o Fawrth.

Derbynia Undeb Bangor fod y materion a ysgogodd y streiciau yn bryderon dilys ynglyn â dyfodol Addysg Uwch. Mae’r materion yn cynnwys tâl, cydraddoldeb a llwyth gwaith. Fodd bynnag, rydym yn anghytuno â tharfu parhaol ar eich addysg chi. Rydym yn credu y gallai gweithredu pellach, yn y cyfnod yn arwain at arholiadau, amharu ar addysg a phrofiad myfyrwyr.

Byddwn yn rhoi diweddariadau wrth i’r gweithredu diwydiannol fynd yn ei flaen. Os oes unrhyw bryderon neu gwestiynau gennych chi, rydym yn eich annog i gysylltu ag aelod o staff o fewn eich maes chi, ond gallwch bob tro gysylltu â ni gan ddefnyddio’r cyfeiriad hwn: studentvoice@undebbangor.com.

Am unrhyw wybodaeth bellach ynglyn â’r streiciau, gan gynnwys tudalen FAQ, ewch i’n gwefan: https://www.undebbangor.com/news/article/6013/Statement-on-UCU-Strikes/.

Wythnos Gyflogadwyedd/Ffair Cyfleoedd Myfyrwyr

Digwyddodd Wythnos Gyflogadwyedd Prifysgol Bangor rhwng dydd Llun y 10fed a dydd Gwener y 14eg o Chwefror, a bu Undeb Bangor yn rhan fawr o drefnu’r wythnos.

Mae Undeb Bangor yn deall bod cyflogadwyedd yn bryder i nifer o fyfyrwyr, a phwysigrwydd cofnodi sgiliau a phrofiadau yn ystod eu hamser mewn addysg uwch. O ganlyniad, mae cyflogadwyedd yn un o’n blaenoriaethau.

Buom yn cydweithio’n agos gyda’r Gwasanaethau Sgiliau a Chyflogadwyedd er mwyn paratoi at yr wythnos, ac eleni digwyddodd nifer o sesiynau trwy gydol yr wythnos yn yr Undeb. Roedd hefyd bresenoldeb gan Undeb Bangor yn y rhan fwyaf o sesiynau.

Hefyd, mae’n bosib ichi sylwi i’n Ffair Cyfleoedd Myfyrwyr ddigwydd ar ddydd Mercher yr Wythnos Gyflogadwyedd. Mae’r digwyddiad yn debyg i Serendipity, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weld rhai o’r cyfleoedd sydd ar gael trwy Undeb Bangor. Mae hefyd yn gyfle i wasanaethau’r Brifysgol ac allanol i siarad â myfyrwyr.

Fodd bynnag, un ffactor arall tu ôl i’r ffair yw rhoi mwy o fomentwm i Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (GMB) gan fod clybiau a chymdeithasau yn dueddol o hawlio’r sylw yn Serendipity. Mae hefyd yn cyd-fynd â neges gyflogadwyedd Undeb Bangor gan ein bod yn credu’n gryf bod prosiectau gwirfoddoli yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ehangu ar eu sgiliau a phrofiadau cyflogadwy, megis gweithio gyda phlant neu’r henoed.

Ymgyrch/deiseb Trenau

Dros yr wythnosau diwethaf rwy’ wedi dechrau Ymgyrch Drenau Undeb Bangor. Ymateb yw’r ymgyrch i’r sylwadau rydym wedi’u derbyn gan fyfyrwyr dros yr wythnosau diwethaf ynglyn â llai o drenau ar reilffyrdd gogledd Cymru, yn benodol trenau sy’n dod i orsaf Bangor.

O ganlyniad, mae Undeb Bangor wedi cydnabod hwn fel pryder pennaf i fyfyrwyr ac yn ceisio ei ddatrys. Rydym wedi creu holiadur byr sydd ar ein gwefan, sy’n caniatáu myfyrwyr i leisio’u barn ar y gwasanaethau. Mae’n bwysig ein bod yn casglu cymaint o ddata ag sy’n bosib.

Byddwn yn defnyddio’r data mewn trafodaethau a chyfathrebu dilynol. Byddwn yn anfon ein deiseb ynglyn â chyflwr y gwasanaeth at Lywodraeth Cymru, yn ogystal ag anfon llythyr agored ar Trafnidiaeth i Gymru yn amlygu’r pryderon. Byddaf hefyd yn cwrdd â gwleidyddion lleol, gan gynnwys yr AS ac AC lleol er mwyn trafod y materion ymhellach.

Ymgyrch Iechyd Rhywiol

Ymgyrch arall rydym yn gobeithio ei ddechrau yw ymgyrch iechyd rhywiol. Deillia’r ymgyrch hon o ddarpariaeth sydd yn barod yn ei lle gennym – sef darparu cynnyrch iechyd rhywiol, yn cynnwys condomau, am ddim i fyfyrwyr.

