Lleucu - Llywydd UMCB

Llywydd UMCB
Lleucu Myrddin
01248 388006
Lleucu.Myrddin@UndebBangor.com
 

Daw Lleucu’n wreiddiol o Lwyndyrys, ger Pwllheli, a’r gymuned Gymraeg a’i denodd i astudio ym Mangor nôl yn 2016. Mae newydd radio gyda gradd gydanrhydedd mewn Hanes a Chymdeithaseg, ac er iddi fwynhau ei chwrs yn arw, bod yn rhan o fwrlwm UMCB wnaeth ei phrofiad fel myfyrwraig yn un arbennig, heb os.

Fel myfyrwraig, bu’n weithgar iawn gydag UMCB yn Gynrychiolydd y Flwyddyn Gyntaf, Llywydd JMJ a’n aelod o’r Cymric ar y pwyllgor gwaith dros y tair blynedd. Roedd sefyll i fod yn Llywydd UMCB yn gam naturiol iddi felly, a gwêl yn gyfle i dalu’n ôl i’r myfyrwyr Cymraeg am flynyddoedd o hapusrwydd.

Mae’r iaith a’r diwylliant Cymraeg wedi bod yn destun balchder iddi ers yn ifanc, ac mae’n angerddol iawn dros sicrhau eu bod yn cael eu parchu a’u dathlu mewn sefydliadau megis Undeb a Phrifysgol Bangor. Mae’n barod iawn felly i fod yn llais dros fyfyrwyr Cymraeg Bangor, ac yn awyddus i annog mwy o fyfyrwyr i deimlo perchnogaeth a balchder o’r iaith.

 

Gwen 26 Meh 2020

Blog Gadael Lleucu

Wel, pwy feddylia mai dyma’r ffordd y byddai'r flwyddyn academaidd hon wedi dod i ben? Er gwaetha’r siom na gawsom ni gyfle i orffen y flwyddyn academaidd yn iawn na ffarwelio gyda phawb cyn yr haf, rwy’n hynod o falch o’r flwyddyn ddiwethaf mae UMCB wedi ei chael. Dros yr wythnosau diwethaf bûm yn edrych yn ôl dros y flwyddyn y ei chyfanrwydd wrth lunio Adroddiad Blynyddol UMCB a gwnaeth i mi sylweddoli gymaint o waith gwych mae’n corff cymharol fychan ni o fyfyrwyr wedi llwyddo i'w wneud mewn cyfnod cymharol fyr o amser.

Rwy’n arbennig o falch o’r ffordd y mae cymdeithasau UMCB wedi ymateb i Covid-19 gan ymdrechu i addasu’r ffordd yr ydym yn cysylltu â’n myfyrwyr a’u tynnu ynghyd. Cafwyd amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau ar-lein am y tro cyntaf yn ein hanes, o gôr rhithiol Aelwyd JMJ i sesiynau Coginio’r Cymric a chwis wythnosol y Cymric. Uchafbwynt arall yng nghanol y cyfnod clo oedd Her Arfordir y Cymric lle llwyddodd ein timau chwaraeon i gasglu dros £600 i Tarian Cymru a chwblhau pellter amlinelliad Cymru mewn 72 awr. Braf iawn hefyd oedd ein bod wedi medru cynnal Gwobrau UMCB a Chrôlaf ar-lein i gael y cyfle i longyfarch a diolch i'n myfyrwyr, yn ogystal â rhoi’r cyfle iddynt ffarwelio â’i gilydd ac edrych yn ôl dros y flwyddyn. Rydym ni wir yn andros o lwcus o’n cymuned ni o fyfyrwyr, yn enwedig y rheiny sy’n barod i fynd ati i drefnu’r holl weithgareddau hyn yn wirfoddol er budd eu cyd-fyfyrwyr. Diolch o galon i chi!

Teimlaf fy mod wedi cael blwyddyn brysur tu hwnt fel Llywydd UMCB eleni gyda sawl agwedd ohono wedi dod a llawer o bleser i mi, yn enwedig cyd-weithio gyda’r Cynrychiolwyr Cwrs cyfrwng Cymraeg. Wedi dweud hynny, y darn o waith yr wyf mwyaf balch ohono’n bersonol ydy’r Adroddiad a luniais am brofiadau cynnar y myfyrwyr cyfrwng Cymraeg blwyddyn gyntaf. Bwriad yr adroddiad oedd amlygu beth y gall Prifysgol Bangor ac UMCB ei wneud i wella profiadau’r myfyrwyr hynny yn ystod yr wythnos groeso a thu hwnt. Rwy’n ffyddiog fy mod wedi llwyddo i restru llu o argymhellion y gellir eu cwblhau gydag ychydig o anogaeth ac ewyllys da. Braf iawn oedd derbyn ymatebion gan lu o staff academaidd y Brifysgol yn mynegi eu diolchgarwch am yr adroddiad a’u parodrwydd i weithredu ar yr argymhellion hynny felly rwy’n mawr obeithio y bydd yn cael effaith gadarnhaol ar brofiadau’r myfyrwyr sy’n siaradwyr Cymraeg fydd yn dechrau ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi.

