Lleucu - Llywydd UMCB

Llywydd UMCB
Lleucu Myrddin
01248 388006
Lleucu.Myrddin@UndebBangor.com
 

Daw Lleucu’n wreiddiol o Lwyndyrys, ger Pwllheli, a’r gymuned Gymraeg a’i denodd i astudio ym Mangor nôl yn 2016. Mae newydd radio gyda gradd gydanrhydedd mewn Hanes a Chymdeithaseg, ac er iddi fwynhau ei chwrs yn arw, bod yn rhan o fwrlwm UMCB wnaeth ei phrofiad fel myfyrwraig yn un arbennig, heb os.

Fel myfyrwraig, bu’n weithgar iawn gydag UMCB yn Gynrychiolydd y Flwyddyn Gyntaf, Llywydd JMJ a’n aelod o’r Cymric ar y pwyllgor gwaith dros y tair blynedd. Roedd sefyll i fod yn Llywydd UMCB yn gam naturiol iddi felly, a gwêl yn gyfle i dalu’n ôl i’r myfyrwyr Cymraeg am flynyddoedd o hapusrwydd.

Mae’r iaith a’r diwylliant Cymraeg wedi bod yn destun balchder iddi ers yn ifanc, ac mae’n angerddol iawn dros sicrhau eu bod yn cael eu parchu a’u dathlu mewn sefydliadau megis Undeb a Phrifysgol Bangor. Mae’n barod iawn felly i fod yn llais dros fyfyrwyr Cymraeg Bangor, ac yn awyddus i annog mwy o fyfyrwyr i deimlo perchnogaeth a balchder o’r iaith.

 

Mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur!

Wel mae’r misoedd diwethaf wedi bod y rhai prysur! Ers dechrau fel llywydd nôl ym mis Mehefin, dw i a gweddill y Sabbs wedi bod mewn sawl sesiwn neu gwrs o hyfforddiant trwy gydol yr haf. Rhwng hynny, Taith y De gydag adran farchnata’r Brifysgol yn ysgolion De Cymru, a’r Eisteddfod Genedlaethol, dw i wedi teithio lot dros yr haf yn mynd o un peth i’r llall.

Bues i hefyd yn gweithio tipyn yn paratoi ar gyfer yr Wythnos Groeso gan geisio sicrhau ei fod yn cael ei Gymreigio ychydig eleni i amlygu mai prifysgol ddwyieithog yw Prifysgol Bangor o ddechrau’r tymor newydd. Bues i hefyd yn trefnu rhai digwyddiadau ar gyfer yr wythnos, megis digwyddiad i fyfyrwyr cartref Cymraeg yn yr Undeb, a sesiwn flasu Cymraeg gyda Champws Byw ar Safle Ffriddoedd. Cafwyd llawer o hwyl hefyd yn paentio Ystafell Gyffredin JMJ gyda chriw o fyfyrwyr UMCB i sicrhau fod yr ystafell yn barod i groesawu’r glas-fyfyrwyr.

Cafwyd Wythnos Groeso lwyddiannus iawn, a dw i’n ddiolchgar iawn i’r pwyllgor, ac yn benodol i’r Cymric am eu holl waith caled yn trefnu digwyddiadau a sicrhau fod ein haelodau newydd yn cael eu croesawu i’n cymuned arbennig ni. Mae’r wythnos yn teimlo’n bell yn ôl yn barod gyda’r glas-fyfyrwyr bellach yn rhan o’r holl ddigwyddiadau sy’n braf iawn i’w weld yn digwydd mor fuan yn y flwyddyn.

Fel arfer, mae’r tymor hwn yn brysur iawn yn barod i’n haelodau gyda chriw da iawn o fyfyrwyr yn dod i ymarferion Aelwyd JMJ a Chwaraeon y Cymric - mae’n argoeli’n dda iawn ar gyfer y Steddfod Ryng-gol! Yng nghanol yr holl brysurdeb dw i’n barod iawn i siarad gyda myfyrwyr am eu profiadau ac unrhyw broblem sy’n eu hwynebu o bosibl felly pliiis cysylltwch hefo fi petai unrhyw beth yn codi dros y flwyddyn.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.