Siaradais ag ymgynghorydd iechyd rhywiol yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar ynglyn â chydweithio ar ymgyrch. Cytunodd y byddai un o’i gydweithwyr, nyrs wedi’i hyfforddi, yn dod i’r Brifysgol er mwyn cwrdd â myfyrwyr i drafod iechyd rhywiol, ac i roi gwybodaeth o ran ble i gael cymorth yn lleol.

Hefyd, cytunom i gydweithio ar ymgyrch y mae’n ei harwain yn barod, sef ‘Sextember’ sy’n codi ymwybyddiaeth o wybodaeth iechyd rhywiol sylfaenol. Byddwn yr ymgyrch yn digwydd ym mis Medi, gan gynnwys yr wythnos groeso, gan ein bod yn credu y dylai myfyrwyr y flwyddyn gyntaf fod yn ymwybodol o’r wybodaeth.

 

 

Archwiliad Safon Fewnol y Gyfraith

Fel rhan o fy rôl fel Llywydd, rwy’n aelod o ‘Archwiliadau Safon Fewnol’, sy’n archwilio ysgolion academaidd bob pum mlynedd. Mae tri o’r archwiliadau’n digwydd bob blwyddyn academaidd fel rheol, a’r un diweddaraf oedd Ysgol y Gyfraith. Yr ysgol nesaf fydd Gwyddorau Meddygol.

Mae’r archwiliadau yma’n bwysig gan eu bod yn archwilio sut y mae bob ysgol yn gweithredu, yn cynnwys addysgu a dysgu a phrofiad y myfyrwyr. Maent hefyd yn cynnwys cyfweld â myfyrwyr o fewn yr ysgol, er mwyn cael syniad o’u profiadau wrth astudio yno.

Yn dilyn y broses archwilio, ysgrifennir adroddiad i’r ysgol gydag argymhellion o ran sut i wella ynghyd â rhestr o gymeradwyaeth a nododd y panel.

Strategaethau Prifysgol – Dysgu ac Addysgu, Iechyd a Lles, Ymwneud â’r Gymuned ayyb.

Fel crybwyllais uchod, mae’r Brifysgol yn datblygu ei chyfeiriad strategol, sy’n golygu bod gofyn imi roi mewnbwn i nifer o’r strategaethau. Mae’r rhain yn cynnwys datblygu Strategaeth Dysgu ac Addysgu, Strategaeth Profiad Myfyrwyr a Strategaeth Iechyd a Lles.

Mae’n hollbwysig bod profiad y myfyrwyr yn cael ei adlewyrchu yn y strategaethau hyn, sef pam fy mod yn rhoi llawer o amser er mwyn sicrhau fy mod yn cyfrannu atynt. Mae hefyd yn bwysig nodi bod y strategaethau yn cyd-fynd â chyfeiriad y sefydliad, sy’n amlygu pwysigrwydd cyfraniad Undeb Bangor ymhellach, a’r berthynas gref sydd rhwng yr Undeb a’r Brifysgol.

Byddaf yn rhoi diweddariadau cyson ynglyn â’r strategaethau wrth iddynt ddatblygu.

 

Cofiwch, mae bob tro groeso i chi gysylltu â fi, ac rwy’n edrych ymlaen at eich gweld yn fuan.

No comments
Mer 04 Rhag 2019

Diweddariad mis Rhagfyr gan y fi, Mark, eich Llywydd.

Helo bawb. Gobeithio eich bod wedi mwynhau eich semester, ac eich bod yn edrych ymlaen at

Rwy’n siwr eich bod wedi sylwi bod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn hynod o brysur i Undeb Bangor, ac mae dal llawer i ddod cyn diwedd semester 1! Byddaf yn amlygu rhai prif bwyntiau yma, ond cofiwch gysylltu os hoffech unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Streiciau UCU

Rwy’n siwr eich bod yn ymwybodol o’r streiciau sy’n digwydd ym Mangor gan rai o aelodau UCU. Dechreuodd y streiciau ar y 25ain o Dachwedd ac yn parhau hyd at y 4ydd o Ragfyr. Mae Undeb Bangor yn cefnogi hawliau staff y Brifysgol i weithredu’n ddiwydiannol ar faterion sy’n cael effaith arnyn nhw a’u haelodau. Fodd bynnag, ein blaenoriaeth ni yw ein myfyrwyr ac rydym yn gweithio gyda’r Brifysgol i liniaru unrhyw effaith y gallai’r streiciau eu cael ar fyfyrwyr.

Am wybodaeth bellach ynglyn â’r streiciau, gallwch weld dudalen Q&A ar ein gwefan: https://www.undebbangor.com/strikeqanda/. Os ydych yn teimlo bod y streiciau wedi effeithio arnoch yn barod, cysylltwch. Mae ein Gweithiwr Achos Academaidd hefyd yn hapus i gael sgwrs os hoffech wneud cwyn ynglyn â chael eich effeithio’n bersonol.