Wrth gwrs, mae gen i sawl uchafbwynt o weithgarwch cymdeithasol UMCB dros y flwyddyn cyn dechrau’r cyfnod clo gyda Gloddest yn un digwyddiad sy’n sicr wedi aros yn y cof. Er hynny, does dim amheuaeth fod curo’r Eisteddfod Ryng-golegol am y bumed flynedd yn olynol a hynny ar dir y gelyn yn Aberystwyth yn uchafbwynt amlwg o’r flwyddyn i mi, ac o bosibl o fy nghyfnod i ym Mangor yn gyfan gwbl!

Mae hi wir wedi bod yn bleser felly i fod yn Llywydd UMCB dros y flwyddyn hon, ac yn bwysicach na hynny i gyd-weithio â llu o bobl arbennig iawn yn y cyfnod hwnnw. Rwy’n ddiolchgar dros ben i bawb sydd wedi ei gwneud hi’n flwyddyn i'w chofio ac i bawb sydd wedi gwneud y swydd mor bleserus. Pob lwc i Iwan Evans fel Llywydd UMCB flwyddyn nesaf – dw i'n siwr y bydd hi’n chwip o flwyddyn yn ei ofal o unwaith eto!

No comments
Iau 09 Ion 2020

Blwyddyn Newydd dda! Edrych ymlaen at 2020

Blwyddyn newydd dda i chi gyd! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r semester cyntaf ac yn edrych ymlaen at y tymor newydd gymaint â fi. Dw i wedi cael sioc o sylweddoli mai dim ond cwta chew mis sydd gen i ar ôl fel Llywydd UMCB felly dw i’n sicr eisiau gwneud y mwyaf o’r amser prin hwnnw i roi’r profiadau gorau posibl i fyfyrwyr Cymraeg Bangor.

 

Etholiadau

Er fy mod yn cael cyfnod wrth fy modd fel Llywydd eleni, ni fyddaf yn ail-sefyll am fy mod yn hoffi’r syniad fod arweinydd newydd gan UMCB bob blwyddyn i gynnig eu syniadau a’u gweledigaeth eu hunain ar gyfer dyfodol UMCB. Byddaf yn cynnal noson yn Ystafell Gyffredin JMJ ar y 22ain o Ionawr am 5.30 y.h. yn rhoi mwy o wybodaeth am fy rôl ar gyfer unrhyw un sydd gan ddiddordeb dysgu mwy neu sy’n ystyried sefyll. Ewch amdani!

 

Adroddiad Profiadau Myfyrwyr Cymraeg

Mae’r arolwg am brofiadau myfyrwyr Cymraeg ar eu blwyddyn gyntaf yn astudio ym Mangor bellach wedi cau sy’n golygu fy mod i erbyn hyn yn gweithio ar lunio adroddiad yn cynnwys y canfyddiadau o’r arolwg. Y bwriad o’i gynnal oedd cael gwell syniad o brofiadau cynnar y myfyrwyr hynny a’u barn nhw ynghylch y ddarpariaeth a’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt trwy gyfrwng y Gymraeg, a gweld beth y gallwn ni a’r Brifysgol ei wneud i wella’r profiad hwnnw. Rwy’n falch iawn bod 96 o fyfyrwyr ar eu blwyddyn gyntaf yn astudio yma wedi ei gwblhau, sy’n ffigwr uchel o ystyried nad yw UMCB wedi gwneud unrhyw beth fel hyn dros y blynyddoedd diwethaf. Byddaf yn rhannu’r adroddiad yn fuan felly cadwch lygad amdano.

 

Gwirfoddoli UMCB

Bydd gwirfoddoli yn cael llawer mwy o sylw gen i yn ystod y semester hwn ac ar hyn o bryd rwy’n edrych ar y posibiliad o gael pob Cymdeithas a thîm chwaraeon UMCB if do yn gyfrifol am sesiwn wirfoddoli dros gyfnod o fis. Gobeithio y bydd yn gyfle i UMCB roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned leol ac y bydd ein myfyrwyr yn cael blas ar wirfoddoli ac yn penderfynu gwneud mwy ohono yn y dyfodol.