Holiadur Myfyrwyr Bangor

Mae ein Holiadur Myfyrwyr Bangor bellach ar agor a bydd yn cau ar y 7fed o Ionawr 2020. Mae cwestiynau ynglyn â phopeth o’ch profiad academaidd i’r profiad ehangach fel myfyriwr. Mae cyfrannu at yr holiadur yn arwain at roi argymhellion yn seiliedig ar yr adborth i’r Brifysgol a thrwy ein Adroddiad Profiad Myfyrwyr.

Os gwelwch yn dda, treuliwch rai munudau yn llenwi’r holiadur er mwyn gadael i’ch Undeb Myfyrwyr wybod am yr hyn yr hoffech inni weithio arnynt. Gallech hefyd ennill un o’n gwobrau gwych!

Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles wedi’i harwain gan fyfyrwyr

Rydym yn hapus iawn i fod wedi dechrau ar ein Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles, sydd wedi’i seilio ar adborth gan gorff y myfyrwyr. Lansiwyd y strwythur yn ffurfiol yn ystod ein hymgyrch Destresstival ond byddwn yn ei hyrwyddo’n bellach yn ystod Study Aid, sy’n digwydd yn ystod cyfnod arholiadau Ionawr.

Bydd y strategaeth arloesol yn gadael i’r Brifysgol wybod beth sy’n achosi iechyd meddwl a lles gwael i fyfyrwyr, yn ogystal â pha fesurau atal gellid eu defnyddio er mwyn lleihau iechyd meddwl gwael. Byddwn hefyd yn gadael i’r Brifysgol wybod beth ellid ei wneud er mwyn helpu myfyrwyr sy’n dioddef. Rydym yn credu ei fod yn hynod bwysig taw myfyrwyr sy’n arwain ac yn cyfarwyddo strategaeth fel hon, sef pam ein bod mor hapus ein bod wedi medru ei lansio.

Adroddiad Effeithiau Cymdeithasol Gwirfoddoli

Efallai eich bod yn ymwybodol ein bod wedi bod yn gweithio ar greu Adroddiad Effeithiau Cymdeithasol yn seiliedig ar effaith ein prosiectau gwirfoddoli. Bydd yr adroddiad hwn yn arddangos pa mor fuddiol yw gwirfoddoli i fyfyrwyr, a chymuned leol Bangor.

Rwy’ wedi hysbysu rhannau gwahanol o’r Brifysgol ynglyn â’r adroddiad yn barod, a byddwn yn ei ddefnyddio i hyrwyddo’r gwaith gwych sy’n digwydd yn Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (SVB). Bydd yr adroddiad hefyd yn sail i gynhyrchu straeon newyddion cadarnhaol bydd yn helpu i ddangos i bobl leol faint mae Undeb Bangor yn ei wneud i’r gymuned.

Gwobrau ‘Green Gown’ a ‘Think Before you Drink’

Dros y flwyddyn ddiwethaf rwy’ wedi bod yn gweithio ar y cyd gyda thîm arlwyo’r Brifysgol a’r Labordy Cynaliadwyedd er mwyn cynhyrchu’r ymgyrch ‘Think Before you Drink’. Ffocws yr ymgyrch yw’r hyn mae Prifysgol Bangor wedi’i wneud er mwyn gwella cynaliadwyedd ei chynnyrch a mannau arlwyo, megis gwastraff amldro. Un enghraifft o’r gwaith yw cynhyrchu cwpanau amldro sydd â brandio Prifysgol Bangor, a chyflwyno’r gostyngiad o 10c os eich bod yn defnyddio cwpan amldro.

Cyrhaeddodd yr ymgyrch restr fer y gwobrau ‘Green Gown’ blynyddol yn Glasgow ar y 26ain o Dachwedd. Mae’r gwobrau’n cydnabod ffyrdd arloesol mae sefydliadau Addysg Uwch yn y DU yn ceisio gwella cynaliadwyedd. Er na ddaeth yr ymgyrch yn fuddugol, roedd y gydnabyddiaeth yn destun i’r holl waith caled sydd wedi mynd mewn i’r ymgyrch.

Un enghraifft yn unig o sut mae Undeb Bangor wedi bod yn gweithio ar gynaliadwyedd yw’r ymgyrch hon. Ers i Brifysgol Bangor dderbyn ein cynnig i gyhoeddi Argyfwng Hinsawdd, rydym wedi bod yn mynnu eu bod yn atebol i wneud newidiadau cadarnhaol. Mae Undeb Bangor wedi bod yn chwarae rhan hefyd, megis y modd rydym wedi gosod bin Teracycle ar gyfer gwastraff plastig untro.

Ymweliadau Gwastraff Cymuned

Ddiwedd y semester, byddwn yn ymweld â thai myfyrwyr o amgylch Bangor er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o sut i reoli eu gwastraff yn effeithiol, a dangos pa eitemau gellir eu hailgylchu yn yr ardal hon. Bydd cyfle hefyd i archebu biniau ailgylchu newydd, os bod eu hangen, a darganfod pryd caiff eich gwastraff ei gasglu.

Ymgyrch Tai ‘Don’t Panic’

Ym mis Tachwedd lansiwyd ymgyrch ‘Don’t Panic’ gan Undeb Bangor a thîm tai’r Brifysgol, sef ymgyrch i gyfleu nad oes angen brysio wrth ffeindio ty ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, a’i fod yn bwysig eu bod yn bwyllog cyn gwneud penderfyniad.

Trwy gydol y flwyddyn academaidd byddaf yn gweithio ar dai. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys hyrwyddo pellach ar ein platfform adolygu Marks Out of Tenancy a lansio ein Gwobrau Landlordiaid. Dyma gyfleoedd gwych i gydnabod gwaith gwych nifer o landlordiaid Bangor wrth sicrhau od eu tenantiaid yn teimlo’n gartrefol.

Cyfarfodydd/pwyllgorau’r Brifysgol

Fel crybwyllais uchod, rwy’n treulio llawer o amser mewn cyfarfodydd pwyllgorau er mwyn sicrhau cynrychiolaeth lawn o gorff y myfyrwyr.

Er enghraifft, ar y 28ain o Dachwedd mynychais Ddiwrnod Datblygiad Strategol y Brifysgol, yn ffocysu ar gyfeiriad strategol y Brifysgol. Rwy’ hefyd yn mynychu nifer o gyfarfodydd lefel-uchel yn trafod y modd caiff y Brifysgol ei rhedeg, yn ogystal â blaenoriaethau strategol Bangor. Mae’r rhain yn cynnwys y Grwp Strategaeth Academaidd a’r Grwp Strategaeth Cyflogadwyedd.

Cofiwch gysylltu ar unrhyw adeg ac edrychaf ymlaen at eich gweld eto’n fuan.

 

No comments
Gwen 18 Hyd 2019

Sut fod hi'n ganol mis Hydref yn barod?

Helo bawb. Rwy'n teimlo ei bod yn amser da i gysylltu â chi ynglyn â’r gwaith rydw i wedi bod yn ei wneud dros yr ychydig fisoedd diwethaf, a'r hyn rydw i'n gweithio arno ar gyfer gweddill y semester. Mae pawb yn Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf, felly gall hi fod yn eithaf anodd dod o hyd i'r amser i edrych yn ôl ac ystyried yr hyn mae rhywun wedi bod yn gweithio arno!

Fedra' i ddim credu ein bod ym mis Hydref yn barod! Nid yw'n ymddangos yn ddau funud ers yr haf, pan oedd popeth i'w weld yn dawel iawn, ac erbyn hyn, yn sydyn reit, mae'r Wythnos Groeso wedi gwibio heibio!

Rwy'n parhau i fwynhau gweithio gyda gweddill y tîm sabothol. Mae pawb mor frwdfrydig dros weld newid cadarnhaol yn eu gwahanol feysydd. Mae wir yn bleser bod yn rhan o'r gwaith.

Ennyn diddordeb y myfyrwyr yn ehangach

Un o'm mlaenoriaethau i, sydd wedi datblygu bellach i fod yn flaenoriaeth i'r tîm sabothol, yw rhoi gwybod i chi am yr hyn mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithio arno, a gwneud yn siwr eich bod yn gwybod am y gweithgareddau y gallwch chi gymryd rhan ynddynt. Roedd hyn yn fy maniffesto, ac rwy'n falch o ddweud ein bod yn gweithredu arno. Gyda chymorth fy nghydweithiwr, Conor, rydym wedi llunio cynllun ennyn diddordeb, sy'n golygu bod yr holl dîm sabothol yn ymweld yn rheolaidd â darlithoedd, llyfrgelloedd a gwahanol fannau cymunedol i roi'r newyddion diweddaraf i chi. Rwy'n siwr y byddwch yn dechrau gweld llawer mwy ohonom!

Deilliodd y syniad yma o sylwadau a dderbyniwyd i'r perwyl nad ydym yn mynd allan ddigon i siarad â'r myfyrwyr. Rwy'n cytuno'n llwyr nad yw hi'n ddigon i roi rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol yn unig, neu ddim ond anfon e-bost. Mae'n rhaid i ni hefyd fynd allan a chrwydro’r campws, a rhoi gwybod i chi am yr hyn rydym yn ei wneud a'ch hysbysu am y gweithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Cyflogadwyedd

Mae Prifysgol Bangor wedi mynd trwy ychydig fisoedd pur ddramatig a chythryblus, ac mae'n bwysig iawn fy mod i'n gwbl ymwybodol o bopeth sy'n digwydd, er mwyn i'ch llais chi barhau i gael ei glywed. Bellach mae'r Is-ganghellor newydd, yr Athro Iwan Davies, wedi dechrau yn ei swydd,  ac mae wedi dod â syniadau arloesol a chyffrous i Fangor.