Yn ogystal, bydd prosiect ‘Ffrind Cymraeg’ Cymdeithas y Dysgwyr yn ail-gydio yn y flwyddyn newydd felly cofiwch gysylltu gyda nhw os oes gennych chi ddiddordeb bod yn rhan ohono (nail ai fel dysgwr neu fel ffrind).

 

Tymor prysur yn gymdeithasol

Mae dau drip mawr ar y gweill i fyfyrwyr UMCB dros y misoedd nesaf hyn sef y daith rygbi i Ddulyn a phenwythnos yr Eisteddfod Ryng-gol ac mae hen edrych ymlaen wedi bod amdanynt ers sbel. Bydd y paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod yn dechrau’n fuan ac rydym yn gobeithio dod a’r darian yn ôl i Fangor am y bumed mlynedd yn olynol!

Bydd y timau chwaraeon yn ail-ddechrau ymarfer ar yr 20fed o Ionawr ac mae sawl gêm wahanol ar y gweill gan y gwahanol dimau ar gyfer y tymor i ddod. Ar wahân i’r Eisteddfod Ryng-gol, uchafbwynt arall i’n timau'r tymor hwn fydd ein cystadleuaeth yn erbyn Cymdeithas Wyddeleg y Brifysgol fydd yn cael ei chynnal ar y 21ain a’r 22ain o Chwefror. Bydd mwy o wybodaeth i ddod yn fuan.

 

Cadwch lygad ar wefannau cymdeithasol ein cymdeithasau i ddod i wybod pryd y byddent yn ail-ddechrau ymgynnull wedi’r gwyliau ac i weld beth fydd ganddynt ar y gweill.

 

Hwyl am y tro!

No comments
Gwen 18 Hyd 2019

Mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur!

Wel mae’r misoedd diwethaf wedi bod y rhai prysur! Ers dechrau fel llywydd nôl ym mis Mehefin, dw i a gweddill y Sabbs wedi bod mewn sawl sesiwn neu gwrs o hyfforddiant trwy gydol yr haf. Rhwng hynny, Taith y De gydag adran farchnata’r Brifysgol yn ysgolion De Cymru, a’r Eisteddfod Genedlaethol, dw i wedi teithio lot dros yr haf yn mynd o un peth i’r llall.

Bues i hefyd yn gweithio tipyn yn paratoi ar gyfer yr Wythnos Groeso gan geisio sicrhau ei fod yn cael ei Gymreigio ychydig eleni i amlygu mai prifysgol ddwyieithog yw Prifysgol Bangor o ddechrau’r tymor newydd. Bues i hefyd yn trefnu rhai digwyddiadau ar gyfer yr wythnos, megis digwyddiad i fyfyrwyr cartref Cymraeg yn yr Undeb, a sesiwn flasu Cymraeg gyda Champws Byw ar Safle Ffriddoedd. Cafwyd llawer o hwyl hefyd yn paentio Ystafell Gyffredin JMJ gyda chriw o fyfyrwyr UMCB i sicrhau fod yr ystafell yn barod i groesawu’r glas-fyfyrwyr.

Cafwyd Wythnos Groeso lwyddiannus iawn, a dw i’n ddiolchgar iawn i’r pwyllgor, ac yn benodol i’r Cymric am eu holl waith caled yn trefnu digwyddiadau a sicrhau fod ein haelodau newydd yn cael eu croesawu i’n cymuned arbennig ni. Mae’r wythnos yn teimlo’n bell yn ôl yn barod gyda’r glas-fyfyrwyr bellach yn rhan o’r holl ddigwyddiadau sy’n braf iawn i’w weld yn digwydd mor fuan yn y flwyddyn.

Fel arfer, mae’r tymor hwn yn brysur iawn yn barod i’n haelodau gyda chriw da iawn o fyfyrwyr yn dod i ymarferion Aelwyd JMJ a Chwaraeon y Cymric - mae’n argoeli’n dda iawn ar gyfer y Steddfod Ryng-gol! Yng nghanol yr holl brysurdeb dw i’n barod iawn i siarad gyda myfyrwyr am eu profiadau ac unrhyw broblem sy’n eu hwynebu o bosibl felly pliiis cysylltwch hefo fi petai unrhyw beth yn codi dros y flwyddyn.

No comments