Mae hyn yn golygu bod y brifysgol yn mynd i gyfeiriad newydd mewn sawl maes. Prif flaenoriaeth yr Is-ganghellor yw 'cyflogadwyedd', ac rwy'n cytuno'n llwyr ag ef yn hyn o beth. Mae'n rhaid i ni sicrhau bod pob myfyriwr wedi'i baratoi'n llawn ar gyfer byd gwaith a'ch bod chi'n meithrin y sgiliau a'r profiad perthnasol. Dyma pam fo Strategaeth Cyflogadwyedd newydd yn cael ei chyflwyno, ac rwyf wedi bod yn cyfrannu iddi. Un o'r enghreifftiau gorau o gynnydd yn y maes hwn yw'r cyhoeddiad y bydd cyfleoedd lleoliad gwaith yn cael eu cyflwyno ar bob rhaglen radd israddedig o'r mis Medi hwn.

Yn ogystal, credaf fod gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr yn cynnig sgiliau trosglwyddadwy rhagorol i fyfyrwyr, sgiliau y gallwch chi eu defnyddio yn y gweithle. Er enghraifft, os ydych yn aelod o bwyllgor clwb, cymdeithas neu broject gwirfoddoli penodol, gallwch feithrin sgiliau mewn arweinyddiaeth a chynrychiolaeth, yn ogystal â hyder a sgiliau siarad yn gyhoeddus. Dyna pam fy mod yn gweithio i sicrhau bod cyflogadwyedd wrth wraidd ein holl weithgareddau.

 

 

Cynaliadwyedd

Yn yr un modd, rwy'n gweithio ar ymgorffori 'cynaliadwyedd' i bob maes yn Undeb y Myfyrwyr. Mae hyn yn rhywbeth y mae llawer o fyfyrwyr yn teimlo'n angerddol yn ei gylch, ac yn ddiweddar rydym wedi recriwtio myfyriwr fel aelod staff i helpu gyda hyn. Mae'n bwysig cofio nad mater amgylcheddol yn unig yw cynaliadwyedd, gan fod y 'pedwar piler' hefyd yn cynnwys diwylliant, cyllid a chymdeithas. Er mwyn helpu i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cymryd rhan, bydd gwobr gynaliadwyedd yn cael ei chynnig i'r clwb, y gymdeithas neu'r project gwirfoddoli sy'n gwneud fwyaf i sicrhau eu bod yn gweithredu'n gynaliadwy.

Adroddiad Gwirfoddoli/Effaith Gymdeithasol

Un o'm nodau eleni yw hyrwyddo gwirfoddoli i'r un lefel â chlybiau a chymdeithasau. Credaf fod myfyrwyr yn gyffredinol yn gwybod am glybiau a chymdeithasau, yn un peth am eu bod yn cael cydnabyddiaeth reolaidd drwy ennill gwobr Clybiau a Chymdeithasau WhatUni (tair blynedd yn olynol!), sydd, wrth gwrs, yn rhagorol. Ond mae'r projectau gwirfoddoli'r un mor wych, gan eu bod yn helpu myfyrwyr i ddysgu sgiliau arbennig, sy'n berthnasol i gyflogadwyedd, a hefyd yn cael effaith gadarnhaol wych ar y gymuned.

Mewn ymgais i arddangos projectau gwirfoddoli Undeb Bangor, rydym yn gweithio ar hyn o bryd ar lunio Adroddiad Effaith Gymdeithasol. Bydd yr adroddiad yn manylu ar ehangder y cyfleoedd sydd ar gael,  llawer ohonynt yn berthnasol i amryw o bynciau academaidd Bangor, a hefyd yn egluro sut y maent yn cael effaith gadarnhaol ar Fangor fel dinas, ac yn cyfrannu i'r boblogaeth leol. Ar adeg pan fo myfyrwyr yn aml yn wynebu beirniadaeth gan bobl leol, mae hon yn ffordd wych o ddangos bod llawer iawn o waith rhagorol yn cael ei wneud mewn gwirionedd, a hynny’n rhan o ymdrech ar y cyd i wneud Bangor yn lle gwych i fyw ac astudio.

Llais Myfyrwyr/hyrwyddo cynrychiolaeth academaidd

Dros yr haf, roedd yn dda iawn clywed bod Undeb y Myfyrwyr wedi cael ei ddyfarnu’r undeb gorau  yng Nghymru am gynrychioli buddiannau academaidd myfyrwyr. Roedd hyn o ganlyniad i un o gwestiynau'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS), a ofynnai’r union gwestiwn hwnnw.

Wrth symud ymlaen, mae angen defnyddio'r neges gadarnhaol iawn hon i lywio ochr academaidd Undeb y Myfyrwyr, ac i sicrhau ei bod yn derbyn y gydnabyddiaeth haeddiannol. O ganlyniad, byddwn yn gweithio ar hyrwyddo gweithgareddau'r cynrychiolwyr cwrs a Chyngor Undeb Bangor, yn ogystal â'r gwasanaeth cyngor academaidd rhagorol yr ydym hefyd yn ei gynnig. Gobeithio bydd y myfyrwyr yn cael gwell dealltwriaeth o gymaint o waith rhagorol sy'n cael ei wneud gan y gangen hon o Undeb y Myfyrwyr trwy gyfrwng ein strategaeth ennyn diddordeb.

Strategaeth Addysgu a Dysgu Myfyrwyr-Ganolog

Rydym wedi dechrau cydlynu'r Strategaeth Addysgu a Dysgu nesaf, gan fod yr un gyfredol yn dod i ben yn 2020. Rydym yn ei hailenwi'n 'fyfyrwyr-ganolog', fel bod mwy o berchnogaeth gan y brifysgol o ran ei gweithredu. Mae'n rhagorol gwybod y bydd prif gynllun addysgu a dysgu'r brifysgol wedi'i seilio'n llawn ar sylwadau myfyrwyr.

Bellach mae gennym restr hir o themâu i'w cynnwys yn y strategaeth. Rydym yn mynd i barhau i weithio gyda myfyrwyr, yn arbennig cynrychiolwyr cwrs, i ffurfio'r strategaeth a gweld pa themâu sydd fwyaf perthnasol. Bydd staff academaidd hefyd yn cael eu hysbysu. Rhoddwyd cyfle iddynt gyfrannu mewn cynhadledd addysgu a dysgu ddiweddar.

 

 

Ymgyrch Tai 'Peidiwch â Chynhyrfu'

Rydw i hefyd wedi bod yn gweithio ar y gwahanol ymgyrchoedd ar gyfer y flwyddyn academaidd hon, er mwyn gwneud yn siwr eu bod i gyd yn barod i fynd.

Mae'r ymgyrch 'Peidiwch â Chynhyrfu' yn canolbwyntio ar roi gwybod i fyfyrwyr nad oes raid iddynt ruthro i lofnodi contract, ac y dylent chwilio ac ystyried yn fanwl cyn dewis ty. Bydd yr ymgyrch hefyd yn hyrwyddo Studentpad, porth y brifysgol i gynorthwyo i ddod o hyd i eiddo. Mae'r ymgyrch yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth â Swyddfa Dai'r Brifysgol, a bydd yn ymgyrch weladwy iawn o gwmpas y campws, yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 4 Tachwedd.

Ymgyrch Dim Tir Llwyd

Mae'r ymgyrch hon yn ymwneud â chodi ymwybyddiaeth am aflonyddu rhywiol a thrais, a hyrwyddo'r ffaith fod y brifysgol yn gallu gweithredu'n fewnol. Bydd ffocws yr ymgyrch y semester hwn, ym mis Rhagfyr, yn ymwneud â chynnwys ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Y neges fydd bod y brifysgol yn gallu gweithredu yn achos cynnwys ar-lein, yn yr un modd ag yn achos digwyddiadau yn y byd real. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys gorymdaith Adennill y Nos.

Arweiniais yr ymgyrch hon y llynedd, felly mae eisoes wedi'i sefydlu. Mae'n cynnwys gweithio mewn partneriaeth â'r brifysgol. Mae wedi arwain at gynnydd aruthrol yn y nifer o fyfyrwyr sydd wedi cysylltu â'r Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr ac yn derbyn cymorth ganddi.

Bydd ymgyrch eleni hefyd yn cynnwys Hyfforddiant i Wyliedyddion, sy'n fodd o helpu myfyrwyr i fod yn ymwybodol o sut i sylwi ar aflonyddu neu ymosodiad rhywiol ac ymateb iddo, a sut y gallant ymyrryd yn y sefyllfa yn ddiogel. Mae sefydliad o'r enw Cymorth i Ferched Cymru yn cyflwyno'r sesiynau.

Mae'r ymgyrch yn cael ei chynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 2 Rhagfyr.

Bydd llawer mwy o syniadau a phrojectau yn dwyn ffrwyth drwy gydol y flwyddyn, felly cadwch lygad am y newyddion diweddaraf! Mae croeso i chi gysylltu â mi yn mark.barrow@undebbangor.com, neu drwy ffonio 01248 388001.

Diolch yn fawr,

Mark Barrow

Llywydd Undeb Bangor 2019-20

No comments
Gwen 19 Gor 2019

Swydd newydd, cyfrifoldebau newydd!

Helo bawb, Fel y gwyddoch, yn dilyn blwyddyn fel Is-lywydd Addysg rwyf bellach yn Llywydd Undeb Bangor. Er y bydd rhywfaint o'm gwaith dros y flwyddyn i ddod yn barhad o faterion rwyf eisoes yn gweithio arnynt, rwy'n edrych ymlaen at ymgymryd â nifer o gyfrifoldebau newydd.

Bydd y blog hwn yn crybwyll rhai o'r projectau a'r ymgyrchoedd rydw i wedi bod yn gweithio arnynt, a hefyd yn rhoi syniad i chi o'm gwaith dros y flwyddyn nesaf!

Llwyddiannau fel Is-lywydd Addysg

Cefais bleser mawr o fod yn Is-lywydd Addysg, a chredaf fod llawer wedi'i gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r diolch am hynny i'r cymorth a'r gefnogaeth a gefais gan y tîm Sabothol, staff Undeb y Myfyrwyr, ac wrth gwrs, y myfyrwyr yr etholwyd fi i'w gwasanaethu.

Rwyf eisiau crybwyll rhai o'r projectau yr wyf yn fwyaf balch ohonynt, ac sydd, yn fy marn i, wedi cael effaith gadarnhaol ar fyfyrwyr.

Yr un cyntaf rwyf am sôn amdano yw'r ymgyrch Dim Tir Llwyd. Mae aflonyddu a thrais rhywiol yn bryder mawr i brifysgolion yn gyffredinol, ac am lawer gormod o amser ni wnaed digon i ymdrin â'r mater yn foddhaol. Rydym yn ffodus yma ym Mangor bod Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr wedi cael ei chyflogi'n ddiweddar, a'i gwaith hi yw cefnogi unrhyw fyfyriwr sydd wedi dioddef aflonyddu, trais neu fwlio.

Roeddwn eisiau egluro i fyfyrwyr bod cefnogaeth fewnol ar gael yn y brifysgol i unrhyw fyfyriwr sydd wedi gorfod wynebu'r sefyllfa hon, ac y gellir cymryd camau yn erbyn troseddwyr. Roedd yr ymgyrch yn fodd o esbonio hynny i fyfyrwyr, a dangos bod cydgefnogaeth ac unoliaeth yn y frwydr yn erbyn trais ac aflonyddu rhywiol.

Rwyf hefyd yn falch o adrodd fod y defnydd o Panopto wedi cynyddu'n sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf. Byddaf yn egluro'n gyson mewn cyfarfodydd sut y mae Panopto o fantais enfawr i lawer o fyfyrwyr, a bod angen ei weld fel dyfais sydd o fudd i ddysg myfyrwyr. Mae dal llawer i’w wneud, ond rwy'n falch bod y defnydd ohono wedi parhau i godi.

Rwyf wedi teimlo'n angerddol erioed dros yr amgylchedd a chynaliadwyedd, a olygai fy mod eisiau archwilio sut y gallwn weithio gyda myfyrwyr i wneud Bangor yn lle cynaliadwy i fyw. Credaf mai un o'r prif ffyrdd o wneud hynny yw codi ymwybyddiaeth ynglyn â pha eitemau y gellir eu hailgylchu ym Mangor, a rhoi gwybod i fyfyrwyr pryd y cesglir eu sbwriel. Trwy gynnal Ymweliadau Gwastraff Cymunedol, sy'n cynnwys mynd o ddrws i ddrws i godi ymwybyddiaeth, rwy'n gobeithio bod  myfyrwyr yn dysgu mwy am sut i ddelio â'u gwastraff.

Dyna ychydig o uchafbwyntiau'r ymgyrchoedd y bûm yn gweithio arnynt. Rwy'n hyderus y bydd Harry, yr Is-lywydd Addysg newydd, yn gwneud gwaith rhagorol yn bwrw ymlaen â'r projectau hyn, ac yn cynrychioli buddiannau academaidd myfyrwyr.

Cyfrifoldebau newydd

Dros y flwyddyn nesaf, byddaf yn ymgymryd â swyddogaethau a chyfrifoldebau newydd. Byddaf yn mynd i lawer iawn mwy o gyfarfodydd y brifysgol lle caiff penderfyniadau eu gwneud, ac yn benodol byddaf yn mynd i gyfarfodydd Cyngor y Brifysgol. Y Cyngor, yn fras, yw Corff Llywodraethu Prifysgol Bangor, lle caiff polisïau a newidiadau eu pasio neu eu gwrthod. Fel un o'r ddau gynrychiolydd myfyrwyr ar y Cyngor, byddaf yno i sicrhau bod safbwyntiau myfyrwyr yn cael eu hystyried pan fydd unrhyw benderfyniad yn cael ei wneud.

Hefyd, fel Llywydd, gen i mae'r cyfrifoldeb yn y pen draw dros Undeb y Myfyrwyr yn ei gyfanrwydd. Mae hyn yn golygu fy mod yn cyflwyno cyllideb Undeb Bangor i'r brifysgol, a’m bod yn gyfrifol am y penderfyniadau ariannol a chyfreithiol y byddwn yn eu gwneud. Fel Llywydd, byddaf yn Gadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, ein corff mewnol sy'n gwneud penderfyniadau.

Ar wahân i hyn, rwy'n gyfrifol am waith Undeb y Myfyrwyr yn y gymuned leol, a fi yw'r prif gyfryngwr rhwng y corff myfyrwyr a Phrifysgol Bangor.

Cynlluniau ar gyfer y flwyddyn nesaf

Rwy'n hyderus y bydd y flwyddyn nesaf yn llwyddiannus iawn. Mae gennym dîm gwych o Swyddogion Sabothol sydd â llawer iawn o brofiad yn eu meysydd. Felly, rwy'n ffyddiog y byddwn yn gweithio fel tîm cydlynol i gynrychioli safbwyntiau'r corff myfyrwyr.

Rwyf wedi bod yn blaenoriaethu fy nghynlluniau at y flwyddyn nesaf, ac rwyf am grybwyll rhai ohonynt yma.

Yn gyntaf, rwy'n bwriadu parhau â'r ymgyrch Dim Tir Llwyd, a byddaf yn cynnal yr ymgyrch honno yn ystod wythnos gyntaf mis Rhagfyr. Bydd yr ymgyrch yn edrych yn benodol ar aflonyddu a bwlio ar-lein, yn arbennig felly ar gyfryngau cymdeithasol, gan fod hyn yn bryder cynyddol. Neges yr ymgyrch fydd, fel sy'n wir pan wneir sylw i wyneb rhywun, fod cynnwys ar-lein yn gallu arwain at gamau disgyblu yn erbyn unigolion.

Hefyd, byddaf yn parhau i weithio ar ymgyrchoedd a syniadau ym maes tai a llety. Byddaf yn parhau â'r ymgyrch Peidiwch â Chynhyrfu, ym mis Tachwedd, sy'n dwyn perswâd ar fyfyrwyr nad oes angen iddynt ruthro i lofnodi contract am dy, a bod gormodedd o lety ar gael ym Mangor. Yn ogystal, byddaf yn hyrwyddo ein llwyfan adolygu tai, Marks Out Of Tenancy, sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr gyflwyno adolygiad o'u ty, ar sail ei leoliad, ansawdd, ymatebolrwydd y landlord, a'r gost.

Fel oedd yn wir dros y flwyddyn ddiwethaf, byddaf yn parhau i arwain ar gynaliadwyedd ac ymgyrchoedd cysylltiedig â gwastraff. Byddaf yn cynnal yr ymgyrch Tacluso (WRAP it Up), ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, i roi gwybod i fyfyrwyr beth i'w wneud cyn gadael eu tai. Byddaf hefyd yn cynnal Ymweliadau Gwastraff Cymunedol drwy gydol y flwyddyn, i godi ymwybyddiaeth myfyrwyr am yr hyn y gellir ei ailgylchu yn lleol.

Byddaf hefyd yn gweithio gyda busnesau lleol i lunio adran ar wefan Undeb y Myfyrwyr i hysbysebu swyddi gwag rhan-amser. I lawer o fyfyrwyr, mae ennill arian ychwanegol o bwys tyngedfennol, ac felly gwaith rhan-amser yn aml yw'r ffordd o sicrhau hynny. Trwy gydweithio â busnesau, credaf y gallwn ddarparu'r gwasanaeth hwn i fyfyrwyr er eu helpu i ddod o hyd i waith.

Rwyf hefyd mewn trafodaethau â'r AS lleol, Hywel Williams, am y gwasanaeth trên i/o Fangor. Yn ddealladwy, mae nifer o fyfyrwyr yn teimlo nad yw'r gwasanaeth trên yn foddhaol, oherwydd amlder trenau, cost ac ansawdd y gwasanaeth. Rydym mewn cysylltiad  â Thrafnidiaeth Cymru ynglyn â hyn, mewn ymgais i wella'r gwasanaeth i fyfyrwyr Prifysgol Bangor.

Un o'm prif flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn yw cynyddu presenoldeb Undeb y Myfyrwyr o gwmpas y brifysgol. Rwy'n credu y bydd hyn yn gymorth i sicrhau bod myfyrwyr yn gwybod am yr hyn rydym yn gweithio arno, a sut i gymryd rhan. Y ffordd o wneud hyn yw trwy ryngweithio wyneb yn wyneb, trwy gyhoeddiadau mewn darlithoedd, a thrwy gyfleu negeseuon mewn cyfarfodydd cymdeithasau.

Bydd llawer mwy o syniadau a phrosiectau yn dwyn ffrwyth drwy gydol y flwyddyn, felly cadwch lygad am y newyddion diweddaraf. Mae croeso i chi gysylltu â mi yn mark.barrow@undebbangor.com, neu drwy ffonio 01248 388001.

Diolch yn fawr,

Mark Barrow

Llywydd Undeb Bangor 2019-20

No comments